Barn- och skolnämnden 2002-02-18


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-02-22 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 14-32
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-02-18

Datum för 2002-02-23 Datum för 2002-03-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande
NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Bertil Karlsson v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bengt Ording m x 
Virve Westman c x 
Mai Helsing-Olsson c x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x 
Hanna Stymne Bratt s x Tjg 
Ulrika Enlund s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 14 Val av justeringsman och tid för justering

§ 15 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 16 Bokslut 2001 för barn- och skolnämnden

§ 17 Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

§ 18 Internfördelning budget 2002 för barn- och skolnämnden

§ 19 Barnkonventionen – ny barnchecklista, arbetsordning och 
implementering av FN:s konvention om barns rättigheter

§ 20 Kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen –
samtliga distrikt – rapportering av uppdrag

§ 21 Införande av högstadium (0-9-skola) vid Herrängsenheten

§ 22 Förändring av Park- och Grindskolornas upptagningsområden

§ 23 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 24 Val av ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 25 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning – förvaltarmöte –
val av förvaltarrepresentant

§ 26 Ansökan om finansiering av projektet ”Roslagens Stråkinstitut”

§ 27 Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet

§ 28 Anmälan av delegationsärenden

§ 29 Anmälan av delgivningar

§ 30 Rapport från förvaltningen – Folkhälsoplan för Norrtälje kommun

§ 31 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 32 Granskning av skolinvesteringar – alternativa förslag vid investeringsbeslut
__________
Bsn § 14

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
fredagen den 22 februari 2002 kl 14.00. 

__________


Bsn § 15

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten. 


Underlag för beslut 

Förteckning 2002-02-15

Beslutande sammanträde

Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens prognoser och uppföljning för januari 2002 enligt skrivelse 2002-02-15.

__________

Bsn § 16 Dnr BSN 02-027 041

Bokslut 2001 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens bokslut 2001 till kommunfullmäktige.

Underlag för beslut 

Förvaltningens verksamhetsberättelse 2002-02-10
Blankett 1 – nyckeltals- och resultatbilaga
Blankett 2 – årsredovisning driftbudget 2001 
Blankett 3 - årsredovisning investeringsbudget 2001

Bakgrund

Enligt tidsplan över planerings- och uppföljningsprocesser rörande budgethantering år 2002 skall bokslut för 2001 och förvaltningens verksamhetsberättelse vara kommunens ledningskontor tillhanda den 14 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-02-10 bland annat för barn- och skolnämndens uppdrag och organisation, visioner, mål och resultat, satsningar och förändringar i de olika verksamheterna, samt ger kommentarer kring ekonomi på verksamhetsnivå.

Blankett 1 redovisar nyckeltal- och resultat för år 2001, blankett 2 driftbudget 2001, samt blankett 3 investeringsbudget 2001.

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-02-04, § 5.

Beslutande sammanträde

BSN 18/2 Förvaltningen redogör för ärendet.
__________
Bsn § 17 Dnr BSN 02-048 041

Verksamhetsplan 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta prioriteringar i verksamhetsplan 2002 i enlighet med 
skrivelse 2002-01-09, samt

att prioriteringarna skall göras inom befintlig ram.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för egna yrkanden.


Underlag för beslut 

Reviderad skrivelse 2002-01-09 (rev2)

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 1999-04-26, § 88 kommunens skolplan – ”Kompassen” – plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, vilken gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid.

Utöver gällande barn- och skolplan skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. 

Tjänstemannaberedning

Förslaget till verksamhetsplan 2002 redogör för målen för personalbemanning, betyg enligt läroplanen, kunskapsgaranti, ”röda tråden” i barn- och skolnämndens verksamhet för barn i åldern 1-16 år, samt barns och ungdomars inflytande. Förvaltningen beskriver även hur dessa mål skall uppnås, samt kostnaden därför.
Bsn § 17 forts

Politikerberedning

Au 17/12, 7/1, Ärendet har tidigare behandlats i arbetsutskottet 2001-12-17 och 2002-01-07, 
BSN 14/1 samt i nämnd 2001-01-24.

Au 4/2 Arbetsutskottet beslutade 2002-02-04, § 6 att föreslå nämnden besluta att anta prioriteringar i verksamhetsplan 2002 i enlighet med skrivelse 2002-01-09 (rev2).

Beslutande sammanträde

BSN 18/2 Yrkande 1

Ordföranden yrkar 
- bifall till arbetsutskottets förslag beträffande åtgärder.

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Hanna Stymne Bratt (s) och Bertil Karlsson (v) yrkar
- avslag till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.

Yrkande 2
Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Hanna Stymne Bratt (s) och Bertil Karlsson (v) yrkar
- att täcka utökade kostnader inom befintlig ram är orealistiskt, samt 
att ramen, i enlighet med oppositionens budgetförslag, utökas med 12 mkr till att öka vuxentätheten och kompetensutvecklingen, samt att våra enheter ges bättre möjligheter att klara sin verksamhet framöver.

Ordföranden yrkar
- på arbetsutskottets förslag, som innebär utökade kostnader med 700 tkr, vilka skall täckas inom ram.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
__________
Bsn § 18

Internfördelning budget 2002 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa internfördelning av budget 2002 enligt föreliggande 
förteckning.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förteckning 

Bakgrund

I förteckning över barn- och skolnämndens internfördelade budget för år 2002 redovisas fördelningen till centrala konton, distriktschefernas budget, grundskola, skolkök och musikskola, förskola, fritidshem och familjedaghem, fritidsgårdar, öppna förskolor, administration, fortbildning, vaktmästare, städning samt resursenhetens omorganisation.

Tjänstemannaberedning

Förteckning över internfördelad budget för år 2002 föreligger.

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-02-04, § 7.

Beslutande sammanträde

BSN 18/2 Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 19 Dnr BSN 02-019 600

Barnkonventionen – ny barnchecklista, arbetsordning samt implementering av FN:s konvention om barns rättigheter 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta förslaget på ny barnchecklista vid handläggning och beslut, 

att arbetsordning för användandet av barnchecklista fastställs,

att anta och till kommunstyrelsen lämna över förslag till att ta fram en kommunal strategi för genomförande av barnkonventionen i Norrtälje kommun.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2001-10-29, barnchecklista 2002-01-08, samt förslag till implementering av FN:s konvention 2002-01-08

Bakgrund

Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras på alla nivåer i samhället. Regeringens proposition (1997/98:182) ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter.

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-12-16, § 154 att införa en enkel barnchecklista för kontroll av att barnkonventionens grundläggande artiklar beaktas vid varje ärendes beredning och inför beslut. Nämnden beslutade även att till kommunstyrelsen översända förslag till ett gemensamt, kommunövergripande förhållningssätt kring beaktandet av barnkonventionen.

Kommunstyrelsen uppdrog 2000-04-13, § 119 åt ledningskontoret att lägga fram förslag till ett övergripande måldokument som anger hur barnkonventionen skall beaktas i kommunens verksamheter och hur detta skall följas upp och redovisas. Något förslag har ännu ej presenterats.
Bsn § 19 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har på uppdrag av barn- och skolnämnden tagit fram en reviderad barnchecklista samt ett förslag på hur ett kommunövergripande arbete kan initieras av kommunstyrelsen. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2001-10-29.

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet har 2002-02-04, § 10 behandlat ärendet.

__________

Bsn § 20 Dnr BSN 02-012 611

Kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
samtliga distrikt – rapportering av uppdrag

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, 

att uppdra till förvaltningen att utöka samarbetet med Roslagsskolan kring utnyttjande av musikskolans lokaler i syfte att avlasta Roslagsskolan, 

att uppdra till förvaltningen att i detaljplanearbetet kring översiktsplanen initiera frågan om nyetablering av en 0-9-skola på Flygfältsområdet.


Underlag för beslut 

Rimbodistriktet skrivelse 2002-02-13 
Häverö-Väddödistriktet skrivelse 2002-02-17
Distrikt Norrtälje I skrivelse 2002-02-15
Distrikt Norrtälje II skrivelse 2002-02-16

Bakgrund 

1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har därefter pågått kontinuerligt. 

Som en del i kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde.

Barn- och skolnämnden beslutade 2001-05-14, § 60 bland annat att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor och anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos. 

Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram förslag på genomförande av utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9 grundskolor, samt att redovisa förslag på införande av kompletta grundskolor.
Bsn § 20 forts

Tjänstemannaberedning

Distriktscheferna har i skrivelser enligt ovan redogjort för det aktuella läget, elevtalsutvecklingen och den organisatoriska utvecklingen i sina respektive 
distrikt. 

Politikerberedning

Au 2/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-02-04, § 8.

Beslutande sammanträde

BSN 18/2 Distriktscheferna redogör för det aktuella läget i enlighet med sina skrivelser.

__________

Bsn § 21 Dnr BSN 02-012 611

Införande av högstadium (0-9-skola) vid Herrängsenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan från lokala styrelsen i Herräng om införande av 0-9-skola med motivering i enlighet med distriktschefens skrivelse 2002-02-17.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot önskar följande antecknat i protokollet:

”Vi tycker att förslaget från Herräng borde ha diskuterats mycket tidigare så att man inte har tvingats svara Herräng som man gör idag, att planering och upphandling gått så långt att det inte går att göra några avsteg. Ett seriöst förslag förtjänar ett förutsättningslöst mottagande där lösningarna kan diskuteras i god tid med berörda parter.”

Miljöpartiets ersättare önskar följande antecknat i protokollet:

”Miljöpartiet vill se många olika initiativ till att utveckla grundskolan vilka bygger på önskemål från föräldrar, elever och personal. Vi anser att Herrängsenheten med sitt nytänkande skall ha rätt att pröva att verkställa en 0-9-skola. Elever och föräldrar har själva rätten att avgöra om det är vad de önskar. Kostnaderna går att minimera genom nytänkande och samverkan med bland andra Folkets Hus och Centralskolan.”

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-02-17

Bakgrund

Den lokala styrelsen i Herräng har tidigare ansökt om att få utöka Herrängsenheten med år 7-9 till en komplett 0-9-skola. 

Som en del av kommunfullmäktiges beslut 2001-03-26, § 75 om en ombyggnad av Centralskolan i Hallstavik uppdrogs till barn- och skolnämnden att ge förslag till anpassning av kapaciteten i Hallstaviks upptagningsområde, där även Herrängsenheten ingår. 
Bsn § 21 forts

Barn- och skolnämnden beslutade dessutom 2001-05-14, § 60 att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för Häverödistriktets skolor och anpassa den till skolornas kapacitet och elevprognos.

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen har i skrivelse 2002-02-17 redogjort för den organisatoriska utvecklingen inom Häverö- och Väddödistrikten. Som en konsekvens av resultatet i denna utredning föreslår distriktschefen i skrivelse 2002-02-17 barn- och skolnämnden avslå Herrängsenhetens ansökan om införande av 0-9-skola i Herräng.

Beslutande sammanträde

Distriktschefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 22 Dnr BSN 02-037 611

Förändring av Park- och Grindskolornas upptagningsområden 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att Park- och Grindskolornas upptagningsområden i fortsättningen utgör ett gemensamt upptagningsområde där närheten till skola i första hand avgör var man erbjuds plats i barnskolan (förskoleklass). Detta gäller från och med antagningen till läsåret 2002/2003,

att med början läsåret 2002/2003 successivt införa en ”enparallellig” organisation på Parkskolan, vilket innebär att man kan ta emot ca 25 sex-
åringar varje läsår,

att tidigare beslut som ger barn på Montessoriförskolan Grind plats på Grindskolan oavsett vilket upptagningsområde man tillhör omprövas. Detta innebär att endast barn boende i området som idag finns på Montessoriförskolan Grind bereds plats på Grindskolan från och med läsåret 2002/2003,

att tekniska kontoret uppdras att göra en förstudie av hur en anpassning av Parkskolans lokaler till 0-6-verksamhet kan göras.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-01-22 

Bakgrund

Parkskolan började läsåret 1999/2000 successivt införa skolår 4-6. Samtidigt hade den dåvarande rektorsgruppen i distriktet i uppdrag att se över framtida behov med utgångspunkt från det beslut nämnden fattat om en inriktning mot sammanhållna grundskolor i kommunen, vilket skulle innebära en samordning av skolverksamheterna med i första hand Grind- och Roslagsskolorna.

Enligt beräkningar kommer Parkskolans elevtal inte att förändras nämnvärt under de närmaste sex åren, medan Grindskolans elevtal minskar påtagligt. Roslagsskolan får elevökningar som gör att det kan komma att bli nödvändigt att avlasta skolan i någon form. 

Bsn § 22 forts

Eventuellt nybyggande i Solbackaområdet, och en generationsväxling i Fågelsången och Solbacka, kan förändra bilden. Eventuell etablering av ytterligare friskolor i Norrtälje kommer påverka elevtalen i de kommunala skolorna.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-01-22 nämnden besluta om ändring av nuvarande upptagningsområden till skolorna. Bakgrund och konsekvenser beskrivs detaljerat i yttrandet.

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-02-04, § 15.

___________

Bsn § 23 

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att ärendet ej färdigberetts av Centerpartiet.

Bakgrund

Helene Thor (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26, § 284 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-17, § 309 att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja Mai Helsing-Olsson (c).

Helene Thor tjänstgjorde även som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-02-04, § 11.

__________

Bsn § 24

Val av ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Leif Glavstedt (v) entledigande från uppdrag som ordinarie 
ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott, samt

att till ny ordinarie ledamot för Vänsterpartiet i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott välja Bertil Karlsson (v).

Bakgrund

Leif Glavstedt (v) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-01-28 
beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att till ny ledamot i barn- och skolnämnden välja Bertil Karlsson (v).

Leif Glavstedt tjänstgjorde även som ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

__________ 

Bsn § 25 Dnr KS 02 046

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning – förvaltarmöte –
val av förvaltarrepresentant

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att till ny förvaltarrepresentant efter Helene Thor (c) utse 
Mai Helsing-Olsson (c).


Bakgrund

Stiftelselagen (SL) trädde i kraft den 1 januari 1996. Om ett åtagande att förvalta stiftelselagens egendom görs av en eller flera fysiska personer föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person föreligger anknuten förvaltning. När kommunen åtager sig att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger således en stiftelse med anknuten förvaltning.

Kommunkansliet har i skrivelse 1997-01-24 redogjort närmare för stiftelselagen. Kommunstyrelsen beslutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m den 1 april 1997.

Den nämnd som är angiven som förvaltare skall, enligt stiftelseförordnandet, besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen.
Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och förvaltare bestämmer själv sin organisation. Barn- och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser:

- Stenbergska stiftelsen
- Skolfonden
- Carlssonska stiftelsen
- Fonden till förmån för lärare

Förvaltaren har tidigare beslutat om utdelning nedanstående datum:
1997-09-01 § 1, 1997-09-11 § 2, 1997-11-13 § 3, 1998-04-23 § 4, 
1998-12-11 § 5, 1999-04-29 § 6, 1999-11-25 § 7, 2000-05-22 § 8, 
samt 2001-06-11 § 9.
Bsn § 25 forts 

Helene Thor (c), som entledigats från sitt uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden, tjänstgjorde även som nämndens förvaltarrepresentant, varför val av ny förvaltarrepresentant måste förrättas.

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet har 2002-02-04, § 12 behandlat ärendet.

__________

Bsn § 26 Dnr BSN 01-264 613

Ansökan om finansiering av projektet ”Roslagens Stråkinstitut”

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avslå ansökan om bidrag för Roslagens Stråkinstitut med anledning av att nämnden saknar medel.


Underlag för beslut 

Ansökan från Medborgarskolan Roslagen 2001-09-25
Förvaltningens yttrande 2001-12-04

Bakgrund

Medborgarskolan Roslagen anhåller i skrivelse 2001-09-25 om ett bidrag på 350 000 kronor till projekt ”Roslagens Stråkinstitut”. Projektets syfte är att 
utröna om det i kommunen finns förutsättningar för en fristående musikutbildning som alternativ till den kommunala musikskolan. Projektet beräknas starta under januari 2002 och permanentas efter tre år med egen finansiering. Beskrivning av projektets genomförande, mål och syften ges utförligt i ansökan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i yttrande 2001-12-04 nämnden besluta att ej bevilja bidrag till Roslagens Stråkinstitut då det, med hänvisning till beskrivning av inriktning och upplägg, är svårt att se några fördelar i den alternativa musikskoleverksamheten.

Politikerberedning

Au 4/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-02-04, § 13.

__________

Bsn § 27 Dnr BSN 01-273 044

Ansökan om medel till drift av Klotets verksamhet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att Föreningen 
Klotet dragit tillbaka sin ansökan.


Underlag för beslut 

Rädda Barnens ansökan för Projekt Klotet år 2001
Föreningen Klotets ansökan för år 2002 
Föreningen Klotets skrivelse med tillbakadragande av ansökan

Bakgrund

Rädda Barnen ansökte i oktober 2001 om medel till drift av verksamheten vid Projekt Klotet år 2001. I skrivelse 2001-10-31 anhåller Föreningen Klotet om ekonomiskt bidrag om 456.000 kr för att under år 2002 bedriva Klotets verksamhet i bostadsområdet Flygfältet.

Verksamheten planeras att år 2002 bedrivas inom fyra huvudområden:

1 Utveckling av det pedagogiska arbetet i form av fortsatt arbete med barnens livsberättelser, tidningen Klotet och barnens brevväxling. Samarbetet med Flygskolan utvecklas.
2 Upprätthålla strukturen i basverksamheten med barnen i form av den öppna verksamheten och lördagsklotet.
3 Klotet som en länk ut i samhället i form av kurser och familjeutflykter.
4 Klotet som mötesplats i form av föreningsarbete och familjesöndagar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2001-11-13 nämnden besluta att avslå ansökan med hänvisning till att det är omöjligt att avsätta de medel som ansökan avser utan att menligt påverka den egna verksamheten på Flygfältet och i övriga kommunen.

Bsn § 27 forts

Politikerberedning

Au 17/12 2001 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-17, § 109 att lyfta ärendet vid de mjuka nämndernas presidiemöte den 30 januari med anledning av att denna verksamhet omfattar även andra organisationer i kommunen.

Au 4/2 2002 Arbetsutskottet beslutade 2002-02-04, § 14 föreslå nämnden att avslå ansökan om medel till Klotets verksamhet med anledning av att nämnden saknar medel, samt att uppdra till förvaltningen att söka samverkan med representanter från Klotet för att om möjligt integrera Klotets intentioner i barn- och skolnämndens verksamheter.

Beslutande sammanträde

BSN 18/2 Föreningen Klotet drar tillbaka sin ansökan om bidrag då de anser att deras ansökan hamnat fel eftersom deras tanke aldrig var att ett bidrag av denna storleksordning skulle bäras enbart av barn- och skolförvaltningen. Föreningen Klotet har för avsikt att göra en ny ansökan direkt till kommunstyrelsen.

__________Bsn § 28 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 286-294 enligt 
föreliggande förteckning 2002-02-06.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 29

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-02-06 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 30

Rapport från förvaltningen

Folkhälsoplan för Norrtälje kommun 2002-2006
Kommunens ledningskontor har översänt förslag till Folkhälsoplan för Norrtälje kommun 2002-2006, strategidokument och fördjupning, för förvaltningens yttrande. 

Förvaltningschefen redogör i sitt svar enligt skrivelse 2002-02-11 att barn- och skolförvaltningen bedriver ett omfattande folkhälsoarbete, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organ. Folkhälsoplanen ligger helt i linje med detta arbete, men innebär ett utökat uppdrag, vilket inte kan genomföras utan medels-tilldelning.

__________

Bsn § 31

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Skriftlig rapport från Marie Egelin (m) och Kerstin Sandhaag (kd) 
föreligger från kontaktpolitikerbesök på Flygskolan den 5 februari.

* Agneta Schmiterlöw (m) rapporterar från träff med rektorerna från
Norrtälje distrikt I.

* Hans Andersson (fp) informerar från träff med rektorsgruppen som arbetar med övergången mellan högstadiet och gymnasiet. Rektorerna upplever samarbetet som mycket positivt.

* Bengt Ording (m) rapporterar från besök på Långsjöenheten.

__________

Bsn § 32 Dnr BSN 01-369 291

Granskning av skolinvesteringar – alternativa förslag vid investerings-
beslut

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-02-06

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat underlag till större skolinvesteringar. Av rapporten framgår bland annat att 
alternativa förslag inte funnits som underlag till fullmäktiges ställningstagande. Revisorerna anser att detta bör göras i högre utsträckning inför större investeringar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen redogör i skrivelse 2002-02-06 bland annat att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om nya investeringsrutiner gällande från och med 1999-01-01 ingår alltid alternativa förslag i förvaltningens beredning. Nämnden gör sedan sin prioritering innan ärendet sänds vidare till kommunstyrelsens lokalarbetsutskott.

__________