Barn- och skolnämnden 01-09-10
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-09-17 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 92-116
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle JanssonOrgan Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-09-10

Datum för 2001-09-18 Datum för 2001-10-09
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

VOTERING

   

Ja

Nej

 

Ja

Nej

             

LEDAMÖTER

           
             

Britt Wennerfors

m

x

 

Deltog ej i § 95 pga jäv

   

Agneta Schmiterlöw

m

x

       

Patrik Dahl

c

x

       

Carl Ankar

c

 

x

     

Ulla-Britt Pettersson

kd

x

       

Hans Andersson

fp

x

       

Olle Jansson

s

x

 

Ordförande i § 95 maa jäv

   

Marita Jeansson

s

 

x

     

Jan Sjöblom

s

x

       

Kristian Krassman

s

 

x

     

Leif Glavstedt

v

x

       
             

ERSÄTTARE

           
             

Marie Egelin

m

x

 

Tjg § 95 maa jäv

   

Bengt Ording

m

x

       

Helene Thor

c

 

x

     

Virve Westman

c

 

x

     

Kerstin Sandhaag

kd

x

 

Tjg

   

Git Degerman

fp

 

x

     

Gustav Marling

s

x

 

Tjg

   

Jenny Ålund

s

x

 

Tjg

   

Hanna Stymne Bratt

s

 

x

     

Ulrika Edlund

s

x

       

Bridget Wedberg

mp

x

       

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 92 Val av justeringsman och tid för justering

§ 93 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 94 Tertialuppföljning 2 för barn- och skolnämnden

§ 95 Budget 2002-2004 för barn- och skolnämnden

§ 96 Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola/fritids och öppen förskola fr o m skolstart höstterminen 2001 

§ 97 Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola, Kunskapsskolan i Norrtälje

§ 98 Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskoleklass och grundskola, Norrtälje Fria Skola AB

§ 99 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Smörblommans förskola

§ 100 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Trollebo förskola

§ 101 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Vintergatans förskola

§ 102 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksam-het, Montessoriförskolan Grind

§ 103 Motion ang införande av den s k Uppsalamodellen i kommunens barn-omsorg

§ 104 Motion ang översyn av städmetoderna så att det gynnar astmatiker och andra allergiker m m 

§ 105 Översiktsplan för Norrtälje kommun

§ 106 Om- och tillbyggnad av Rialaenhetens kök

§ 107 Resurscenters organisation - förslag till delning


INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 108 Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och livsmedel innehållande nötkött - redovisning av uppdrag

§ 109 Barnomsorgstaxan - redovisning av uppdrag

§ 110 Personuppgiftsombud för barn- och skolförvaltningen

§ 111 Anmälan av delegationsärenden

§ 112 Anmälan av delgivningar

§ 113 Rapport från förvaltningen

§ 114 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 115 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 116 Kurser och konferenser

__________
Bsn § 92

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltnings-
kontor måndagen den 17 september 2001 kl 09.00. 

__________


Bsn § 93 Dnr BSN 00-445 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.


Underlag för beslut 

Förteckning över förbrukning t o m augusti 2001 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förteckning över barn- och skolnämndens förbrukning t o m den 31 augusti 2001 föreligger.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-20, § 64 att reviderat material med skriftliga kommentarer presenteras på nämndens sammanträde den 10 september 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Ekonomichefen redogör för reviderat material i ärendet.

__________
Bsn § 94 Dnr BSN 01-052 041

Tertialuppföljning 2 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens tertialuppföljning 2 till kommunfullmäktige.


Underlag för beslut 

Driftbudgetuppföljning andra tertialen 2001, blankett 1 och 3
Investeringsuppföljning andra tertialen 2001, blankett 2

Bakgrund

Enligt det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Planering och uppföljning under år 2001 (PLUPP) skall tertialuppföljning 2 lämnas till kommunens led-ningskontor senast den 10 september. Prognosen baseras på förbrukning t o m augusti månad.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för barn- och skolnämndens tertialuppföljning 2 enligt blankett 1-3. 

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-20, § 65 att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001 med anledning av att besluts-
underlag ej kunnat färdigställas.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Ekonomichefen redogör för ärendet. 

__________
Bsn § 95 Dnr BSN 01-052 041

Budget 2002-2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta budget enligt den av kommunfullmäktige beslutade ramen om 
661 919 tkr,

att uppdra till barn- och skolförvaltningen att i arbetet med att anpassa verksamhetsplan 2002 beakta uppkomna driftskostnader för gjorda ADB-investeringar.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut med hänvisning till eget budgetförslag.

Protokollsanteckning

Moderaternas, centerpartiets, kristdemokraternas och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: 
"Om den ekonomiska utvecklingen visar sig tillåta utökning av ramarna, eller om omfördelning kan ske inom ram, vill den borgerliga gruppen särskilt prio-ritera ökad lärartäthet, skolbarnsomsorg för särskoleelever och ökade kringre-surser."


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till budget 2002 daterat 2001-08-17 inkl
blankett 1 Driftbudget 2002, blankett 2 Investeringsbudget 2002, samt
förslag till tekniska justeringar 

Bakgrund

Ledningskontoret har upprättat förslag till budgetramar och inriktning 2002-2004 daterat 2001-05-22, vilket godkänts av kommunfullmäktige 2001-06-25, § 151. Fullmäktige beslutade även att uppdra till samtliga nämnder att se över antagna mål och program så att inriktningen överensstämmer med kommunens antagna vision 2001-02-19, § 53. Nämndens ram 2002 utgör 661 919 tkr.
Bsn § 95 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till budget 2002 föreligger i skrivelse 2001-08-17.
Äskanden utöver tilldelad ram är 23 525 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2001-08-20.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 66 beslutat att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001 då diskussion genomförts i de oli-ka politiska grupperna.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Ordföranden föreslår nämnden besluta att anta budget enligt ram, samt att upp-dra till barn- och skolförvaltningen att i arbetet med att anpassa verksamhets-plan 2002 beakta uppkomna driftskostnader för gjorda ADB-investeringar.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej ämnar delta i beslut med hänvisning till eget budgetförslag.

__________


Bsn § 96 Dnr BSN 01-135 712

Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola/fritids och öppen förskola fr o m skolstart höstterminen 2001 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om att få starta förskola på Björkö-Arholmaenheten,

att istället medge medelstilldelning på 0,88 årsarbetare från kontot för oför-delade anslag, så att enheten i övrigt kan genomföra sin organisation i enlighet med ansökan daterad 2001-04-23.


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-04-23
Tjänsteutlåtande 2001-08-20
Komplettering till ansökan 2001-08-23

Bakgrund

Björkö-Arholmaenheten ansöker i skrivelse 2001-04-23 om att få starta för-skola/fritids och öppen förskola på enheten fr o m skolstarten höstterminen 2001. 

Det nya dagbarnvårdaravtalet ger ingen möjlighet att bibehålla barnomsorg på Björkö i nuvarande omfattning. Enligt enhetens bedömning är det ej möjligt att bedriva verksamheten med mindre än 2,50 årsarbetare. Det finns också en risk att dagbarnvårdarna säger upp sig om verksamheten bedrivs utan tillskott av re-surser utöver den som normen medger. Det behövs även en flexibilitet i organi-sationen för att kunna ta emot inflyttningar.

Enheten har lagt ett förslag till drift av verksamheten, vilket innebär att man startar en integrerad verksamhet i lokal vid Björkö-Arholma skola omfattande förskola, fritidshem och öppen förskola.

I förslaget förutsätter man att barnen äter i skolans matsal, vilken har kapacitet för denna utökning. Det skulle därmed bli ekonomiskt och arbetsmässigt möjligt att bibehålla personal och de skulle också vara väl förberedda inför starten av allmän förskola 2003.
Bsn § 96 forts

Tjänstemannaberedning

I tjänsteutlåtande 2001-08-20 redogör ekonomichefen för ärendet inklusive kalkyl över personaltilldelning. 

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-08-20, § 67. 

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förvaltningen redogör för ärendet.

__________Bsn § 97 Dnr BSN 01-134 603

Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående grundskola,
Kunskapsskolan i Norrtälje

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka att Skolverket godkänner Kunskapsskolan i Sverige AB:s 
ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan 
Kunskapsskolan i Norrtälje.

Patrik Dahl (c) deltar ej i beslut. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: " Eftersom skolans placering och mål-grupp ej är kända, kan i nuläget inte någon bedömning av konsekvenserna för kommunen göras, varför vi anser att ansökan skall avslås. Dessutom strider Kunskapsskolans upplägg mot intentionerna i kommunens egen barn- och skolplan i och med att de enbart riktar sig till årskurs 6-9."

Bridget Wedberg (mp) önskar följande antecknat i protokollet: "Miljöpartiet vill poängtera att ämnet Idrott och Hälsa skall ingå varje vecka och att un-dantag ej görs i detta hänseende i Kunskapsskolan."

Underlag för beslut 

Skolverkets remiss 2001-04-18
Förvaltningens skrivelse 2001-07-30

Bakgrund

Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2002/2003. Kunskapsskolans ansökan föreligger. Nämndens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2001.
Bsn § 97 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-07-30 barn- och skolnämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av och bidrag till den planerade friskolan Kun-skapsskolan i Norrtälje.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-20, § 68 att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Yrkanden

Britt Wennerfors (m) 
- bifall till förvaltningens förslag.

Olle Jansson (s) 
- avslag på förvaltningens förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.

__________
Bsn § 98 Dnr BSN 01-098 603

Ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskoleklass 
och grundskola, Norrtälje Fria Skola AB

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka att Skolverket godkänner Norrtälje Fria Skola AB:s ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan Norrtälje Fria Skola.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: " Eftersom skolans placering och mål-grupp ej är kända, kan i nuläget inte någon bedömning av konsekvenserna för kommunen göras, varför vi anser att ansökan skall avslås."


Underlag för beslut 

Skolverkets remiss 2001-04-18
Förvaltningens skrivelse 2001-07-30

Bakgrund

Norrtälje Fria Skola AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående förskoleklass och grundskola i Norrtälje kommun 
fr o m läsåret 2002/2003. Ansökan föreligger i skrivelse 2001-03-20.

Nämndens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2001.
Bsn § 98 forts 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-07-30 barn- och skolnämnden tillstyrka att Skolverket godkänner start av och bidrag till den planerade friskolan Norr-tälje Fria Skola.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-20, § 69 att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Yrkanden

Patrik Dahl (c) med instämmande av Ulla-Britt Pettersson (kd) 
- bifall till förvaltningens förslag.

Olle Jansson (s) 
- avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 99 Dnr BSN 00-412 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Smörblommans förskola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna Smörblommans förskolas komplettering av taxa gällande 
15 timmar per vecka då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: "Eftersom vi inte kan utröna om det är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen så deltar vi inte i beslutet."

Underlag för beslut 

Ansökan 2001-05-31 från Smörblommans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-07-03

Bakgrund

Smörblommans förskola ansöker i skrivelse 2001-05-31 om att fr o m den 1 juni 2001 få komplettera barnomsorgsavgiften, vilket skulle innebära en avgift enligt nedan

- arbetslösa 750 kr/mån
- syskon 650 kr/mån
- föräldralediga 1000 kr/mån
- syskon 650 kr/mån

Halv avgift tas ut i juli för yngsta syskonet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-07-03. Handlägga-ren av ärendet gör bedömningen att förskolans föreslagna föräldraavgift /taxa ej oskäligt avviker från kommunens.
Bsn § 99 forts

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 70 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej deltar i beslut då de inte kan utröna om detta är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen.

__________
Bsn § 100 Dnr BSN 00-415 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, Trollebo förskola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna Trollebo förskolas komplettering av taxa gällande 
15 timmar per vecka då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: "Eftersom vi inte kan utröna om det är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen så deltar vi inte i beslutet."


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-05-30 från Trollebo förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-07-03 

Bakgrund

Trollebo förskola ansöker i skrivelse 2001-05-30 om att få göra en komplette-ring av taxan för barn till föräldralediga som är placerade 15 tim/vecka, vilket skulle innebära en avgift på:

- 1200 kr/mån

Avgiften tas ut 11 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-07-03. Handlägga-ren gör bedömningen att den föreslagna föräldraavgiften/taxan ej oskäligt avvi-ker från kommunens.


Bsn § 100 forts

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 70 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej deltar i beslut då de inte kan utröna om detta är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen.

__________

Bsn § 101 Dnr BSN 00-417 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Vintergatans förskola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna Vintergatans förskolas komplettering av taxa gällande 
15 timmar per vecka då den ej oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: "Eftersom vi inte kan utröna om det är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen så deltar vi inte i beslutet."


Underlag för beslut 

Ansökan från Vintergatans förskola
Förvaltningens skrivelse 2001-07-06

Bakgrund

Vintergatans förskola ansöker om att fr o m den 1 juli 2001 få komplettera barnomsorgstaxan, vilket skulle innebära en avgift enligt nedan

- första barnet 800 kr
- syskonavgift 600 kr

Avgift tas ut 12 månader per år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-07-06. Handlägga-ren av ärendet gör bedömningen att förskolans föreslagna föräldraavgift /taxa ej oskäligt avviker från kommunens.


Bsn § 101 forts

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 72 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej deltar i beslut då de inte kan utröna om detta är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen.

__________

Bsn § 102 Dnr BSN 00-416 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad 
verksamhet, Montessoriförskolan Grind

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna Montessoriförskola Grinds förslag till taxehöjning då den ej 
oskäligt avviker från kommunens.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: "Eftersom vi inte kan utröna om det är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen så deltar vi inte i beslutet."


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-08-05
Förvaltningens skrivelse 2001-08-15

Bakgrund

Montessoriförskolan Grind har för avsikt att göra en taxehöjning med 200 kr för första barnet och 150 kr för syskon, vilket skulle innebära en föräldraavgift enligt nedan:

- första barnet 1600 kr/mån
- syskon 850 kr/mån

Juli månad är avgiftsfri.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-08-15. Handlägga-ren av ärendet gör bedömningen att förskolans föreslagna föräldraavgift/taxa ej oskäligt avviker från kommunens.

Bsn § 102 forts

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 80 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej deltar i beslut då de inte kan utröna om detta är en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen.

__________
Bsn § 103 

Motion ang införande av den s k Uppsalamodellen i kommunens 
barnomsorg

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avslå motionen med anledning av att ärendet i dagsläget saknar 
aktualitet.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-08-17.

Bakgrund

Rubricerade motion behandlades i april 1997 av dåvarande barn- och skol-nämnd, som 1997-04-24, § 61 beslutade att avslå densamma. 

Ärendet har åter aktualiserats av kommunens ledningskontor och lämnats till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande 2001-08-17 föreligger. Barn- och skolförvaltningen har under perioden 1997-2001 inte fått någon förfrågan från kunderna att införa modellen. Av den anledningen finner förvaltningen det ej aktuellt att införa den-samma.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 73 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förvaltningen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 104 Dnr BSN 01-163 624

Motion ang översyn av städmetoderna så att det gynnar astmatiker
och andra allergiker m m

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bifalla motionen då nämnden ställer sig positiv till översynen, samt 

att påpeka att från och med år 2000 ingår Astma- och allergiförbundets checklista vid förvaltningens årliga skyddsronder, samt att förvaltningen även beslutat att skolsköterskorna skall medverka vid enheternas skydds-ronder för att särskilt bevaka miljön för astmatiker och allergiker.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-08-17.

Bakgrund

Kerstin Bergström (s) och Marita Jeansson (s) inlämnade rubricerade motion på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-03-26. I motionen föreslås att Norr-tälje kommun skall se över städmetoderna så att de gynnar astmatiker och andra typer av allergiker, och att samtliga skolor i Norrtälje kommun skall använda Astma- och Allergiförbundets checklista vid skyddsrond för att minska riskerna för allergier.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2001-04-26, § 100 beslutat att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. Re-misstiden för motionen har förlängts till 2001-09-26.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande 2001-08-17 föreligger. Från och med år 2000 ingår Astma- och allergiförbundets checklista vid förvaltningens årliga skyddsronder. Förvaltningen har även beslutat att skolsköterskorna skall medverka vid enhe-ternas skyddsronder för att särskilt bevaka miljön för astmatiker och allergiker.
Bsn § 104 forts

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 74 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förvaltningen redogör för ärendet.

__________
Bsn § 105 Dnr BSN 01-183 212

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att ge synpunkter och belysa eventuella konse-kvenser för förvaltningen med anledning av Norrtälje kommuns över-siktsplan för 2015.


Underlag för beslut 

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Bakgrund

Den gällande översiktsplanen för Norrtälje kommun antogs av kommunfull-mäktige 1990-09-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit uppdrag att planen skall revideras avseende vatten- och skärgårdsfrågor. Underlag för be-dömning av vattenfrågor samt utredningen "Skärgården - Hållbar framtid" har tagits fram inför revideringen av den kommunomfattande planen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att utan eget ställningstagande sända ut underlaget för revideringen av kommunens översiktsplan på bred re-miss. Remisstiden pågår fram till den 15 september 2001.

Remissunderlaget, som sänts ut separat till bland andra nämndens ledamöter, består av två delar: 

Övergripande strategi med sammanvägning av olika allmänna intressen, en översiktlig beskrivning av förväntade konsekvenser samt en förteckning med exempel på aktiviteter som anger hur de 15 nationella miljömålen berörs av pla-nen. Denna del finns på kommunens hemsida, www.norrtalje.se.

Allmänna intressen med beskrivningar av olika allmänna intressen med för varje sektor angivna mål, strategier och åtgärder för framtiden. 

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-20, § 75 att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 10 september 2001.
Bsn § 105 forts

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Efter information av planeringskontorets Åke Widman om översiktsplanen be-slutar nämnden att uppdra till förvaltningen att ge synpunkter och belysa even-tuella konsekvenser för förvaltningen med anledning av Norrtälje kommuns översiktsplan för 2015 som är utsänd på remiss.

__________

Bsn § 106 Dnr BSN 00-248 291

Om- och tillbyggnad av Rialaenhetens kök

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att tillstyrka tillbyggnadsalternativ C:1 i byggkostnadskalkyl 2001-06-20 
från Bitek avseende Riala skola, samt

att om eventuella problem för genomförande av alternativ C uppstår, till-styrka alternativ B:1, som är en fristående byggnad.


Underlag för beslut 

Byggkostnadskalkyl och ritningar 2001-06-20 från Bitek

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-12-04, § 145 att uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbete och därefter återkomma med projektet för Rialaenheten som investeringsärende, samt att ta fram kostnadskalkyl för tillagnings- respektive mottagningskök och personalutrymmen.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 76 behandlat ärendet. 

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 På grund av jäv deltog inte ordförande Britt Wennerfors (m) i handläggningen av detta ärende. Beslutas att för denna paragraf tjänstgör Olle Jansson (s) som ordförande och Patrik Dahl (c) som justeringsman. 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________Bsn § 107 Dnr BSN 01-225 001

Resurscenters organisation - förslag till delning

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att resurscenter delas på två enheter - särskolan och resursenheten,

att när så är möjligt, ge barn och elever den hjälp de har rätt till i närheten 
av sitt hem, samt

att godkänna föreliggande annonsmanus för rektorstjänsterna för särskolan 
och resursenheten.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-08-03 samt annonsmanus

Bakgrund 

1997 tillsatte dåvarande barn- och skolnämnd en arbetsgrupp med uppdrag att utreda förutsättningar för en samlad organisation av särskolan och resursenhe-ten. Sammanslagningen genomfördes i juli 1998. Det har dock visat sig att re-surscenters nuvarande organisation är alldeles för omfattande. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-08-03 att nuvarande resurscenter delas upp i två enheter - särskolan och resursenheten. Syftet med delningen är att er-hålla enheter som är möjliga att ledas av varsin rektor med de speciella krav som dessa tjänster kräver. 

Det senaste året har resurscenter anpassats till förvaltningens nya distriktsorga-nisation med t ex ett stödteam i varje distrikt. Ambitionen är att barn och elever får den hjälp de har rätt till i närheten av sitt hem.

Förslaget till förändring har behandlats i resurscenters samverkansgrupp, som enhälligt ställer sig bakom en delning av enheten. 
Bsn § 107 forts

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 77 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________
Bsn § 108 Dnr BSN 00-396 622

Inköp inom barn- och skolförvaltningens verksamheter av nötkött och livsmedel innehållande nötkött - redovisning av uppdrag

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-07-03.

Bakgrund

I samband med den offentliga debatten kring galna kosjukan och de nyupp-täckta fallen av sjukdomen BSE och sambandet med den dödliga Creutzfeld Jakobs sjukdom, som orsakat stor oro bland personal och föräldrar när det gäll-er användandet av utländska nötköttsprodukter, beslutade nämnden 2001-04-09, § 46 att inköpsansvariga av livsmedel till barn- och skolförvaltningen skall använda sig av det utrymme som finns inom befintlig livsmedelsupphandling att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött. 

Nämnden beslutade samtidigt att uppdra till förvaltningen att efter vårterminens slut göra en utvärdering för att utröna i vilken mån inköpsansvariga lyckats hitta svenskt nötkött.

Tjänstemannaberedning

Kostkonsulten redogör i skrivelse 2001-07-03 för genomförandet av utvärde-ringen, vilken visar på mycket få indikationer på att inköpsansvariga haft pro-blem med att hitta svenskt nötkött och produkter innehållande endast svenskt nötkött. Prisökningen på köttprodukter upplevdes däremot ge ekonomiska följ-der. 

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet har 2001-08-20, § 78 behandlat ärendet.

__________
Bsn § 109 Dnr BSN 01-060 712

Barnomsorgstaxan - redovisning av uppdrag

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunfullmäktige överlämna förslag till ny barnomsorgstaxa 
enligt förvaltningens förslag alternativ B.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Moderaternas, centerpartiets, kristdemokraternas och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: 

"Det kan tyckas märkligt att den borgerliga majoriteten väljer det till synes dyrare alternativet. Skälen härtill är följande:
- med detta alternativ har föräldrarna möjlighet att påverka sin kostnad för barnomsorg,
- den angivna kostnaden täcker endast intäktsbortfallet för barn- och skolför-valtningen. Kostnaderna som kommer av förväntad större efterfrågan på barnomsorg och längre vistelsetid med behov av personalökning blir störst enligt alternativ A. I PM 2001-02-12, upprättad av ledningskontor och barn- och skolförvaltning, beräknas denna okompenserade kostnad till 11 miljoner kronor årligen."

Bridget Wedberg (mp) önskar följande antecknat i protokollet: 
"Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje anser att en tidsintervalls variation inom den blivande enhetstaxan är en bra modell och kan befrämja kortare vistelse-tid för barnen inom barnomsorgen."


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-07-27.
Bsn § 109 forts

Bakgrund

I anslutning till ärendet kring riksdagens beslut om maxtaxa avseende förskole-verksamhet och skolbarnsomsorg i Norrtälje kommun beslutade nämnden 2001-06-11 att uppdra till förvaltningen 

att utreda möjligheterna att utforma 
- en barnomsorgstaxa med hel- respektive halvtidsplacering
- en fast abonnemangsavgift och en tidsrelaterad förbrukningsavgift
- resurstilldelning byggande på hel- respektive halvtidstilldelning, samt

att förvaltningen lämnar rapport om 
- hur många föräldrar som utnyttjat möjligheten att göra delbetalning av 
barnomsorgstaxan, och 
- hur många som utnyttjat rätten till barnomsorg vid föräldraledighet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25 angående genomförandet av maxtaxa i kommunen beslutade fullmäktige enligt § 159 att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbe-slutet i samband med nämndens budgetarbete för 2002. Nämnden skall särskilt undersöka möjligheten att behålla timintervalltaxa.

Politikerberedning

Au 20/8 Arbetsutskottet beslutade 2001-08-20, § 79 föreslå barn- och skolnämnden 
besluta att till kommunfullmäktige överlämna förslag till ny barnomsorgstaxa 
enligt förvaltningens alternativ B. 

Vid arbetsutskottets sammanträde yrkade Olle Jansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) att nämnden till kommunfullmäktige överlämnar förslag till ny barnomsorgstaxa enligt förvaltningens alternativ A. Britt Wennerfors (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yrkade att nämnden till kommunfullmäktige överlämnar förslag till ny barnomsorgstaxa enligt förvaltningens alternativ B.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Yrkanden

Britt Wennerfors (m) med instämmande av Patrik Dahl (c), Ulla-Britt Petters-son (kd) och Hans Andersson (fp) 
- bifall till förvaltningens förslag alternativ B.
Bsn § 109 forts

Yrkanden forts

Olle Jansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v), Jan Sjöblom (s), Gus-tav Marling (s) och Jenny Ålund (s) 
- bifall till förvaltningens förslag alternativ A.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag alternativ B.

__________

Bsn § 110 Dnr BSN 01-243 600

Personuppgiftsombud för barn- och skolförvaltningen

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som barn- och skolnämndens personuppgiftsombud från och med den 1 oktober 2001.


Underlag för beslut 

Ledningskontorets skrivelse 2001-08-28.

Bakgrund

Personuppgiftslagen (PuL), som har till syfte att skydda människor mot att de-ras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter, trädde i kraft hösten 1998. Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis auto-matiserad omfattas av anmälningsskyldighet till Datainspektionen. 

Den 1 oktober 2001 är övergångstiden från datalagen slut och PuL börjar gälla för de flesta register som tidigare reglerats av datalagen. De licenser, tillstånd och föreskrifter som tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) tidigare meddelat enligt datalagen upphör automatiskt att gälla den 1 oktober 2001.

Om den personuppgiftsansvarige, dvs nämnden, har meddelat tillsynsmyndig-heten att ett personuppgiftsombud utsetts, och vem det är, behöver anmälan ej ske. Personuppgiftsombudet skall ha till uppgift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för densamme.

För att tillsynen skall bli så effektiv som möjligt anser ledningskontoret att samtliga nämnder utser samma personuppgiftsombud, även om det står varje nämnd fritt att utse det ombud den så önskar. Vidare måste varje nämnd inom sig skapa en organisation som kan arbeta för att nämnden skall följa personupp-giftslagen. Lämpligt vore att nämndsekreteraren är samordnare inom sin nämnd. 

Ledningskontorets skrivelse 2001-08-28 redogör detaljerat för övergångsbe-stämmelser, personuppgiftslagen, personuppgiftsombudets arbetsuppgifter samt den gemensamma nämndtillsynen.
Bsn § 110 forts

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förvaltningen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 111 Dnr BSN 01-125 002 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 252-254 enligt 
föreliggande förteckning 2001-07-02, samt

att uppdra till ordföranden att kontakta kommunens ledningskontor för diskussion kring en lösning på de dataproblem som drabbat nämndens 
förvaltningskontor.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________
Bsn § 112

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

BSN 10/9 Förteckning 2001-08-28 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 113

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* Norrtälje kommuns översiktsplan 2015
Åke Widman från kommunens planeringskontor redogör under förmid-dagspasset för innehållet i Norrtälje kommuns översiktsplan 2015.

* Budget 2002-2004, tertialrapport 2
Ekonomichefen och ekonomisekreteraren redogör för framtaget be-slutsunderlag kring budget 2002-2004, samt tertialuppföljning 2. Ny rapport kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 8 oktober samtidigt som information ges om månads- och verksamhetsrapport för september. Distriktscheferna kommer att närvara vid oktobersamman-trädet.

* Ny barnomsorgstaxa
Den administrativa chefen och ekonomichefen redogör för framtaget beslutsunderlag och konsekvenser för de olika alternativen. 

* ESF-projektet
Förvaltningschefen informerar om arbetet med tillsättning av projektle-daren för ESF-projektet, vilken kommer att genomföra en verksamhets- och kompetensanalys för alla barn- och skolförvaltningens enheter. Projektet kommer att genomföras under två år.

* Utbildningsprogram för långtidssjuka
Förvaltningschefen informerar om det utbildningsprogram som kommer att genomföras för långtidssjuk personal. Utbildningen, som sker under 23 dagar, riktar sig i första hand till pedagogisk personal.

* Arbetsmiljö/skyddsrond
Förvaltningen har tagit fram ny arbetsmiljöenkät och ny blankett för allergi- och skyddsronden.

* Löneförhandlingar
Förvaltningschefen redogör för det planerade genomförandet av löne-förhandlingarna med Kommunal. 
Bsn § 113 forts

* Barnomsorgstaxan - redovisning av uppdrag
Den administrativa chefen rapporterar hur många föräldrar som utnyttjat möjligheten att göra delbetalning av barnomsorgstaxan, och hur många som utnyttjat rätten till barnomsorg vid föräldraledighet.

* Tack till nämnden
Förvaltningschefen framför sitt varma tack till nämnden för presenter och uppvaktning på sin 50-årsdag. 

__________

Bsn § 114

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar 

* Specialpedagogiska institutet
Den 1 juli 2001 bildades Specialpedagogiska institutet, en ny myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Generaldirektör är Jan Rocksén.

* Invigning av godisutställning
Ordföranden rapporterar från invigning av Roslagsmuséets godisutställ-ning, där invigningsbandet bestod av flätade kolasnören som skulle bitas av!

__________
Bsn § 115

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Hans Andersson (fp) rapporterar att han ingår i Demokratiberedningens arbetsgrupp kring genomförandet av ett ungdomsfullmäktige.

* Distriktschefernas tidschema för kontaktpolitikernas besök på enheterna kommer snarast att sändas ut till berörda via e-post.

__________

Bsn § 116

Kurser och konferenser

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens deltagande vid

* Skolforum 2001 på Stockholmsmässan 29-31 oktober, monter A 36:38. På skolutvecklingstorget representeras kommunen av arbetslag från Parkstugan, Långsjöenheten och Balders Hus. 

* Lokal Idémässa 2002 på Rodengymnasiet den 29 januari 2002 med deltagande av Norrtäljes hela utbildningsverksamhet och externa skol-materiel- och läromedelsproducenter. 

--__________