BSN 03 04 14

Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret
Estunavägen 14, Norrtälje kl 16.00-17.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-04-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 46-49
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-04-24

Datum för 2003-04-25 Datum för 2003-05-16
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Lotta Lindblad-Söderman m x
Claes-Göran Brile m x
Patrik Dahl c x
Robert Johansson c x
Inga-Maja Dunér fp x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Ulrika Enlund s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Kjell Pihlgren m x
Marie Egelin m x
Mai Helsing-Ohlsson c x
Ingvar Holmqvist fp x
Melinda Christiansson fp x
Kerstin Sandhaag kd x
Hanna Stymne-Bratt s x
Olle Sewerin s x
Diana Morales s x
Lars Hedberg s x Tjg
Anders Sundberg s x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 46 Val av justerare och tid för justering

§ 47 Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola,
säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten
som för alternativa utförare och friskolor - utredningsuppdrag

§ 48 Granskning av långsiktig personal- och kompetensförsörjning i
Norrtälje kommun, remiss från Komrev

§ 49 Förändrad barnomsorgstaxa i Norrtälje kommun

__________

Bsn § 46

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen sker torsdagen den 24 april 2003, kl 13.00.

__________


Bsn § 47 Dnr BSN 03-096 600

Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola, säkerställande av kvaliteten i såväl den kommunala verksamheten som för alternativa utförare och friskolor - utredningsuppdrag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att i samråd med kommunens ledningskontor ta fram förslag på lämplig konsult som skall genomföra uppdraget,

att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet i enlighet med utredningsuppdrag redovisat i förvaltningens skrivelse 2003-04-08.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-04-08

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt barn- och skolnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utforma regler för finansiering av barnomsorg och grundskola som säkerställer kvaliteten i såväl den kommunala verksamhe-ten som för alternativa utförare och friskolor.

Syftet med utredningen är att den skall utmynna i ett förslag som svarar mot
de målsättningar som barn- och skolnämnden formulerar, och som innebär ett system som säkerställer kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden där föräldrar och elever har möjlighet att välja barnomsorg och skola.

Varje enhet skall ha ett optimalt ansvar och möjlighet att utforma och profilera sin verksamhet utifrån behov och förutsättningar. Samma resurser skall följa barnet och eleven oavsett val enligt en "Norrtäljemodell".

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2003-04-08 för utredningsuppdragets omfatt-ning, tidsplan och organisation.

Bsn § 47 forts

Beslutande sammanträde

Yrkande

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 48 Dnr BSN 01-136 027

Granskning av långsiktig personal- och kompetensförsörjning i
Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att till kommunens revisorer översända förvaltningens yttrande
som sitt eget.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-04-01

Bakgrund

På uppdrag av Norrtälje kommuns revisorer har Komrev granskat hur Norrtälje kommun arbetar för att möta framtida personal- och kompetensförsörjningsbe-hov. Rapporten har sänts till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har varit delaktig i framtagandet och utformandet av rapporten, vilken på ett bra sätt belyser förhållandena i Norrtälje kommun. Komrev har dessutom rekommenderat ett antal åtgärder, vilka är viktiga att arbeta med.

__________


Bsn § 49 Dnr BSN 02-010 710

Förändrad barnomsorgstaxa i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att barnomsorgstaxan för förskolebarn i åldern 1-5 år skall för barn
nr 1 (det yngsta barnet) vara:
1 % av bruttoinkomsten för timintervallet 0-15 timmar per vecka och
3 % av bruttoinkomsten för 15,1 timmar per vecka och däröver,

att under perioden 1 september - 31 maj göra ett avdrag på barnomsorgs-avgiften motsvarande 15 timmar per vecka för alla barn inskrivna i barnomsorgen och som har rätt till allmän förskola,

att den nya barnomsorgstaxan skall gälla fr o m den 1 juli 2003.


Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-04-14 inkl tabell

Bakgrund

Den 1 januari 2002 infördes maxtaxa i Norrtälje kommun. Taxan utformades i tre olika intervaller för förskolebarn 1-5 år: 1-15 tim/vecka, 15,1-30 tim/vecka och 30,1 tim/vecka och däröver. Avgift tas ut 12 månader per år och beräknas på bruttoinkomst t o m 38 000 kronor per månad.

Staten har beslutat att fr o m den 1 januari 2003 erbjuds alla barn fr o m höst-terminen det år de fyller fyra år avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år. Barn- och skolnämnden har beslutat att avgiftsbefrielse även skall gälla barn i aktuell ålder som har barnomsorg i familjedaghem, samt att avgiftsreducering-en skall gälla under hela året motsvarande 15 tim/vecka.

Tjänstemannaberedning

För att finansiera kostnader med anledning av det ökade barnomsorgsbehovet behöver nämnden öka sina intäkter. Norrtälje kommuns utformning av max-taxan, samt avgiftsbefrielse hela året för samtliga barn som har rätt till allmän förskola, har hittills varit mycket generösare än statens rambeslut gällande re-formerna.

Bsn § 49 forts

Förvaltningens förslag till beslut enligt skrivelse 2003-04-14 möjliggör en ök-ning av nämndens intäkter för andra halvåret 2003 med ca 2 miljoner kronor.

__________