Barn- och skolnämnden 2001-10-08

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 11.00-12.00, 15.30-17.00 

Beslutande Se förteckning 
Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Per Jangen, distriktschef
Kjell-Åke Eriksson, distriktschef
Björn Sandblad, distriktschef
Arne Appel, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-10-15 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 119-133 
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 2001-10-08, § 123-133 

Datum för 2001-10-16 Datum för 2001-11-06
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bengt Ording m x 
Helene Thor c x 
Virve Westman c x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x Tjg 
Hanna Stymne Bratt s x 
Ulrika Enlund s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 117 Val av justeringsman och tid för justering

§ 118 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 119 Delårsbokslut 2001 

§ 120 Investeringar i fasta anläggningar år 2002 

§ 121 Centralskolans byggnation etapp II – hemställan om utökat 
investeringsanslag 

§ 122 Om- och tillbyggnad av Drottningdalsenhetens kök

§ 123 Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen,
samtliga distrikt – redovisning av uppdrag

§ 124 Motion ang behovet av dietist i Norrtälje kommun

§ 125 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag,
- ansökan från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

§ 126 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag,
- ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i 
Häverödistriktet

§ 127 Förslag till uppföljning av Agenda 21, remiss

§ 128 Översiktsplan för Norrtälje kommun

§ 129 Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad verksamhet, förskolan Vildnissarna i Drottningdal

§ 130 Anmälan av delegationsärenden

§ 131 Rapport från förvaltningen

§ 132 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 133 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

__________
Bsn § 117

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 15 oktober 2001 kl 09.00.

__________


Bsn § 118 Dnr BSN 00-445 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten. 


Underlag för beslut 

Förteckning över förbrukning per 30 september 2001 
Sammanställning prognos för bokslut 2001 

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för ärendet enligt föreliggande prognos och förteckning över barn- och skolnämndens förbrukning per 30 september 2001. 

__________

Bsn § 119 Dnr BSN 00-246 046

Delårsbokslut 2001 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens delårsbokslut 2001 till kommunfullmäktige.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-09-12
Reviderad driftbudgetuppföljning andra tertialen 2001, blankett 1 och 3
samt investeringsuppföljning andra tertialen 2001, blankett 2

Bakgrund

Enligt det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Planering och uppföljning under år 2001 (PLUPP) skall steg 2 innehålla den totala uppföljningen av budget med all rapportering samt delårsbokslutssiffror.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-09-12 för barn- och skolnämndens delårsbokslut 2001. Skrivelsen redovisar bland annat nämndens uppdrag, organisation, styrdokument, genomförda förändringar och uppföljningar inom verksamheten, synpunkter från kunderna, samt framtida planerade förändringar.

Politikerberedning

Au 24/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-09-24, § 86.

Beslutande sammanträde

BSN 8/10 Ekonomichefen redogör för ärendet. Denna paragraf förklaras omedelbart
justerad med anledning av att den skall ingå i utskick till kommunfullmäktige. 

__________

Bsn § 120 Dnr BSN 00-004 291

Investeringar i fasta anläggningar år 2002 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar bevilja anslag enligt redovisning om 3300 tkr för önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar, 

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhetsförändringsanslag med kostnader för respektive område upp till beviljad nivå.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2001-10-05.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att införa ny rutin för investeringar enligt förslag från ledningskontoret 1998-12-09 med start 1999-01-01.

Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov prioriteras och beslutas av tekniska nämnden. Detta kan ske fortlöpande under året så snart behov uppstår och beslutsunderlag föreligger.

För investeringar föranledda av verksamhetsförändring inom barn- och skolnämndens område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Även detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med utförande av investeringar i fasta anläggningar ingår ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats med nivå för respektive område för att tillmötesgå behov som återkommer varje år, eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under året. Den nya rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på detta sätt och lämpligen sker det inför varje nytt verksamhetsår.
Bsn § 120 forts

Tjänstemannaberedning

Barn- och skolförvaltningen har i samråd med tekniska kontoret bedömt vilka områden som bör ingå i 2002 års prioriteringar. Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-10-05 kommunstyrelsen bevilja anslag enligt nedan:

Verksamhet Belopp tkr Område
Förändringar 2000 Barn- och skolnämnden
Utredningar 800 Barn- och skolnämnden
Ventilation, larm, kök 500 Barn- och skolnämnden

Summa 3300 tkr

Beslutande sammanträde

BSN 8/10 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________Bsn § 121 Dnr BSN 99-203 026

Centralskolans byggnation etapp II – hemställan om utökat investeringsanslag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige hemställa om utökat investeringsanslag om 
5,7 mkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2001-09-20, samt 

att hänvisa till kommunfullmäktiges beslut i protokoll 2001-03-26, § 75 att kompensation till barn- och skolnämnden för ökade driftkostnader pga ombyggnation behandlas i samband med budget för 2002.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2001-09-20.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beviljade 2000-05-03 samt 2001-03-26 tekniska nämnden ett investeringsanslag för etapp I på 7,0 mkr och för etapp II 50.8 mkr. Tidigare har 0,5 mkr beviljats för programarbete. Den totala investeringsvolymen för projektet uppgår alltså till 58,3 mkr. 

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har infordrat anbud för projektets genomförande som en totalentreprenad. Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. Efter genomförd anbudsutvärdering har om- och tillbyggnaden nu kostnadsberäknats till 64,0 mkr. Skillnaden mellan tidigare beräknad investeringskostnad och den nu gällande är 5,7 mkr. Tekniska nämnden har av den anledningen gjort en framställan till kommunstyrelsen om ett utökat investeringsanslag för projektets genomförande.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________
Bsn § 122

Om- och tillbyggnad av Drottningdalsenhetens kök

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka byggnadsalternativ B om en kostnad av 5,7 mkr enligt byggkostnadskalkyl 2001-10-05 från Bitek avseende Drottningdals skola.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Underlag för beslut 

Byggkostnadskalkyl och ritningar 2001-10-05 från Bitek.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2000-12-04, § 145 att uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbete och därefter återkomma med projektet för Drottningdalsenheten som investeringsärende.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 123 Dnr BSN 99-465 611

Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
samtliga distrikt - redovisning av uppdrag

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på genomförande av utvärdering av utbyggnaden av kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, samt 

att förvaltningen vid nämndens sammanträde den 12 november 2001 redovisar framtaget arbetsmaterial kring införandet av kompletta grundskolor.


Bakgrund 

1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har därefter pågått kontinuerligt. 

Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde.

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-05-14, § 60 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor och anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos, att redovisning sker under hösten 2001, samt att redovisning för övriga distrikt lämnas vid samma tillfälle.

Politikerberedning

Au 17/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-09-17, § 82.

Beslutande sammanträde

BSN 8/10 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________
Bsn § 124 Dnr BSN 01-128 773

Motion ang behovet av dietist i Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att tillstyrka att motionen bifalles.

Underlag för beslut 

Förvaltningens yttrande 2001-09-17.

Bakgrund

Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) har till kommunfullmäktige inlämnat motion 2000-10-05 angående behovet av en 
dietist i Norrtälje kommun. Kommunstyrelsen har sänt motionen på remiss till barn- och skolnämnden, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. 

Av motionen framgår att diabetes ökar bland barn, ungdomar och äldre. Landstinget har en dietist anställd, vilken kommunen kunnat konsultera, men hennes tid räcker inte till längre för kommunen. Av den anledningen föreslås att kommunen anställer en dietist som kan tillmötesgå det behov som finns inom barn och skola, utbildning och vård och omsorg, vilket är en förebyggande insats för folkhälsan i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-09-17 för den medicinskt ansvariga skolsköterskans oro gällande överviktiga barn och ungdomar och de konsekvenser detta kan få för deras hälsa. Skolsköterskorna behöver ha tillgång till en dietist för att kunna konsultera dennas expertis vid behov.

Politikerberedning

Au 17/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-09-17, § 83. Patrik Dahl (c) deltog ej i beslut på grund av frånvaro under denna punkt.

Beslutande sammanträde
BSN 8/10 Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________
Bsn § 125 Dnr BSN 01-197 044

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, ansökan nr 1

Ansökan om medel till internationellt utbyte med u-land, ansökan från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd, dvs att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan 45.000 kronor under förutsättning att resan till Sicaya blir av.

Underlag för beslut 

Ansökan 2001-06-18 från Väddö biståndsförening och Norrsundsskolan.

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 bland annat att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningar skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001. 

Rektor för Norrsundsskolan och ordförande för Väddö biståndsförening ansöker i skrivelse 2001-06-18 om bidrag till internationellt utbyte med U-land, Norrtäljes vänort Sicaya i Bolivia. Resan till vänorten är planerad att äga rum i oktober månad 2001.

Politikerberedning

Au 17/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2001-09-17 § 84. 

Au 24/9 Med anledning av att resan till Bolivia är planerad att äga rum innan nämnden har sitt sammanträde i oktober 2001, beslutade arbetsutskottet 2001-09-24, 
§ 93 att bevilja medel till resan förutsatt att den blir av och att nämnden i efterskott godkänner arbetsutskottets beslut.

Beslutande sammanträde 

BSN 8/10 Nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________
Bsn § 126 Dnr BSN 01-179 044

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag, ansökan nr 2

Ansökan om extra anslag till utveckling av skolbiblioteken i Häverö 
skoldistrikt, ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i 
Häverödistriktet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet ett engångsanslag om 50.000 kr ur nämndens utvecklingsanslag för inköp av litteratur, samt

att uppmana förvaltningens enheter att ordna aktiviteter i enlighet med utvecklingsanslagets inriktning – värdegrund och mångfald.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-06-01 från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverö-
distriktet, samt tilläggsskrivelse 2001-10-01.

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 bland annat att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag, avsedda att användas höstterminen 2001, skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningar skall ha inkommit till förvaltningen senast den 1 september 2001. 

Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet genom Kalle 
Guettler ansöker i skrivelse 2001-06-01 om extra anslag till utveckling av skolbiblioteken i Häverö skoldistrikt.
Bsn § 126 forts

Politikerberedning

Au 17/9 Arbetsutskottet beslutade 2001-09-17, § 85 föreslå nämnden besluta att bevilja Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet ett engångsanslag om 50.000 kr ur nämndens utvecklingsanslag för inköp av litteratur.


Beslutande sammanträde

BSN 8/10 Kompletterande skrivelse 2001-10-01 från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet föreligger. 

Yrkanden

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) och Jenny Ålund (s) yrkar

- avslag på Häverös ansökan med motiveringen att den inte stämmer med inriktningen för årets utvecklingsanslag – värdegrund och mångfald. Biblioteksverksamheten är mycket viktig för skolans verksamhet och bör ingå i kärnverksamheten. Inte minst som den kräver en kontinuitet.

- att enheterna uppmanas att ordna aktiviteter i enlighet med utvecklingsanslagets inriktning.

- att, eftersom ansökningstiden för årets utvecklingsanslag gått ut, delegera till förvaltningen att betala ut årets medel till aktiviteter som uppfyller kriterierna.

Britt Wennerfors (m) med instämmande av Agneta Schmiterlöw (m), Patrik Dahl (c), Carl Ankar (c), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Hans Andersson (fp) yrkar

- bifall till arbetsutskottets förslag
- avslag på delegationen till förvaltningen
Bsn § 126 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på 

- bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.

- bifall till eller avslag på Olle Janssons (s) m fl andra yrkande och finner att nämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.

- bifall till eller avslag på Olle Janssons (s) m fl tredje yrkande och finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.

__________


Bsn § 127 Dnr BSN 01-182 430

Förslag till uppföljning av Agenda 21, remiss

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att till kommunens ledningskontor överlämna förvaltningens remissyttrande 2001-09-25 som sitt eget, samt

att särskilt betona behovet av fortsatt utvärdering i enlighet med remiss-
yttrandet.


Underlag för beslut 

Ledningskontorets förslag till uppföljning av Agenda 21 daterat 2001-06-27.
Förvaltningens yttrande 2001-09-25.

Bakgrund 

En uppföljning av ”Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun” har genomförts. Uppföljningen omfattar de åtgärdsmål som finns i varje kapitel/ämnesområde. Agendan antogs av kommunfullmäktige 1996 och uppföljningen är genomförd för fyraårsperioden 1997-2000. Uppföljningen skall tills vidare ses som ett förslag.

På uppdrag av Miljörådet har förslaget sänts på remiss till förvaltningar, nämnder och kommunala bolag. Remissen skall vara kommunens ledningskontor tillhanda senast den 31 oktober 2001.

Politikerberedning

Au 24/9 Arbetsutskottet beslutade 2001-09-24, § 87 att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 8 oktober 2001 ta fram förlag till remissvar.

Beslutande sammanträde

BSN 8/10 Förvaltningens förslag till remissyttrande 2001-09-25 med kommentarer kring de olika punkterna i Agenda 21 föreligger.

__________
Bsn § 128 Dnr BSN 01-183 212

Översiktsplan för Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Översiktsplan för Norrtälje kommun
Förvaltningens remissvar 2001-09-12

Bakgrund

Den gällande översiktsplanen för Norrtälje kommun antogs av kommunfullmäktige 1990-09-24. Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit uppdrag att planen skall revideras avseende vatten- och skärgårdsfrågor. Underlag för bedömning av vattenfrågor samt utredningen ”Skärgården – Hållbar framtid” har tagits fram inför revideringen av den kommunomfattande planen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt att utan eget ställningstagande sända ut underlaget för revideringen av kommunens översiktsplan på bred remiss. Remisstiden pågår fram till den 15 september 2001.

Remissunderlaget, som sänts ut separat till bland andra nämndens ledamöter, består av två delar: 

Övergripande strategi med sammanvägning av olika allmänna intressen, en översiktlig beskrivning av förväntade konsekvenser samt en förteckning med exempel på aktiviteter som anger hur de 15 nationella miljömålen berörs av planen. Denna del finns på kommunens hemsida, www.norrtalje.se.

Allmänna intressen med beskrivningar av olika allmänna intressen med för varje sektor angivna mål, strategier och åtgärder för framtiden. 

BSN 10/9 Efter information av planeringskontorets Åke Widman om översiktsplanen beslutade nämnden 2001-09-10, § 105 att uppdra till förvaltningen att ge synpunkter och belysa eventuella konsekvenser för förvaltningen med anledning av Norrtälje kommuns översiktsplan för 2015.

Bsn § 128 forts

Politikerberedning

Au 24/9 Komplettering av samrådsförslaget för ”Översiktsplan för Norrtälje kommun” hade inkommit till förvaltningen. Kompletteringen består av kapitel 6 – Ekologiskt särskilt känsliga områden, samt kapitel 9 – Energi. Remisstiden är förlängd till den 31 oktober 2001.

Förvaltningschefen redogjorde för förvaltningens remissvar 2001-09-12, av vilket bland annat framgår att de viktigaste konsekvenserna av översiktsplanen för barn- och skolförvaltningen är att ur planeringssynpunkt veta var en befolkningsutökning kommer att ske, ha kännedom om planen för de allmänna kommunikationerna, samt att hänsyn tas till naturintressen inom kommunen.

Beslutande sammanträde

BSN 8/10 Föreliggande remissvar på översiktsplanen kommer att sändas in som förvaltningens svar. De politiska partierna kommer var och en att sända in sina egna kommentarer och synpunkter som svar på remissen. 

__________

Bsn § 129 Dnr BSN 00-429 718

Godkännande av föräldraavgift vid enskild bidragsfinansierad
verksamhet, förskolan Vildnissarna i Drottningdal

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna att förskolan Vildnissarna i Drottningdal tar halv månadsavgift under en månad i anslutning till ledighet under förutsättning att barnet är ledigt tre sammanhängande veckor under året,

att ej godkänna förslag till halv månadsavgift i juli månad under förutsättning av sammanhållen ledighet av tre veckor under juni-juli-augusti.


Underlag för beslut 

Ansökan 2001-05-04.
Förvaltningens skrivelse 2001-09-04.

Bakgrund

Förskolan Vildnissarnas ansökan 2001-05-04 innebär att föräldrar skall betala halv månadsavgift under förutsättning att barnet har en sammanhängande ledighet på tre veckor under juni, juli eller augusti.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-09-04. Handläggaren av ärendet gör bedömningen att detta missgynnar föräldrar som inte har möjlighet att påverka sin ledighet eller är studerande och därför måste arbeta under sommaren.

Politikerberedning

Au 24/9 Olle Jansson (s) och Leif Glavstedt (v) deltog ej i arbetsutskottets beslut 2001-09-24, § 89 med anledning av att de inte kunde utröna om detta var en konsekvens av tidigare taxehöjning i kommunen.

__________

Bsn § 130 Dnr BSN 01-125 002 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 255-263 enligt 
föreliggande förteckning 2001-09-25.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________
Bsn § 131

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen redogör för

* Rektorstillsättningar vid Grind- och Svanbergaenheterna samt 
Resursenheten och Särskolan.

* Tillsättning av projektledare för ESF-projektet, vilken skall genomföra en verksamhets- och kompetensanalys för all personal inom barn- och skolförvaltningen. Projektet kommer att pågå i två år.

* Samordnare för förvaltningens byggnationer kommer att finnas på halvtid fr o m den 1 november.

* Förvaltningens jurist har slutat sin anställning med anledning av att hon fått annan tjänst på Skolverket.

* Samarbete med Skolverket kring läroplanen för förskolan (Lpfö), läsgaranti, betyg, övergången grundskolan-gymnasiet med fokus på svenska. För gymnasiets del stöttar Skolverket kring övergången grundskolan-gymnasiet med fokus på matematik. 

__________

Bsn § 132

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar från kommunens konferens kring budget 2002.

__________
Bsn § 133

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Hans Andersson (fp), Jan Sjöblom (s) och Bengt Ording (m) rapporterar från besök på bland annat Bålbroenheten. Skriftlig rapport följer.

__________