BSN 020318


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-03-25 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 33-45
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-03-18

Datum för 2002-03-26 Datum för 2002-04-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x § 33-38 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Hans Andersson fp x § 33-42 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Bertil Karlsson v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x Tjg § 39-45 
Bengt Ording m x Tjg § 43-45 
Virve Westman c x 
Mai Helsing-Olsson c x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x 
Hanna Stymne Bratt s x Tjg § 33-42 
Ulrika Enlund s x Tjg § 43-45 
Bridget Wedberg mp x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 33 Val av justeringsman och tid för justering

§ 34 Motion från Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

§ 35 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 36 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2002 års budget

§ 37 Tillsättning av distriktschef för Rimbodistriktet

§ 38 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 39 Offentliga nämndsammanträden

§ 40 Anmälan av delegationsärenden

§ 41 Anmälan av delgivningar

§ 42 Rapport från förvaltningen

§ 43 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 44 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 45 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 33

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 25 mars 2002 kl 09.00.

__________


Bsn § 34 Dnr BSN 02-036 091

Motion från Maija Kohtanen (s) och Ulla Fransson (s) om handlingsprogram för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-02-11
Bakgrund
Rubricerade motion lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26. I motionen föreslås ökade insatser i grundskolan för att få flickor att söka sig till tekniska program och pojkar till omvårdnadsprogram på gymnasiet, samt att en handlingsplan för genomförandet upprättas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2002-01-17, § 5 att remittera 
motionen till barn- och skolnämnden för yttrande, vilket skall vara ledningskontoret tillhanda senast 2002-03-22.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-02-11 nämnden besluta att bifalla 
motionen, samt att hos kommunfullmäktige äska medel för att möjliggöra 
genomförandet av de ökade insatserna i grundskolan.
Politikerberedning
Au 4/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-03-04, § 18.
__________

Bsn § 35

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten. 


Underlag för beslut 

Förteckning 2002-03-15

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för barn- och skolnämndens förbrukning t o m februari månad 2002 enligt förteckning daterad 2002-03-15.

__________

Bsn § 36 Dnr BSN 00-005 040

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 2002 års budget

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2002, samt

att för nämndens samtliga konton skall chefsekonomen, ekonomisekreteraren, förvaltningschefen eller den administrativa chefen utföra besluts-attest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-03-04
Norrtälje kommuns attestreglemente

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd, eller förvaltningschef på delegation, utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

Politikerberedning

Au 4/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-03-04, § 17.

__________


Bsn § 37 Dnr BSN 02-021 023

Tillsättning av distriktschef för Rimbodistriktet

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att erbjuda Kent Henningson tjänsten som distriktschef för Rimbo-
distriktet.


Bakgrund

Tjänsten som distriktschef för Rimbodistriktet är från och med mars 2002 vakant med anledning av att den nuvarande distriktschefen för Rimbodistriktet har erhållit annan tjänst på kommunens ledningskontor.

Annons har varit utlagd i Dagens Nyheter och Metro, samt i Offentliga jobb på Internet. Vid ansökningstidens utgång hade tio ansökningar inkommit. Intervjuer genomfördes den 7 mars, förhandling med de fackliga organisationerna den 15 mars, samt beslut vid dagens sammanträde den 18 mars 2002.

Ärendet behandlades i extra PAMK 2002-03-15.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 38 

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att ärendet ej färdigberetts av Centerpartiet.

Bakgrund

Helene Thor (c) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-11-26, § 284 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-17, § 309 att till ny ersättare i barn- och skolnämnden välja Mai Helsing-Olsson (c).

Helene Thor tjänstgjorde även som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

Politikerberedning

Au 4/2, BSN 18/2 Ärendet behandlades i arbetsutskottet 2002-02-04, § 11 och vid nämndens sammanträde 2002-02-18, § 23.

__________Bsn § 39 Dnr BSN 02-071 006

Offentliga nämndsammanträden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Marita Jeansson (s), Ulrika Enlund (s), Hanna Stymne Bratt (s), Bengt Ording (m), Hans Andersson (fp) och 
Patrik Dahl (c),

att utse Hanna Stymne Bratt (s) som sammankallande,

att uppdra till arbetsgruppen att vid nämndens sammanträde den 13 mars 2002 presentera förslag på former för offentliga sammanträden och ge eventuella synpunkter,

att uppdra till arbetsutskottet att utforma dagordningen för ett öppet nämndsammanträde den 13 maj 2002.


Underlag för beslut 

Demokratiberedningens skrivelse 2002-02-20 
Ledningskontorets utvärdering 2002-02-20

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i januari 1997 att medge varje nämnd rätt att hålla offentliga nämndsammanträden. I april 2001 gjordes en uppföljning och utvärdering av beslutet. Resultatet har visat att medborgarnas intresse att närvara vid de öppna sammanträdena varit litet. 

Demokratiberedningen efterlyser en utveckling och förbättring av formerna för de offentliga sammanträdena och ställer ett antal frågor som de önskar att nämnden yttrar sig över. 

Politikerberedning

Au 4/3 Arbetsutskottet beslutade 2002-03-04, § 22 att lyfta ärendet för diskussion vid nämndens sammanträde den 18 mars.

__________

Bsn § 40 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 295-302 enligt 
föreliggande förteckning 2002-03-07.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 41

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-03-07 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 42

Rapport från förvaltningen

* Rådmansöenheten
Förvaltningschefen informerar om läget på Rådmansöenheten och problemen med deras trångboddhet. Kommande fredag träffas förvaltningsledning och enhetens ledning för att försöka finna en lösning.

* Allmän förskola
Under förmiddagens informationspass presenterade förvaltningen tidigare framtaget material med förslag till genomförande av allmän förskola för 4-5-åringar, samt ett reviderat förslag, som är något mer utvecklat. 

Olle Jansson (s) hemställer att nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka vilket resursbehovet beträffande lokaler och personal är - både på kort och lång sikt - för att förvaltningen skall klara av införandet av allmän förskola den 1 januari 2003.

Ärendet återkommer vid arbetsutskottets sammanträde den 25 mars och i nämnd den 15 april 2002.

* LUS - läsutvecklingsschema
I verksamhetsplanen för 2002 beslutade nämnden att målet för kunskapsgarantin är att alla elever efter år 3 skall ha uppnått en läsutveckling som ger dem förutsättningar att på ett aktivt sätt delta i sin fortsatta lärprocess. Ett sätt att kartlägga läsutvecklingen hos barnen är att använda sig av läsutvecklingsschemat LUS. Förvaltningschefen informerar om detta material och visar en informativ video.

__________


Bsn § 43

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Inget att rapportera.

__________

Bsn § 44

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Träff med rektorerna i Norrtälje distrikt I
Hanna Stymne Bratt (s), Agneta Schmiterlöw (m) och Ulrika Enlund (s) rapporterar i skrivelse från träff med rektorerna i Norrtälje distrikt I. 

* Besök på Drottningdalsenheten
Marie Egelin (m) rapporterar i skrivelse från besök på Drottningdalsenheten den 5 mars 2002 och fick med sig några frågeställningar att besvaras av nämnden.

__________Bsn § 45

Kurser och konferenser

* Inbjudan till föreläsningar

Nämnden inbjudes till föreläsningar enligt skrivelse som delas ut angående Förskolans och skolans läroplan - värdegrunden med universitetslektor Wanja Caiman, samt Läroplanens betydelse i pedagogers vardag med Harold Göthson från Reggio Emilia Institutet.

__________