BSN 02 05 13
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor - öppet sammanträde
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 10.00-12.00, 16.00-18.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-05-22 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 58-74
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-05-13, öppet sammanträde

Datum för 2002-05-23 Datum för 2002-06-13
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Britt Wennerfors m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Patrik Dahl c x 
Carl Ankar c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x Tjg § 58-64 
Hans Andersson fp x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Bertil Karlsson v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x Tjg 
Bengt Ording m x 
Virve Westman c x Tjg 
Mai Helsing-Olsson c x 
Kerstin Sandhaag kd x Tjg § 65-74 
Git Degerman fp x 
Gustav Marling s x 
Jenny Ålund s x 
Hanna Stymne Bratt s x Tjg 
Ulrika Enlund s x 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 58 Val av justeringsman och tid för justering

§ 59 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 60 Tertialrapport1 från barn- och skolnämnden

§ 61 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 62 Avtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, social-nämnd och omsorgsnämnd

§ 63 Norrtälje kommuns policy för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS)

§ 64 Förändring av krav för godkännande av enskild bidragsfinansierad verk-samhet

§ 65 Kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
Frötunaenheten

§ 66 Ändring av upptagningsområde mellan Frötuna och Flygskolan,
barnomsorg

§ 67 Offentliga nämndsammanträden 

§ 68 Anmälan av delegationsärenden

§ 69 Anmälan av delgivningar

§ 70 Rapport från förvaltningen

§ 71 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 72 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 73 Kurser och konferenser

§ 74 Upplevelsepedagogiskt forum - Levande historisk verkstad i 
Norrtälje kommun
__________


Bsn § 58

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
onsdagen den 22 maj 2002 kl 16.00. 


__________Bsn § 59

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten. 


Underlag för beslut 

Förteckning 2002-05-13

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för barn- och skolnämndens förbrukning t o m april månad 2002 enligt skrivelse 2002-05-13.

__________


Bsn § 60

Tertialrapport 1 från barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att ledningskontoret har senarelagt stoppdatum för tertialrapport 1. Ärendet kommer att be-handlas vid nämndens sammanträde den 17 juni 2002.

__________Bsn § 61 Dnr BSN 01-028 040

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja medel ur nämndens utvecklingsanslag enligt nedan:

* 83.000 kr till Centralskolan 
* 45.000 kr till Gottstaenheten 
* 50.000 kr till POSS-gruppen där Roslagsskolan, Flygskolan, 
Lommarskolan och Freinetskolan ingår.

att ändra tidpunkterna för ansökan enligt följande:

- ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkommit till förvaltningen under augusti månad för beslut vid nämn-dens sammanträde i september

- ansökan om medel avsedda att användas under vårterminen skall ha inkommit till förvaltningen under december månad för beslut vid nämndens sammanträde i januari.

att uppdra till förvaltningen att utforma förtydligande information att sändas till enheterna, samt

att översända ansökan från Drottningdalsenheten om medel till en "Hälso-främjande skola" till kommunstyrelsen för kännedom och eventuellt be-aktande då nämnden saknar egna medel för detta ändamål.


Underlag för beslut 

Enheternas ansökningar

Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka medel ur nämndens utvecklingsanslag. 2001-12-10, § 149 beslutade nämnden att än-damålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kom-bination med hälsofrämjande aktiviteter. Vid ansökningstidens utgång den 1 april 2002 hade tolv ansökningar inkommit.
Bsn § 61 forts

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-04-29, § 31.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden om en fjärde att-sats, nämligen att översända ansökan från Drottningdalsenheten om medel till en "Hälsofrämjande skola" till kommunstyrelsen för kännedom och eventuellt beaktande då nämnden saknar egna medel för detta ändamål.

__________

Bsn § 62 Dnr BSN 02-025 624

Avtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, social-nämnd och omsorgsnämnd 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna föreliggande förslag till Gemensamt grundavtal för samver-kan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kom-muns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd.


Underlag för beslut 

Förslag till gemensamt grundavtal för samverkan

Bakgrund

Förslag till gemensamt grundavtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårds-området (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildnings-nämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd har tagits fram. 

Grundavtalet bygger på policydokument som är överenskomna mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), avtal om utvecklingsinsatser inom vården och omsorgen, samt övriga beslut fat-tade i respektive organisation.

Avtalet syftar till att

* tydliggöra ansvarsgränser mellan NÖSO och kommunen

* bidra till en helhetssyn på befolkningens hälsa, vård och omsorg, vård av barn och ungdom, socialtjänst samt hälso- och sjukvården i Nordöstra sjukvårdsområdet och kommunen

* bidra till att parterna skall ha kännedom om varandras verksamhet för de verksamheter som avtalet reglerar

* klargöra det gemensamma ansvaret och stimulera tillkomsten av lokala samverkansöverenskommelser/avtal

Bsn § 62 forts

* parterna utifrån gemensamma prioriteringar tillskapa bästa möjliga för-utsättningar för en god hälsa samt erbjuda bästa möjliga vård och om-sorg för befolkningen

* verka för ett samarbete byggt på en strukturerad och reglerad regelbun-den samverkan med gemensamt ansvarstagande och långsiktighet

* parterna gemensamt arbetar för att anhöriga ges olika former av stöd, samt att stärka samarbetet med frivilligorganisationerna, patient- och anhörigföreningar, pensionärsorganisationer och motsvarande för övriga berörda målgrupper som t ex barn och ungdom.

Tjänstemannaberedning

I förslaget till gemensamt grundavtal för samverkan redogörs bland annat för samverksansformer, verksamhetsplanering, prioritering och uppföljning.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-04-29, § 33.

__________


Bsn § 63 Dnr BSN 01-056 624

Norrtälje kommuns policy för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS)

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag föreslå
kommunstyrelsen besluta 

att Norrtälje kommun antar policydokumentet,

att den lokala samverkansgruppen blir den redan etablerade "gråzons-gruppen" förstärkt med BUP och barnhabilitering om landstinget så 
beslutar,

att bemyndiga förvaltningscheferna för berörda förvaltningar besluta om samverkansformer på chefsnivå.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2002-04-12
BUS-utredningens slutdokument 

Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har antagit en gemensam policy med riktlinjer för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd från både kommunen och landstinget. KSL:s styrelse beslutade samtidigt att rekommendera länets kommuner att anta policydoku-mentet med riktlinjer. 

KSL och landstinget betonar att den antagna policyn är ett utvecklingsarbete - ett första försök att samla resurserna för barn och ungdomar. Policyn kommer att följas upp och erfarenheterna ligga till grund för det reviderade program som skall träda i kraft 2004. Till grund för samarbetet har gemensamma grund-läggande värderingar utarbetats, vilka bygger på FN:s barnkonvention.

Tjänstemannaberedning

För att planering, samarbete och stödinsatser för barn och ungdomar med sär-skilda behov skall ske på bästa sätt bör permanenta samarbetsgrupper etableras över hela länet, både på kommunal nivå och länsnivå.

Bsn § 63 forts

Inom Norrtälje kommun berörs barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvalt-ningen, omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. För att inte etablera yt-terligare grupper föreslås den redan befintliga "gråzonsgruppen" förstärkas med BUP och barnhabilitering.

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-04-12 för de olika riktlinjerna ingående i policyn, samt samarbetets upplägg och genomförande.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-04-29, § 34.

__________


Bsn § 64 Dnr BSN 01-311 603

Förändring av krav för godkännande av enskild bidragsfinansierad 
verksamhet 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att för att vara bidragsberättigad skall personalsammansättningen på 
enskild bidragsfinansierad förskola och fritidshem motsvara de krav som ställs på kommunens verksamheter, vilket innebär att förskollärartjänst skall vara inrättad,

att beslutet gäller från 2003-01-01.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-04-08

Bakgrund

Det finns en strävan om likställighet mellan kommunal och enskild bidrags-finansierad verksamhet vad gäller villkor för att bedriva barnomsorgsverk-
samhet. De tidigare kraven på utbildning inom enskild verksamhet har resulterat i att några förskolor inte har förskollärare anställda.

I beslut 1994-04-29 tog kommunen, i enlighet med kommunala och statliga riktlinjer, fram en norm för personalsammansättning. Även i enskild verksamhet bör det finnas krav på pedagogisk kompetens utifrån den norm som gäller i kommunal verksamhet. Enskilda verksamheter som idag inte har utbildad per-sonal motsvarar inte de krav som regering och riksdag ställer på allmän försko-la.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut 2002-04-08 redogör detaljerat för ärendet.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-04-29, § 35.

__________

Bsn § 65 Dnr BSN 02-012 611

Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
Frötunaenheten

Beslut 

Centerpartiets ledamot och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej deltar i beslut. 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

att ej bygga ut Frötunaenheten med en 7-9-del. 


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-03-25.

Bakgrund

1996-04-18 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har därefter på-gått kontinuerligt.

Frötunaenheten är en 0-6-skola med 200 elever. Av dessa är 197 skjutsbarn. Skolan har sedan ca 10 år tillbaka väl anpassade lokaler för det aktuella barnan-talet. För att kunna erbjuda eleverna att få sina avslutande tre skolår vid Frötu-naenheten krävs en rad kompletterande lokaler med om- och tillbyggnationer.

Vid kontakt med tekniska kontoret har det framkommit att kommunens mark inte är tillräcklig för den beräknade utbyggnaden, och att vatten- och avloppssy-stemen inte klarar någon utbyggnad. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-03-25 detaljerat för ärendet och föreslår nämnden besluta att ej bygga ut Frötunaenheten med en 7-9-del.

Bsn § 65 forts

Politikerberedning

Au 29/4 Enligt reglementet för barn- och skolnämnden får arbetsutskottet handlägga ärenden bara när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid arbetsutskottets sammanträde var fyra ledamöter närvarande. Att Patrik Dahl (c) anmälde att han inte ämnade delta i beslut innebar att arbetsutskottet inte var beslutsmäs-sigt, varför ärendet behandlas direkt på nämnd.

Beslutande sammanträde

Centerpartiets ledamot och tjänstgörande ersättare anmäler att de ej deltar i beslut. 

Yrkanden

Ordföranden Britt Wennerfors (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 66 Dnr BSN 02-126 611

Ändring av upptagningsområde mellan Frötuna och Flygskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att barn med adress Görlahöjden och Görlaslingan tillhör Flygskole-
enhetens upptagningsområde även vad gäller barnomsorg,

att beslutet gäller fr o m 2002-07-01, 

att frågan om dagbarnvårdarnas enhetstillhörighet diskuteras mellan 
berörda rektorer.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-03-27

Bakgrund

För sex år sedan ändrades upptagningsområdet för elever boende i Görlaområ-det. De fördes från Frötunaenhetens upptagningsområde till Flygskolan. Detta gjordes som en följd av Flygskolans tillkomst och därmed avlastning av Kvisthamraenheten. Motsvarande korrigering gjordes dock ej för barnomsor-gen, vilket innebär att barn i förskoleåldern tillhör Frötunaenheten och vid skol-start tillhör de Flygskoleenheten. Föräldrar upplever det rörigt och omständigt att ha kontakt med två enheter.

Tjänstemannaberedning

"Den röda tråden" är ett begrepp som förvaltningen värnar om i sin verksamhet. Genom att skapa sammanhållna enheter och genom att personal samverkar mel-lan olika verksamhetsdelar skall barn och föräldrar känna trygghet och uppleva att verksamheten har en gemensam grundsyn på barns fostran och lärande. Till-komsten av en läroplan även för förskolan har än tydligare visat på behovet av samverkan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-03-27.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-04-29, § 38.
__________

Bsn § 67 Dnr BSN 02-071 006

Offentliga nämndsammanträden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att överlämna arbetsgruppens förslag på former för offentliga sammanträ-den till förvaltningen för beredning. Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 3 juni och beslut i nämnd den 17 juni 2002.


Underlag för beslut 

Demokratiberedningens skrivelse 2002-02-20 
Ledningskontorets utvärdering 2002-02-20

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i januari 1997 att medge varje nämnd rätt att hålla offentliga nämndsammanträden. I april 2001 gjordes en uppföljning och utvärdering av beslutet. Resultatet har visat att medborgarnas intresse för de öppna sammanträdena varit litet. 

Demokratiberedningen efterlyser en utveckling och förbättring av formerna för de offentliga sammanträdena och ställer ett antal frågor som de önskar att nämnden yttrar sig över. 

Politikerberedning

Au 4/3 Arbetsutskottet beslutade 2002-03-04, § 22 att lyfta ärendet för diskussion vid nämndens sammanträde den 18 mars.

BSN 18/3 Barn- och skolnämnden beslutade 2002-03-18, § 39 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Marita Jeansson (s), Ulrika Enlund (s), Hanna Stymne Bratt (s), Bengt Ording (m), Hans Andersson (fp) och Patrik Dahl (c), att utse Hanna Stymne Bratt (s) som sammankallande, att uppdra till arbetsgruppen att vid nämndens sammanträde den 13 maj 2002 presentera förslag på former för of-fentliga sammanträden och ge eventuella synpunkter, samt att uppdra till ar-betsutskottet att utforma dagordningen för ett öppet nämndsammanträde den 13 maj 2002.

Bsn § 67 forts

Beslutande sammanträde

Hanna Stymne Bratt (s) redogör för arbetsgruppens förslag på former för 
offentliga sammanträden.

__________

Bsn § 68 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 316-320 enligt 
föreliggande förteckning 2002-05-02.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 69

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-05-02 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 70

Rapport från förvaltningen


* Förslag på ekonomisk tilldelning utifrån vistelsetid i
barnomsorg 1-5 år
De kommunala och alternativa verksamheterna får idag en ekonomisk tilldelning per barn oavsett förälderns behov av närvarotid. Antalet barn räknas varje månad i alternativ verksamhet och från och med 2002-03-01 varannan månad i kommunal verksamhet.

I det nya förslaget kommer ekonomisk tilldelning att ske med tre olika platskvoter - under 15 timmar, 15,1 - 30 timmar, samt över 30 timmar.
När det gäller den kommunala verksamheten hämtas uppgifter för fram-räkning av platskvoten ur Procapitasystemet. Alternativ verksamhet får lämna in uppgifter på anmält schemabehov. 

Ärendet kommer att beredas ytterligare i förvaltningen och beräknas återkomma för beslut under hösten 2002.

* Samverkan mellan Norrtälje kommun och Nordöstra sjukvårds-
området (NÖSO)
Förvaltningschefen redogör för det pågående samarbetet mellan Norrtäl-je kommun och Nordöstra sjukvårdsområdet och förslaget till verksam-hetsplanering med kort- och långsiktiga prioriteringar. Frågor som dis-kuteras är bland annat barns övervikt, ungdomsmottagning, livskompe-tensutbildning, kartläggning av psykisk ohälsa, Familjecenter, samt lokal beroendevård för ungdomar. 

* ESF-projektet
Förvaltningen informerar om den hittills genomförda utbildningen av förändringsbärare inom projektet Växtkraft, vilka skall leda den analys som skall göras dels av hela barn- och skolförvaltningens och utbild-ningsförvaltningens verksamhet, dels det individuella kompetensutveck-lingsbehovet för de drygt 2.000 medarbetarna.

* Tillsättning av chefsekonomtjänst vid förvaltningskontoret
Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med tillsättning av ny chefsekonom på förvaltningen, dvs ansökningsförfarande, intervjuer och förhandlingar med de fackliga organisationerna.

__________


Bsn § 71

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

* Tillsättning av rektor på Svanbergaenheten
Arbetsutskottet beslutade 2002-04-29, § 40 att godkänna förvaltningens förslag att erbjuda Jonas Thorsell tillsvidareanställning som rektor vid Norrtälje kommun med placering på Svanbergaenheten. 

* Tillsättning av rektor på Långsjöenheten
Arbetsutskottet beslutade 2002-04-29, § 41 att godkänna förvaltningens förslag att rektor Anne Blomqvist erhåller placering vid Långsjöenheten tillsammans med nuvarande rektor Lena Örtlund. I det fall någon av dessa rektorer lämnar sin tjänst återgår rektorstjänsten till att bli en bi-trädande rektorstjänst. 

__________

Bsn § 72

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Hanna Stymne Bratt (s) och Ulrika Enlund (s) rapporterar från besök på Vigelsjöenheten och Familjecenter.

__________

Bsn § 73

Kurser och konferenser

* "Vänskap vinner" - konferens om mobbning och kränkande 
behandling i skolan

Inbjudan till en idé- och kunskapskonferens om mobbning och kränkande be-handling i skolan har inkommit från Arbetslivsinstitutet, Högskolan i Halmstad och Örebro Universitet i samarbete med BRIS och Örebro kommun.

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända två ledamöter från vardera majoriteten och oppositionen, samt representant från förvaltningsledningen till konferensen "Vänskap 
vinner" den 12-13 augusti 2002 i Örebro, 

att deltagande i seminariet berättigar till förrättningsarvode, 

att anmälan lämnas till nämndsekreteraren senast den 31 maj 2002.* Demokrati för ungdomar

Hans Andersson (fp) informerar från en konferens kring Demokrati för ungdo-mar anordnad i samarbete med Demokratiberedningen. Konferensen var välbe-sökt av mycket engagerade och frispråkiga ungdomar, vilka bland annat ansåg att demokrati inte hade några gränser. 
__________

Bsn § 74 Dnr BSN 01-028 040

Upplevelsepedagogiskt forum - Levande historisk verkstad 
i Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ställa sig positiv till stiftelsens värdefulla verksamhet och tillstyrka att kommunstyrelsen beviljar det begärda bidraget till Upplevelsepedago-giskt forum.
Underlag för beslut 
Ansökan från Stiftelsen Storholmen Norden
Bakgrund
Stiftelsen Storholmen Norden ansöker i skrivelse 2001-11-15 ställd till kom-munstyrelsen om bidrag till Upplevelsepedagogiskt forum - Levande historisk verkstad i Norrtälje kommun. Kommunens ledningskontor har överlämnat ärendet till barn- och skolnämnden för handläggning.
Projektet syftar till att utveckla ett reellt samarbete mellan skola och museum för att främja barns och ungdomars intresse för den lokala historien i Norrtälje-trakten, samt att samtidigt ge de barn och ungdomar som ej kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen en alternativ förmedlingsmetod. Projektet beräk-nas pågå under en sexmånadersperiod. Stiftelsen redogör i skrivelsen för pro-jektets genomförande och budget. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningschefen är övertygad om att projektet är bra för våra verksamheter och att det skulle bli ett givande samarbete med stiftelsen, men föreslår nämn-den avslå ansökan på grund av budgetskäl.
Beslutande sammanträde
Efter att ha tagit del av ärendet, vilket var adresserat till kommunstyrelsen, men av ledningskontoret överlämnat till barn- och skolnämnden för handläggning, finner nämnden att stiftelsen bedriver en värdefull verksamhet och beslutar till-styrka att kommunstyrelsen beviljar det begärda bidraget till Upplevelsepeda-gogiskt forum.
__________