Barn- och skolnämnden 2001-05-14

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00 

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-05-28 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 54-74 
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-05-14 

Datum för 2001-05-29 Datum för 2001-06-19
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x Tjg 
Bengt Ording m x 
Helene Thor c x 
Virve Westman c x 
Kerstin Sandhaag kd x Tjg 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x Tjg 
Vakant s 
Hanna Stymne Bratt s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 54 Val av justeringsman och tid för justering

§ 55 Månatlig budget- och verksamhetsrapport samt yttrande över förslag 
till ramar för barn- och skolnämnden för år 2002

§ 56 Tertialuppföljning/delårsbokslut 1 – 2001 

§ 57 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

§ 58 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 59 Skolskjutsupphandling Rådmansö

§ 60 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Häverödistriktet

§ 61 Ändring av riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg, gällande fr o m 2001-07-01

§ 62 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Freinetförskolan Mimer

§ 63 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Bambino

§ 64 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Vintergatan

§ 65 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Kråkbrinken

§ 66 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, föräldrakooperativet Skeppet

§ 67 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Smörblomman

§ 68 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Trollebo

§ 69 Delegationsordning för barn- och skolnämnden
INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 70 Anmälan av delegationsärenden

§ 71 Anmälan av delgivningar

§ 72 Rapport från förvaltningen

§ 73 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 74 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

__________ 
Bsn § 54

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltnings-
kontor måndagen den 28 maj 2001 kl 09.00.

__________


Bsn § 55

Månatlig budget- och verksamhetsrapport samt yttrande över förslag till 
ramar för barn- och skolnämnden för år 2002

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-05-09.

Bakgrund

Ekonomichefen redogör för förvaltningens dagsaktuella budgetläge.

Förvaltningen har från kommunens ledningskontor erhållit förslag till ramar för barn- och skolnämnden för år 2002. Ekonomichefens yttrande över förslaget presenteras i skrivelse 2001-05-09.

Skrivelsen redogör för insatser som måste genomföras för att kunna behålla befintlig personal och göra nödvändiga personalrekryteringar, samt bibehålla och höja kvaliteten på förvaltningens verksamheter. Insatser behöver göras både under höstterminen 2001 och år 2002.

Yttrandet baseras på förslag till verksamhetsplan för barn- och skolnämnden samt på slutsatser som dragits i samband med upprättande av bokslut för år 2000.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande över förslag till ramar för barn- och skolnämnden för år 2002 föreligger i skrivelse 2001-05-09. Yttrandet har överlämnats till ledningskontoret.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 29 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 med anledning av att handlingar ej kunnat färdigställas.
Bsn § 55 forts

Au 7/5 Arbetsutskottet beslutade 2001-05-07, § 53 att utförlig rapport skall lämnas vid nämndens sammanträde den 14 maj 2001.

BSN 14/5 Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 56

Tertialuppföljning/delårsbokslut 1 - 2001 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att godkänna vid förvaltningen upprättad tertialrapport enligt skrivelse 2001-05-14,

att föreslå kommunstyrelsen genomföra nedanstående ombudgeteringar 
för år 2001: 

1 För ½ badvakt görs en överföring av ram till kultur- och fritidsnämnden med 120 tkr, samt att respektive nämnds ramar för 2002 ändras med samma belopp.

2 För gymnasieelever i Hallstaviks skolmåltider görs ombudgetering med 63 tkr från barn- och skolnämnden till utbildningsnämnden för år 2001, samt att ramen för barn- och skolnämnden för år 2002 minskar med 
127 tkr och att utbildningsnämndens ram ökar med samma belopp.

att hemställa hos kommunstyrelsen om nedanstående tilläggsanslag för 
år 2001:

1 Höjning av lärares ingångslöner 85 tkr
2 Utökning med 10 timmar per vecka i åtta arbetslag som
tar emot lärarkandidater 320 tkr
3 Ökade kringresurser 1200 tkr
4 Friskvård/personalbefrämjande åtgärder 1000 tkr


Underlag för beslut 

Förvaltningens tertialuppföljning 1 – 2001 daterad 2001-05-14 inklusive driftbudget- och investeringsuppföljning 
Förvaltningens förslag till beslut 2001-05-14

Bakgrund

Enligt det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Planering och uppföljning under år 2001 (PLUPP) skall tertialuppföljning lämnas till kommunstyrelsen senast den 16 maj. Prognosen baseras på förbrukning t o m april månad.
Bsn § 56 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-05-14 för prognosen, vilken visar på ett underskott på ca 1,7 mkr och som i sin helhet ligger under verksamheten barnomsorg. Enheterna har höga kostnader för barn med behov av särskilt stöd.

Skrivelsen redogör för överföring av ramar till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, samt hemställan hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för år 2001. Tertialrapporten omfattar även drift- och investeringsuppföljning för första tertialen 2001.

BSN 14/5 Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 57 Dnr BSN 00-005 040

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2001 års budget

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2001, samt

att för nämndens samtliga konton skall ekonomichef Arne Appel, ekonomisekreterare Hans Nordström, förvaltningschef Gösta Högberg eller administrativa chefen Britt-Marie Hedlund utföra beslutsattest vid 
ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-04-10 inkl förteckning.

Bakgrund

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall nämnd utse 
beslutsattestanter och ersättare för dessa.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut med attestantförteckning 2001-04-10 föreligger.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet har 2001-04-23, § 31 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 14/5 Ekonomichefen redogör för ärendet. 

__________

Bsn § 58 Dnr BSN 00-246 041

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att arbetet med verksamhetsplanen fortsätter i arbetsutskottet så snart
kommunfullmäktige beslutat om ramarna för år 2002.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens arbetsmaterial kring verksamhetsplanen kommer att utgöra underlag för nämndens verksamhetsplan 2002 och eventuella budgetäskanden utöver ram för år 2002.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet har 2001-04-23, § 32 behandlat ärendet.

BSN 14/5 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för arbetsutskottets och förvaltningsledningens gemensamma arbete med verksamhetsplan 2002. När kommunfullmäktige beslutat om ramarna för år 2002 kan arbetet återupptas.

__________
Bsn § 59 

Skolskjutsupphandling Rådmansö

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att datum för 
anbudsöppningen flyttats.


Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 33 att med anledning av ärendets art hänskjuta detsamma till nämnden för beslut den 14 maj 2001.

__________
Bsn § 60 Dnr 99-465 611


Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Häverödistriktet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos,

att redovisning för Häverödistriktet skall, om så är möjligt, ske vid 
nämndens sammanträde den 11 juni 2001, samt 

att redovisning för övriga distrikt sker vid nämndens sammanträde 
den 10 september 2001.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-04-18, § 45 att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. 1996-10-17, § 122 fick förvaltningen i uppdrag att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta
så stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från ena 
enheten fullgör sin skolgång i den andra 

Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter, bl a Rådmansö-, 
Frötuna- och Herrängsenheterna.

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-11-06, § 126 att ge distriktschef och rektor i uppdrag att redovisa förslag till hur en 7-9-del på Herrängsenheten eventuellt kan byggas upp och att frågan skall behandlas ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel.
Bsn § 60 forts

Tjänstemannaberedning

I skrivelse 2001-03-28 redogör distriktschefen för Häverö att vissa faktorer i den pågående utredningen omöjliggör en enskild utredning för Herrängsenheten. 

Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde till elevprognos daterad 2001-03-06.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 34 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos.

Protokollsanteckning 

Patrik Dahl (c) önskade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-04-23 få 
följande antecknat i protokollet:
Centerpartiet vill ha en redovisning av hur förvaltningens arbete fortgår med nya kompletta (0-9) grundskolor i Norrtälje distrikt I, exempelvis Frötuna inför skolstart höstterminen 2002. Det är även värdefullt om det går att redovisa motsvarande arbete i Norrtälje distrikt II och Rimbodistriktet. Redovisning önskas senast vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001.

BSN 14/5 Beslutande sammanträde

Yrkanden

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Jenny Ålund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till Patrik Dahls (c) protokollsanteckning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Olle Janssons (s) m fl tilläggsyrkande och finner att barn- och skolnämnden beslutar enligt Patrik Dahls (c) protokollsanteckning, dock med ändring av datum för redovisning. Redovisning kan ej ske i juni på grund av rektorernas höga arbetsbelastning med de lokala löneförhandlingarna.
Bsn § 61 Dnr BSN 99-257 710

Ändring av riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg,
gällande fr o m 2001-07-01

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta nedanstående ändringar i riktlinjer i inskrivningsregler för 
placering inom barnomsorg att gälla fr o m 2001-07-01, dvs

För att ha rätt till en placering i barnomsorgsverksamheten 
skall barnets förälder/föräldrar förvärvsarbeta, vara arbetssökande och/eller studera.

Vid arbetslöshet
Barn till förälder som är arbetslös, eller blir arbetslös, har rätt till placering i barnomsorg eller skolbarnsomsorg på begränsad tid ( max 15 tim/vecka). Om föräldern börjar förvärvsarbeta eller studera utökas 
placeringen omgående för barnet efter förälderns behov.

Barnomsorg vid föräldraledighet
Barn inskrivna i skolbarnsomsorgen, vars föräldrar skall vara föräldralediga, har rätt till barnomsorg två månader efter nedkomsten. Vid flerbarnsfödsel är tiden fyra månader efter nedkomsten. Barn i åldern 1-5 år, som får syskon efter 2001-07-01, har rätt att behålla barnomsorg ( max 15 tim/vecka).

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-04-10.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-02-12, § 21 att barn i åldern 1-5 år i Norrtälje kommun fr o m 2001-07-01 skall ha rätt att behålla barnomsorg 15 timmar per vecka vid syskons födelse. Föräldrarna skall betala fastställd taxa för barnomsorgen.

Från den 1 juli år 2001 införs i den allmänna förskolan rätt till förskoleverksamhet minst 3 timmar per dag, eller 15 timmar i veckan, för arbetslösas barn.


Bsn § 61 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-10.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet behandlade 2001-04-23, § 35 ärendet. 

__________

Bsn § 62 Dnr BSN 00-428 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, Freinetförskolan Mimer

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förskolan Mimers förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens,

att godkänna förslag till en avgiftsfri månad per år under förutsättning av sammanhållen ledighet av minst tre veckor under året.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Freinetförskolan Mimers skrivelse 2001-03-27 med bilaga
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Freinetförskolan Mimer anmäler i skrivelse 2001-03-27 att de fr o m juni månad 2001 ämnar göra en taxehöjning, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid 1.740 kr/mån
- upp till 25 tim/v 1.340 kr/mån
- syskon heltid 850 kr/mån
- syskon deltid 650 kr/mån 

samt att den avgiftsfria månaden under sommaren står kvar och gäller om 
barnet har en sammanhängande ledighet på tre veckor under juni, juli eller 
augusti.
Bsn § 62 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-06. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att förslaget om en avgiftsfri månad, förutsatt att barnet har en sammanhängande ledighet under tre veckor under juni-juli-augusti, missgynnar föräldrar som inte har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 36 att återremittera ärendet till arbets-utskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 45.

__________ 
Bsn § 63 Dnr BSN 00-419 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Bambino

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förskolan Bambinos förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse från Montessoriförskolan Bambino
Förvaltningens skrivelse 2001-03-21

Bakgrund

Montessoriförskolan Bambino meddelar i skrivelse att de avser att fr o m juni månad höja sin taxa, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa 1.855 kr/mån
- syskon 800 kr/mån
- syskon 2 500 kr/mån

Avgiften tas ut 11 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-21.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 37 att återremittera ärendet till arbets-utskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 46.
__________
Bsn § 64 Dnr BSN 00-417 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Vintergatan

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förskolan Vintergatans förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens,

att godkänna förslag till en avgiftsfri månad per år under förutsättning av sammanhållen ledighet av minst tre veckor under året.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-03-01 från Vintergatans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Förskolan Vintergatan ansöker i skrivelse 2001-03-01 om att fr o m den 1 april höja sin taxa, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa heltid 1.650 kr/mån
- syskon heltid 950 kr/mån
- deltid max 25 t/v 1.250 kr/mån
- syskon deltid 750 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år. Juli månad är avgiftsfri om barnet är ledigt minst tre veckor i juli. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-21. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att förslaget att juli månad är avgiftsfri, under förutsättning att barnet är ledigt minst tre veckor i juli månad, missgynnar föräldrar som ej har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Bsn § 64 forts

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 38 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 47.

__________


Bsn § 65 Dnr BSN 00-424 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Kråkbrinken

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förskolan Kråkbrinkens förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare 
deltar ej i beslut.


Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-02-28 från personalkooperativet Kråkbrinken
Förvaltningens skrivelse 2001-03-05

Bakgrund

Personalkooperativet Kråkbrinken ansöker i skrivelse 2001-02-28 om att få höja sin taxa fr o m den 1 maj 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- enhetstaxa 1.800 kr/mån
- syskon 600 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-03-05.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 39 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 48. 
__________
Bsn § 66 Dnr BSN 00-414 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, föräldrakooperativet Skeppet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förskolan Skeppets förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
deltar ej i beslut.

Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-02-16 från föräldrakooperativet Skeppet
Förvaltningens skrivelse 2001-02-28

Bakgrund

Föräldrakooperativet Skeppet har för avsikt att göra en taxehöjning, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid 1.200 kr/mån
- halvtid 850 kr/mån
- syskon 600 kr/mån 
- syskon halvtid 425 kr/mån

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-02-28.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 40 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 49.
__________
Bsn § 67 Dnr BSN 00-412 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Smörblomman

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna förskolan Smörblommans förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare
deltar ej i beslut.

Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-01-31 från personalkooperativet Smörblomman
Förvaltningens skrivelse 2001-04-06

Bakgrund

Personalkooperativet Smörblomman ansöker i skrivelse 2001-01-31 om att få höja sin taxa fr o m den 1 april 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid (över 25 t/v) 1.975 kr/mån
- halvtid (upp till 25 t/v) 1.525 kr/mån
- syskon 650 kr/mån

Halv avgift tas ut i juli månad.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-04-06.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 41 att återremittera ärendet till arbets-utskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 50.
__________
Bsn § 68 Dnr BSN 00-415 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, personalkooperativet Trollebo

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag


att godkänna förskolan Trollebos förslag till taxehöjning då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare 
deltar ej i beslut.

Underlag för beslut 

Skrivelse 2001-01-24 från personalkooperativet Trollebo
Förvaltningens skrivelse 2001-01-31

Bakgrund

Personalkooperativet Trollebo ansökte i skrivelse 2001-01-24 om att få höja sin taxa fr o m den 1 mars 2001, vilket skulle innebära kostnader enligt nedan

- heltid (över 25 t/v) 2.000 kr/mån
- halvtid (upp till 25 t/v) 1.550 kr/mån
- syskon 550 kr/mån
samt avgiftsfri månad i juli.

Förvaltningens förslag till beslut förelåg i skrivelse 2001-01-31 vid arbetsutskottets sammanträde 2001-02-19. Ärendet utgick då från dagordningen med anledning av att arbetsutskottet skulle genomföra övergripande diskussion beträffande avgiftsfri månad.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 74 om den kommunala barnomsorgstaxan kan personalkooperativet Trollebos ärende åter behandlas i barn- och skolnämnden.
Bsn § 68 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-01-31.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 42 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för ytterligare diskussion kring den avgiftsfria månaden.

Au 7/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-07, § 51.

__________

Bsn § 69 Dnr BSN 01-125 002

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att i enlighet med kap 6 § 33 kommunallagen (1991:900) överföra beslutanderätten genom delegation till förvaltningschefen i alla beslut som markerats med ”D” i föreliggande reviderad beslutsförteckning, samt 

att ge förvaltningschefen rätt att enligt kap 6 § 37 kommunallagen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-04-10 inklusive delegationsförteckning.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har med anledning av den nya ledningsorganisationen givit förvaltningen i uppdrag att lägga fram förslag till reviderad delegationsordning innebärande en översyn av besluten och beslutsdelegaterna. 

Den tidigare delegationsordningen antogs 1997-12-11 § 173 med senare revidering 1999-02-18 § 19.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-04-10 för utformningen av delegationsordningen med delegations- och verkställighetsbeslut, samt vilka lagar eller avtal som styr besluten och hur dessa kan överklagas.

Politikerberedning

Au 23/4 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 43 att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 maj 2001 för komplettering av beslutsunderlaget.

Au 7/5 Arbetsutskottet beslutade efter diskussion 2001-05-07, § 52 att vissa justeringar, vilka arbetsutskottet varit enigt om, skall göras i beslutsunderlaget att presenteras vid nämndens sammanträde den 14 maj 2001.

Bsn § 69 forts

BSN 14/5 Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för de justeringar som genomförts i beslutsunderlaget för delegationsordningen i enlighet med arbetsutskottets eniga beslut den 7 maj 2001.

__________

Bsn § 70

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 238-241 enligt 
föreliggande förteckning 2001-05-02.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 71

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2001-05-02 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 72

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* Sfinxen 2001 – verksamhetsuppföljning år 2000 ingående i barn- och
skolnämndens uppföljnings- och utvärderingssystem. I analysen framgår behov av förvaltningsövergripande och politiska beslut.

* förvaltningschefens träff med representanter från Gotlands kommun

* det pågående förhandlingsarbetet kring läraravtal och skolutvecklingsavtal

* arbetet med tillsättning av rektorstjänster inom förvaltningen

* AV-Centralens uppdatering av förvaltningens hemsida

* åtgärder som skall utföras på skolgårdarna vid bl a Elmsta och Länna. 
Kontakt tas med tekniska kontoret.

* bevakningslistan över ärenden som är på gång inför beslut i arbetsut-
skott och nämnd

__________

Bsn § 73

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar om 

* budgetkonferens vid Bergby gård med föreläsare Barbro Goldinger. Kommunens nämnder representerades av sina ordförande, vice ordförande, förvaltningschefer samt ekonomiansvarig personal inom förvaltningarna.

* arbetet med tillsättning av rektor vid Musikskolan. Ordföranden och distriktschefen deltog i överläggningarna med de fackliga organisationerna.

__________
Bsn § 74

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Bridget Wedberg (mp) redogör för sitt och Ulla-Britt Petterssons (kd) besök på Elmstaenheten. Skriftlig rapport följer.

Git Degerman (fp) och Agneta Schmiterlöw (m) redogör för besök på Svanbergaenheten. Skriftlig redogörelse har inkommit.

Hans Andersson (fp) och Jan Sjöblom (s) informerar om träff med SYV-konsulenterna angående övergången mellan grundskolan och gymnasiet. 

__________