Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Marianne Sänkelä, ekonomichef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Björn Sandblad, distriktschef
Kjell-Åke Eriksson, utvärderare
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-11-25

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 130-145
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-11-18

Datum för 2002-11-26 Datum för 2002-12-17
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Bertil Karlsson v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x Tjg
Bengt Ording m x
Virve Westman c x Tjg
Mai Helsing-Olsson c x
Kerstin Sandhaag kd x Tjg
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x
Jenny Ålund s x
Hanna Stymne Bratt s x Tjg
Ulrika Enlund s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 130 Val av justeringsman och tid för justering

§ 131 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 132 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Söderby-Karl

§ 133 Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Edsbro

§ 134 Ekonomisk tilldelning till verksamheterna för barnomsorg 1-5 år

§ 135 Riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och
tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxa fr o m 2003-01-01

§ 136 Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviksområdet

§ 137 Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

§ 138 Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism - remiss - redovisning av "Gerdaprojektet"

§ 139 Motion om upplysningskampanj om kommunismens illdåd

§ 140 Anmälan av delegationsärenden

§ 141 Anmälan av delgivningar

§ 142 Rapport från förvaltningen

§ 143 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 144 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 145 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 130

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 25 november 2002 kl 09.00.

__________Bsn § 131 Dnr BSN-02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2002-11-04

Beslutande sammanträde

Ekonomisekreteraren redogör för barn- och skolnämndens förbrukning
t o m 2002-10-31 enligt förteckning som delades ut. Kompletterande redovis-ning kommer att ges vid planeringsarbetsutskottet den 25 november, samt sän-das ut till nämndens ledamöter.

__________Bsn § 132 Dnr BSN 02-249 044

Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Söderby-Karl,
Söderby-Karls Idrottsförening

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja verksamhetsbidrag med 8.000 kr till ungdomsverksamhet i
Söderby-Karl att utbetalas till Söderby-Karls Idrottsförening, ungdoms-sektionen.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-08-18
Förvaltningens skrivelse 2002-10-07

Bakgrund

Söderby-Karls Idrottsförening ansöker i skrivelse 2002-08-18 om ekonomiskt bidrag på 30.000 kronor till den ungdomsverksamhet som de bedriver för ung-domar i åldern 10-16 år. Verksamheten bygger på ideellt arbete av förenings-medlemmar och är den enda i sitt slag på orten.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-07 att nämnden beviljar 8.000 kr till ungdomsverksamheten i Söderby-Karl.

__________


Bsn § 133 Dnr BSN 02-249 044

Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet i Edsbro,
Svenska Kyrkans Unga i Edsbro församling

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja verksamhetsbidrag med 8.000 kr till ungdomsverksamhet i
Edsbro att utbetalas till föreningen Kyrkans Unga i Edsbro församling.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-10-13
Förvaltningens skrivelse 2002-10-17

Bakgrund

Kyrkans Unga ansöker i skrivelse 2002-10-13 om ekonomiskt bidrag till den ungdomsverksamhet som de bedriver för ungdomar i åldern 12-17 år. Verk-samheten bedrivs helt ideellt av föräldrarna.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-17 att nämnden beviljar 8.000 kr till ungdomsverksamheten i Edsbro.

__________


Bsn § 134 Dnr BSN 02-298 040

Ekonomisk tilldelning till verksamheterna för barnomsorg 1-5 år

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att upphäva nämndens beslut den 14 oktober 2002 § 118 med anledning
av att beslutsunderlaget visat sig vara felaktigt,

att vid nämndens sammanträde i februari 2003 besluta om ekonomisk
tilldelning att gälla fr o m den 1 juli 2003,

att bidraget till allmän förskola under perioden 2003-01-01--2003-06-30
skall vara 0,11 personal per plats inom schemaintervallet 1-15 timmar
per vecka,

att övriga omsorgsformer behåller nuvarande tilldelning fram till den
1 juli 2003,

att ovanstående gäller under förutsättning att tilldelad budget medger
oförändrad kvalitetsnivå.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-18 samt reviderad skrivelse 2002-11-18

Bakgrund

Den ekonomiska tilldelningen till verksamheterna sker idag per plats. Barn un-der tre år räknas som 1,5 plats. För barnomsorg utförd av enskild verksamhet räknas antalet platser varje månad, och för barnomsorg utförd inom kommunal verksamhet varannan månad.

Tilldelning av resurser för barnomsorgen sker idag i form av kvoten 0,1635 per plats, vilket motsvarar 3,27 årsarbetare för 20 platser. Kvoten tilldelas per plats oavsett barnets närvarotid, vilket innebär att personalresurserna är desamma oavsett vilket behov som föreligger.

Närvarobeläggningen per barn i barnomsorgen varierar mellan 1-60 timmar per vecka. Snittiden per barn är 29 tim/vecka.

Bsn § 134 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse 2002-09-18 redogör för hur verksamheterna skall få en rättvisare fördelning av personalresurserna och ekonomisk tilldelning utifrån närvarobeläggningen. Förvaltningens förslag omfattar både de kommunala och de enskilda verksamheternas tilldelning.

Om förhållandet mellan schemaintervallerna förändras under året kan det inne-bära att kostnaderna för barnomsorgen ökar, respektive minskar. För att möj-liggöra för förvaltningen att hålla budgetramen bör en översyn och eventuell förändring av kvoterna göras årligen.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

BSN 14/10 Nämnden beslutade 2002-10-14, § 118 att fr o m 2003-01-01 införa en barn-omsorgspeng för förskolan fördelad på tre kvoter. Vid en senare fördjupad ana-lys av dessa har det visat sig att beslutsunderlaget varit felaktigt, varför nytt be-slut krävs.

Au 4/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-11-04, § 79.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen återtar ärendet för att till nämndens sammanträde i februari pre-sentera nytt beslutsunderlag för den ekonomiska tilldelningen att gälla fr o m den 1 juli 2003.

__________
Bsn § 135 Dnr BSN 02-011 710

Riktlinjer i inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och
tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan fr o m 2003-01-01

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta nya riktlinjer gällande inskrivningsregler för placering inom barn-omsorg i enlighet med reviderad skrivelse 2002-11-18 med ändringar enligt nedan:

- för att ha rätt till en placering i barnomsorgsverksamheten skall
- barnet vara bosatt i Sverige och stadigvarande vistas i Norrtälje kommun
- barnets förälder/föräldrar förvärvsarbeta, vara arbetssökande och/eller
studera
- behovet av barnomsorg omfatta minst 3 månader
- barnet ha rätt till allmän förskola
- barnet vara i åldern 1-5 år som fått syskon
- barnet fått beslut om plats av särskilt stöd enligt Skollagen 2 a kap 9 §

- ansökan om placering i annan kommun skall ske till Norrtälje kommun som handhar eventuellt kontraktsskrivande med berörd kommun.

- för den alternativa/enskilda förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen etablerad i Norrtälje kommun gäller att ansökan om placering görs hos respek-tive förskola/skolbarnsomsorg.

- barnet erbjuds i första hand placering i enhet i det upptagningsområde som barnet tillhör. Om föräldrarna har önskemål om placering i enhet i annat upp-tagningsområde, görs placering i mån av plats.

- ansökan om plats skall göras skriftligen på särskild ansökningsblankett och sändas till distriktskontoret minst 3 månader före önskad placering.
- vistelsetiden skall baseras på förälders arbets-/studietid inklusive restid.

- schemaändringar skall lämnas skriftligt till distriktskontoret för registrering senast 1 månad innan förändringen träder i kraft.

- verksamheten stänger två dagar per år för planering och utvärdering.


Bsn § 135 forts

- plats skall erbjudas på önskat placeringsdatum. Om detta inte är möjligt skall plats erbjudas senast 1 månad efter önskat placeringsdatum under förutsättning att ansökan inkommit i tid.

- föräldrarna skall lämna ett skriftligt svar om platsen accepteras eller ej. Svaret skall ha inkommit senast det datum som anges på erbjudande om plats.

- föräldrarna skall inkomma med en skriftlig anmälan om de önskar stå kvar i kön för att få sitt förstahandsval.

- att önskemålet avregistreras efter 14 dagar om förälder inte besvarar erbju-dandet eller tackar nej till platsen.

- föräldrar som erhållit barnomsorg i den alternativa/enskilda förskoleverksam-heten eller skolbarnsomsorgen skriftligt måste anmäla om de vill kvarstå i kö till den kommunala barn- och skolbarnsomsorgen.

- barn- och skolbarnsomsorg har öppet måndag-fredag 6.30-18.30, alternativt 6.00-18.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Barn- och skolbarnsbarnsorg erbjuds om möjligt även till barn vars för-äldrar har obekväma arbetstider.

- barnomsorgskön är sorterad efter anmälningsdatum. Om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldsta barnet före.

- Vid placering sker prioritering enligt följande:

1 Placering av barn med behov av särskilt stöd enl Skollagen kap 2 a 9§
2 Syskon (barn bokförda på samma adress) till barn som har barn-
omsorgsplats eller alternativt erbjudits barnomsorgsplats
3 Bytesplacering för barn som ej erhållit önskad placering inom upptag-ningsområdet
4 Nyplacering när förälder arbetar och/eller studerar
5 Nyplacering när förälder är föräldraledig eller arbetssökande
6 Bytesplacering av annat skäl än ovan

- för barn i familjedaghem kan förändring av omsorgstiden medföra eventuell omplacering. Om dagbarnvårdarens arbetstid överstiger 40 timmar kan om-
sorgen ske av fler än en dagbarnvårdare.

Bsn § 135 forts

- överflyttning mellan omsorgsformerna, samt mellan kommunal och enskild omsorg, erbjuds i mån av plats då sådant önskemål aktualiseras av förälder/ för-äldrar.

- byte av placering från förskola till skolbarnomsorg sker genom ansökan i sam-band med ansökan om förskoleklass.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta nya tillämpningsföreskrifter gällande barnomsorgstaxan i enlighet med reviderad skrivelse 2002-11-18 med ändringar enligt nedan:

- fr o m augusti det år barnet fyller fyra år borträknas 1% av barnomsorgsavgif-ten motsvarande ett 15- timmars intervall för barn placerade i förskola och
familjedaghem. Avgiftsbefrielsen gäller hela året.

- om räkningen inte betalas i tid kommer dröjsmålsränta att tas ut fr o m förfal-lodagen enligt räntelagen, och övriga inkassoavgifter enligt inkassolagen. Kommunen förbehåller sig rätten att ta ut ersättning för skriftlig påminnelse en-ligt inkassolagen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att de nya inskrivningsreglerna för placering inom barnomsorg och tillämp-ningsföreskrifterna gällande barnomsorgstaxan skall träda i kraft 2003-01-01.


Underlag för beslut

Förvaltningens reviderade skrivelse 2002-11-18

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen, tillsammans med kommunstyrelsens förhandlings-delegation, arbetade fram ett nytt dagbarnvårdaravtal att gälla från 2001-01-01. För att det nya avtalet skall fungera bra i praktiken krävs förändringar i de nu-varande riktlinjerna.

Bsn § 135 forts
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-11-18 att ändringar görs i riktlinjer gäl-lande inskrivningsregler för placering inom barnomsorg och tillämpningsföre-skrifter för barnomsorgstaxan, och att det nya beslutet skall gälla fr o m 2003-01-01.
Beslutande sammanträde
Förvaltningen redogör för justeringar gjorda i den reviderade skrivelsen 2002-11-18.
Ajournering för överläggningar sker kl 16.15-16.25.
__________

Bsn § 136 Dnr BSN 02-127 712

Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviksområdet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att ej inrätta något kommunövergripande "kvällsdaghem" i Hallstavik då medel för detta ändamål saknas i budget.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att hon anser att nämnden bör försöka lösa barnomsorgsbehovet för personer som skiftarbetar.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-17

Bakgrund

I Hallstaviksområdet finns många föräldrar med skiftarbeten, vilket medför ett stort behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Några barn har sin dagplacer-ing på förskola eller fritidshem, men är hos dagbarnvårdare kvällar, helger och nätter. Dessa dagbarnvårdare har självklart betydligt mindre arbetstid i veckor-na, vilket medför problem för enheterna. Distriktschefen har tidigare redovisat önskemål om att på försök få öppna ett "kvällsdagis" centralt i Hallstavik.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-17 för behovet av barnomsorg utan-för ordinarie 12 timmars öppethållande och lämnar även en ekonomisk beräk-ning.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet beslutade 2002-04-29, § 39 att återremittera ärendet för ytterli-gare beredning för att erhålla ett fylligare beslutsunderlag med ekonomiska för-utsättningar.

Bsn 136 forts

Au 30/9 Arbetsutskottet beslutade 2002-09-30, § 70 att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde den 18 november i samband med att beslut fattas kring Riktlinjer och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen.

Au 4/11 Arbetsutskottet beslutade 2002-11-04, § 81 föreslå nämnden besluta att avslå ansökan om att få starta ett "kvällsdaghem" i Hallstavik då medel för detta sak-nas i budget.

__________


Bsn § 137 Dnr BSN 02-262 001

Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka en sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö till ett gemensamt kontor i Hallstavik där även Resursenhetens stödteam har sin bas.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar

Patrik Dahl (c) önskar antecknat i protokollet:

Centerpartiet anser att förslaget om sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö är bra sett ur barn- och skolnämndens synvinkel. Dock finns det brister sett ur hela kommunens perspektiv, där kanske frågan om medborgarservice i de olika orterna borde tas upp i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Tyvärr har tanken från 1992 om att de lokala administrativa kontoren (LAK) skulle bli ett slags embryon till kommundelskontor inte kunnat fullföljas då den ena förvaltningen efter den andra drog sig ur verksamheten - nu senast i Älm-sta har socialförvaltningen dragit sig ur.

Sammantaget leder detta till att Centergruppen biträder förvaltningens förslag om sammanslagning av kontoren.

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Hanna Stymne Bratt (s) och Bertil Karlsson (v) önskar antecknat i protokollet:

Vi yrkar avslag på sammanslagningen eftersom frågan inte är tillräckligt ut-redd. Åtminstone borde utvecklingsgruppen i Älmsta fått tid att yttra sig. Det kan också ifrågasättas om det inte är en större kommunövergripande fråga som kommunstyrelsen borde beredas tillfälle att ta del av.


Bsn § 137 forts

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet: att hon stödjer social-demokraternas och vänsterpartiets förslag.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-09, yttrande från rektor för Resursenheten,
synpunkter från personalen på distriktskontoret Väddö, enhetsråden, enhetsche-fen på MA-service och chauffören för landsturen, samt Catharina Nordgren från Elmsta- och Väddöortens utvecklingsgrupp.

Bakgrund

Häverö- och Väddödistrikten har idag två separata kontor - ett i Älmsta och ett i Hallstavik. I och med den nya distriktsorganisationen läggs allt fler ekonomis-ka och personella resurser ut på de enskilda distrikten, vilket innebär att en stör-re samordning och ett effektivare resursutnyttjande mellan tjänstemännen på kontoren, rektorerna och distriktschef är nödvändig.

En nära kommunikation med Resursenhetens stödteam bidrar också till att
distrikten effektivare kan hantera och förebygga problem. Ytterligare en fördel är att sårbarheten minskar vid sjukdom hos personalen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-10-09 för förutsättningarna för en sam-manslagning, samt ger en ekonomisk beräkning av lokalkostnader och
föreslår nämnden besluta att tillstyrka en sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö till ett gemensamt kontor i Hallstavik där även Resursenhe-tens stödteam har sin bas.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-09-30.

Politikerberedning

Arbetsutskottet har tidigare behandlat ärendet den 30 september och nämnden den 14 oktober 2002.

Au 4/11 Arbetsutskottet beslutade 2002-11-04, § 82 att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 18 november då synpunkter från enhetsråden
redovisas.

Bsn § 137 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Patrik Dahl (c) med instämmande av Britt Wennerfors (m) yrkar bifall till för-valtningens förslag.

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Hanna Stymne Bratt (s) och Bertil Karlsson (v) yrkar avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.

__________Bsn § 138 Dnr BSN 02-183 130

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism - remiss -
redovisning av "Gerdaprojektet"

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, samt
att årligen avsätta medel i budgeten som täcker kostnaden för insamlandet av uppgifter på förvaltningsnivå och utbildning av MOD-instruktörerna då denna extra tilldelning är en förutsättning för att barn- och skolnämn-den skall kunna genomföra uppdraget.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-10-17

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2000-05-03, § 94 som svar på en motion från Jan Emanuel Johansson (s) att uppdra till kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, myndigheter och föreningar, årligen pröva beho-vet av kommunala åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism.
Som ett led i detta arbete tillsattes en projektgrupp som kom att kalla sig Ger-da. Resultatet av Gerdaprojektet redovisas i skrivelse 2002-06-10 av projektle-daren Paki Holvander, kommunens mångfaldskonsult. Servicekontoret har i skrivelse 2002-09-17 gjort en sammanfattning av rapporten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-09-25, § 272 beslutat att remittera rapporten om Gerdaprojektet till utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt socialnämnden för yttrande senast den 8 no-vember 2002.
Tjänstemannaberedning
Barn- och skolförvaltningen har 2002-10-09 meddelat ledningskontoret att barn- och skolnämnden sammanträder den 18 november, varför yttrande kan inkomma tidigast den 19 november.

Bsn § 138 forts
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-10-17 nämnden föreslå kommunfullmäk-tige besluta att bifalla motionen, samt att årligen avsätta medel i budgeten som täcker kostnaden för insamlandet av uppgifter på förvaltningsnivå och utbild-ning av MOD-instruktörerna. Med anledning av det ansträngda budgetläge som barn- och skolnämnden befinner sig i krävs en extra tilldelning av medel i bud-getram för att täcka tillkommande kostnader för genomförande av uppdragen i Gerdarapporten.
__________

Bsn § 139 Dnr BSN 02-269 091
Motion om upplysningskampanj om kommunismens illdåd
Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då uppdraget redan finns i grundskolans kursplaner,

att motionen därmed anses besvarad.


Underlag för beslut

Motion från Folkpartiet
Förvaltningens skrivelse 2002-11-08

Bakgrund
Motion från Karl-Axel Öst (fp) om Upplysningskampanj om kommunismens illdåd har lämnats till kommunfullmäktige. I motionen föreslår Folkpartiet i Norrtälje kommun att en informationskampanj genomförs i kommunens skolor i syfte att upplysa om de illdåd och övergrepp mot mänskliga rättigheter som be-gåtts i kommunismens namn under 1900-talet.
Motionen har överlämnats till barn- och skolnämnden för yttrande senast den 30 november 2002.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens yttrande 2002-11-08 redovisar att i kursplanerna för grundsko-lan uttrycks mycket sällan vilka moment som skall läsas och hur eleverna tillgo-dogör sig kunskapen. I kursplanen för ämnet historia finns ett av undantagen. Där står:
"Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som påverkat utvecklingen i olika avseenden. I ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och maktförskjut-ningar inom och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och de-struktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids hi-storia med framsteg och fredssträvanden, men också folkmord såsom Förintel-sen, revolutioner och krig, hör till det som alla elever skall ha kunskaper om."
Bsn § 139 forts
Kravet att ge eleverna instrument för att få kunskap om t ex kommunismen finns alltså redan på våra pedagoger. Därmed finns det ingen anledning att göra specialinsatser för en del av detta uppdrag.
Politikerberedning
Au 4/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-11-04, § 84.

__________

Bsn § 140

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 347-353 enligt
föreliggande förteckning 2002-11-08.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 141

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-11-08 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 142

Rapport från förvaltningen

* Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö
Distriktschef Björn Sandblad redogör för ärendet och informerar om synpunkter som inkommit från rektor för Resursenheten, personalen på distriktskontoret i Väddö, berörda enhetsråd, enhetschefen på MA-service och chauffören för landsturen, samt Catharina Nordgren från Elmsta- och Väddöortens utvecklingsgrupp.

* Resultat från enkätundersökningar under 2002
Kjell-Åke Eriksson redogör för resultatet från de enkätundersökningar som under år 2002 genomförts i grundskola, förskola, fritidshem och familjedaghem. Av materialet som presenterades framgår bl a undersök-ningen som kvalitetsmätare, genomförandet, enkäternas konstruktion, total- och urvalsundersökning, analysprocess och resultat.

* Budgetläget och återrapportering av de s k Wärnerssonpengarna
Förvaltningschef Gösta Högberg redogör för dagsläget kring nämndens och enheternas budget, samt den återrapportering som skett till Skol-verket angående statsbidrag för personalförstärkningar i skola och fri-tidshem, de s k Wärnerssonpengarna.

* Internkontrollplan för barn- och skolnämnden 2003
Administrativa chefen Britt-Marie Hedlund informerar om Norrtälje kommuns pågående internkontrollarbete med att samtliga nämnder skall upprätta en internkontrollplan inom sitt ansvarsområde. Ärendet kom-mer att behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 2 december in-för nämnd den 17 december 2002.

* Studiedag för betygssättande personal
Förvaltningschefen redogör från en mycket lyckad studiedag tillsam-mans med Skolverket kring betygssättning. Från förvaltningen deltog rektorer och all betygssättande personal. Även representanter från ut-bildningsförvaltningen var inbjudna att delta. Denna dag innebar en start på framtida kategoriträffar.

* Förskoleverksamheten
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med att lösa lokal- och personalbehovet för de förskoleavdelningar som omgående behöver öppnas med anledning av att tillströmningen av barn till försko-lekön ökat genom införandet av allmän förskola. Första kvartalet 2003 behövs ca 100 nya platser.

Bsn § 143

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Olle Jansson (s) informerar från möte med ledningskontorets lokalarbetsutskott angående Centralskolans byggnation. Kostnaderna för ombyggnaden har visat sig bli lägre än tidigare beräknat.

__________

Bsn § 144

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 145

Kurser och konferenser

NTF:s skolskjutsseminarium

Bengt Ording (m), Jan Sjöblom (s) och skolkonsulent Agneta Hedlundh redo-gör från deltagande vid skolskjutsseminarium den 17 oktober kring skolskjuts-upphandling och trafiksäkerhet.

Seminariet behandlade bl.a.
- Barnkonventionen och Barnsäkerhetsdelegationen
- Barns rätt till en säker skolskjuts
- Vilka krav ställer kommuner idag när de handlar upp skolskjuts?
- Vägverkets syn på kvalitetssäkring av transporter ur miljö- och
trafiksäkerhetsperspektiv
- Jönköpingsmodellen eller "Värdetransporter"
- Hur anser entreprenörer att skolskjutsarna ska kvalitetssäkras?

__________