Barn- och skolnämnden 2002-01-14


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-01-24 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-13
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-01-14

Datum för 2002-01-25 Datum för 2002-02-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bengt Ording m x 
Virve Westman c x 
Mai Helsing-Olsson c x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x Tjg 
Hanna Stymne Bratt s x 
Ulrika Enlund s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justeringsman och tid för justering

§ 2 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 3 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 4 Intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamhet

§ 5 Upphörande av kommunrekrytering till IT-profilen på 
Norrsundsenheten

§ 6 Anmälan av delegationsärenden

§ 7 Anmälan av delgivningar

§ 8 Rapport från förvaltningen

§ 9 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 10 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 11 Kurser och konferenser

§ 12 Tilläggsanslag till Skeboenheten för bemanning under 
vårterminen 2002 

§ 13 Godkännande av taxa/föräldraavgift i enskild bidrags-
finansierad verksamhet – ändring av delegation

__________
Bsn § 1

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 24 januari 2002 kl 13.00.

__________


Bsn § 2

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör muntligt för det dagsaktuella budgetläget för barn- och skolnämnden samt förvaltningens pågående arbete med framtagande av ett nytt tilldelningssystem.

__________

Bsn § 3

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att efter det att smärre justeringar i föreliggande arbetsmaterial gjorts,
fatta beslut i ärendet vid nämndens sammanträde den 18 februari 2002.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall, i samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige, en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens arbetsmaterial kring verksamhetsplanen kommer att utgöra 
underlag för nämndens verksamhetsplan 2002.

Politikerberedning

Au 17/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 107 återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002 för att ge förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till verksamhetsplan.

Au 7/1 Arbetsutskottet beslutade 2002-01-07, § 2 att kostnadsberäknat beslutsunderlag presenteras vid nämndens sammanträde den 14 januari 2002.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter genomgång av föreliggande arbetsmaterial, i vilket smärre justeringar skall göras, beslutar nämnden att behandla ärendet vid nämndens sammanträde den 18 februari 2002.
__________
Bsn § 4 Dnr BSN 01-120 611

Intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt nedan

att nämnden förutsätter att projektarbeten inom skolan utformas i överensstämmelse med gällande läroplan,

att nämnden ser positivt på att arbetsresultatet visas även för andra än dem som deltagit i projektet,

att om aktiviteten medför extra kostnader för enheten, skall dessa betalas ur intäkterna,

att nämnden medger att en liten avgift får tas ut också under skoltid om följande villkor är uppfyllda: 

att hanteringen av pengarna är sådan att redovisning och kontroll kan ske enligt god sed, samt 

att eventuellt överskott skall disponeras gemensamt av deltagande 
klasser, för ändamål med klar studieanknytning, och att eleverna skall ha inflytande över dess utformning,

att sådana evenemang som har som huvudsakligt syfte att samla pengar 
till klasskassan, skall förläggas utanför skoltid,

att innan själva projektet sätts igång, skall en plan för förberedelser, 
genomförande, efterarbete och ekonomi presenteras för och godkännas av skolans rektor,

att dessa riktlinjer skall gälla för alla enheter inom nämndens verksamhetsområde fr.o.m. 2002-07-01. 


Underlag för beslut 

Förslag till regler och riktlinjer 2001-09-24
Remissvar från enhetsråd och lokala styrelser
Reviderad skrivelse 2002-01-07

Bsn § 4 forts

Bakgrund

Den förändring som grundskolan har genomgått de senaste tjugo åren, har 
bl.a. bidragit till att skolan har blivit mera öppen mot övriga samhället. Många skolor har skapat sig en egen profil, som ytterligare har medverkat till att öka öppenheten. Det förekommer också att skolor/klasser anordnar aktiviteter som medför inkomster för arrangörerna. Exempel på sådana aktiviteter kan vara uppförande av teaterpjäser eller musikteater, konserter, modevisning eller skoldans/disco.

Barn- och skolnämnden anser att vissa regler måste finnas och följas för att denna typ av verksamhet skall kunna bedrivas så friktionsfritt som möjligt.

Politikerberedning

Au 24/9 Arbetsutskottet beslutade 2001-09-24, § 90 bland annat att sända förslag till Regler och riktlinjer för hantering av intäkter i barn- och skolförvaltningens elevverksamheter på remiss till förvaltningens samtliga enhetsråd och lokala styrelser och att det av missivbrevet framgår att dessa regler gäller från det att beslut har fattats i nämnden och ej retroaktivt.

Au 17/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 108 att inkomna remissvar inarbetas i ett reviderat förslag till beslut, vilket ligger till grund för nämndens ställningstagande.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämnden beslutar i enlighet med reviderad skrivelse 2002-01-07.

__________
Bsn § 5 Dnr BSN 00-384 611

Upphörande av kommunrekrytering till IT-profilen på 
Norrsundsenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att från och med höstterminen 2002 upphöra med den kommunöver-
gripande nyrekryteringen till IT-profil på Norrsundsenheten. De 
elever som redan tagits in i IT-klass får fortsätta tills de är färdiga.

Underlag för beslut 
Förvaltningens skrivelse 2001-11-30

Bakgrund

1998-08-27, § 80 beslutade barn- och skolnämnden att inrätta klass med IT-profil vid Norrsundsskolan i Älmsta med start höstterminen 1999, att upptagningsområdet gäller för hela kommunen, samt att elever från andra upptagningsområden än Norrsundsskolans erhåller busskort.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-11-30 nämnden besluta att kommun-rekryteringen till IT-profilen på Norrsundsenheten upphör från och med år 2002. Vid diskussioner om den framtida organisationen mellan Elmstaenheten, Norrsundsenheten och Väddö Kompetenscentrum framgår klara svårigheter att rymma fler elever på Norrsund än som finns inom det egna geografiska området. I och med bredbandsuppkopplingen i kommunen bör alla enheter framöver ha både möjlighet och skyldighet till utvecklande IT-undervisning.

Politikerberedning

Au 17/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 110 att på grund av tidsbrist återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 7 januari 2002.

Au 7/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-01-07, § 1.

Beslutande sammanträde

Barn- och skolnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________ 
Bsn § 6 Dnr BSN 01-125 002 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 279-285 enligt 
föreliggande förteckning 2001-12-27.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 7

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2001-12-27 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 8

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen informerar under förmiddagspasset om

* Budget
Information ges om budgetläget och förvaltningens pågående arbete med framtagning av ett nytt resurstilldelningssystem

* Verksamhetsplan 2002 
Redovisning lämnas kring framtaget arbetsmaterial runt verksamhetsplan 2002. Beslut kommer att fattas i nämnd den 18 februari.

* Verksamhetsplan 2003 
Tisdagen den 12 mars kommer barn- och skolnämnden och förvaltningens rektorer att gemensamt arbeta med verksamhetsplan 2003. Kallelse till berörda följer. 

* Personal
Förvaltningens ekonomichef och en av distriktscheferna har sagt upp sig från sina tjänster med anledning av att de erhållit högre befattningar i kommunen.

__________
--


Bsn § 9

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande


* Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet
Ordföranden informerar att ovanstående ärende behandlades vid arbetsutskottets sammanträde den 17 december 2001, varvid arbetsutskottet efter diskussion beslutade att lyfta ärendet vid de mjuka nämndernas presidiemöte den 30 januari 2002 med anledning av att detta projekt omfattar även andra verksamheter i kommunen.

__________
Bsn § 10

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Skriftlig rapport från Marie Egelin föreligger från kontaktpolitikerbesök vid Parkenheten.

__________
Bsn § 11

Kurser och konferenser

* Idé-mässan
Förvaltningen informerar om Idémässan som äger rum tisdagen den 
29 januari 2002 på Rodengymnasiet. Arrangörer är barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Exempel på seminarier är:

- Barnet, boken och glädjen
- Inlärningsstilar
- Balder Hus - sinnesstimulering
- Hur möta människor i kris
- Hur ska vi hålla det friska friskt
- Från Tidtabell till måltabell – timplaneprojektet
- Att lämna den pedagogiska tidtabellen
- Reflektion – dokumentation – varandras förutsättningar
- Introduktion till filmens språk
- PBL – problembaserat lärande i arbetslag

--__________

Bsn § 12

Tilläggsanslag till Skeboenheten för bemanning under vårterminen 2002 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja Skeboenheten tilläggsanslag upp till minimibemanning för årskurs 4-6 under vårterminen 2002.


Bakgrund

Skeboenheten har i dagsläget 54 elever uppdelade på årskurserna 0-3 och 
4-6. Enheten har haft svårt att rekrytera behörig personal, vilket bl a har inneburit att vissa åldersgrupper har fått byta lärare varje år. Resultatet av detta är att flera av barnen har stora svårigheter att klara skolgången. Enheten klarar inte den personaltäthet som krävs enligt tidigare beslutad resurstilldelning för personalbemanning.

Från och med vårterminen 2002 finns behörig personal tillgänglig, vilket gör att enheten kan få en kontinuitet i personalgruppen. För att möjliggöra för enheten att klara den uppkomna situationen anhåller enheten via distriktschefen om utökade resurser under vårterminen.

Politikerberedning

Au 7/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-01-07, § 3.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________
Bsn § 13 Dnr BSN 01-311 603

Godkännande av taxa/föräldraavgift i enskild bidragsfinansierad 
verksamhet – ändring av delegation

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna taxa/föräldraavgift i enskild bidragsfinansierad verksamhet.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2002-01-08

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-04-29, § 58 att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem. Nämnden behöll dock beslutanderätten när det gällde taxa/föräldraavgiften.

Införandet av maxtaxa i Norrtälje kommun innebär att högsta avgift och procentsatser är fastställda av riksdagen och gäller för både kommunal och enskild verksamhet. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-01-08 att nämnden delegerar till tjänsteman på förvaltningen att besluta om godkännande av taxa/föräldraavgift i enskild bidragsfinansierad verksamhet.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden att, i enlighet med övrig vidaredelegation i delegationsordningen, till förvaltningschefen delegera även beslutanderätten att godkänna taxa/föräldraavgift i enskild bidragsfinansierad verksamhet.

__________