Plats och tid Lommarskolan, Norrtälje - ÖPPET SAMMANTRÄDE
Kl 10.00-19.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Marianne Sänkelä, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-10-21

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 115-129
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-10-14

Datum för 2002-10-22 Datum för 2002-11-12
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Bertil Karlsson v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Virve Andersson c x
Mai Helsing-Olsson c x Tjg
Kerstin Sandhaag kd x Tjg
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x
Jenny Ålund s x
Hanna Stymne Bratt s x Tjg
Ulrika Enlund s x Tjg
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 115 Val av justeringsman och tid för justering

§ 116 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 117 Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

§ 118 Barnomsorgspeng - ekonomisk tilldelning till verksamheterna för barn-omsorg 1-5 år

§ 119 Öppen förskola i Norrtälje kommun

§ 120 Behov av ytterligare förskoleavdelning vid Länna/Rialaenheten

§ 121 Behov av förskola i Svanberga

§ 122 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
fördelning av tjänst till friskolorna

§ 123 Anmälan av delegationsärenden

§ 124 Anmälan av delgivningar

§ 125 Rapport från förvaltningen

§ 126 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 127 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 128 Kurser och konferenser

§ 129 Framflyttning av nämndens sammanträde i december

__________

Bsn § 115

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 21 oktober 2002 kl 08.30.

__________Bsn § 116 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2002-10-14

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för barn- och skolnämndens budgetuppföljning på slag och resultatenhetsnivå t o m september månad.

__________

Bsn § 117 Dnr BSN 02-262 001

Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen så att det kan sändas på remiss för inhämtande av ytterligare synpunkter.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att hon stödjer återremiss av ärendet.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-09, yttrande från rektor för Resursenheten,
synpunkter från personalen på distriktskontoret Väddö

Bakgrund

Häverö- och Väddödistrikten har idag två separata kontor - ett i Älmsta och ett i Hallstavik. I och med den nya distriktsorganisationen läggs allt fler ekonomis-ka och personella resurser ut på de enskilda distrikten, vilket innebär att en stör-re samordning och ett effektivare resursutnyttjande mellan tjänstemännen på kontoren, rektorerna och distriktschef är nödvändig.

En nära kommunikation med Resursenhetens stödteam bidrar också till att
distrikten effektivare kan hantera och förebygga problem. Ytterligare en fördel är att sårbarheten minskar vid sjukdom hos personalen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-10-09 för förutsättningarna för en sam-manslagning, samt ger en ekonomisk beräkning av lokalkostnader och
föreslår nämnden besluta att tillstyrka en sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö till ett gemensamt kontor i Hallstavik där även Resursenhe-tens stödteam har sin bas.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-09-30.

Bsn § 117 forts

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-30, § 69 att utan eget ställningstagande hän-skjuta ärendet till nämnden för beslut den 14 oktober 2002 då kompletterande beslutsunderlag med ekonomisk redovisning och barnchecklista presenteras.

Beslutande sammanträde

Yrkanden
Olle Jansson (s) yrkar
- återremiss till förvaltningen så att ärendet kan sändas på remiss för inhämtande av ytterligare synpunkter.

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till oppositionens förslag.

Ordförande Britt Wennerfors (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Bengt Ording (m) och Agneta Schmiterlöw (m) yttrar sig.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Olle Janssons (s)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja - avslag på Olle Janssons förslag
Nej - bifall till Olle Janssons förslag

Omröstningsresultat
Agneta Schmiterlöw (m) Ja
Patrik Dahl (c) Nej
Hans Andersson (fp) Ja
Olle Jansson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Jan Sjöblom (s) Nej
Mai Helsing-Olsson (c) Nej
Kerstin Sandhaag (kd) Ja
Hanna Stymne Bratt (s) Nej
Ulrika Enlund (s) Nej
Britt Wennerfors (m) Ja
Bsn § 117 forts

Med fyra ja-röster och sju nej-röster beslutar barn- och skolnämnden att återremittera ärendet.

__________


Bsn § 118 Dnr BSN

Barnomsorgspeng - ekonomisk tilldelning till verksamheterna för
barnomsorg 1-5 år

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att fr o m 2003-01-01 införa en barnomsorgspeng för förskolan fördelad på tre kvoter enligt nedan:

Kvot 1 0,13 personal/plats inom schemaintervallet 1-15 tim/vecka
Kvot 2 0,185 personal/plats inom schemaintervallet 15,1-30 tim/vecka
Kvot 3 0,22 personal/plats inom schemaintervallet 30,1-60 tim/vecka

att ovanstående gäller under förutsättning att tilldelad budget medger
oförändrad kvalitetsnivå.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-18

Bakgrund

Den ekonomiska tilldelningen till verksamheterna sker idag per plats. Barn un-der tre år räknas som 1,5 plats. För barnomsorg utförd av enskild verksamhet räknas antalet platser varje månad, och för barnomsorg utförd inom kommunal verksamhet varannan månad.

Tilldelning av resurser för barnomsorgen sker idag i form av kvoten 0,1635 per plats, vilket motsvarar 3,27 årsarbetare för 20 platser. Kvoten tilldelas per plats oavsett barnets närvarotid, vilket innebär att personalresurserna är desamma oavsett vilket behov som föreligger.

Närvarobeläggningen per barn i barnomsorgen varierar mellan 1-60 timmar per vecka. Snittiden per barn är 29 tim/vecka.

Bsn § 118 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-18 hur verksamheterna skall få en rättvisare fördelning av personalresurserna och ekonomisk tilldelning utifrån närvarobeläggningen. Förvaltningens förslag omfattar både de kommunala och de enskilda verksamheternas tilldelning.

Om förhållandet mellan schemaintervallerna förändras under året kan det inne-bära att kostnaderna för barnomsorgen ökar, respektive minskar. För att möj-liggöra för förvaltningen att hålla budgetramen bör en översyn och eventuell förändring av kvoterna göras årligen.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-30, § 71.

___________


Bsn § 119 Dnr BSN

Öppen förskola i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för utskick till berörda enhetsråd och lokala styrelser för yttrande,

att ärendet återkommer på nämndens sammanträde i januari 2003,

att förvaltningen fortsätter sin planering för allmän förskola för 4-5-åringar.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att hon stödjer återremiss av ärendet.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelser 2002-03-25 och 2002-05-17
Besöksstatistik med budgetberäkning

Bakgrund

Utvecklingen av de öppna förskolorna påverkas av olika reformer som genom-förs för barnomsorgen generellt, vilket gör att kommunen måste ta ett helhets-grepp om förskoleverksamheterna.

Föräldrar besöker öppna förskolan bland annat för att få social gemenskap för sig själva och sina barn, samt för att få stöd i sitt föräldraskap.

Planerade reformer, som t ex införandet av allmän förskola för 4-5-åringar, kommer att påverka öppna förskolans roll. Idag kan föräldrar behålla platsen vid föräldraledighet och arbetslöshet, vilket innebär att färre barn är hemma med sina föräldrar, och att det är de yngsta barnen (under 3 år) som besöker de öppna förskolorna.

Sedan ett par år bedrivs ett Familjecenter i Norrtälje. Arbetsformerna byggs utifrån föräldrarnas behov. Samverkan sker med mödra- och barnhälsovård, so-cialtjänst och barn- och skolförvaltning. Detta arbetssätt verkar rätt väg för att nå målen utifrån öppna förskolans uppdrag.
Bsn § 119 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse 2002-03-25 redogör detaljerat för ärendet och ger även förslag på hur organisationen kan se ut för den öppna förskolan i Norrtälje kommun.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-30, § 72 föreslå nämnden besluta att öppen förskola/familjecentral inrättas i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Väddö, Köpman-holm och Bergshamra, att övriga öppna förskolor avvecklas och ersätts med allmän förskola där behov finns, att den härvid frigjorda resursen på 2,14 tjäns-ter tillförs allmän förskola.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar
- att ärendet återremitteras så att det kan skickas ut till berörda enhetsråd och lokala styrelser för yttrande,
- att ärendet återkommer på nämndens januarisammanträde 2003,
- att förvaltningen fortsätter sin planering för allmän förskola för fyra- och fem-åringar

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s)
- biträder återremiss

Hans Andersson (fp)
- biträder återremiss

Agneta Schmiterlöw (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Patrik Dahls (c) yr-kande och finner att nämnden beslutar enligt Patrik Dahls (c) förslag.

__________


Bsn § 120 Dnr BSN 02-261 712

Behov av ytterligare förskoleavdelning vid Länna/Rialaenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att paviljongen vid Lännaenheten behålles så att en ny förskoleavdelning kan öppnas inom kort,

att erforderliga medel beviljas för en smärre ombyggnad och utrustning.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-09

Bakgrund

Lännaenheten har idag två förskoleavdelningar som är överfulla och ett
antal barn i kö. Bergshamra är det område som har den största inflyttningen
i distriktet. Enligt planeringskontoret kan det bli aktuellt med en omfattande permanentning av det närliggande fritidshusområdet, vilket troligtvis innebär yt-terligare ökad efterfrågan på barnomsorg och skola.

I anslutning till skolan finns en paviljong som inte används, men som ännu inte flyttats. Under förutsättning att denna får behållas kan ytterligare en förskoleav-delning inrättas och förskolan placeras där. Alternativt kan en förflyttning av verksamheterna ske så att dagbarnvårdarlokalen, öppna förskolan och fritids-hemmet förläggs i paviljongen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-09 mer detaljerat för ärendet.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-30, § 73.

___________


Bsn § 121 Dnr BSN 02-260 712

Behov av förskola i Svanberga

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till förvaltningen att utreda kostnader och praktiska förutsätt-ningar för uppställande av en paviljong vid Svanbergaenheten.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2002-09-09

Bakgrund

De flesta enheterna i distriktet har stor efterfrågan på förskoleplatser. Svanber-gaenheten har starkt behov av att snarast inrätta en förskola, om möjligt fr o m årsskiftet 2002/2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-09 för skälen till inrättande av ny förskola, bland annat
- svårigheter att leva upp till barnomsorgsgarantin
- dagbarnvårdare som pga åldersskäl aviserat om nedtrappning
- svårighet att rekrytera nya dagbarnvårdare
- lång kö på personalkooperativet Småfolket
- kö till framtida förskola i Svanberga
- enheten uppfyller inte målsättningen om valfrihet avseende tillsynsform

Enheten har försökt få in samtliga verksamheter i skolans lokaler, men med nuvarande elevtillströmning finns inga disponibla ytor. En paviljong intill nuva-rande dagbarnvårdarvilla skulle på ett praktiskt sätt lösa behovet av lokaler, både för en ny förskola och för en grupp oplacerade 4-5-åringar vid införandet av allmän förskola.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-09-30, § 74.
__________
Bsn § 122 Dnr BSN 01-110 044

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
fördelning av tjänst till friskolorna

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela motsvarande en tjänst mellan friskolorna (332 tkr) så att varje friskola erhåller 66.400 kr.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-14

Bakgrund

Riksdagen beslutade 2001 att införa ett särskilt statsbidrag för att öka personal-tätheten i skolor och fritidshem. Efter fem år kommer statsbidraget infogas i det generella statsbidraget till kommunerna och blir då nivåhöjande.

För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktu-ellt bidragsår. För 2001/02 var bidragsbeloppet 6 302 tkr för 2002/03 är det 12 602 tkr och beräknas sedan öka med ca 6 300 tkr/år och vara ca 31 500 tkr 2005/06.

Barn- och skolnämnden beslutade 2002-06-17 bland annat att barn- och skol-nämnden för läsåret 2002/2003 gör anspråk på resurser motsvarande tretton heltidstjänster och att resterande tre tjänster används till förstärkning inom ut-bildningsförvaltningen, samt att motsvarande en tjänst reserveras till personal-förstärkningar på friskolorna, efter ansökan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-14 att den nystartade friskolan Norr-tälje Fria får sitt bidrag med anledning av att många barn och ungdomar med behov av särskilt stöd har sökt till skolan. De övriga fyra friskolorna får sina de-lar av bidraget för att satsa på de yngre barnen, vilket är i linje med det beslut som barn- och skolnämnden fattat för de kommunala skolorna.

Bsn § 122 forts

Politikerberedning

Au 30/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-30, § 75 att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 14 oktober 2002 då komplett beslutsunderlag
presenteras.

__________

Bsn § 123

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 340-346 enligt
föreliggande förteckning 2002-10-01.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 124

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-10-02 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 125

Rapport från förvaltningen

Allmänhetens frågestund
Nämndens sammanträde inleddes med allmänhetens frågestund med bland annat nedanstående frågor:

Distriktskontoret på Väddö
Representant från Väddö framförde bygdens och Väddö kompetenscentrums tankar kring en centrumbildning i Älmsta med olika servicefunktioner, varvid en eventuell nedläggning av barn- och skolförvaltningens distriktskontor är en åt-gärd i motsatt riktning.

Öppna förskolan på Björkö-Arholma
Representanter från föräldrar på Björkö-Arholma framför att de inte accepterar att den öppna förskolan läggs ned. Öppna förskolan har en stor social funktion i glesbygden och är även en jämställdhetsfråga då många pappor besöker den. Protestskrivelse överlämnas. Förvaltningen meddelar att eftersom lokaler finns tillgängliga på enheten kan föräldrar och barn även fortsättningsvis träffas där, dock utan personal från den öppna förskolan.

Avdelning på Snövit, barnomsorgskö till Parkenheten
Förälder ställer frågor kring organisationen på Snövit och vad som kommer att hända framöver och önskar svar på sin tidigare skrivelse i ärendet, samt undrar varför barnomsorgskön till Parkenheten är så lång. Förvaltningen kommer sna-rast att ta kontakt med föräldern för att ge besked.

Skolskjuts för barn på Viby Fria skola
En grupp föräldrar med barn på Viby Fria skola och dess rektor framför synpunkter på hanteringen kring skolskjutsen till busstationen i Rimbo centrum. De undrar bl a varför dialog mellan förvaltningen, friskolan och föräldrar ej skett. Vid framtida planering av kommunala transporter, inklusive SL, önskar de enskilda verksamheterna och friskolorna delta. Gruppen önskar även fortsät-ta använda den nuvarande skjutsen. Det samarbete som redan ägt rum mellan förvaltningen och en föräldrarepresentant kommer att fortsätta för att möjliggöra en lösning av skjutsproblemet.

Skolpeng till friskolorna
Rektorn för Viby Fria skola ställer frågor kring framräknandet av skolpeng och önskar föra dialog med förvaltning och nämnd kring detta. Han påpekar även vikten av en utbyggnad av 0-9-skolor i kommunen för att reducera antalet hög-stadieskolor.

Bsn § 125 forts

Öppna förskolan på Väddö
Förälder påpekar att förvaltningen inte har någon kommunal öppen förskola i Älmsta, utan att samarbetet där sker med Väddö pastorat.

Förvaltningen informerar om

Tilldelning till verksamheterna för barnomsorg 1-5 år
Förvaltningen påpekar att de uträkningar som presenteras i ärendet gäller inne-varande års budget, därefter krävs ytterligare medel, alternativt ändrade kvoter.

Månatlig budget- och verksamhetsrapport
Diskussion förs kring föreliggande förteckning 2002-10-14 visande förvaltning-ens budgetuppföljning på slag och resultatenhetsnivå t o m september
månad.

Sammanslagning av distriktskontoren vid Häverö och Väddö
Distriktschefen redogör detaljerat för ärendet och dess hantering i rektorsgrup-pen och hos berörd personal och samverkansgrupp.

Studiedag matematik
Förvaltningschefen informerar att läsårsdata för 2002/2003 har ändrats med anledning av att tisdagen den 7 januari 2003 avsätts som studiedag kring mate-matik. Eleverna börjar vårterminen onsdagen den 8 januari och avslutning sker fredagen den 13 juni.

__________


Bsn § 126

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar från deltagande vid en stimulansdag med Timplanede-legationen, som ordnat denna konferens för de kommuner som deltar i projek-tet. Syftet med hela timplaneprojektet är att ta bort hinder för skolutveckling. Projektet omfattar såväl försök i skolor som 10 forskningsprojekt. Under våren 2003 kommer delrapporter från forskningsprojekten.

__________

Bsn § 127

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

* Agneta Schmiterlöw (m) rapporterar från besök på Rialaenheten och diskussioner kring matsalen, bredbandsuppkoppling och paviljonger.

* Olle Jansson (s) och Bengt Ording (m) har besökt Rimbodistriktet och informerar om planerad utbyggnad av bostäder i Vallby hage och kon-sekvenser för förvaltningen. Förvaltningschefen kommer att träffa kom-munens planeringschef under tisdag-onsdag för att bland annat diskutera detta ärende.

* Förvaltningschefen informerar, att med anledning av att Flygskolans paviljonger läcker, har temporära lokaler ordnats på Jungfrun dit elever-na bussas.

__________Bsn § 128

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 129

Framflyttning av nämndens sammanträde i december

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att med anledning av att kommunfullmäktiges budgetsammanträde äger rum heldag den 16 december 2002 flyttas nämndens sammanträde fram till tisdagen den 17 december 2002, samt

att lunchen den dagen kommer att intas gemensamt på plats som meddelas senare.


Bakgrund

2001-11-12, § 136 fastställde barn- och skolnämnden sammanträdestider för år 2002. Sammanträdet i december förlades då till måndagen den 16 december.

Kommunstyrelsen har meddelat att kommunfullmäktiges budgetsammanträde kommer att äga rum hela måndagen den 16 december 2002, vilket innebär att barn- och skolnämnden nödgas flytta sitt sammanträde.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion enas nämnden att sammanträdet i december flyttas fram en dag, dvs till tisdagen den 17 december 2002, och att lunchen den dagen intas gemen-samt på plats som meddelas senare.

__________