Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Marianne Sänkelä, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-09-23

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 97-114
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-09-16

Datum för 2002-09-24 Datum för 2002-10-15
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Bertil Karlsson v x Deltog ej i § 105 pga jäv - ersättare saknas

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Virve Westman c x Tjg
Mai Helsing-Olsson c x
Kerstin Sandhaag kd x
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x
Jenny Ålund s x Tjg
Hanna Stymne Bratt s x
Ulrika Enlund s x Tjg
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 97 Val av justeringsman och tid för justering

§ 98 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 99 Delårsrapport - tertialuppföljning 2 för år 2002

§ 100 Budget 2003-2005 för barn- och skolnämnden

§ 101 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 102 Barn- och skolnämndens arbetsmiljöplan 2002

§ 103 Kompletta 0-9-skolor inom barn- och skolförvaltningen-
förslag på genomförande av utvärdering

§ 104 Motion ang förskoleavdelning inom Frötunaenheten

§ 105 Motion ang särskilda insatser på skolorna för att antalet rökande
ungdomar skall minska

§ 106 Namnbyte på Centralskolan i Hallstavik

§ 107 Ansökan om start av förskoleverksamhet för 5-åringar på
Viby friskola

§ 108 Omfördelning av ledarskap inom barn- och skolförvaltningen

§ 109 Anmälan av delegationsärenden

§ 110 Anmälan av delgivningar

§ 111 Rapport från förvaltningen

§ 112 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 113 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 114 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 97

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
den 23 september 2002 kl 09.00.

__________Bsn § 98 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Ärendet ingår i ärende nr 3 Delårsrapport - tertialuppföljning 2 för år 2002.

__________


Bsn § 99 Dnr BSN 02-027 041

Delårsrapport - tertialuppföljning 2 för år 2002

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens delårsbokslut
2002 till kommunfullmäktige.


Underlag för beslut

Delårsbokslut 2002-09-13 inkl nyckeltals/resultatbilaga tertialbokslut aug 2002, investeringsrapport 2002-09-13,
Förvaltningens skrivelse 2002-09-13

Bakgrund

Enligt det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Planering och uppföljning under 2002 och tidsplan från kommunens ledningskontor skall tertialuppföljning vara ledningskontoret tillhanda senast den 16 september 2002. Kommunfull-mäktige beslutar i ärendet den 28 oktober 2002.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-02, § 57 att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september med anledning av att sista datum för inlämning av tertialuppföljning 2 till ledningskontoret är den 16 september.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för delårsbokslut 2002 och helårsprognos enligt skrivelse 2002-09-13, samt nyckeltal och tertialbokslut t o m augusti 2002.

__________


Bsn § 100

Budget 2003-2005 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens
förslag till budget 2003 enligt skrivelse 2002-09-16,

att hos kommunfullmäktige äska 2 mkr utöver tilldelad ram 2003,

att med hänvisning till förvaltningschefens skrivelse hemställa att kommun-fullmäktige beslutar att resursmodellen ses över så att den kan bli ett an-vändbart instrument i framtagandet av hållbara budgetar för kommande år,

att till kommunfullmäktige uttala att nämnden inte kan acceptera den ned-skrivning av ramen som förutsätter en volymminskning, när volymen i själva verket ökar. Barn- och skolnämnden hemställer därför att kom-munfullmäktige beslutar om en skyndsam översyn av resursmodellen.


Underlag för beslut

Förvaltningens förslag till budget 2003 daterat 2002-09-16 inkl bilagor med driftbudget, investeringsbudget och förslag till tekniska justeringar.

Bakgrund

Förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005 för respektive nämnd finns framtaget i ledningskontorets skrivelse 2002-04-18. De förändringar som sker i förhållande till 2002 innebär främst att hänsyn tagits till volymförändringar.

Ramar och inriktning skall ligga till grund för förvaltningens och nämndens ar-bete med förslag till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö.

Ledningskontorets förslag till ram för 2003 för barn- och skolnämnden är
686 300 tkr med följande kommentarer:

Bsn § 100 forts

- Lagen om allmän förskola för alla 4-5-åringar genomförs från 1 januari 2003. Statsbidraget för detta uppgår till 7,1 mkr, vilket fördelas som en ramhöjning till nämnden.

- Nämndens ram sänks med 7,7 mkr enligt resursfördelningsmodellen. Beräk-ningsmodellen innebär att ett á-pris per barn i kommunen räknas fram. Som grund för beräkningarna används befolkningsprognosen samt nämndens budget för år 2002. Hänsyn har tagits till att kostnaderna är olika per individ i ålders-grupperna 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år och 13-15 år. Budgeten för särskolan berörs inte av modellen.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, § 116 att godkänna ledningskonto-rets förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till budget 2003 föreligger i skrivelse 2002-09-16.
Förvaltningens äskanden utöver tilldelad ram är 13 500 tkr med anledning av att kostnader för 100 nya friskoleplatser tillkommer (1.500 tkr), liksom lokalhyror för friskolorna (500 tkr), samt volymförändring avseende förskola och skol-barnsomsorg (11.500 tkr).

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-09-02.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-02, § 58 att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september 2002.

Beslutande sammanträde

Yrkande

Olle Jansson (s) yrkar att barn- och skolnämnden inte kan acceptera en sänk-ning av nämndens ram med 7,7 mkr enligt resursfördelningsmodellen.

Ajournering

Ajournering för överläggningar sker kl 16.00-16.10.

Bsn § 100 forts

Efter överläggning föreslår ordföranden att nämnden beslutar enligt de fyra
att-satserna enligt ovan.

Yrkanden

Patrik Dahl (c), med instämmande av samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare, dvs Ulla-Britt Pettersson (kd), Agneta Schmiterlöw (m), Hans An-dersson (fp), Olle Jansson (s), Jan Sjöblom (s), Bertil Karlsson (v), Virve An-dersson (c), Jenny Ålund (s) och Ulrika Enlund (s),
- yrkar bifall till fjärde att-satsen.

__________


Bsn § 101

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja medel ur nämndens utvecklingsanslag enligt nedan:

* 35.000 kr till Margaretha Kriisa
* 35.000 kr till Drottningdalsenheten
* 30.000 kr till Distrikt Rimbo
* 35.000 kr till Fritidsgården Skutan
* 55.000 kr till Norrsundsskolan
* 22.000 kr till Vigelsjöskolan

att uppdra till Margaretha Kriisa och Drottningdalsenheten, vilkas projekt löper över längre tid, inkomma med förnyad ansökan inför vårterminen 2003.


Underlag för beslut

Ansökningar från enheterna

Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka
medel ur nämndens utvecklingsanslag. 2001-12-10, § 149 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

Ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkommit till förvaltningen under augusti månad. Med anledning av denna tidsplan tas be-slut direkt på nämndens sammanträde i september.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-02, § 59 att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september med anledning av att sista ansök-ningsdatum var den sista augusti.

Bsn § 101 forts

Beslutande sammanträde

Efter gemensam genomgång av inkomna ansökningshandlingar beslutar nämn-den att fördela medel enligt ovan.

__________


Bsn 102

Barn- och skolnämndens arbetsmiljöplan 2002

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förvaltningens arbetsmiljöplan

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningens gemensamma arbetsmiljöplan för år 2002 förelig-ger. Skrivelsen redogör för uppföljning av år 2001 års arbetsmiljöplan, plan för arbetsmiljöarbetet år 2002, planerade förändringar i verksamheten, kort
beskrivning med utgångspunkt från skyddsrondsprotokoll och kartläggning av arbetsmiljön, samt uppföljning av enheterna.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-02, § 60.

__________


Bsn § 103

Kompletta 0-9-skolor inom barn- och skolförvaltningen -
förslag på genomförande av utvärdering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att genomföra utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9-grundskolor inom barn- och skolförvaltningen i enlighet med förslag 2002-06-13.


Underlag för beslut

Förvaltningens förslag 2002-06-13

Bakgrund

1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grund-skolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har däref-ter pågått kontinuerligt.

2001-10-08, § 123 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på genomförande av utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till plan för genomförande av utvärdering av kompletta 0-9-skolor i Norrtälje kommun föreligger. Förslaget redogör detaljerat för upp-draget, bakgrund och utvärderingens syfte och genomförande.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-02, § 61.

__________


Bsn § 104

Motion ang förskoleavdelning inom Frötunaenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelser och därmed anse motionen besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut
Motion från Lena Norén-Mellin 2002-03-18
Kommunstyrelsens protokoll 2002-04-25
Förvaltningens yttrande 2002-06-10 och 2002-09-09

Bakgrund

Motionen från Lena Norén-Mellin (s) inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 65. I motionen föreslås att barn- och skolförvalt-ningen får i uppdrag att utreda frågan om förskoleavdelning inom Frötunaenhe-ten och så snart det är möjligt verkställa denna byggnation. Den socialdemokra-tiska fullmäktigegruppen har beslutat anta motionen som sin egen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-04-25, § 123 beslutat att överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande senast den 26 september 2002.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i yttrande 2002-06-10 detaljerat för det pågående arbetet med att lösa bristen på barnomsorgsplatser på Frötunaenheten, samt rapporterar i skrivelse 2002-09-09 om dagsläget på enheten.

Bsn § 104 forts

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-02, § 62 att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 september presentera kompletterande uppgifter som beskriver det aktuella läget på enheten.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör i kompletterande skrivelse 2002-09-09 om dagsläget på enheten.

Yrkanden

Olle Jansson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
- yrkar att motionen skall bifallas.

Ordföranden Britt Wennerfors (m)
- yrkar enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

__________

Bsn § 105

Motion ang särskilda insatser på skolorna för att antalet rökande
ungdomar skall minska

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att i det omfattande folkhälsoarbete som barn- och skolförvaltningen redan idag bedriver inom sina verksamheter i olika pågående projekt, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organ, kommer motionärens in-tentioner att beaktas, och

att kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen därmed anses besva-rad.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-06-12

Bakgrund

Motionen från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenquist (v) och Catarina Wahlgren (v) inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 67. I motionen föreslås att särskilda insatser görs på skolorna för att antalet rökande ungdomar skall minska.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-04-25, § 119 beslutat att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande se-nast den 26 september 2002.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen bedriver redan idag ett omfattande folkhälsoarbete inom sina verksamheter, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organ.
Barn- och skolförvaltningen deltar dessutom i det projekt som Brotts-offerjouren i Norrtälje initierat kring bekämpning av ungdomars missbruk av droger. Detta arbete sker tillsammans med berörda kommunala instanser och frivilliga ideella organisationer. Den Drogsnurra som används inom projektet behandlar ett antal olika droger, däribland även tobaken och dess skadeverk-ningar. Att i dagsläget göra ytterligare satsningar på insatser mot rökning är inte möjligt.
Bsn § 105 forts
Politikerberedning
Au 2/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-02, men något beslut kunde inte fattas då arbetsutskottet inte var beslutsmässigt.

Beslutande sammanträde
På grund av jäv deltog inte Bertil Karlsson (v) i handläggningen av detta ären-de.
_________


Bsn § 106

Namnbyte på Centralskolan i Hallstavik

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att tillåta enheten att byta namn i samband med att den nya skolan invigs vid årsskiftet 2002/2003.


Bakgrund

Centralskolan i Hallstavik har under ett antal år haft rykte om sig att inte vara en bra skola. Detta är något som enheten under senaste året arbetat hårt för att förändra. En förändring till det bättre har skett sista året trots att vissa negativa attityder och inställningar fortfarande är djupt rotade.

I och med ombyggnaden till en modern högstadieskola, där stor hänsyn tagits till barns lärande och modern pedagogik, är det ett gyllene tillfälle att sätta punkt för vissa negativa attityder som Centralskolans namn ibland associeras med. Det skulle vara mycket positivt om ett namnbyte kunde ske i samband med att den nya skolan invigs vid årsskiftet 2002/2003.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-02, § 64.

__________

Bsn § 107 Dnr BSN 02-157 611

Ansökan om start av förskoleverksamhet för 5-åringar på Viby friskola

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att ej godkänna start av förskoleverksamhet för 5-åringar på Viby friskola med anledning av att läroplanen för förskolan Lpfö talar om en verk-samhet som är öppen för barn mellan 1-5 år och inte för någon särskild, utvald grupp pga ålder eller dylikt.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-05-05
Förvaltningens yttrande 2002-08-22

Bakgrund

Viby friskola anhåller i skrivelse 2002-05-05 om tillstånd att få starta förskole-verksamhet för 5-åringar. Tanken är att inlemma 5-åringarna i skolans verk-samhet och lokaler.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-08-22. Regeringens tanke bakom reformen och kommunens plan för genomförande är att 4-5-åringar placeras i befintlig förskoleverksamhet i möjligaste mån. Förskola inne-bär en verksamhet som är öppen för barn mellan 1-5 år - inte för någon sär-skild, utvald grupp pga ålder eller dylikt.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-02, § 66.

__________


Bsn § 108

Omfördelning av ledarskap inom barn- och skolförvaltningen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att tillstyrka omfördelning av ledningen inom Flygskole-, Köpmanholms- och Kvisthamraenheterna.


Bakgrund

Flygskole-, Köpmanholms- och Kvisthamraenheterna bedriver omfattande sam-arbete kring både barn och elever inom upptagningsområdet. Med anledning av att rektorsbyte kommer att ske har förvaltningsledningen diskuterat kring en al-ternativ lösning inom enheterna beträffande rektorskap och eventuell tillsättning av förskolechef.

Tjänsterna kommer att utannonseras och tillsättas under förutsättning att erfor-derliga politiska beslut fattas.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-02 och de fackliga organisationerna ställde sig positiva till förslaget.

Politikerberedning

Au 2/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-02, § 67.

__________
Bsn § 109

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 329-339 enligt
föreliggande förteckning 2002-09-05.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 110

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-09-03 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 111

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar

* Budget 2003
Redovisning och diskussion förs kring tjänsteskrivelsen gällande förvalt-ningens förslag till budget 2003 inkl drift- och investeringsbudget.

* Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar
Med anledning av artiklar i media kring skolskjutsar informerar förvalt-ningen om diskussioner som förts med enskilda verksamheter och för-äldrar kring tolkning av tillämpningsföreskrifter och lagtext gällande skolskjutsar.

* Barn- och skolnämndens utvecklingsanslag
Förvaltningen och nämnden går gemensamt igenom och diskuterar in-komna ansökningar om medel ur nämndens utvecklingsanslag.

_________


Bsn § 112

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

* Vänskap vinner
Ordföranden Britt Wennerfors (m) informerar om idé- och kunskaps-konferensen Vänskap vinner som ägde rum i Örebro den 12-13 augusti och behandlade mobbning och kränkande behandling i skolan. Olle Jans-son (s), Hanna Stymne Bratt (s) och distriktschef Björn Sandbland del-tog också.

__________

Bsn § 113

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Inget att rapportera.

__________

Bsn § 114

Kurser och konferenser

* Skolskjuts - idag och imorgon
Inbjudan till ett seminarium i Stockholm den 17 oktober har kommit från NTF Stockholms län. De erbjuder föredrag med goda exempel från skolskjuts idag, ny forskning angående skolskjuts och trafiksäkerhet, barns perspektiv och arbe-tet med ny lagstiftning på området.

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända två ledamöter från vardera majoriteten och oppositionen, samt representant från förvaltningen till konferensen "Skolskjuts - idag och imorgon" den 17 oktober 2002 i Stockholm,

att deltagande i seminariet berättigar till förrättningsarvode,

att anmälan lämnas till nämndsekreteraren senast den 30 september.
Antalet platser är begränsat. Jan Sjöblom (s) är anmäld.

* Skolutvecklingsföreläsning
Förvaltningschefen redogör för skolutvecklingsföreläsning den 9 oktober med bland andra Ian Fox från Nya Zeeland kring portfolio och reading recovery. Platsen är Roslagsskolan. Närmare detaljer och anmälan handhas av Per Jangen per.jangen@edu.norrtalje.se

* Skolforum
Skolforum äger rum i Älvsjö den 28-30 oktober 2003. Vid intresse kan förvalt-ningen eventuellt bidra med ett fåtal rabatterade biljetter.


* Kaos eller skapande frihet? Vad vet vi om arbetsklimatet i skolan?
Konferensen belyser vad vi vet om hur det är i skolan och hur arbetsklimatet kan förbättras. Konferensen äger rum den 7 oktober 2002 i Lärarnas Hus i Stockholm. Anmälan görs senast 20 september genom inbetalning till pg 5 80 01-9, Föreningen för svensk undervisningshistoria. Upplysningar ges av Hans Hamber 08-7401016.

__________