Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 02 12 17
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Kjell-Åke Eriksson, utvärderare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-12-20

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 146-162
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-12-17

Datum för 2002-12-23 Datum för 2003-01-13
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Bertil Karlsson v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Virve Andersson c x Tjg
Mai Helsing-Olsson c x Tjg
Kerstin Sandhaag kd x Tjg
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x
Jenny Ålund s x
Hanna Stymne Bratt s x Tjg
Ulrika Enlund s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 146 Val av justeringsman och tid för justering

§ 147 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 148 Ansökan om skolpeng vid studier utomlands

§ 149 Matsäck istället för lunch vid studiebesök, utflykter etc på
grundskolor inom barn- och skolförvaltningen

§ 150 Riktlinjer för special- och alternativkost, revidering

§ 151 Sammanträdestider 2003 för barn- och skolnämnden

§ 152 Barn- och skolnämndens internkontrollplan för 2003

§ 153 Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslags-
skolans musikklasser

§ 154 Utveckling av skolbiblioteken i Häverödistriktet, ansökan om
extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie
i samband med läsprojekt

§ 155 Anmälan av delegationsärenden

§ 156 Anmälan av delgivningar

§ 157 Rapport från förvaltningen

§ 158 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 159 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 160 Kurser och konferenser

§ 161 Beviljande av skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende

§ 162 Hyresbidrag till Montessoriskolan

__________

Bsn § 146

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
fredagen den 20 december 2002 kl 10.00.

__________Bsn § 147 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2002-11-25 och 2002-12-17

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förteckningar 2002-11-25 och 2002-12-17 föreligger. Av materialet framgår barn- och skolnämndens budget per verksamhet t o m november månad 2002 och för grundskolan inklusive sexårsverksamheten. Redovisning ges också på resultatenhetsnivå inklusive kommentarer, samt av investeringsprojekt.

__________


Bsn § 148 Dnr BSN 01-025 605

Ansökan om skolpeng vid studier utomlands

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå makarna Ahléns ansökan om skolpeng för dotterns studier i
Australien med hänvisning till Skolverkets information att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-09-10
Förvaltningens skrivelse 2002-11-19

Bakgrund

Marina och Tommy Ahlén ansöker i skrivelse 2002-09-10 om skolpeng till sin dotter Nina för studier på High School i Australien under tiden 2003-07-05- - 2004-06-18. Dottern går nu år 8 på Bålbroskolan i Rimbo.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har vid kontakt med Skolverket fått informationen att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. När eleven lämnar riket övergår ansvaret för henne helt till föräldrarna.

Skolverket rekommenderar däremot att eleven under sin tid utomlands håller kontakt med sin hemskola, vilken i detta fall är Bålbroskolan. Eleven rekommenderas dessutom att så snart som möjligt söka in till gymnasiet på den s k
fria kvoten, vilket enligt Gymnasieförordningen 6 kap 3 § innebär att "ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan".

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-11-19 barn- och skolnämnden avslå ansökan.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.
Bsn § 148 forts

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet beslutade 2002-12-02, § 89 att utan eget ställningstagande
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för ärendet och nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, men betonar att den information Skolverket givit skall
vidarebefordras till makarna Ahlén.

__________


Bsn § 149 Dnr BSN 02-075 622

Matsäck istället för lunch vid studiebesök, utflykter etc på grundskolor inom barn- och skolförvaltningen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att matsäck, istället för lunch, skall kunna tillhandahållas en gång per
termin och grupp, eller två gånger per läsår, vid studiebesök, utflykter etc i undervisningssyfte på grundskolor inom barn- och skolförvaltningen,

att enhetsrådet, i samråd med skolmåltiden, fastställer tillvägagångssätt vid beställning av matsäck då lunchen utgår. Skolmåltiden erbjuder en "standardmatsäck",

att enheten i samråd med föräldrar kan besluta om fler studiebesök, utflykter etc där föräldrarna tillhandahåller matsäck.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-04-11

Bakgrund

1987 beslutade Skolstyrelsen att "inte någon form av matersättning skall utgå från skolmåltidsanslaget i anslutning till studieutflykter, lägerskolor etc". Beslutet överensstämmer inte med Skollagen 4 kap, 4a §, som fastställer att elever i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider (SFS1997:1212).

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-04-11 detaljerat för ärendet. Många enheter saknar i dagsläget förutsättningar att tillhandahålla lunchmatsäck då grundskoleelever inte äter den ordinarie lunchen på skolan. Både arbetstid och ekonomiska resurser saknas. Typen av kök påverkar också förutsättningarna.

Oro finns bland skolmåltidspersonalen vad gäller lunchmatsäck och livsmedelslagstiftning med de hanterings- och temperaturkrav som finns. Ansvarsfrågan måste klargöras.

Bsn § 149 forts

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 90.

__________


Bsn § 150 Dnr BSN 02-323 622

Riktlinjer för special- och alternativkost, revidering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta förändring av formulär och information kring formulär enligt förslag från skolhälsovården vad gäller special- och alternativkost i grundskolan,

att kostkonsulten får i uppdrag att anpassa riktlinjerna för kommunens grundskolor vid special- och alternativkost.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-11-19 inkl bilagor

Bakgrund

Den 2 oktober 2000 antog barn- och skolnämnden nuvarande riktlinjer för
special- och alternativkost vid kommunens barnomsorg och grundskolor. Specialkost syftar till medicinska skäl och alternativkost syftar till etniska, etiska och religiösa skäl. Information till rektor och kök, samt ett informationsmaterial och formulär att lämna till barn/elev och förälder/vårdnadshavare finns där riktlinjerna presenteras. Önskemål om vissa förändringar i riktlinjerna har framförts av förvaltningens medicinskt ansvariga skolsköterska.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-11-19 för ärendet, och föreslår bl a nämnden besluta att när det föreligger allergier med risk för anafylaktisk chock skall avvikande varningstext finnas på formuläret för special- och alternativkost, samt att oavsett orsak till specialkost skall kontakt tas med skolhälsovården, som i oklara fall hänvisar vidare till läkare.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 91.
__________

Bsn § 151

Sammanträdestider 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2003
enligt nedan

Arbetsutskott Nämnd

7/1 (konstituerande)
13/1 27/1
- -
3/3 17/3
24/3 14/4
5/5 26/5
2/6 23/6

1/9 15/9
6/10 20/10
3/11 17/11
1/12 16/12 (obs! tisdag)


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2003 för barn- och skolnämnden, varvid hänsyn har tagits till datum för kommunfullmäktiges planerade sammanträden. Barn- och skolnämndens nya ordförande har tillfrågats och godkänt förslaget.

__________


Bsn § 152 Dnr BSN 02-322 600

Barn- och skolnämndens internkontrollplan för 2003

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta nämndens internkontrollplan för år 2003 omfattande internkontrollområden såsom inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler,
attestering, delegation och diarieföring.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-11-19

Bakgrund

I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete med syfte att få samtliga nämnder att upprätta en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att 2003 skall vara ett introduktionsår för nämnderna och förvaltningarna att arbeta med detta och att samtliga nämnder i sin plan skall ha med inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och attestering. Nämnderna har dessutom fått i uppdrag att ta fram ytterligare två områden till sin egen plan.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse 2002-11-19 och föreslår bland annat att nämnden även för in internkontrollområdena delegation och diarie-
föring i planen för 2003.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 93.

__________


Bsn § 153 Dnr BSN 02-180 611

Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att musikklassernas inriktning fr o m läsåret 2003/2004 skall vara enligt det alternativ i förvaltningens förslag, som bl a innebär ett utökat samarbete med Musikskolan och en ökning av den instrumentala delen och ensembleverksamheten,

att medel tillförs motsvarande en musiklärartjänst för att möjliggöra en kvalitetshöjning av musikklassernas verksamhet,

att uppdra åt Roslagsskolans och Musikskolans rektorer att utarbeta en kursplan för musikklasserna, enligt beslutad inriktning, att presenteras för nämnden under vårterminen 2003,

att musikklassernas elever som fortsätter sina instrumentalstudier i den kommunala musikskolan befrias från terminsavgift, samt

att ovanstående förändringar skall ske inom nämndens ram.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse

Bakgrund

Roslagsskolan startade sina musikklasser 1993 efter beslut i dåvarande barn- och utbildningsnämnden och i kommunfullmäktige. Sedan dess har innehållet i verksamheten ändrat inriktning. Arbetsutskottet uppdrog den 24 september 2001 till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hur verksamheten skall se ut framöver, samt undersöka om ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut krävs.

Arbetsgruppen redogjorde i skrivelse 2002-06-17 detaljerat för hur en utveckling av samverkan musikskola - musikklass skulle kunna genomföras. Med anledning av att nya personer tillsatts på rektorstjänsterna på Roslagsskolan och Musikskolan återremitterades ärendet till förvaltningen för att möjliggöra för de nya rektorerna att yttra sig.

Bsn § 153 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet och rektorernas förslag - ett som relaterar till en instrumental inriktning som låg i intentionerna för tio år sedan, och ett som relaterar till en musikalinriktning där tyngdpunkten i undervisningen ligger idag. Båda dessa alternativ är möjliga att genomföra med tydliga direktiv och en acceptans för de resurser som då måste tillföras verksamheten.

Arbetsgruppen förordar musikskolans roll och möjligheter att i samarbete med Roslagsskolans ledning och lärarlag utveckla den instrumentala delen i undervisningen. Samtidigt bibehålls fortsatta möjligheter till publika framföranden inom ramen för en ny kursplan.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 94.

__________


Bsn § 154 Dnr BSN 01-179 044

Utveckling av skolbiblioteken i Häverödistriktet, ansökan om
extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie i
samband med läsprojekt

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avslå ansökan om extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie i samband med läsprojekt med anledning av att nämnden saknar medel i sin budgetram för detta ändamål. Nämnden är tvungen att prioritera andra verksamheter inom sitt ansvarsområde.


Underlag för beslut

Ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet
genom Kalle Güettler
Förvaltningens skrivelse 2002-12-01

Bakgrund

I juni 2001 ansökte Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet om ekonomiskt bistånd för ett treårigt utvecklingsprojekt. Medlen skulle användas till skolbibliotekens bemanning av lärarbibliotekarier, inköp av litteratur, samt anställning av en ambullerande skolbibliotekarie. Ansökan resulterade i att barn- och skolnämnden beviljade 50.000 kronor för inköp av litteratur.

Våren 2002 ansökte rektorerna i Häverödistriktet om medel till en projekttjänst som skolbibliotekarie i samband med genomförande av ett läsprojekt i distriktet. Projektet stöds av Statens kulturråd med totalt 120 000 kronor för inköp av litteratur till skolbiblioteken.

Utvecklingsgruppen, genom Kalle Güettler, anhåller i skrivelse 2002-10-21 att nämnden beviljar den av rektorerna sökta tjänsten som en inledning till en mer djupgående satsning på kommunens skolbibliotek, samt att nämnden snarast i samråd med kommunens biblioteksråd, lokalt aktiva skol- och lärarbibliotekarier och rektorer utarbetar en handlingsplan för den vidare utvecklingen av skolbiblioteken, framför allt vad gäller tillskapandet av nya tjänster.

Bsn § 154 forts

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen för Häverö/Väddö föreslår i skrivelse 2002-12-01 att barn- och skolnämnden i samband med distriktets läsprojekt under 2003 beviljar medel för en heltidstjänst som skolbibliotekarie.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02, § 95.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 95.

Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet. När det gäller Utvecklingsgruppens andra yrkande "att nämnden snarast i samråd med kommunens biblioteksråd, lokalt aktiva skol- och lärarbibliotekarier och rektorer utarbetar en handlingsplan för den vidare utvecklingen av skolbiblioteken, framför allt vad gäller tillskapandet av nya tjänster" hänvisas till den nya nämnden för ställningstagande.

__________

Bsn § 155

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 354-357 enligt
föreliggande förteckning 2002-12-03.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 156

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-12-03 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 157

Rapport från förvaltningen

* Mål- och utvärderingshjulet - kvalitetsredovisning 2002
Under förmiddagspasset redogör Kjell-Åke Eriksson för hur föreliggande manuals struktur skall möjliggöra för enheterna att genomföra sitt utvecklings- och kvalitetsarbete, samt uppföljning och utvärdering.

* Ekonomi
Ekonomisekreteraren redogör detaljerat för beslutsunderlaget till den månatliga budget- och verksamhetsrapporten.

* "Smått och gott "
Förvaltningschefen ger en resumé över de viktigare beslut som nämnden fattat under den gångna mandatperioden.

__________


Bsn § 158

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden Britt Wennerfors (m) tackar nämndens ledamöter, ersättare och förvaltningen för den tid hon haft förmånen att arbeta tillsammans med denna mycket samarbetsorienterade och engagerade grupp och önskar samtliga en riktigt God jul och Ett Gott Nytt År!

Vice ordföranden Olle Jansson (s) instämmer och tackar samtliga för mycket konstruktiva möten under den gångna mandatperioden och tillönskar alla en riktigt trevlig helg!

Förvaltningschefen Gösta Högberg önskar alla en skön ledighet i julhelgen och tackar avgående ordföranden för gott samarbete under den tid som hon varit vår ordförande och önskar henne lycka till i framtiden med sitt nya värv.

__________

Bsn § 159

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Inget att rapportera.

_________


Bsn § 160

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 161 Dnr BSN 02-343 623

Beviljande av skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Barn- och skolnämnden beslutar

att inom respektive skolas upptagningsområde bevilja skolskjuts till elever vars föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor hos båda föräldrarna, s k växelvis boende, samt
att ovanstående gäller under förutsättning att eleven går i den grundskola som kommunen placerat honom i med hänsyn till folkbokföringen,
att uppdra till förvaltningen att revidera Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar.

Underlag för beslut

Regeringsrättens dom
Förvaltningens skrivelse 2002-12-12

Bakgrund

Med anledning av Regeringsrättens dom i mål nr 6856-2001 gällande överklagat beslut om skolskjuts där föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor hos båda föräldrarna, s k växelvis boende, har nämnden beslutat behandla ärendet vid dagens sammanträde.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-12-12.
__________

Bsn § 162 Dnr BSN 02-216 718
Hyresbidrag till Montessoriskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra
avseende perioden oktober-december 2002 under förutsättning att
avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år.
Reservation
Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Överläggningar angående Montessoriskolans arrendeavtal med kommunen och hyresbidrag från barn- och skolförvaltningen har tidigare skett mellan kommunledningen, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd, barn- och skolförvaltning och tekniska kontoret.
Barn- och skolnämnden har 2001-12-10, § 146 beslutat att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla tills förslag till skolpeng har arbetats fram av barn- och skolförvaltningen.
Montessoriskolans rektor anhåller om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av deras utökning av lokaler.
Politikerberedning
Au 17/12 Arbetsutskottet har 2002-12-17, § 98 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.
Beslutande sammanträde
Efter diskussion föreslår ordföranden nämnden besluta att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra avseende perioden oktober-december 2002 under förutsättning att avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år.

Bsn § 162 forts
Yrkanden
Bertil Karlsson (v) med instämmande av Olle Jansson (s), Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) och Hanna Stymne-Bratt (s) yrkar
- avslag på ordförandens förslag
Ordföranden Britt Wennerfors (m) yrkar
- bifall till förslaget
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
__________Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 15.30-17.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Hans Nordström, ekonomisekreterare
Kjell-Åke Eriksson, utvärderare
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-12-20

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 146-162
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-12-17

Datum för 2002-12-23 Datum för 2003-01-13
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Britt Wennerfors m x
Agneta Schmiterlöw m x
Patrik Dahl c x
Carl Ankar c x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Hans Andersson fp x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Kristian Krassman s x
Bertil Karlsson v x

ERSÄTTARE

Marie Egelin m x
Bengt Ording m x
Virve Andersson c x Tjg
Mai Helsing-Olsson c x Tjg
Kerstin Sandhaag kd x Tjg
Git Degerman fp x
Gustav Marling s x
Jenny Ålund s x
Hanna Stymne Bratt s x Tjg
Ulrika Enlund s x
Bridget Wedberg mp x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 146 Val av justeringsman och tid för justering

§ 147 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 148 Ansökan om skolpeng vid studier utomlands

§ 149 Matsäck istället för lunch vid studiebesök, utflykter etc på
grundskolor inom barn- och skolförvaltningen

§ 150 Riktlinjer för special- och alternativkost, revidering

§ 151 Sammanträdestider 2003 för barn- och skolnämnden

§ 152 Barn- och skolnämndens internkontrollplan för 2003

§ 153 Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslags-
skolans musikklasser

§ 154 Utveckling av skolbiblioteken i Häverödistriktet, ansökan om
extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie
i samband med läsprojekt

§ 155 Anmälan av delegationsärenden

§ 156 Anmälan av delgivningar

§ 157 Rapport från förvaltningen

§ 158 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 159 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 160 Kurser och konferenser

§ 161 Beviljande av skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende

§ 162 Hyresbidrag till Montessoriskolan

__________

Bsn § 146

Val av justeringsman och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
fredagen den 20 december 2002 kl 10.00.

__________Bsn § 147 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2002-11-25 och 2002-12-17

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förteckningar 2002-11-25 och 2002-12-17 föreligger. Av materialet framgår barn- och skolnämndens budget per verksamhet t o m november månad 2002 och för grundskolan inklusive sexårsverksamheten. Redovisning ges också på resultatenhetsnivå inklusive kommentarer, samt av investeringsprojekt.

__________


Bsn § 148 Dnr BSN 01-025 605

Ansökan om skolpeng vid studier utomlands

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå makarna Ahléns ansökan om skolpeng för dotterns studier i
Australien med hänvisning till Skolverkets information att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-09-10
Förvaltningens skrivelse 2002-11-19

Bakgrund

Marina och Tommy Ahlén ansöker i skrivelse 2002-09-10 om skolpeng till sin dotter Nina för studier på High School i Australien under tiden 2003-07-05- - 2004-06-18. Dottern går nu år 8 på Bålbroskolan i Rimbo.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har vid kontakt med Skolverket fått informationen att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. När eleven lämnar riket övergår ansvaret för henne helt till föräldrarna.

Skolverket rekommenderar däremot att eleven under sin tid utomlands håller kontakt med sin hemskola, vilken i detta fall är Bålbroskolan. Eleven rekommenderas dessutom att så snart som möjligt söka in till gymnasiet på den s k
fria kvoten, vilket enligt Gymnasieförordningen 6 kap 3 § innebär att "ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan".

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2002-11-19 barn- och skolnämnden avslå ansökan.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.
Bsn § 148 forts

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet beslutade 2002-12-02, § 89 att utan eget ställningstagande
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för ärendet och nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, men betonar att den information Skolverket givit skall
vidarebefordras till makarna Ahlén.

__________


Bsn § 149 Dnr BSN 02-075 622

Matsäck istället för lunch vid studiebesök, utflykter etc på grundskolor inom barn- och skolförvaltningen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att matsäck, istället för lunch, skall kunna tillhandahållas en gång per
termin och grupp, eller två gånger per läsår, vid studiebesök, utflykter etc i undervisningssyfte på grundskolor inom barn- och skolförvaltningen,

att enhetsrådet, i samråd med skolmåltiden, fastställer tillvägagångssätt vid beställning av matsäck då lunchen utgår. Skolmåltiden erbjuder en "standardmatsäck",

att enheten i samråd med föräldrar kan besluta om fler studiebesök, utflykter etc där föräldrarna tillhandahåller matsäck.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-04-11

Bakgrund

1987 beslutade Skolstyrelsen att "inte någon form av matersättning skall utgå från skolmåltidsanslaget i anslutning till studieutflykter, lägerskolor etc". Beslutet överensstämmer inte med Skollagen 4 kap, 4a §, som fastställer att elever i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider (SFS1997:1212).

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-04-11 detaljerat för ärendet. Många enheter saknar i dagsläget förutsättningar att tillhandahålla lunchmatsäck då grundskoleelever inte äter den ordinarie lunchen på skolan. Både arbetstid och ekonomiska resurser saknas. Typen av kök påverkar också förutsättningarna.

Oro finns bland skolmåltidspersonalen vad gäller lunchmatsäck och livsmedelslagstiftning med de hanterings- och temperaturkrav som finns. Ansvarsfrågan måste klargöras.

Bsn § 149 forts

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 90.

__________


Bsn § 150 Dnr BSN 02-323 622

Riktlinjer för special- och alternativkost, revidering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta förändring av formulär och information kring formulär enligt förslag från skolhälsovården vad gäller special- och alternativkost i grundskolan,

att kostkonsulten får i uppdrag att anpassa riktlinjerna för kommunens grundskolor vid special- och alternativkost.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-11-19 inkl bilagor

Bakgrund

Den 2 oktober 2000 antog barn- och skolnämnden nuvarande riktlinjer för
special- och alternativkost vid kommunens barnomsorg och grundskolor. Specialkost syftar till medicinska skäl och alternativkost syftar till etniska, etiska och religiösa skäl. Information till rektor och kök, samt ett informationsmaterial och formulär att lämna till barn/elev och förälder/vårdnadshavare finns där riktlinjerna presenteras. Önskemål om vissa förändringar i riktlinjerna har framförts av förvaltningens medicinskt ansvariga skolsköterska.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-11-19 för ärendet, och föreslår bl a nämnden besluta att när det föreligger allergier med risk för anafylaktisk chock skall avvikande varningstext finnas på formuläret för special- och alternativkost, samt att oavsett orsak till specialkost skall kontakt tas med skolhälsovården, som i oklara fall hänvisar vidare till läkare.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 91.
__________

Bsn § 151

Sammanträdestider 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2003
enligt nedan

Arbetsutskott Nämnd

7/1 (konstituerande)
13/1 27/1
- -
3/3 17/3
24/3 14/4
5/5 26/5
2/6 23/6

1/9 15/9
6/10 20/10
3/11 17/11
1/12 16/12 (obs! tisdag)


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2003 för barn- och skolnämnden, varvid hänsyn har tagits till datum för kommunfullmäktiges planerade sammanträden. Barn- och skolnämndens nya ordförande har tillfrågats och godkänt förslaget.

__________


Bsn § 152 Dnr BSN 02-322 600

Barn- och skolnämndens internkontrollplan för 2003

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta nämndens internkontrollplan för år 2003 omfattande internkontrollområden såsom inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler,
attestering, delegation och diarieföring.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-11-19

Bakgrund

I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete med syfte att få samtliga nämnder att upprätta en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att 2003 skall vara ett introduktionsår för nämnderna och förvaltningarna att arbeta med detta och att samtliga nämnder i sin plan skall ha med inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och attestering. Nämnderna har dessutom fått i uppdrag att ta fram ytterligare två områden till sin egen plan.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse 2002-11-19 och föreslår bland annat att nämnden även för in internkontrollområdena delegation och diarie-
föring i planen för 2003.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 93.

__________


Bsn § 153 Dnr BSN 02-180 611

Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att musikklassernas inriktning fr o m läsåret 2003/2004 skall vara enligt det alternativ i förvaltningens förslag, som bl a innebär ett utökat samarbete med Musikskolan och en ökning av den instrumentala delen och ensembleverksamheten,

att medel tillförs motsvarande en musiklärartjänst för att möjliggöra en kvalitetshöjning av musikklassernas verksamhet,

att uppdra åt Roslagsskolans och Musikskolans rektorer att utarbeta en kursplan för musikklasserna, enligt beslutad inriktning, att presenteras för nämnden under vårterminen 2003,

att musikklassernas elever som fortsätter sina instrumentalstudier i den kommunala musikskolan befrias från terminsavgift, samt

att ovanstående förändringar skall ske inom nämndens ram.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse

Bakgrund

Roslagsskolan startade sina musikklasser 1993 efter beslut i dåvarande barn- och utbildningsnämnden och i kommunfullmäktige. Sedan dess har innehållet i verksamheten ändrat inriktning. Arbetsutskottet uppdrog den 24 september 2001 till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hur verksamheten skall se ut framöver, samt undersöka om ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut krävs.

Arbetsgruppen redogjorde i skrivelse 2002-06-17 detaljerat för hur en utveckling av samverkan musikskola - musikklass skulle kunna genomföras. Med anledning av att nya personer tillsatts på rektorstjänsterna på Roslagsskolan och Musikskolan återremitterades ärendet till förvaltningen för att möjliggöra för de nya rektorerna att yttra sig.

Bsn § 153 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet och rektorernas förslag - ett som relaterar till en instrumental inriktning som låg i intentionerna för tio år sedan, och ett som relaterar till en musikalinriktning där tyngdpunkten i undervisningen ligger idag. Båda dessa alternativ är möjliga att genomföra med tydliga direktiv och en acceptans för de resurser som då måste tillföras verksamheten.

Arbetsgruppen förordar musikskolans roll och möjligheter att i samarbete med Roslagsskolans ledning och lärarlag utveckla den instrumentala delen i undervisningen. Samtidigt bibehålls fortsatta möjligheter till publika framföranden inom ramen för en ny kursplan.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 94.

__________


Bsn § 154 Dnr BSN 01-179 044

Utveckling av skolbiblioteken i Häverödistriktet, ansökan om
extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie i
samband med läsprojekt

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avslå ansökan om extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie i samband med läsprojekt med anledning av att nämnden saknar medel i sin budgetram för detta ändamål. Nämnden är tvungen att prioritera andra verksamheter inom sitt ansvarsområde.


Underlag för beslut

Ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet
genom Kalle Güettler
Förvaltningens skrivelse 2002-12-01

Bakgrund

I juni 2001 ansökte Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet om ekonomiskt bistånd för ett treårigt utvecklingsprojekt. Medlen skulle användas till skolbibliotekens bemanning av lärarbibliotekarier, inköp av litteratur, samt anställning av en ambullerande skolbibliotekarie. Ansökan resulterade i att barn- och skolnämnden beviljade 50.000 kronor för inköp av litteratur.

Våren 2002 ansökte rektorerna i Häverödistriktet om medel till en projekttjänst som skolbibliotekarie i samband med genomförande av ett läsprojekt i distriktet. Projektet stöds av Statens kulturråd med totalt 120 000 kronor för inköp av litteratur till skolbiblioteken.

Utvecklingsgruppen, genom Kalle Güettler, anhåller i skrivelse 2002-10-21 att nämnden beviljar den av rektorerna sökta tjänsten som en inledning till en mer djupgående satsning på kommunens skolbibliotek, samt att nämnden snarast i samråd med kommunens biblioteksråd, lokalt aktiva skol- och lärarbibliotekarier och rektorer utarbetar en handlingsplan för den vidare utvecklingen av skolbiblioteken, framför allt vad gäller tillskapandet av nya tjänster.

Bsn § 154 forts

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen för Häverö/Väddö föreslår i skrivelse 2002-12-01 att barn- och skolnämnden i samband med distriktets läsprojekt under 2003 beviljar medel för en heltidstjänst som skolbibliotekarie.

Ärendet behandlades i PAMK 2002-12-02, § 95.

Politikerberedning

Au 2/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet 2002-12-02, § 95.

Beslutande sammanträde

Ordföranden redogör för ärendet. När det gäller Utvecklingsgruppens andra yrkande "att nämnden snarast i samråd med kommunens biblioteksråd, lokalt aktiva skol- och lärarbibliotekarier och rektorer utarbetar en handlingsplan för den vidare utvecklingen av skolbiblioteken, framför allt vad gäller tillskapandet av nya tjänster" hänvisas till den nya nämnden för ställningstagande.

__________

Bsn § 155

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 354-357 enligt
föreliggande förteckning 2002-12-03.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 156

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2002-12-03 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 157

Rapport från förvaltningen

* Mål- och utvärderingshjulet - kvalitetsredovisning 2002
Under förmiddagspasset redogör Kjell-Åke Eriksson för hur föreliggande manuals struktur skall möjliggöra för enheterna att genomföra sitt utvecklings- och kvalitetsarbete, samt uppföljning och utvärdering.

* Ekonomi
Ekonomisekreteraren redogör detaljerat för beslutsunderlaget till den månatliga budget- och verksamhetsrapporten.

* "Smått och gott "
Förvaltningschefen ger en resumé över de viktigare beslut som nämnden fattat under den gångna mandatperioden.

__________


Bsn § 158

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden Britt Wennerfors (m) tackar nämndens ledamöter, ersättare och förvaltningen för den tid hon haft förmånen att arbeta tillsammans med denna mycket samarbetsorienterade och engagerade grupp och önskar samtliga en riktigt God jul och Ett Gott Nytt År!

Vice ordföranden Olle Jansson (s) instämmer och tackar samtliga för mycket konstruktiva möten under den gångna mandatperioden och tillönskar alla en riktigt trevlig helg!

Förvaltningschefen Gösta Högberg önskar alla en skön ledighet i julhelgen och tackar avgående ordföranden för gott samarbete under den tid som hon varit vår ordförande och önskar henne lycka till i framtiden med sitt nya värv.

__________

Bsn § 159

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Inget att rapportera.

_________


Bsn § 160

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 161 Dnr BSN 02-343 623

Beviljande av skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Barn- och skolnämnden beslutar

att inom respektive skolas upptagningsområde bevilja skolskjuts till elever vars föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor hos båda föräldrarna, s k växelvis boende, samt
att ovanstående gäller under förutsättning att eleven går i den grundskola som kommunen placerat honom i med hänsyn till folkbokföringen,
att uppdra till förvaltningen att revidera Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar.

Underlag för beslut

Regeringsrättens dom
Förvaltningens skrivelse 2002-12-12

Bakgrund

Med anledning av Regeringsrättens dom i mål nr 6856-2001 gällande överklagat beslut om skolskjuts där föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor hos båda föräldrarna, s k växelvis boende, har nämnden beslutat behandla ärendet vid dagens sammanträde.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-12-12.
__________

Bsn § 162 Dnr BSN 02-216 718
Hyresbidrag till Montessoriskolan
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra
avseende perioden oktober-december 2002 under förutsättning att
avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år.
Reservation
Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bakgrund
Överläggningar angående Montessoriskolans arrendeavtal med kommunen och hyresbidrag från barn- och skolförvaltningen har tidigare skett mellan kommunledningen, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd, barn- och skolförvaltning och tekniska kontoret.
Barn- och skolnämnden har 2001-12-10, § 146 beslutat att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla tills förslag till skolpeng har arbetats fram av barn- och skolförvaltningen.
Montessoriskolans rektor anhåller om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av deras utökning av lokaler.
Politikerberedning
Au 17/12 Arbetsutskottet har 2002-12-17, § 98 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.
Beslutande sammanträde
Efter diskussion föreslår ordföranden nämnden besluta att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra avseende perioden oktober-december 2002 under förutsättning att avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år.

Bsn § 162 forts
Yrkanden
Bertil Karlsson (v) med instämmande av Olle Jansson (s), Jan Sjöblom (s), Kristian Krassman (s) och Hanna Stymne-Bratt (s) yrkar
- avslag på ordförandens förslag
Ordföranden Britt Wennerfors (m) yrkar
- bifall till förslaget
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
__________