BSN  01 11 12

 

Plats och tid                               Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-16.30

 

Beslutande                                 Se förteckning     

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Gösta Högberg, förvaltningschef

                                                      Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

                                                      Björn Sandblad, distriktschef

                                                      Per Jangen, distriktschef

                                                      Arne Appel, ekonomichef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

                                                     

 

 

 

 

Utses att justera                        Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2001-11-19        

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 134-143

                                                                             Anne Josefsson

  

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Britt Wennerfors

                                                     

 

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2001-11-12

 

Datum för                                    2001-11-20                                         Datum för                                        2001-12-11

anslags uppsättande                                                              anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                         Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet                             Stockholmsvägen 18, Norrtälje  

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

 

VOTERING

 

 

 

Ja

Nej

 

Ja

Nej

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Wennerfors

m

x

 

 

 

 

Agneta Schmiterlöw

m

x

 

 

 

 

Patrik Dahl

c

x

 

 

 

 

Carl Ankar

c

 

x

 

 

 

Ulla-Britt Pettersson

kd

x

 

 

 

 

Hans Andersson

fp

x

 

 

 

 

Olle Jansson

s

x

 

 

 

 

Marita Jeansson

s

x

 

 

 

 

Jan Sjöblom

s

x

 

 

 

 

Kristian Krassman

s

 

x

 

 

 

Leif Glavstedt

v

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Egelin

m

x

 

 

 

 

Bengt Ording

m

x

 

 

 

 

Helene Thor

c

 

x

 

 

 

Virve Westman

c

x

 

Tjg

 

 

Kerstin Sandhaag

kd

 

x

 

 

 

Git Degerman

fp

 

x

 

 

 

Gustav Marling

s

 

x

 

 

 

Jenny Ålund

s

 

x

 

 

 

Hanna Stymne Bratt

s

x

 

Tjg

 

 

Ulrika Enlund

s

x

 

Tjg

 

 

Bridget Wedberg

mp

x

 

 

 

 

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 134   Val av justeringsman och tid för justering

 

§ 135   Månatlig budget- och verksamhetsrapport

 

§ 136   Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002

 

§ 137   Ansökan om medel till internationell Tomatiskonferens

 

§ 138   Anmälan av delegationsärenden

 

§ 139   Anmälan av delgivningar

 

§ 140   Rapport från förvaltningen

 

§ 141   Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 

§ 142   Rapport från kontaktpolitikergrupperna

 

§ 143   Kurser och konferenser                    

 

__________


                                        Bsn § 134

 

                                 Val av justeringsman och tid för justering

 

                                 Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

 

                                        att        justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltnings-

                                                    kontor måndagen den 19 november 2001 kl 09.00.

 

                                 __________

 

                                       


                                        Bsn § 135

 

                                        Månatlig budget- och verksamhetsrapport

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        tacka för rapporten och lägga den till handlingarna, samt

 

                                        att        framtida redovisning skall ske i förenklad form där respektive enhets totala förbrukning framgår. Önskas detaljerad specifikation kan den

                                                    erhållas från ekonomichefen.

 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förteckning 2001-11-12

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ekonomichefens förteckning över barn- och skolnämndens förbrukning

                                        t o m den 26 oktober 2001 föreligger.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens förbrukning t o m den

                                        26 oktober 2001. Efter diskussion beslutas att den månatliga budgetrapporten framöver kommer att ha en förenklad form där respektive enhets totala förbrukning framgår. Den som önskar detaljerad specifikation kan ta kontakt med ekonomichefen.

                                       

                                        _________

 


                                        Bsn § 136

 

                                 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002

 

                                        Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002 enligt nedan

 

                                                    Au                              Nämnd

 

                                                    17/12 2001                 14/1

                                                    4/2                              18/2

                                                    4/3                              18/3

                                                    25/3                            15/4

                                                    29/4                            13/5

                                                    3/6                              17/6

 

                                                    2/9                              16/9

                                                    30/9                            14/10

                                                    4/11                            18/11

                                                    2/12                            16/12

                                                   

                                        Underlag för beslut

                                        Förslag 2001-07-03 till sammanträdestider 2002

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Förslag till barn- och skolnämndens sammanträdestider 2002 föreligger i

                                        skrivelse 2001-07-03. Ärendet har behandlats i PAMK 2001-10-22.

 

                                        Politikerberedning

 

Au 22/10                          Arbetsutskottet beslutade 2001-10-22, § 94 föreslå barn- och skolnämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

BSN 12/11                       Efter diskussion beslutar nämnden att senarelägga arbetsutskottets och nämndens samtliga sammanträden en vecka. Detta görs för att ekonomichefen skall ha möjlighet att sammanställa budgetrapporter med skriftliga kommentarer, vilka skall ingå i kallelsen till nämnd.

                                        __________


                                        Bsn § 137

 

                                        Ansökan om medel till internationell Tomatiskonferens

 

                                        Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att        avslå ansökan om medel till internationell Tomatiskonferens med

                                                    anledning av att medel saknas.

 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Ansökan 2001-10-17.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Elisabeth Hallegren ansöker i skrivelse 2001-10-17 om medel till deltagande vid internationell konferens för Tomatiskonsulter.

 

                                        Politikerberedning

 

Au 22/10                          Arbetsutskottet beslutade 2001-10-22, § 99 föreslå nämnden besluta att avslå ansökan med hänvisning till att det enda konto som barn- och skolnämnden har att fritt förfoga över är nämndens utvecklingsanslag, som skall gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald. Ansökningstiden för bidrag ur detta konto, avsedda att användas höstterminen 2001, gick ut den 1 september i år.

 

                                        __________


                                        Bsn § 138                                                    

 

                                        Anmälan av delegationsärenden

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 264-271 enligt

                                                    föreliggande förteckning 2001-10-30, samt

 

                                        att        godkänna ordförandens beslut om uttagning av kandidater till särskild lärarutbildning SÄL II.

                                                   

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger. Ordföranden redovisar förfarandet kring uttagningen av kandidater till den särskilda lärarutbildningen SÄL II och det beslut som fattats på delegation.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 139

 

                                        Anmälan av delgivningar

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning 2001-10-30 över delgivningar föreligger.

 

                                        __________

 

 


                                        Bsn § 140

 

                                        Rapport från förvaltningen

 

                                        *          0-9-skolor

                                                    Distriktscheferna Björn Sandblad och Per Jangen redogör för framtaget arbetsmaterial kring eventuellt införande av 0-9-skolor i Väddödistriktet, Häverödistriktet, samt distrikten för Norrtälje I och II. Ärendet återkommer.

 

                                        *          Bidrag för år 2002 för förskolor och fritidshem som drivs i enskild regi, samt för friskolor

                                                    Ekonomichefen redogör för framtaget beslutsunderlag kring bidrag till de enskilda verksamheterna. Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskott 2001-11-19.

 

                                        *          Nationella prov

                                                    Resultaten för de nationella proven år 5 och 9 presenterades för nämnden. Förvaltningen kommer att ta fram ytterligare material där sambandet mellan de nationella proven och betygen framgår.

 

                                        *          Skolforum

                                                    Barn- och skolförvaltningen deltog vid årets Skolforummässa i Älvsjö, vilken pågick under tre dagar. Förvaltningschefen presenterar den folder som tagits fram till mässan.

 

                                        *          Lärarutbildningen, Falun

                                                    Förvaltningen har även deltagit vid mässa i Falun gällande lärarutbildning och rekrytering av lärarkandidater.

 

                                        *          Kompetensutvecklingsprojekt för långtidssjukskrivna

                                                    Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med kompetensutveckling för långtidssjukskrivna pedagoger. Intresset har varit mycket stort. Målsättningen med projektet är att deltagarna skall känna sig mogna att komma tillbaka i arbetet med en stärkt självkänsla och ett stort pedagogiskt kunnande i bagaget.

 

                                        *          Allmän förskola

                                                    Arbete pågår i förvaltningen med att ta fram synpunkter från berörda,

                                                    t ex personal vid öppen förskola, förskola samt föräldrar och övrig allmänhet, om hur de tänker kring allmän förskola och vad de kan utnyttja. Träffar för fortsatt diskussion kommer att äga rum den 26 och 28 november med ledningsgrupp och rektorer. Ärendet återkommer till nämnd för beslut.

 

                                        Bsn § 140 forts

 

                                        *          Samordnare för förvaltningens byggnationer

                                                    Rolf Friberg arbetar på halvtid som samordnare för barn- och skolförvaltningens fastighets- och byggnationsärenden. Han kommer även att delta vid skydds- och allergirond samt brandsyn, samt vara arbetsledare för vår snickare.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 141

 

                                        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 

                                        *          Förhandling enl 12 § MBL  angående budget 2002

                                                    Förhandling har skett på Lärarförbundets begäran om budget 2002 och konsekvenser av nämndens beslut att inte äska ytterligare medel. Parterna enas om att ändamålet med förhandlingen var att få till stånd en dialog kring prioriteringar inom budget för år 2002, och att målsättningen för kärnverksamheten kan fullgöras enligt planerna. Den 17 december träffas förvaltningens PAMK och arbetsutskottet för fortsatt diskussion.

 

                                        *          Kommunrevisorernas årliga granskning av styrningen av

                                                    nämndens verksamheter

                                                    Presidiet kommer inom kort att träffa Komrev och följa upp det svar arbetsutskottet lämnat på enkät kring styrning av nämndens verksamheter.

 

                                        *          Kontaktpolitikerbesök på Herrängsenheten

                                                    Ordföranden deltog vid kontaktpolitikerträff på Herrängsenheten.

 

                                        *          Skolskjutsverksamheten

                                                    Ordföranden rapporterar från möten med tekniska kontorets trafikutskott och Busslink om vilka följder en eventuell ändring av enheternas ramschema kan få.

 

                                        *          Biblioteksplanen

                                                    Vice ordförande Olle Jansson (s) rapporterar från träff med de mjuka presidierna och representanter från biblioteket i Norrtälje och högskolebiblioteket kring Biblioteksplanen.

 

                                        *          Demokratiberedningen

                                                    Hans Andersson (fp) rapporterar om demokratiberedningens arbete med ett eventuellt införande av Ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun och det möte till vilket politiker och tjänstemän i barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt socialnämnd inbjudits att delta.

 

                                        __________


                                        Bsn § 142

 

                                        Rapport från kontaktpolitikergrupperna

 

                                        Kerstin Sandhaag (kd) rapporterar från besök på Köpmanholmsenheten.

 

                                        Marie Egelin (m) och Kerstin Sandhaag (kd) rapporterar från träff med distriktschef och rektorer i Norrtälje II den 7 november. Skriftlig redogörelse lämnas in.

 

                                        Olle Jansson (s) och Jan Sjöblom (s) rapporterar från besök på Månskenet i Rimbo, Närtunaenheten och träff med rektorerna i Rimbodistriktet.

 

                                        Hans Andersson (fp) och Olle Jansson (s) deltog vid lördagens invigning av ombyggnationen på Rånäsenheten.

 

                                        Hanna Stymne Bratt (s) och Ulrika Enlund (s) redovisar från besök på Musikskolan.

 

                                        Skriftliga rapporter kommer att lämnas in.

 

                                        __________


                                        Bsn § 143

 

                                        Kurser och konferenser

 

                                        Utredning av förskoleverksamheten i Norrtälje kommun

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        ledamöter och ersättare som deltar i seminariet är berättigade

                                                    till förrättningsarvode.

 

                                        Bakgrund

 

                                        KPMG har på uppdrag av kommunstyrelsen tidigare genomfört en utredning av kostnader och kvalitet i förskoleverksamheten i Norrtälje kommun - Analys av kostnader och kvalitet i förskola och familjedaghem - vilken redovisats för kommunledning och politiker.

 

Barn- och skolförvaltningen har inbjudit kommunstyrelsen, representanter från kommunens ledningskontor, barn- och skolnämnden, förvaltningens ledningsgrupp samt barn- och skolnämndens förvaltningspamk att delta vid ett seminarium för att tillsammans med KPMG diskutera frågeställningar kring de fakta och synpunkter som framkommit av utredningen, samt förskoleverksamhetens förändringar och framtida utvecklingsmöjligheter.

 

                                        ­__________