Plats och tid                               Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-15.30

 

Beslutande                                 Se förteckning     

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Gösta Högberg, förvaltningschef

                                                      Kjell-Åke Eriksson, utvärderare

                                                      Hans Nordström, ekonomisekreterare

                                                      Marianne Sänkelä, ekonomichef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

                                                     

 

 

 

 

Utses att justera                        Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2003-02-10        

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer  5-17

                                                                             Anne Josefsson

  

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Lotta Lindblad-Söderman

                                                     

 

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2003-02-03

 

Datum för                                    2003-02-11                                         Datum för                                        2003-03-04

anslags uppsättande                                                              anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                         Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet                             Stockholmsvägen 18, Norrtälje  

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

 

VOTERING

 

 

 

Ja

Nej

 

Ja

Nej

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

 

 

 

 

Claes-Göran Brile

m

x

 

 

 

 

Patrik Dahl

c

x

 

 

 

 

Robert Johansson

c

x

 

 

 

 

Inga-Maja Dunér

fp

x

 

 

 

 

Ulla-Britt Pettersson

kd

x

 

 

 

 

Olle Jansson

s

x

 

 

 

 

Marita Jeansson

s

x

 

 

 

 

Jan Sjöblom

s

x

 

 

 

 

Ulrika Enlund

s

x

 

 

 

 

Leif Glavstedt

v

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Pihlgren

m

 

x

 

 

 

Marie Egelin

m

x

 

 

 

 

Mai Helsing-Ohlsson

c

 

x

 

 

 

Ingvar Holmqvist

fp

x

 

 

 

 

Melinda Christiansson

fp

x

 

 

 

 

Kerstin Sandhaag

kd

x

 

 

 

 

Hanna Stymne-Bratt

s

 

x

 

 

 

Olle Sewerin

s

x

 

Tjg

 

 

Diana Morales

s

 

x

 

 

 

Lars Hedberg

s

 

x

 

 

 

Anders Sundberg

s

x

 

 

 

 

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 5       Val av justerare och tid för justering

 

§ 6       Månatlig budget- och verksamhetsrapport

 

§ 7       Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

 

§ 8       Hyresbidrag till Montessoriskolan

 

§ 9       Förändrade upptagningsområden i centrala Norrtälje

 

§ 10     Nationella prov och betyg, resultatrapport

 

§ 11     Anmälan av delegationsärenden

 

§ 12     Anmälan av delgivningar

 

§ 13     Rapport från förvaltningen

 

§ 14     Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 

§ 15     Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

 

§ 16     Kurser och konferenser

 

§ 17     Övriga ärenden

            - Förslag till organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet

 

__________


                                        Bsn § 5

 

                                 Val av justerare och tid för justering

 

                                 Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                 att   utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens

                                        protokoll,

 

                                 att   justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                        måndagen den 10 februari 2003.

 

                                 __________

 


                                        Bsn § 6

 

                                        Månatlig budget- och verksamhetsrapport

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        tacka för rapporten.

 

                                       

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förteckning 2003-01-31

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förvaltningens förteckning daterad 2003-01-31 föreligger. Av materialet framgår barn- och skolnämndens budget per verksamhet  och för grundskolan inklusive 6-årsverksamheten t o m december månad 2002. Redovisning ges även på resultatenhetsnivå inklusive kommentarer, samt elevtalsförändring i kommunal och enskild grundskola, förskola och fritidshem.

 

                                        Justeringar i föreliggande material och kommentarer redovisas vid nämndens sammanträde den 17 mars 2003.

 

                                        ___________

 


                                        Bsn § 7                                   Dnr BSN 01-028   040

 

                                        Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

 

                                        Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att        bevilja medel ur nämndens utvecklingsanslag enligt nedan

 

                                                    35.000 kr till Margaretha Kriisas projekt för överviktiga barn

                                                    48.000 kr till Drottningdalsenheten,

 

                                        att        uppdra till Margaretha Kriisa, vars projekt löper över längre tid, inkomma med förnyad ansökan inför höstterminen 2003, samt

 

                                        att        uppdra till förvaltningen att inför budget 2004 utreda om medlen i nämndens utvecklingsanslag skall ingå i skolpengen eller ligga kvar centralt.

 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Ansökningar från Östans arbetslag vid Elmstaenheten, Margaretha Kriisa, samt Drottningdalsenheten

                                        Förvaltningens skrivelse 2003-01-13

 

                                        Bakgrund

 

                                        Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka

                                        medel ur nämndens utvecklingsanslag. Den 10 december 2001 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

 

                                        Ansökan om medel avsedda att användas under vårterminen skall ha inkommit till förvaltningen under december månad för beslut vid nämndens sammanträde i januari.

 

                                        Ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkommit till förvaltningen under augusti månad för beslut vid nämndens sammanträde i september.


                                        Bsn § 7 forts

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-01-13 bifall till ansökningarna från Margaretha Kriisa samt Drottningdalsenheten, men avslag på Elmstaenhetens ansökan då den inte uppfyller kriterierna för ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag utan utgörs av personalbefrämjande åtgärder.  

 

                                        Politikerberedning

 

Au 13/1                            Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 januari 2003, § 3.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden

 

                                        Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Olle Sewerin (s) yrkar

                                        - avslag på sista att-satsen

 

                                        Patrik Dahl (c), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Inga-Maja Dunér (fp) yrkar

                                        - bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 8                                   Dnr BSN 02-216   718

                                        Hyresbidrag till Montessoriskolan

                                        Beslut

                                 Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att        till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostnader för hyra
avseende perioden januari-juni 2003 under förutsättning att avskrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till
sju (7) år.

                                        Reservation och protokollsanteckning

                                        Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande, och önskar följande antecknat i protokollet: "Valfrihet är viktigt, men innebär också ett rättviseansvar. Det är inte rimligt att överkompensera en enhet om man inte är beredd att göra sådana undantag generellt. Dessutom anser vi att det är anmärkningsvärt att bifalla en överkompensation inom fastställd rambudget då det får en direkt inverkan på den totala verksamheten."

                                        Bakgrund

                                        Överläggningar angående Montessoriskolans arrendeavtal med kommunen och hyresbidrag från barn- och skolförvaltningen har tidigare skett mellan kommunledningen, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd, barn- och skolförvaltning och tekniska kontoret.

                                        Barn- och skolnämnden har 2001-12-10, § 146 beslutat att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla tills förslag till skolpeng har arbetats fram av barn- och skolförvaltningen.

                                        Montessoriskolans rektor har anhållit om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av Montessoriskolans utökning av lokaler.

                                        Barn- och skolnämnden beslutade den 17 december 2002, § 162 att bevilja utbetalning av överkostnader avseende perioden oktober-december 2002. Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig då mot beslutet.

                                        Politikerberedning

Au 13/1                            Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 januari 2003, § 4.

                                        Bsn § 8 forts

                                        Beslutande sammanträde

                                        Yrkande

 

                                        Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Olle Sewerin (s) yrkar

                                        - avslag till arbetsutskottets förslag

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.

 

                                        Reservation

                                       

                                        Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

                                        __________

 


                                        Bsau § 9                                 Dnr BSN 02-037  611

 

                                        Förändrade upptagningsområden i centrala Norrtälje

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        Vigelsjöenhetens och Lommarskolans upptagningsområden utgör ett gemensamt upptagningsområde,

 

                                        att        nya gränser för upptagningsområden i centrala Norrtälje gäller enligt förvaltningens reviderade förslag 2002-12-19, dvs

 

                                                    Vigelsjö/Lommarområdet

                                                    * söder om Vätövägen

                                                    * väster om Roslagsgatan från Vätövägen till Bangårdsgatan med

   undantag för boende i kvarteren Snöskatan och Senapskornet

                                                    * norr om Bangårdsgatan

                                                    * väster om Stockholmsvägen

 

                                                    Grind/Parkområdet

                                                    * öster om Roslagsgatan från Vätövägen till Hamnplan med ovan-

   stående undantag

                                                   

                                                    Kvisthamraområdet

                                                    * söder om Bangårdsgatan mellan Baldersgatan och Roslagsgatan

                                                    * öster om Stockholmsvägen

 

                                        att        de nya upptagningsområdena skall gälla fr o m läsåret 2003/2004 med successivt införande i och med sexårsstarten,

 

                                        att        undantag kan göras, om föräldrarna så önskar, för barn med syskon placerade enligt tidigare beslut om upptagningsområden, samt

 

                                        att        bordlägga den sista att-satsen som lyder:

                                                    "att uppdra till förvaltningen att utreda vilka ekonomiska och praktiska konsekvenser ett slopande av upptagningsområden skulle innebära, samt att redovisning sker vid arbetsutskottets sammanträde den 2 juni 2003."


                                        Bsn § 9 forts

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förvaltningens reviderade skrivelse 2002-12-19 och skrivelse 2003-01-16

 

                                        Bakgrund

 

                                        Grind- och Parkenheterna har idag genom inflyttning och bostadsbyggande svårt att inrymma alla elever i området. Inom Vigelsjö- och Lommarområdet finns däremot en överkapacitet i skolorna. En korrigering av upptagningsom-

                                        rådesgränserna är nödvändig.

 

                                        Elever boende väster om Estuna-Stockholmsvägen hör idag till Vigelsjö/ Lommarområdet. Elever öster om denna gräns hör till Grind/Park eller Kvisthamra. Däremot har ingen tydlig gräns funnits i nord-sydlig riktning.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i föreliggande skrivelser 2002-12-19 och 2003-01-16.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Ajournering

                                        Ajournering äger rum kl 14.55-15.00.

 

                                        Yrkanden

                                        Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Olle Sewerin (s) yrkar

                                        - att sista att-satsen bordlägges

 

                                        Patrik Dahl (c) yrkar

                                        - bifall till arbetsutskottets förslag

 

                                        Propositionsordning

                                        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.          

 

                                        Omröstning

                                        Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.       

                                        Ja-röst      enligt arbetsutskottets förslag

                                        Nej-röst    enligt Olle Janssons (s) m fl förslag


                                        Bsn § 9 forts

 

                                        Omröstningsresultat

                                        Claes-Göran Brile (m)             Ja

                                        Patrik Dahl (c)                         Ja

                                        Robert Johansson (c)               Ja

                                        Inga-Maja Dunér (fp)              Ja

                                        Ulla-Britt Pettersson (kd)         Ja

                                        Olle Jansson (s) Nej

                                        Marita Jeansson (s)                 Nej

                                        Jan Sjöblom (s) Nej

                                        Ulrika Enlund (s)                     Nej

                                        Olle Sewerin (s) Nej

                                        Lotta Lindblad-Söderman        Ja

 

                                        Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar nämnden att med s.k. minoritetsbeslut bordlägga den sista att-satsen till nämndens sammanträde den 17 februari 2003.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 10

 

                                        Nationella prov och betyg, resultatrapport

 

                                        Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar

                                       

                                        att        tacka för rapporten.

 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Statistik över nationella prov och slutbetyg

                                        Skolverkets statistik om slutbetyg                 

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Statistik över nationella prov och slutbetyg avseende samtliga kärnämnen, dvs engelska, matematik och svenska för år 5 och 9 föreligger. Jämförelse görs mellan åren 2000-2002.

 

                                        Skolverkets statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2002 föreligger i skrivelse 2002-12-17.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 11

 

                                        Anmälan av delegationsärenden

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 358-360 enligt

                                                    föreliggande förteckning 2003-01-22.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 12

 

                                        Anmälan av delgivningar

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning 2003-01-22 över delgivningar föreligger.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 13

 

                                        Rapport från förvaltningen

 

                                        *          Mål- och utvärderingshjulet - kvalitetsredovisning 2002

                                                    Under förmiddagspasset redogör Kjell-Åke Eriksson för hur föreliggande manuals struktur skall möjliggöra för barn- och skolförvaltningens enheter att genomföra sitt utvecklings- och kvalitetsarbete, samt uppföljning och utvärdering. Förslaget till kvalitetsredovisning har varit ute hos förvaltningens samtliga rektorer på remiss.

 

                                                    Barn- och skolnämnden ingår i ett pilotprojekt som kommunens ledningskontor genomför för att utreda om detta utvärderingsinstrument i framtiden skall användas av kommunens samtliga nämnder.

 

                                           *        Norrtälje kommuns skoldatanät Rurik

                                                    Kerstin Lundkvist, som är Rurikadministratör inom förvaltningen, informerar om hur skoldatanätet fungerar. Rurik är ett gemensamt First Classystem för utbildningsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen. Om nämndens ledamöter har frågor kring systemet går det bra att kontakta Kerstin på telefon 0176-71316 för vägledning.

 

                                        *          Ekonomirapport

                                                    Ekonomisekreteraren och ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens budgetläge enligt föreliggande handlingar som utgör beslutsunderlag vid dagens sammanträde.

 

                                        ___________

 


                                        Bsn § 14

 

                                        Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 

                                        *          Idémässan

                                                    Ordföranden redogör från årets Idémässa där utbildningsförvaltningens och barn- och skolförvaltningens verksamheter visar vad de har att erbjuda och hur de arbetar.

 

                                        _________

 


                                        Bsn § 15

 

                                        Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

 

                                        *          Kontaktpolitikerorganisationen   

                                                    Diskussion kring kontaktpolitikerorganisationen utifrån mål- och utvärderingshjulet kommer att påbörjas vid nämndens sammanträde den 17 mars 2003.

 

                                        __________

 


                                        Bsn § 16

 

                                        Kurser och konferenser

 

                                        *          Kommunal Skolriksdag 2003

                                                    Inbjudan till Kommunal Skolriksdag den 26-27 mars 2003 på Stockholmsmässan i Älvsjö har inkommit från Svenska Kommunförbundet. Mottot är Att styra och leda den kommunala skolan mot ökad måluppfyllelse.

 

                                                    Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                                    att      sända två ledamöter från vardera majoriteten och oppositionen till konferensen Kommunal Skolriksdag den 26-27 mars 2003,

 

                                                    att      deltagande i konferensen berättigar till förrättningsarvode, dock ej övernattning,

 

                                                    att      anmälan görs av deltagarna själva. Sista anmälningsdag är den 26 februari 2003,

 

                                                    att      skriftlig rapport från konferensen skall ges vid nästa nämndsammanträde.

 

                                                    __________

 

 


                                        Bsn § 17

 

                                        Övriga ärenden                    

 

                                        * Förslag till organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet

                                                   

                                        Norrtälje kommun har genomfört en uppföljning av kommunens långtidssjukskrivna personal. Projektledaren Eva Wiiks uppdrag har bl a varit att utarbeta ett program för hur personalvårdsarbetet ska organiseras, bedöma rehabilite-ringsinsatsernas effekt, samt föreslå förebyggande metoder med syfte att motverka långtidssjukskrivningar i framtiden.                  

 

                                        Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att höra samtliga nämnder och styrelser innan beslut tas om en permanentning av kommunens rehabiliteringsverksamhet enligt projektledarens förslag.

 

                                        Nämnderna har möjlighet att yttra sig över förslaget under februari månad 2003. Förslaget delas ut till nämndens ledamöter och ersättare.

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        hos kommunstyrelsen anhålla om förlängd remisstid så att barn- och skolnämnden har möjlighet att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 17 mars 2003.

 

                                        __________