BSN 01 12 10

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Bengt Axén, projektledare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2001-12-17 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 144-155
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2001-12-10

Datum för 2001-12-18 Datum för 2002-01-08
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bengt Ording m x 
Helene Thor c x 
Virve Westman c x Tjg 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x Tjg 
Hanna Stymne Bratt s x Tjg § 147-149 
Ulrika Enlund s x Tjg § 144-146, 150-155 
Bridget Wedberg mp x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 144 Val av justeringsman och tid för justering

§ 145 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 146 Bidrag för år 2002 för förskolor och fritidshem som drivs i enskild 
regi, samt för förskolor

§ 147 Elevpeng - skolpeng

§ 148 Inskrivningsregler, tillämpningsföreskrifter och barnomsorgstaxa för kommunal barnomsorg

§ 149 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag - ändamålet

§ 150 Inrättande av tjänst som nätverks- och familjearbetare - gemensamt 
finansierad av barn- och skolnämnden och socialnämnden

§ 151 Anmälan av delegationsärenden

§ 152 Anmälan av delgivningar

§ 153 Rapport från förvaltningen

§ 154 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 155 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

__________

Bsn § 144

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens distriktskontor i Norrtälje måndagen den 17 december 2001.

__________Bsn § 145

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.


Underlag för beslut 

Förteckning över förbrukning per 30 september 2001.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens förbrukning per 30 
september 2001 enligt föreliggande förteckning.

__________


Bsn § 146

Bidrag för år 2002 för förskolor och fritidshem som drivs 
i enskild regi, samt för friskolor

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att driftbidraget för 2002 kommer att förändras vid halvårsskiftet
och skall för januari t o m juni vara:
- förskolor 59 224 kr per plats och år
- fritidshem 17 161 kr per barn och år
- grundskolan 41 979 kr per elev och år

att hyrestaket för år 2002 skall vara:
- förskolor 10 500 kr per plats och år
- grundskolan 14 925 kr per elev och år

att från och med 2002-07-01 införa ett avdrag på 3% för förskolor och fritidshem och 5% för grundskolan. Detta innebär att driftbidraget 2002 för juli t o m december skall vara:
- förskolor 57 289 kr per plats och år
- fritidshem 16 506 kr per barn och år
- grundskolan 39 853 kr per elev och år

att fördelningen av Svenska 2 och modersmålsundervisning läggs i en central pott, ur vilken friskolorna kan söka medel

att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla, dvs
- årskurs 0-3 38 095 kr per barn och år 
- årskurs 4-6 40 439 kr per barn och år
- årskurs 7-9 42 197 kr per barn och år

Dessa belopp skall reduceras med bidraget för Svenska 2 och modersmålsundervisning.

att uppdra till förvaltningen att under våren vidare utreda ovannämnda procentsatser gällande driftbidraget.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-10-21 inkl bilagor 
Bsn § 146 forts

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-03-25, § 37 att förskolor och fritidshem i alternativ regi fr o m den 1 januari 2000 skall ha övergått i verksamhetsformen enskild bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda förskolorna därefter själva handhar kö- och taxedebitering. 

Ersättningen till förskolor, fritidshem och skolor i enskild regi beslutas årligen av barn- och skolnämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-10-21 för beräkningar för 2002 års 
ersättning till förskolor, fritidshem och skolor i enskild regi. 

Politikerberedning

Au 19/11 Arbetsutskottet har 2001-11-19, § 101 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

BSN 10/12 Reviderat tjänsteutlåtande föreligger. Efter diskussion beslutar barn- och skolnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag, samt att uppdra till förvaltningen att under våren utreda procentsatserna för driftbidraget. 

__________


Bsn § 147

Elevpeng - skolpeng

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare beredning.


Underlag för beslut 

Förteckning över anslagsfördelning 

Politikerberedning

Au 22/10 Arbetsutskottet fick 2001-10-22 redovisning av framtaget arbetsmaterial kring skolpeng.

Au 19/11 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet 2001-11-19, § 102 att återremittera ärendet för ytterligare beredning och framtagning av utförligare beslutsunderlag.

__________


Bsn § 148

Inskrivningsregler, tillämpningsföreskrifter och barnomsorgstaxa för kommunal barnomsorg

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ändringarna i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan skall träda i kraft 2002-01-01,

att anta nedanstående ändringar i riktlinjer gällande inskrivningsregler för placering inom barnomsorg, dvs

* Barnet skall vara bosatt i Sverige och stadigvarande vistas i Norrtälje kommun.

* Ansökan skall vara underskriven av barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare skall båda skriva under ansökan oavsett om de bor tillsammans eller ej. Detta gäller även om båda eller endast den ena av dem är i behov av barnomsorg.

att anta nedanstående ändringar i riktlinjer i tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan, dvs

* Till inkomst hör följande ersättningar och bidrag som utgår till personer inom samma hushåll:

- lön och andra ersättningar i anslutning till tjänst 
- familjehemsföräldrars arvodesdel
- pension (ej barnpension)
- livränta (vissa undantag finns)
- föräldrapenning
- vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning
för meravgifter skall ej tas med)
- sjukbidrag
- sjukpenning
- arbetslöshetsersättning
- kontant arbetsmarknadsstöd
- utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
- familjebidrag i form av familjepenning
- dagspenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m m
Bsn § 148 forts

* Föräldrar som har gemensam vårdnad, och barnet växelvis bor hos båda vårdnadshavarna, erhåller en plats för barnet. Om vårdnadshavarna har behov av varsin plats för barnet ansöker den förälder där barnet ej är folkbokfört om placering av särskilda skäl. Avgift för samma barn debiteras respektive platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats.

* Avstängning från barnomsorgsplats. Om betalning av avgift ej sker inom föreskriven tid, trots påminnelse från barn- och skolförvaltningen, anses rätten till barnomsorgsplats förverkad och avstängning sker. Om barnet har en plats med stöd av 2 kap § 6 eller 9 sker ej avstängning.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2001-11-26

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-25 angående genomförandet av maxtaxa i kommunen beslutade fullmäktige enligt § 159 att uppdra till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagsbeslutet i samband med nämndens budgetarbete för 2002. Nämnden skulle särskilt undersöka möjligheten att behålla timintervalltaxa. 

Barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 109 med förslag till ny barnomsorgstaxa enligt förvaltningens förslag alternativ B har översänts till kommunfullmäktige. Beslut fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17.

Med anledning av lagändringar och ovannämnda beslut krävs en revidering av inskrivningsregler och tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnom-
sorgen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2001-11-26 för förslag till ändrade riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg, samt tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan fr o m 2002-01-01.

Bsn § 148 forts

Politikerberedning 

Au 19/11 Efter diskussion kring föreliggande arbetsmaterial beslutade arbetsutskottet 2001-11-19, § 103 att reviderat material tas fram till nämndens sammanträde den 10 december 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 10/12 Tjänsteskrivelse 2001-11-26 föreligger. Efter diskussion beslutar nämnden om smärre justering av formuleringen i sista att-satsen.

__________


Bsn § 149

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag - ändamålet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ändamålet för ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter. 

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-06-11, § 78 att ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag för höstterminen 2001, skulle gå till aktiviteter kring värdegrund och mångfald.

Förslag har väckts om en eventuell förändring av ändamålet från Värdegrund och mångfald till En hälsofrämjande förskola-skola. 

Politikerberedning

Au 19/11 Med anledning av tidsbrist beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämndens sammanträde den 10 december 2001.

Beslutande sammanträde

BSN 10/12 Efter diskussion enas nämnden om att kombinera de båda förslagen i en att-sats enligt ovan. 

__________


Bsn § 150 BSN 01-030 627

Inrättande av tjänst som nätverks- och familjearbetare - gemensamt 
finansierad av barn- och skolnämnden och socialnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förvaltningarnas vidtagna åtgärder, vilka genomförs 
inom budgeterad ram.


Underlag för beslut 

Socialkontorets och resursenhetens skrivelse 2001-09-10.

Bakgrund

Hösten 1999 bildades en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen på uppdrag av de båda förvaltningscheferna. Arbetsgruppen har haft ett omfattande uppdrag på elva punkter, ur vilket ärendet om inrättande av tjänst som nätverks- och familjearbetare brutits ut för att redovisas separat inför budget år 2002.

Tjänstemannaberedning

Socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen föreslår enligt skrivelse 2001-09-10 att en nätverks- och familjearbetare anställs i ett av barn- och skolförvaltningens fyra nybildade stödteam ute på distrikten. Arbetsuppgifterna består i att samordna insatser och kontakter kring ett visst antal barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. 

Målsättningen är att öka personalens kompetens att söka samverkan med andra instanser för att stärka det enskilda barnet/ungdomen som är i behov av särskilt stöd, samt att effekterna av den föreslagna kompetenshöjningen och arbetsmodellen skall minska behovet av placeringar av barn. 

I ett senare skede föreslås att varje distrikts stödteam skall innehålla en nätverks- och familjearbetare, dvs sammanlagt fyra personer. Förvaltningarnas skrivelse redogör i detalj för syfte, mål, genomförande och uppföljning av projektet.

Bsn § 150 forts

Beslutande sammanträde

BSN 10/12 Förvaltningschefen redogör för socialförvaltningens och barn- och skolförvaltningens pågående arbete med införandet av en nätverks- och familjearbetare.

__________Bsn § 151 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 272-278 enligt 
föreliggande förteckning 2001-10-30.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 152

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2001-11-27 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 153

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar under förmiddagspasset om

* ESF-projektet Växtkraft Mål 3

Projektledare Bengt Axén informerar hur projektet skall genomföras i utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen. Projektet pågår i två år och omfattar dels en verksamhets- och kompetensanalys, som bland annat skall resultera i en individuell handlingsplan för var och en av de drygt 2000 anställda, dels införs en enhetlig ledningsfilosofi och ett gemensamt verktyg för att planera, leda, följa upp och utveckla verksamheterna på alla nivåer i de båda förvaltningarna. Modellen skapar samtidigt möjligheter att på ett naturligt sätt bygga in en systematisk kvalitetsutveckling i det löpande arbetet.

* Kompetenssatsningar i samarbete med Skolverket

Förvaltningschefen redogör för de kompetenssatsningar som inletts tillsammans med Skolverket. De olika utbildningsområdena omfattar SIRIS - skolledarrollen och värdegrunden, bedömning och betyg, samt åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

I projektet Utvecklingsdialog Norrtälje kommun ingår tre utvecklingsområden: språk, matematik och kvalitetsredovisning, vars mål är:

Språk 
Att alla barn och elever år 3 skall ha nått en språkutvecklingsnivå som gör det möjligt för dem att aktivt delta i den egna lärprocessen.

Matematik
Att alla elever skall få lära sig mer matematik på ett mer utmanande, stimulerande och levande sätt så att alla når minst betyget godkänd i matematik.

Kvalitetsredovisning
Att kvalitetsredovisning blir ett verktyg för utvecklingsarbetet som används på alla nivåer i Norrtälje kommuns skolor. 

Samarbete pågår även med Lärarhögskolan i Uppsala kring rektorsutbildningens steg 2.
__________
Bsn § 154

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

* Ordföranden har deltagit vid kontaktpolitikerbesök på Söderby-Karlsenheten och Vätöenheten.

__________

Bsn § 155

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Hans Andersson (fp) informerar från möte med Kommunala Handikapprådet och att en tillgänglighetsutredning kommer att genomföras 
på barn- och skolförvaltningens enheter.

* Föreligger skriftliga rapporter från kontaktpolitikermöte vid
- Musikskolan
- Skederidsenheten, samt
- från träff med distriktschef och rektorer i Norrtälje II

* Bridget Wedberg (mp) påpekar att när det gäller elevers dataverksamhet behöver ett värdegrundsarbete genomföras för att ge stöttning åt flickorna.

__________