BSN 030317

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.30, 15.00-17.00
Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Per Jangen, distriktschef
Kent Henningson, distriktschef
Björn Sandblad, distrikstchef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-03-21

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 26-45
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-03-17

Datum för 2003-03-24 Datum för 2003-04-14
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Lotta Lindblad-Söderman m x
Claes-Göran Brile m x
Patrik Dahl c x
Robert Johansson c x
Inga-Maja Dunér fp x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Ulrika Enlund s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Kjell Pihlgren m x
Marie Egelin m x
Mai Helsing-Ohlsson c x
Ingvar Holmqvist fp x
Melinda Christiansson fp x
Kerstin Sandhaag kd x
Hanna Stymne-Bratt s x
Olle Sewerin s x
Diana Morales s x
Lars Hedberg s x
Anders Sundberg s x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 26 Val av justerare och tid för justering

§ 27 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 28 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton
i 2003 års budget

§ 29 Bokslut 2002 för barn- och skolnämnden

§ 30 Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

§ 31 Förändring av bidrag till förskolor, fritidshem och friskolor i Norrtälje
kommun med anledning av ny lagstiftning

§ 32 Dokumenthanteringsplan för Särskolan

§ 33 Organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet, remiss

§ 34 Personalpolitiskt program, remiss

§ 35 Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola och
fritidshem

§ 36 Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun,
förändring av den öppna förskoleorganisationen

§ 37 Ansökan från Montessoriskolan i Norrtälje AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 38 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering

§ 39 Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park-
och Vätöenheterna

§ 40 Anmälan av delegationsärenden
§ 41 Anmälan av delgivningar
§ 42 Rapport från förvaltningen
§ 43 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
§ 44 Kurser och konferenser
§ 45 Övriga ärenden

__________

Bsn § 26

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
fredagen den 21 mars 2003, kl 10.00.

__________

Bsn § 27

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förvaltningen sänder redovisning över budgetuppföljningen till
nämndens ikon BSN internt på skoldatanätet Rurik.

Beslutande sammanträde

Med anledning av att internbudget för 2003 inte har beslutats och fördelats på enheterna kan följaktligen inte någon budgetuppföljning lämnas vid dagens sammanträde.

___________


Bsn § 28 BSN 02-080 040

Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton
i 2003 års budget

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2003,

att för nämndens samtliga konton skall förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var för sig utföra be-slutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga från-varo.


Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2003-02-05 samt förteckning

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd, eller förvaltningschef på
delegation, utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kon-tointervall med angivande av eventuella begränsningar.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 11.

__________


Bsn § 29 Dnr BSN 02-027 041

Bokslut 2002 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att med godkännande överlämna barn- och skolnämndens bokslut
2002 till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall bokslut för år 2002 och förvaltningens verksamhetsberättelse vara kom-munens ledningskontor tillhanda den 14 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2002 redogör bland annat för barn- och skolnämndens uppdrag, mål och resultat, satsningar och förändringar i de olika verksamheterna, samt ger kommentarer kring ekonomin.
Årsredovisningsblankett 1 och 2 redogör för driftbudget och investeringar. För-teckning över olika nyckeltal föreligger, liksom sammanställning av genom-förda enkäter och verksamhetsplanen för år 2002.
Politikerberedning
Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 12.
___________

Bsn § 30 Dnr BSN 03-049 041

Internfördelad budget 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa internfördelning av budget 2003 enligt föreliggande förteck-ning med ordförandens reviderade förslag, samt

att uppdra till förvaltningen att vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 28 april redovisa budgetläget enhetsvis och de planerade åtgärder som skall vidtas mot eventuella överdrag.


Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag när det gäller den första att-satsen.


Underlag för beslut

Förteckning över internfördelad budget 2003

Bakgrund och tjänstemannaberedning

I förvaltningens förteckning över barn- och skolnämndens internfördelade bud-get för år 2003 redovisas resultatansvarig, verksamhetsområden, budget 2002, delposter, kostnader och inkomster 2003, samt förändringsförslag med kom-mentarer.

Barn- och skolnämndens budgetram för år 2003 är 719 493 tkr. Kostnader och inkomster är beräknade till 727 693 tkr, varvid utfallet visar på ett underskott på 8 200 tkr. Efter samråd med ordföranden föreslås förändringar i internbud-geten 2003 på 8 200 tkr enligt föreliggande förteckning för att få en budget i balans.

Bsn § 30 forts

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet beslutade den 10 mars 2003, § 13 att utan eget ställningstagan-de hänskjuta ärendet till nämnden för beslut, att uppdra till förvaltningen att ta fram både en kort- och långsiktig plan för uppföljning av den internfördelade budgeten, samt att förvaltningen vid nämndens sammanträde den 17 mars skriftligen redovisar de uppdrag som tidigare lämnats i ärendet.

Beslutande sammanträde

Vice ordföranden Olle Jansson (s) redovisar muntligt sitt förslag till internför-delad budget med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v).

Ajournering
Ajournering äger rum kl 15.30-15.40.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) redogör muntligt för sitt reviderade förslag till internfördelad budget med instämmande av Claes-Göran Brile (m), Patrik Dahl (c), Robert Johansson (c), Inga-Maja Dunér (fp) och Ulla-Britt Pet-tersson (kd).

Ajournering
Ajournering äger rum kl 15.45-15.55.

Två förslag till beslut föreligger

- Ordförandens reviderade förslag
- Vice ordförandens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = ordförandens förslag
Nej = vice ordförandens förslag

Bsn § 30 forts

Omröstningsresultat
Claes-Göran Brile (m) Ja
Patrik Dahl (c) Ja
Robert Johansson (c) Ja
Inga-Maja Dunér (fp) Ja
Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja
Olle Jansson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Jan Sjöblom (s) Nej
Ulrika Enlund (s) Nej
Leif Glavstedt (v) Nej
Lotta Lindblad Söderman (m) Ja

Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar barn- och skolnämnden fastställa internfördelning av budget 2003 enligt ordförandens reviderade förslag. Soci-aldemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Nämnden beslutar dessutom att uppdra till förvaltningen att vid arbetsutskot-tets planeringssammanträde den 28 april redovisa budgetläget enhetsvis och de planerade åtgärder som skall vidtas mot eventuella överdrag.

__________

Bsn § 31 Dnr BSN 01-311 603

Förändring av bidrag till förskolor, fritidshem och friskolor i Norrtälje kommun med anledning av ny lagstiftning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter deltar ej i beslut med följande motivering: "Vi deltar inte i beslutet med hänvisning till att det inte utretts huruvida procentsatsen 2 % är rimligare än den tidigare be-slutade 5 %. Vi anser att denna fråga ska ingå i den utredning som ska göras beträffande resursfördelningsprinciper."

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att reducering av driftsbidraget till enskilda förskolor, fritidshem och friskolor skall vara 2 % fr o m den 1 januari 2003.


Underlag för beslut

Skrivelse 2003-02-11 från Ann S Pihlgren, rektor för Freinetskolan Mimer och representant för övriga friskolor i Norrtälje kommun

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i december 2001 att från och med 2002-07-01 skall en tredelad differentiering för ersättningen till friskolorna gälla. De kommunala verksamheterna är skyldiga att ta emot de elever och barn som har skolplikt eller en garanterad plats inom barnomsorgen. Detta leder till kostna-der inom de kommunala verksamheterna som de enskilda verksamheterna inte omfattas av, varför ett avdrag på 5 % (s k skolpliktskostnader) görs från drifts-bidraget till friskolorna.

Förvaltningen fick vid samma tillfälle i uppdrag att under våren vidare utreda ovannämnda procentsatser gällande driftsbidraget, vilket har skett i samarbete med friskolornas representant Ann S Pihlgren. Med anledning av förändrade förutsättningar pga ny lagstiftning föreslår förvaltningen ett avdrag på 2 % från driftsbidraget. Friskolorna ställer sig bakom förslaget.

Bsn § 31 forts

Politikerberedning

BSN 17/2 Barn- och skolnämnden beslutade den 17 februari att uppdra till förvaltningen att arbeta in ett bidrag på 2 % i budgetfördelningen för år 2003 för att se vilket utfall detta ger.

Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 14.

__________

Bsn § 32 Dnr BSN 03-023 004

Dokumenthanteringsplan för Särskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att godkänna upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för Särskolan
att gälla fr o m den 1 januari 2003.


Underlag för beslut

Skrivelse 2003-01-18 från Stadsarkivet

Bakgrund

Stadsarkivet har i samarbete med rektor och biträdande rektor på Särskolan upprättat förslag till dokumenthanteringsplan. Planen anger vilken dokumenta-tion som skall gallras, dvs slängas, och vilken som skall bevaras för framtiden.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 16.

__________


Bsn § 33 Dnr BSN 03-015 026

Organisation av kommunens rehabiliteringsverksamhet, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kommunstyrelsen besluta

att rehabiliteringsverksamheten organiseras så att barn- och skolförvalt-ningen har fortsatt ansvar för sin rehabiliteringsverksamhet som en del i förvaltningens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt att ett nära samarbete etableras mellan kommunens rehabiliterings- och personalkonsulenter.


Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2003-02-28

Bakgrund

Norrtälje kommun har genomfört en uppföljning av kommunens långtidssjuk-skrivna personal. Projektledarens uppdrag har bl a varit att utarbeta ett program för hur personalvårdsarbetet ska organiseras, bedöma rehabiliteringsinsatsernas effekt, samt föreslå förebyggande metoder med syfte att motverka långtidssjuk-skrivningar i framtiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att höra samtliga nämnder och styrelser innan beslut tas om en permanentning av kommunens rehabiliterings-verksamhet enligt projektledarens förslag. Nämnderna har möjlighet att yttra sig över förslaget fram t o m den 31 mars.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse 2003-02-28, bl a att projektledarens förslag innebär att en permanent resursenhet, med fem anställ-da, inrättas under ledningskontorets arbetsgivarenhet.

Ansvaret för de arbetsområden som enligt förslaget skall övertas av den nya organisationen, och medel för att genomföra åtgärder, flyttas därmed från för-valtningen till ledningskontoret.Bsn § 33 forts

I kommunens fastställda arbetsmiljöprogram anges bl a att arbetsgivaransvaret vilar på kommunens nämnder. Rehabiliteringsverksamheten ingår som en del i förvaltningens dagliga verksamhet och i den helhet som utgör förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Finns inte alla delar med kan inte förvaltningen fullfölja sitt uppdrag med att skapa en god arbetsmiljö för förvaltningens an-ställda.

Barn- och skolförvaltningen har tagit detta ansvar och har en personalkonsulent med ansvar för personalvård, rehabilitering och arbetsmiljö. Förvaltningen har ett väl upparbetat samarbete med försäkringskassa, primärvård, företagshälso-vård, samt har beställarkompetens för anlitande av externa konsulter.

Förvaltningen anser att det är av mycket stor vikt att ansvarsfördelningen i re-habiliteringsarbetet är helt klar för inblandade parter. Rektor har alltid rehabili-terings- och uppföljningsansvaret för den egna enhetens sjukskrivna anställda. Kunskap om verksamheten och ledarskapet på förvaltningens arbetsplatser är en förutsättning för att lyckas med arbetsträning och omplaceringar. Förvalt-ningen budgeterar årligen medel för att genomföra förebyggande och riktade åtgärder och rehabiliteringsinsatser.

Samverkansberedning

Ärendet behandlades i PAMK den 10 februari 2003.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 17. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 34 Dnr BSN 03-048 020

Personalpolitiskt program, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande 2003-02-25
som sitt eget.


Underlag för beslut
Reviderat Personalpolitiskt program
Tjänsteskrivelse 2003-02-25

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 januari 2003 beslutat att det revi-derade personalpolitiska programmet från 1991 skall remitteras till alla nämn-der, politiska partier och fackliga organisationer för yttrande. Synpunkter skall vara inlämnade före den 1 april 2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen lämnar i sin tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2003 syn-punkter på innehållet i förslaget till reviderat personalpolitiskt program och på-pekar bland annat att det innehåller två separata delar. Den ena delen består av förslag till personalpolitiskt program, den andra delen redovisning av kommu-nens policy, riktlinjer och handlingsprogram. Båda är utomordentligt viktiga dokument som bör redovisas separat.

Förvaltningen anser att förslaget till personalpolitiskt program bör ändras och kompletteras för att uppfylla kravet på att kunna utgöra ett tidsenligt personal-politiskt program och att kommunens gemensamma policydokument, riktlinjer och handlingsprogram bör samlas i ett separat häfte och finnas tillgängliga även via Internet, First Class och Rurik.

Förvaltningen föreslår i sin skrivelse vilka olika områden i det personalpolitis-ka programmet som behöver ändras och kompletteras, och att innehållet i de olika policydokumenten bör behandlas i ett separat remissförfarande, men framför ändå några synpunkter. Förvaltningens slutsats blir att ledningskonto-rets fortsatta arbete med innehållet i kommunens policydokument bör ske i samverkan med förvaltningarna och de fackliga organisationerna.

Bsn § 34 forts

Samverkansberedning

Ärendet behandlades i barn- och skolförvaltningens personal- och arbetsmiljö-kommitté (PAMK) den 10 februari 2003 och PAMK framförde då att:

De olika policydokumenten som sänts ut på remiss har varierande stoppdatum för yttrande. De hänger dock ihop och flätas in i varandra, och kopplingen dem emellan är mycket oklar. Av den anledningen yrkar PAMK att ärendet återremitteras och att ett nytt samordnat förslag tas fram. Ledningskontoret framhåller dessutom i sin skrivelse att "Ledningskontoret ser det som ytterst angeläget att förankringsprocessen i organisationen sker på ett omsorgsfullt sätt…", vilket är mycket svårt att uppnå med en remisstid på en månad.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 18. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 35 Dnr BSN 01-135 712

Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola och
fritidshem

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka öppnandet av en ny förskola och fritidshem vid Björkö-
Arholmaenheten, samt

att verksamheten kan bedrivas i kommunal eller alternativ regi.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-02-21
Kommentarer från barntillsynsinspektören 2003-01-10

Bakgrund

Björkö-Arholmaenheten bedriver sedan ett år familjedaghemsverksamhet i gemensam lokal. Någon verksamhet i dagbarnvårdarnas hem finns inte. Verk-samheten pågår dagligen och sker i stort sett på samma sätt som i en förskola, dock saknas utbildad förskollärare. År 2001 fick enheten en extra resursför-stärkning på 0,88 årsarbetare för att kunna klara verksamheten utifrån en gemensam lokal. Detta har man ej fått under år 2002.

Verksamheten har fungerat mycket bra, men för att klara de kommande beho-ven med bl a allmän förskola och en mer utvecklad pedagogisk verksamhet, finns behov av att starta en förskola. De som idag önskar allmän förskola hän-visas till Söderbykarl. Många barn som tillhör Björkö-Arholmaenheten har be-hov av barnomsorg under en stor del av dagen då föräldrarna har sina arbets-platser långt bort.

Bsn § 35 forts

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen redogör i sin tjänsteskrivelse detaljerat för ärendet och ger en redovisning av ekonomi och lokaler, och föreslår nämnden tillstyrka öppnandet av en ny förskola/fritidshem på Björkö-Arholma.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet beslutade den 10 mars 2003, § 19 föreslå nämnden besluta att tillstyrka öppnandet av en ny förskola och fritidshem vid Björkö-Arholma-enheten.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag och följande tilläggsyrkande: "att verksam-heten kan bedrivas i kommunal eller alternativ regi".

Olle Jansson (s) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Patrik Dahls (c) förslag.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________


Bsn § 36

Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun,
förändring av den öppna förskoleorganisationen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att genom utbetalning av ett driftsbidrag på 8 000 kronor per år, och vid behov upplåta befintliga lokaler, stimulera till föräldramötesplatser som alternativ till befintliga öppna förskolor,

att i Norrtälje centralort fortsätta driva Familjecenter,

att på sikt starta Familjecenter även i Hallstavik och Rimbo,

att tidigare lämnat uppdrag kring lokaler och samverkan med t ex kyrkan och föreningslivet redovisas vid nämndens sammanträde den 26 maj 2003.

Reservation
Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2003-03-14

Bakgrund

Utvecklingen av de öppna förskolorna påverkas av olika reformer som genom-förs för barnomsorgen generellt, vilket gör att kommunen måste ta ett helhets-grepp om förskoleverksamheterna. Föräldrar besöker öppna förskolan bland annat för att få social gemenskap för sig själva och sina barn, samt för att få stöd i sitt föräldraskap.

Planerade reformer, som t ex införandet av allmän förskola för 4-5-åringar, kommer att påverka öppna förskolans roll. Idag kan föräldrar behålla platsen vid föräldraledighet och arbetslöshet, vilket innebär att färre barn är hemma med sina föräldrar, och att det är de yngsta barnen (under 3 år) som besöker de öppna förskolorna. Pedagoger på den öppna förskolan har arbetat mycket med-vetet med förebyggande arbete. Detta har resulterat i att s k Familjecentra har öppnats på många ställen i landet. Sedan ett par år bedrivs ett Familjecenter i Norrtälje.

Bsn § 36 forts

Barnavårdscentralen, mödrahälsovården och socialtjänsten har knutits till den öppna förskolan. En av målsättningarna har varit att samverka kring att stärka föräldrar i sin roll. Öppna förskolan fick i samband med läroplanen för försko-lan (Lpfö 98) ett Allmänt råd (AR), där det framgår att förutom att tillhanda-hålla en pedagogisk verksamhet skall föräldrastärkande arbete ske.

Förvaltningen har tidigare i skrivelse 2002-03-25 redogjort för ärendet och givit förslag på hur organisationen kan se ut för den öppna förskolan i Norrtälje kommun.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet beslutade den 10 mars 2003, § 20 att utan eget ställningstagan-de hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-03-14 nämnden besluta att genom utbe-talning av driftsbidrag 8000:-/år samt ev upplåtande av lokaler stimulera till föräldramötesplatser som alternativ till befintliga öppna förskolor, att i Norrtäl-je central ort fortsätta driva Familjecenter, att på sikt starta Familjecenter även i Hallstavik och Rimbo.

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar att första att-satsen formuleras:
- att genom utbetalning av ett driftsbidrag på 8 000 kronor per år, och vid be-hov upplåta befintliga lokaler, stimulera till föräldramötesplatser som alternativ till befintliga öppna förskolor.

Olle Jansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar
- avslag på första att-satsen, men bifall till de övriga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Patrik Dahls (c) yrkande.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________

Bsn § 37 Dnr BSN 02-216 718

Ansökan från Montessoriskolan i Norrtälje AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att tillstyrka att Skolverket godkänner Montessoriskolans i Norrtälje AB ansökan om godkännande och bidrag till den planerade fristående grundskolan i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005 avseende årskurs 7-9.


Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2003-01-14
Tjänsteskrivelse 2003-02-26

Bakgrund

Montessoriskolan i Norrtälje AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005.
Barn- och skolnämnden har tidigare godkänt start av årskurserna 1-3 och 4-6. Denna ansökan avser årskurs 7-9. Montessoriskolan avser att följa läroplanen Lpo 94 och de nationella kursplanerna.
Nämndens yttrande skall vara Skolverket tillhanda senast den 17 mars 2003.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse 2003-02-26 att nämnden beslutar tillstyrka att Skolverket godkänner Montessoriskolans i Norrtälje AB ansökan om godkän-nande och bidrag till den planerade fristående grundskolan i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005 avseende årskurs 7-9.
Politikerberedning
Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 21. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 38 Dnr BSN 03-072 002
Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att anta den reviderade delegationsordningen för barn- och skolnämnden att gälla fr o m den 1 januari 2003.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-02-27 inkl delegationsordning

Bakgrund
Den nu gällande delegationsordningen fastställdes i maj 2001. Därefter har verksamhetsförändringar skett i organisationen, och nämnden har även delege-rat beslutanderätten inom olika verksamheter till förvaltningens tjänstemän, vilket innebär att en uppdatering av delegationsförteckningen var nödvändig.
Politikerberedning
Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 22. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 39 Dnr BSN 02-037 611
Organisationsförändring gällande ledningen vid Grind-, Park-
och Vätöenheterna
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att inrätta en ny enhet, Östra förskoleenheten, som omfattar all barnomsorg i Grind/Parkområdet,

att som en konsekvens, Grind- och Parkenheterna i fortsättningen omfattar
skolår 0-6 samt skolbarnsomsorg,

att den nyinrättade rektorstjänsten, samt den vakanta tjänsten som rektor
vid Parkenheten annonseras internt,

att den nya organisationen föreslås gälla så snart de vakanta tjänsterna är
tillsatta, samt

att organisationsförändringen sker inom budgetram.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2003-02-10

Bakgrund

Sedan 1997 fram till 2001 var ledningen för Vätö-, Grind- och Parkenheterna fördelad enligt nedan:
Vätö rektor som även ansvarade för Drottningdalsenheten
Grind rektor samt biträdande rektor
Park rektor samt biträdande rektor

Våren 2001 beslutade nämnden att fr o m den 1 juli 2001 och två år framåt genomföra ett försök med delad ledning för Park- och Vätöenheterna. Ansvaret för ledningen blev då:

Grind:
rektor samt biträdande rektor som ansvarat för barnomsorgsverksamheten
Park/Vätö:
rektor 1 med huvudansvar för förskoleklass-årskurs 6 och skolbarnsomsorgen
på båda enheterna, samt rektor 2 med huvudansvar för barnomsorgen på båda
enheterna.

Bsn § 39 forts

Försöket med två rektorer har utvärderats kontinuerligt sedan införandet. Re-dan under hösten 2002 var alla parter överens om att försöket skulle upphöra efter den beslutade tvåårsperioden. De förväntade samordningsvinsterna ge-nom uppdelning av ansvaret verksamhetsvis har i stort sett uteblivit.

En av rektorerna som deltar i försöket erhöll tjänsten som rektor för förskolan i Kvisthamra/Flygområdet, vilket fick till följd att rektorstjänsten vid Vätöenhe-ten skulle utlysas med tillträde snarast möjligt.

Tjänstemannaberedning

Barn- och skolnämnden beslutade i februari 2002 att Grind- och Parkskolorna fr o m höstterminen 2002 skall ha ett gemensamt upptagningsområde, och att Parkskolan successivt övergår till en enparallellig organisation. Barnomsorgen omfattas inte av beslutet. Dagbarnvårdarverksamheten organiseras gemensamt för hela området.

Den avsatta ledningsresursen räcker till tre tjänster för Grind- och Parkenheter-na. Det innebär, att för att kunna behålla organisationen med rektor och biträ-dande rektor på båda enheterna, måste ytterligare en tjänst finansieras genom medel från verksamheterna. Detta är inte rimligt då båda enheterna visat på ett stort underskott under år 2002. Som en konsekvens av detta resonemang före-slås att tre rektorstjänster inrättas med följande ansvarsfördelning:

* Rektor för Grindenheten (skolår 0-6 samt skolbarns omsorgen) - tillsatt
* Rektor för Parkenheten (skolår 0-6, skolbarnsomsorgen, talklassen
Papegojan samt skolmåltidsverksamheten på båda skolorna) - vakant
* Rektor för barnomsorgen (som därigenom bildar en ny enhet som omfattar förskolorna Parkstugan, Månvägen, Solbackastugan samt dagbarnvårdar-verksamheten) - vakant

Underlaget för de biträdande rektorstjänsterna tas därmed bort. De två vakanta tjänsterna utannonseras internt. Enhetsrådet på Parkenheten och de båda enheternas samverkansgrupper har ställt sig positiva till förslaget.

Politikerberedning

Au 10/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2003, § 23.

__________

Bsn § 40

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 361-367 enligt
föreliggande förteckning 2003-03-03.


Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 41

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-03-04 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 42

Rapport från förvaltningen

* Distriktschefernas organisation
Under förmiddagspasset presenterade de fyra distriktscheferna sig,
distriktens organisation och enheternas ekonomiska läge.

* Internbudget 2003 för barn- och skolnämnden
Förvaltningen redogjorde under förmiddagen för ärendet Internbudget 2003 och föreliggande förteckning.

* Presidiemöte med trafiksäkerhetsnämnden TSN
Förvaltningschefen redogjorde för träff med trafiksäkerhetsnämnden den 11 mars då man bland annat diskuterade trafiksäkerhetsutbildning i skolorna, barntrafikskolan och remissinstanser vid skolskjutsfrågor. Nästa möte kommer att hållas efter sommaren.

* Barntrafikskolan
Förvaltningen informerar att under maj månad kommer pedagogerna inom förskolan och dagbarnvårdarna att få utbildning.

__________

Bsn § 43

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar

* Särskild lärarutbildning (SÄL)
Ansökningar om deltagande i SÄL-utbildning, som startar höstterminen 2003, har inkommit till förvaltningen. Syftet med utbildningen är att öka behörigheten i skolan och att bredda redan anställd personals kom-petens. Ordföranden har på s k ordförandebeslut beviljat deltagande.

* Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond
Fonden startades 1990 av Lennart Bagger-Sjöbäck och förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musiksko-lans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser tre stipendiater varje år. Fondens syfte är att ge ett kontinuerligt bidrag till musiksko-lans värdefulla verksamhet. Arbetsutskottet har delegerat till Inga-Maja Dunér (fp) att delta vid årets uttagning den 16 april.

* Pensionärsavtackning
Arbetsutskottet deltar två gånger om året vid avtackning av förvaltning-ens pensionärer. Den kommande avtackningen äger rum den 7 maj vid en gemensam middag på S/S Norrtelje.

__________


Bsn § 44

Kurser och konferenser

* Kommunal skolriksdag
Ordföranden påminner om ev deltagande vid Kommunal skolriksdag den 26-27 mars i Älvsjö.

* Datum för arbetsutskott och nämnd
Arbetsutskottet den 24 mars utgår med anledning av att nämndsamman-trädet den 14 april inte är någon beslutsnämnd, utan kommer att vara en utbildningsdag kring mål och visioner.

Onsdagen den 2 april kommer nämnden att tillsammans med förvalt-ningens rektorer arbeta med Verksamhetsplan 2004 i Sigtuna. Kallelse följer.

__________

Bsn § 45

Övriga ärenden

* Kommunala handikapprådet
Jan Sjöblom (s) som är nämndens representant i det kommunala handi-kapprådet önskar information från förvaltningen om åtgärder som enhe-terna vidtar när det gäller handikappanpassning.

* Hyreskontrakt Flygskolan
Olle Jansson (s) ställer frågor kring hyreskontraktet för Flygskolan och när eventuell uppsägning eller förlängning är aktuell. Förvaltningsche-fen informerar att en lösning diskuteras i investeringsgruppen och in-riktningen kommer att kunna vara klar under våren.

* Offentliga nämndsammanträden
Diskussion kring framtida offentliga nämndsammanträden kommer att genomföras vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 7 april.

* Kontaktpolitikerorganisationen
Hur den framtida kontaktpolitikerorganisationen skall se ut kommer att diskuteras vid arbetsutskottets möte den 7 april.

* Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning
Barn- och skolnämnden beslutar att fr o m januari 2003 utse Mai Hel-sing Ohlsson (c), Olle Sewerin (s) och Melinda Christiansson (fp) som sina förvaltarrepresentanter för fonder, stiftelser med anknuten förvalt-ning. Förvaltarmöte med utdelning av stipendier kommer att ske i direkt anslutning till nämndens sammanträde den 26 maj 2003.

__________