Barn- och skolnämnden 2001-06-11 


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Björn Sandblad, distriktschef
Kjell-Åke Eriksson, distriktschef
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Per Jangen, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterareUtses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-06-18 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 75-91 
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-06-11 

Datum för 2001-06-19 Datum för 2001-07-10
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO PARAGRAF
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x § 75-80, 82-91 Jäv § 81 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x § 75-80, 82-91 Jäv § 81 
Kristian Krassman s x § 75-84 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bengt Ording m x 
Helene Thor c x Tjg § 81 
Virve Westman c x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x Tjg § 75-91 
Hanna Stymne Bratt s x Tjg § 81, 85-91 
Vakant s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 75 Val av justeringsman och tid för justering

§ 76 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 77 Ansökan om medel till projektet ”Leve Rimbo de Janeiro”

§ 78 Ansökan om resebidrag ur nämndens utvecklingsanslag till
kulturutbytesprojekt, Musikskolan

§ 79 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

§ 80 Genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun

§ 81 Skolskjutsupphandling Rådmansö

§ 82 Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Häverödistriktet

§ 83 Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för
elever i kommunens grundskolor och gymnasium

§ 84 Fördelning av anslag till Björkö-Arholmaenheten för personalresurser 
till grundskolan

§ 85 Anmälan av delegationsärenden

§ 86 Anmälan av delgivningar

§ 87 Rapport från förvaltningen

§ 88 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 89 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 90 Övriga frågor – uppdrag till förvaltningen kring barnomsorgstaxa

§ 91 Tack

__________
Bsn § 75

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 18 juni 2001 kl 10.00.


__________

Bsn § 76

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att förvaltningen vid nämndens sammanträde den 10 september 2001 
lämnar rapport om hur många föräldrar som utnyttjat möjligheten att göra delbetalning av barnomsorgstaxan, och hur många som utnyttjat rätten till barnomsorg vid föräldraledighet.


Underlag för beslut 

Förteckning över förbrukning t o m 28 maj 2001 

Tjänstemannaberedning

Förteckning över centrala konton och respektive enhets konton gällande förbrukningen t o m 28 maj 2001 föreligger.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 77 Dnr BSN 01-099 044

Ansökan om medel till projektet ”Leve Rimbo de Janeiro”

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja 10 000 kr till projektet ”Leve
Rimbo de Janeiro” att användas vid skolavslutningen i juni 2001, samt

att ur nämndens utvecklingsanslag reservera 10 000 kr till Brännäsgården som en ”förlustgaranti” i den händelse utgifterna för de extra aktiviteterna vid årets skolavslutning överstiger intäkterna.


Underlag för beslut 

Projektgruppens ansökan 2001-03-19
Förvaltningens skrivelse 2001-05-21

Bakgrund

1999 och 2000 genomfördes ett folkhälsoarrangemang i Rimbo under mottot ”Leve Rimbo – för ett tryggare samhälle och friskare liv” med målsättningen att skapa ett optimalt evenemang för alla åldrar. 

Skolavslutningen är ett tillfälle då många, alltför unga människor, debuterar vad gäller alkohol, tobak och ibland även andra droger. I år planerar projektgruppen Leve Rimbo att med hjälp av sitt nätverk av vuxna ordna en karneval som präglas av mångfald och drogfrihet. 

Projektgruppen anhåller i skrivelse 2001-03-19 om bidrag på 10.000 kr till projektet ”Leve Rimbo de Janeiro”. Skrivelsen redogör även för arbetsgruppens organisation, syfte och målsättning, samt budget för arrangemanget.

Tjänstemannaberedning

Projektgruppens strävan är att skapa genomslagskraft och engagemang för ett tryggare samhälle och ett friskare liv för våra ungdomar. Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-05-21 barn- och skolnämnden besluta att bevilja medel till ovanstående projekt.


Bsn § 77 forts

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-28, § 58.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Förvaltningen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar nämnden att förutom att bevilja medel till projekt ”Leve Rimbo de Janeiro” även reservera 
10.000 kr till Brännäsgården som en ”förlustgaranti” i den händelse kostnaderna för de extra aktiviteterna vid årets skolavslutning överstiger intäkterna.

__________
Bsn § 78 Dnr BSN 01-103 044

Ansökan om resebidrag ur nämndens utvecklingsanslag till kulturutbytesprojekt, Musikskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja musikskolans arbetslag ”Gunnar” ett resebidrag om 1 000 kr per deltagare, dock maximalt 9 000 kr, 

att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningarna skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001.

att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag framöver 
skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 april respektive den 
1 oktober aktuellt år,

att inför varje nytt läsår särskild information skall ges till förvaltningens samtliga enheter om möjligheten att söka medel ur nämndens utvecklingsanslag.


Underlag för beslut 

Arbetslagets ansökan 2001-03-23, samt förvaltningens skrivelse 2001-05-21


Bakgrund

Ett av musikskolans arbetslag har blivit inbjudet att delta vid en festival för 
musikskolor i Prato i Italien. Inbjudan kommer från Amelia Borghese, som 
arbetar inom AISM, Italiens motsvarighet till Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK).

Arbetslaget anhåller om resebidrag till detta kulturutbytesprojekt som äger rum den 1-3 juni i år. Pratos kommun kommer att stå för kost och logi. Arbetslaget består av nio lärare.
Bsn § 78 forts

Tjänstemannaberedning

För att möjliggöra för musikskolan att knyta kontakter med en europeisk musikskola och att i framtiden eventuellt kunna bjuda in någon lärargrupp till Norrtälje föreslår förvaltningen i skrivelse 2001-05-21 barn- och skolnämnden besluta att bevilja medel till detta projekt, vilket även musikskolans rektor ställer sig positiv till. Resebidragets storlek föreslås till 1 000 kr per person. Summa 
9 000 kr.

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-28, § 59. 

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Ajournering äger rum kl 15.40-15.45.

Efter diskussion i nämnden beslutas, utöver första att-satsen, att i enlighet med Olle Janssons (s) önskemål, resterande delen av nämndens utvecklingsanslag innevarande år används till aktiviteter med inriktningen värdegrund och mångfald, samt att datum för behandling av ansökningar ändras. 

__________


Bsn § 79 Dnr BSN 01-110 044

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ansökan om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall upprättas i enlighet med de tankar som redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-16,

att uppdra till ordföranden att underteckna ansökan,

att uppdra till förvaltningen att påbörja anställningar för de tjänster som avses i ansökan,

att uppdra till förvaltningen att tillskriva alternativen om att de har möjlighet att ta del av statsbidraget och att ansökan skall vara inlämnad till barn- och skolförvaltningen senast den 12 juni 2001, samt

att under hösten 2001 utveckla en långsiktig strategi för hur Wärnerssonpengarna används inom Norrtälje kommun, samt att som en del av detta arbete årligen involvera de enskilda enheterna.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2001-05-16
Förvaltningens skrivelse 2001-05-17 till friskolorna

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att införa ett särskilt statsbidrag riktat till skolsektorn för att öka personaltätheten. Bidraget är avsett att förbättra förutsättningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i läro- och kursplaner genom att ytterligare personal tillförs skola och fritidshem. Kommunen bestämmer själv vilka personalkategorier som medlen skall användas till.

Statsbidraget kommer stegvis att tillföras kommunerna med början hösten 2001 fram till och med hösten 2006. För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsnorm som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldersgruppen 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktuellt bidragsår/läsår. Ansökan skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 augusti 2001.
Bsn § 79 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-05-16 för Norrtälje kommuns framräknade bidragsbelopp och ansökningsförfarandet, samt friskolornas möjlighet att ta del av statsbidraget.

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-28, § 54.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Yrkanden

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) och Jenny Åhman (s) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:
- att under hösten 2001 utveckla en långsiktig strategi hur Wärnerssonpengarna används inom Norrtälje kommun, samt att som en del av detta arbete årligen involvera de enskilda enheterna..

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag enligt de fyra första att-satserna enligt ovan och Olle Janssons (s) m fl tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med propositionen.

__________
Bsn § 80 Dnr BSN 99-473 710

Genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att tillstyrka alternativ 1 i ledningskontorets skrivelse 2001-05-07 och förutsätter att barn- och skolnämnden erhåller full kompensation för de kostnader som uppstår vid reformen, samt

att barn- och skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-23 över remissen 
skall bifogas nämndens yttrande.

Underlag för beslut 

Remiss 2001-05-07 från ledningskontoret 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-23

Bakgrund

Rapporten Maxtaxa och allmän förskola (Ds 1999:53), som är framtagen av en tjänstemannagrupp inom regeringskansliet, är ett förslag till hur en maxtaxa inom barnomsorgen och en allmän förskola kan utformas och genomföras. 

Reformen består av tre delar:
1 Maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2 Allmän förskola för fyra- och femåringar
3 Förskoleverksamhet för barn till arbetssökande

Norrtälje kommun, och även barn- och skolnämnden, har lämnat remissyttrande över rapporten. Barn- och skolnämnden behandlade ärendet 2000-01-24, § 5.

Barn- och skolnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott på remiss erhållit ledningskontorets skrivelse 2001-05-07 ang genomförande av riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun. 

Beskrivningar och beräkningar har gjorts i samråd mellan barn- och skolförvaltningen och ekonomichef Gunilla Edvinsson, förutom texten under rubriken sammanfattning och bedömning, vilken har gjorts av ledningskontoret. Nämndens yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2001-09-19.
Bsn § 80 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande 2001-05-23 över remissen föreligger. Förvaltningens ekonomichef påpekar i skrivelsen att ett genomförande av maxtaxan i Norrtälje kommun förutsätter att barn- och skolnämnden får fullständig kompensation för de kostnader som uppstår vid reformen. 

Ledningskontoret har i sitt yttrande inte tagit ställning till om maxtaxan skall införas eller ej då införandet bygger på politiska värderingar. Av samma skäl tar inte heller barn- och skolförvaltningen ställning.

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-28, § 55.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Förvaltningen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 81

Skolskjutsupphandling Rådmansö

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta anbudsgivare nr 1 som entreprenör för skjutsar till Rådmansö skola, 

att bemyndiga förvaltningschefen att teckna erforderligt avtal.


Bakgrund

Skolkonsulenten, i samarbete med servicekontorets upphandlingsenhet, har genomfört upphandling av skolskjutsar för Rådmansö. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Anmälan av jäv

Patrik Dahl (c) och Jan Sjöblom (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 82 Dnr BSN 99-465 611


Nya 7-9-enheter inom barn- och skolförvaltningen, Häverödistriktet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Bakgrund

BSN 18/4 -96 1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med planering, information och genomförande av kompletta grundskolor har därefter pågått kontinuerligt. Några av förvaltningens enheter har inkommit med ansökningar om start av nya 7-9-enheter, bl a Rådmansö-, Frötuna- och Herrängsenheterna.

BSN 6/11 -00 Barn- och skolnämnden beslutade 2000-11-06, § 126 att ge distriktschef och rektor i uppdrag att redovisa förslag till hur en 7-9-del på Herrängsenheten eventuellt kan byggas upp och att frågan behandlas ur ekonomisk och pedagogisk synvinkel.

I skrivelse 2001-03-28 redogör distriktschefen för Häverö att vissa faktorer i den pågående utredningen omöjliggör en enskild utredning för Herrängsenheten. Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde.

Au 23/4 -01 Arbetsutskottet beslutade 2001-04-23, § 34 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos.

Patrik Dahl (c) önskade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-04-23 få 
följande antecknat i protokollet:

Centerpartiet vill ha en redovisning av hur förvaltningens arbete fortgår med nya kompletta (0-9) grundskolor i Norrtälje distrikt I, exempelvis Frötuna inför skolstart höstterminen 2002. Det är även värdefullt om det går att redovisa motsvarande arbete i Norrtälje distrikt II och Rimbodistriktet. Redovisning önskas senast vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001.


Bsn § 82 forts

BSN 14/5 Barn- och skolnämnden beslutade 2001-05-14, § 60 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor samt anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos, att redovisning för Häverödistriktet sker vid nämndens sammanträde den 11 juni 2001, samt att redovisning för övriga distrikt sker vid nämndens sammanträde den 10 september 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Distriktschef Björn Sandblad redogör för framtaget arbetsmaterial kring planen för utvecklingen av Häverödistriktets skolor. Ärendet återkommer i höst för 
ställningstagande i nämnden.

___________

Bsn § 83 Dnr BSN 01-067 773

Motion ang införande av en schemalagd friskvårdstimme i veckan för 
elever i kommunens grundskolor och gymnasium

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att instämma i motionens syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Olika skolor kan lösa frågan på olika sätt. Frötunaenheten kan tjäna som ett föredöme, samt

att därmed anse remissen besvarad.

Protokollsanteckning

Centerpartiets ledamöter och ersättare anser att motionen skall bifallas.

Underlag för beslut 

Utbildningsförvaltningens och barn- och skolförvaltningens gemensamma 
yttrande 2001-05-15

Bakgrund

Rubricerade motion inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-12-18 av Per Lodenius (c) och Tommy Lundqvist (c). Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna motionen till utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen för yttrande. 

I motionen anförs att många barn och ungdomar idag inte får tillräckligt med träning och motion och att allt fler varningssignaler i form av sjukdomar och skador kan relateras till detta förhållande. Problemet växer samtidigt som antalet lektioner i idrott och hälsa i de nationella kursplanerna minskar. Mot den bakgrunden föreslår motionärerna att Norrtälje kommun, som en lokal profil, inför en schemalagd friskvårdstimme utöver de ordinarie idrottslektionerna i grundskolan och gymnasiet.

Tjänstemannaberedning

Utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen redogör i gemensamt yttrande 2001-05-15 för redan pågående aktiviteter inom förvaltningarnas verksamheter och intentionerna kring ökade insatser på friskvårdsområdet.

Bsn § 83 forts

Förvaltningarna bedömer att möjligheter finns att nå tydliga resultat med relativt måttliga ekonomiska insatser. Resurser måste dock tillföras enheterna för att ge förutsättningar för att ”motorer” kan knytas till hälsoprojektet och implementera hälsosatsningen. Resurstillskottet på grundskolan skulle stanna vid 10 tjänster och på gymnasiet behövs utökade resurser motsvarande 2,5 tjänster.

De båda förvaltningarna föreslår respektive nämnd besluta att motionen bifalles och att som svar på motionen avge yttrande i enlighet med förvaltningarnas skrivelse.

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet beslutade 2001-05-28, § 61 att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut med anledning av att ärendet presenterades vid sittande sammanträde.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Efter diskussion beslutar nämnden att instämma i motionens syfte att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar och att olika skolor kan lösa frågan på olika sätt och att Frötunaenheten kan tjäna som ett föredöme.

__________

Bsn § 84 Dnr BSN 01-162 611

Fördelning av anslag till Björkö-Arholmaenheten för personalresurser 
till grundskolan

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att Björkö-Arholmaenheten, med anledning av minskat elevunderlag under
2001, i sin budget erhåller en extra tilldelning på 0,57 årsarbetare.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-05-28

Bakgrund

På Björkö-Arholmaenheten finns i grundskolan under vårterminen 2001 
25 elever i årskurs 0-3 och 13 elever i årskurs 4-6. Detta ger med gällande 
regler för resurstilldelning 2,65 årsarbetare.

Till höstterminen kommer 15 elever att vara inskrivna i årskurs 0-3 och 25 elever i årskurs 4-6. Detta ger 2,78 årsarbetare. Rektor för enheten anser inte 
att det är möjligt att lägga ett schema med denna resurstilldelning.

Tjänstemannaberedning

Ekonomichefen redogör i skrivelse 2001-05-28 för principerna för beräkning av resurstilldelning för grundskolan och en skolas minitilldelning baserat på antalet elever.

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-28, § 56.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Förvaltningen redogör för ärendet

__________


Bsn § 85 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 242-251 enligt 
föreliggande förteckning 2001-05-30.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 86

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2001-05-30 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 87

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* 7-9-enheter Häverödistriktet. 
På förmiddagens pass informerade distriktschefen Björn Sandblad om det framtagna arbetsmaterialet kring planen för Häverödistriktets skol-
enheter. Arbetet fortsätter.

* ESF-fonden. 
Barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen har sökt medel ur Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra en verksamhets- och kompetensanalys för alla enheter och medarbetare. Barn- och skolförvaltningen har även utarbetat ett koncept för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering. Avsikten är att detta skall anpassas till ESF-rådets verksamhetsanalys. Projektledare anlitas till projektet vilket skall genomföras under två år.

* Rektorstillsättningar
Förvaltningschefen redogör för det pågående arbetet med tillsättningar av rektorstjänsterna för Grind-, Svanberga- och Väddöenheterna samt Musikskolan.

* Skolutvecklingsavtalet
En skolutvecklingsgrupp har bildats för att följa förskolans och skolans resultat och förnyelse. Gruppen skall ta fram en översiktlig planering av utvecklingsarbetet vad gäller barns och elevers inflytande, arbetsorganisationen, arbetstiden, arbetsmiljön, arbetstagarnas kompetens, introduktion av ny personal, friskvård och kvalitetssäkring. Gruppen skall även göra en översyn av de lokala avtalen från ÖLA 2000.

__________

Bsn § 88

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden redogör för 

* Projekt Klotet
Ordföranden redogör för besök i Norrtälje Konsthall, där projektet Klotet hade utställning. De i projektet medverkande barnen på Flygfältet, hade videofilmat sitt projekt, skrivit sina livsberättelser, samt byggt modeller av sina hus och byar i hemländerna.

* Mötets mysterium
Ordföranden har deltagit vid föreläsningen ”Mötets mysterium”- barn med olika kulturbakgrund möter förskola, skola och fritids. Föreläsare var Ing-Marie Parszyk, fil dr i pedagogik och lärare vid Lärarhögskolan i Stockholm. Norrtälje kommuns mångfaldskonsulent Paki Holvander var moderator i den efterföljande paneldebatten.

__________

Bsn § 89

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Jan Sjöblom (s) och Hans Andersson (fp) rapporterar från träff med 
enheter i Rimbo

* Bridget Wedberg (mp) informerar om möte vid Centralskolan i Hallstavik och diskussion kring individuella utvecklingsplaner

* Marie Egelin (m) framför att Norrtälje distrikt II saknar stöttning i juridiska frågor

* Kristian Krassman (s) och Bridget Wedberg (mp) har besökt Gottstaenheten som anmäler trångboddhet

* Carl Ankar (c) informerar att kontaktpolitikergruppen tillsammans med 
distriktschefen planerat in träff på berörda enheter

__________
Bsn § 90

Övriga frågor – uppdrag till förvaltningen kring barnomsorgstaxa

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att utforma

- en barnomsorgstaxa med hel- respektive halvtidsplacering
- en fast abonnemangsavgift och en tidsrelaterad förbrukningsavgift
- resurstilldelning byggande på hel- respektive halvtidstilldelning


Bakgrund

I anslutning till ärendet kring riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun beslutade arbetsutskottet föreslå barn- och skolnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på barnomsorgstaxa och resurstilldelning.

Politikerberedning

Au 28/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-05-28, § 55.

Beslutande sammanträde

BSN 11/6 Förvaltningen har avsatt tid för arbete med detta uppdrag vecka 29 och återkommer snarast därefter till nämnden med rapport.

__________

Bsn § 91 

Tack

Ordföranden tackar nämndens ledamöter och ersättare, samt förvaltningens tjänstemän för gott samarbete under den period som varit och tillönskar alla en skön och trevlig sommar!

__________