BSN 03 05 26
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Kent Henningson, t f förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Daniel Bäckman, ekonom KPMG
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-06-02

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 50-69
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-05-26

Datum för 2003-06-03 Datum för 2003-06-24
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Lotta Lindblad-Söderman m x
Claes-Göran Brile m x
Patrik Dahl c x
Robert Johansson c x
Inga-Maja Dunér fp x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Ulrika Enlund s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Kjell Pihlgren m x
Marie Egelin m x
Mai Helsing-Ohlsson c x
Ingvar Holmqvist fp x Tjg
Melinda Christiansson fp x
Kerstin Sandhaag kd x
Hanna Stymne-Bratt s x
Olle Sewerin s x
Diana Morales s x
Lars Hedberg s x
Anders Sundberg s x


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 50 Val av justerare och tid för justering

§ 51 Hyresbidrag till Montessoriskolan, överklagande av barn- och skol-nämndens beslut - laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen

§ 52 Månatlig budget- och verksamhetsrapport och
Tertialrapport 1 för barn- och skolnämnden

§ 53 Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 54 Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

§ 55 Interkommunal ersättning - skolpeng till andra kommuner för grund-skoleelever

§ 56 Effektivare måltidsproduktion, yttrande över slutrapport

§ 57 Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

§ 58 Program till detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37 m fl
i Rimbo församling, Midsjöområdet

§ 59 Extra resurser till stöd för elev på Ekebyholmsskolan höstterminen 2003, ansökan

§ 60 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/2004, de s k Wärnerssonpengarna

§ 61 Program till detaljplan för fastigheterna Skebo 1:7 m fl i Ununge
församling

§ 62 Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun, re-dovisning av uppdrag

§ 63 Anmälan av delegationsärenden

§ 64 Anmälan av delgivningar

§ 65 Rapport från förvaltningen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 66 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 67 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

§ 68 Kurser och konferenser

§ 69 Fritidsklubbar

__________
Bsn § 50

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 2 juni 2003.

__________Bsn § 51 Dnr BSN 02-216 718
Hyresbidrag till Montessoriskolan, överklagande av barn- och skol-nämndens beslut - laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att till Länsrätten i Stockholm överlämna förvaltningens yttrande
daterat den 16 april 2003 som sitt eget.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.


Underlag för beslut

Remiss från kommunstyrelsen med föreläggande från Länsrätten
Förvaltningens yttrande 2003-04-16

Bakgrund

Förhandlingar angående Montessoriskolans arrendeavtal med Norrtälje kom-mun och hyresbidrag från barn- och skolnämnden har tidigare skett mellan kommunledning, representanter från Montessoriskolan, barn- och skolnämnd och tekniska kontoret.

Barn- och skolnämndens beslut den 3 februari 2003 har överklagats till Läns-rätten. Beslutet var att till Montessoriskolan bevilja utbetalning av överkostna-der för hyra avseende perioden januari-juni 2003 under förutsättning att av-skrivningstiden för etablerings- och avetableringskostnader fastställs till sju (7) år.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 16 april 2003 för ärendets hanter-ing och yrkar att överklagan skall lämnas utan bifall.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 30. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 52 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport och
tertialrapport 1 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och med godkännande översända barn- och skol-nämndens tertialuppföljning 1 för år 2003 till kommunstyrelsen, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde den 23 juni 2003 redovisa besparingsförslag och åtgärder för eventuellt ytterligare överdrag av budget 2003.


Underlag för beslut

Utfall per april månad och redovisning per enhet
Tertialuppföljning enl skrivelse 2003-05-22

Bakgrund

Enligt ledningskontorets anvisningar och tidsplan för 2003 skall nämndernas
tertialrapport 1 vara dem tillhanda senast den 22 maj 2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2003-05-22 för tertialuppföljning 2003, vil-ken visar på ett underskott på 2 945 000 kronor. Tertialuppföljningen omfattar även drift- och investeringsuppföljning för första tertialen 2003.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade den månatliga budget- och verksamhetsrapporten den 5 maj 2003, § 31.

Beslutande sammanträde

Ekonomikonsult Daniel Bäckman redogör för barn- och skolnämndens tertial-uppföljning enligt skrivelse daterad den 22 maj 2003, vilken delas ut.Bsn § 52 forts

Efter diskussion beslutar nämnden att uppdra till förvaltningen att vid nämn-dens sammanträde i juni redovisa besparingsförslag och åtgärder för eventuellt ytterligare överdrag av budget 2003.

_________

Bsn § 53 Dnr BSN 02-117 043

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt
förteckning daterad den 1 april 2003 om tillsammans 302 491 kronor.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-04-23

Bakgrund

Barnomsorgsräkningar som ej betalats i tid lämnas till Intrum Justitia för in-kassokrav och ev långtidsbevakning. Ärendet ligger kvar hos dem tills fordran betalats, varvid Norrtälje kommun får ta del av halva beloppet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 23 april 2003 att nämnden beslu-tar att fordringar för de tre senaste åren enligt föreliggande förteckning skall avskrivas fr o m den 1 april 2003. Summan för de osäkra fordringarna uppgår till 302 491 kronor. Förvaltningens rutiner kommer att ändras så att ärendet Avskrivningar förs upp till nämnden var tredje månad.

Ärendet behandlades i PAMK den 12 maj 2003.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 32. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 54 Dnr BSN 03-049 041

Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att vid sammanträdet den 2 juni i text
formulera konsekvenserna av olika besparingsförslag så att nämndens yttrande över remissen kan vara ledningskontoret tillhanda den 10 juni,

att uppdra till förvaltningen att ta fram underlag enligt nämndens anvis-ningar.


Underlag för beslut

Kommunstyrelsens remiss 2003-05-05

Bakgrund

Enligt tidplan för budget 2004 skall kommunens ledningskontor sända förslag till budget och inriktning 2004-2006 på remiss till samtliga nämnder. Vid ar-betsutskottets sammanträde den 5 maj hade inte något material erhållits, varför ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde. Nämndens remissvar skall vara inlämnat till ledningskontoret senast den 10 juni.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutas att nämnden delegerar till arbetsutskottet att vid sammanträdet den 2 juni i text formulera konsekvenserna av olika besparings-förslag så att nämndens yttrande över remissen kan vara ledningskontoret till-handa den 10 juni. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag enligt nämndens anvisningar.

__________


Bsn § 55 Dnr BSN 03-021 605

Interkommunal ersättning - skolpeng till andra kommuner för
grundskoleelever

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att för år 2003 fastställa ersättningsbeloppet till andra kommuner för elever i år 0-9 till 25 800 kronor per termin.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-04-24

Bakgrund

Utgångspunkt för beräkning av skolpengen är det belopp som utarbetats för friskolorna för år 2000. En uppräkning har gjorts varje år motsvarande de
ökade löne- och lokalkostnader som Norrtälje kommun haft inom grund-skolan.

Uppräkningen för år 2003 innebär att skolpengen till andra kommuner för
elever i årskurs 0-9 blir 25 800 kronor per elev och termin.

Ärendet behandlades i PAMK den 12 maj 2003.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 33. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 56 Dnr BSN 02-307 622

Effektivare måltidsproduktion, yttrande över slutrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande 2003-04-16 som sitt eget.


Underlag för beslut

Slutrapport förstudie - Effektivare måltidsproduktion
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-27, § 111
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-04-16

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har en förstudie tagits fram vad gäller möjlig-heter till effektivare måltidsproduktion i kommunen. Faktaunderlaget till för-studien har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från berörda nämnder och tekniska kontoret. Slutrapporten, som presenteras i skrivelse
daterad den 14 mars 2003, har sänts till nämnderna för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande över slutrapporten redovisar detaljerat synpunkter och konsekvenser beträffande personal, utrustning, om- och utbyggnationer, tran-sporter, livsmedelshygien och förstudiens utförande. Förvaltningen anser bland annat att konsultens förslag till ytterligare undersökningar och utredningsinsat-ser kan genomföras, men behöver kompletteras.

För att ett beslut om effektivisering av måltidsproduktionen i Norrtälje kom-mun skall fattas behövs underlag vad gäller:

- fördelning av tjänster, portionsantal och arbetsuppgifter i de föreslagna köken

- en kostnadsredovisning över nyinvesteringar i köksutrustning och eventuella om- och utbyggnationer vid förändring av organisation och produktionssystem

- kostnader och kilometerantal vad gäller mat- och livsmedelstransporterna i Norrtälje kommun vid förändring av produktions- och distributionssystem
Bsn § 56 forts

- barns, elevers och personalens möjlighet till påverkan av matsedel och utbud vid centralisering

- eventuella skillnader i upplevelse av måltider vid förskolor och grundskolor som har tillagningskök respektive mottagnings- och serveringskök inom barn- och skolförvaltningen.

Kritiken som framförs om förstudie och slutrapport bör beaktas vid en eventu-ell fortsatt studie av effektivare måltidsproduktion i kommunen.

Ärendet behandlades i PAMK den 12 maj 2003.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 27. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 57 Dnr BSN 03-105 603

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka att Skolverket godkänner Kunskapsskolan i Sverige AB:s
ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan Kunskapsskolan i Norrtälje avseende årskurs 6-9,
att till Skolverket påpeka att kommunens långsiktiga målsättning är att
alla enheter skall vara 0-9-skolor, och att införandet av en skola som enbart inriktar sig på årskurs 6-9 försvårar för kommunen att fullfölja sina planer.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkan-de.

Underlag för beslut

Skolverkets remiss 2003-04-10 inkl bilagor
Förvaltningens förslag till beslut 2003-04-16

Bakgrund
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2004/2005. Skolverket har sänt ansökan på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande, vilken skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2003.
Barn- och skolnämnden har tidigare tillstyrkt start för Kunskapsskolan avseen-de läsåret 2002/2003 och i december 2001 godkände Skolverket Kunskapssko-lan som en fristående grundskola i Norrtälje kommun. Godkännandet, som även då avsåg årskurserna 6-9, återkallades dock med anledning av att den fri-stående grundskolan inte startades som planerat.

Bsn § 57 forts
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 16 april 2003 att Kunskapsskolan i Sverige AB planerar att starta grundskola år 6-9 i Norrtälje kommun. Antalet elever beräknas till 240 första året, därefter 320. Skolan, vars namn skall vara Kunskapsskolan i Norrtälje, avser att följa läroplanen Lpo94 och de nationella kursplanerna.
När det gäller timplanen utgår skolans pedagogiska koncept ifrån att undervis-ningens organisation skall styras av individuellt utformade mål för varje elev, vilka avgör hur mycket undervisning varje elev behöver, vid vilken tidpunkt och hur den bäst sker. Förvaltningen föreslår nämnden tillstyrka även denna nya ansökan.
Ärendet har behandlats i PAMK den 12 maj 2003.
Politikerberedning
Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 28 och beslutade
att tillstyrka att Skolverket godkänner Kunskapsskolan i Sverige AB:s
ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan Kunskaps-skolan i Norrtälje avseende årskurs 6-9, samt att eventuell komplettering med synpunkter angående kommunens målsättning med 0-9-skolor och friskolans lokalisering presenteras vid nämndens sammanträde den 26 maj 2003.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s),
Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- bifall till första att-satsen
- avslag på arbetsutskottets andra att-sats och att istället få med tilläggsyrkan-det: att till Skolverket påpeka att kommunens långsiktiga målsättning är att alla
enheter skall vara 0-9-skolor, och att införandet av en skola som enbart inriktar sig på årskurs 6-9 försvårar för kommunen att fullfölja sina planer.
Claes-Göran Brile (m) yrkar
- avslag på andra att-satsen
Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till första att-satsen och biträder Olle Janssons (s) m fl tilläggsyrkande

Bsn § 57 forts
Inga-Maja Dunér (fp) med instämmande av Melinda Christiansson (fp), Ingvar Holmqvist (fp) yrkar
- avslag på andra att-satsen och biträder Olle Janssons (s) m fl tilläggsyrkande
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets första att-sats och Olle Janssons (s) m fl tilläggsyrkande.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkan-de.
__________Bsn § 58 Dnr BSN 02-249 044

Program till detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 m fl i Rimbo församling, Midsjöområdet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att föreslå stadsarkitektkontoret att tillägget att mark ska reserveras för skol- och/eller förskolebyggnation förs in i detaljplanen. I övrigt har barn- och skolnämnden inte något att invända mot den föreslagna de-taljplanen.
Underlag för beslut
Program till detaljplan från stadsarkitektkontoret 2003-04-08
Förvaltningens förslag till beslut 2003-04-16

Bakgrund
Stadsarkitektkontoret har sänt program till detaljplan för Midsjöområdet i Rimbo på remiss. Syftet med planprogrammet är att prova möjligheten att
exploatera Midsjöområdet då en utbyggnad av Rimbo samhälle västerut är
planerad. Barn- och skolnämndens yttrande skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 30 maj 2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 16 april 2003 att, trots vikan-de elevtal i kommunen som helhet, sker en konstant ökning i Rimbo centralort. Redan läsåret 2004/2005 kommer det att saknas utrymme i befintliga lokaler. Om planerad bebyggelse genomförs måste ytterligare en F-9 skola byggas i Rimbo. Förutom Midsjöområdet är ytterligare två bostadsområden planerade västerut från Rimbo tätort. Dessutom är första etappen av Vallby Hage i östra delen av Rimbo klar för inflyttning våren 2004.

Med tanke på den framtida utbyggnaden av västra Rimbo förefaller en skol- och förskoleplacering mycket lämplig i detta område. Ärendet behandlades i PAMK den 12 maj 2003.
Politikerberedning
Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 29. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.
Bsn § 59 Dnr BSN 03-074 606

Extra resurser till stöd för elev på Ekebyholmsskolan höstterminen
2003, ansökan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att ansökan behandlas lika som ansökningar från kommunal skola och därmed avslå ansökan då hela ansvaret ligger på skolenheten.


Underlag för beslut

Ansökan 2003-03-03 inkl bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2003-04-23

Bakgrund

Ansökan har inkommit till nämnden om extra resurser för elev på Ekeby-holmsskolan. Yttranden i ärendet har även lämnats från läkare och Ekeby-holmsskolans rektor.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 23 april 2003 att i tilldelningen till friskolor och kommunala skolor ingår resurs för elever i behov av särskilt stöd. Varken det centrala förvaltningskontoret eller förvaltningens resursenhet har några extra resurser till detta ändamål.

Då resurser och ansvar finns ute på skolenheterna måste frågan lösas i dialog mellan berörd elev, förälder och skolenhet.

Ärendet behandlades i PAMK den 12 maj 2003.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 34. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 60 Dnr BSN 01-110 044

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för läsåret 2003/2004, de s k Wärnerssonpengarna
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att begära att utbildningsnämnden endast gör anspråk på medel mot-
svarande två nya tjänster (800 000 kronor),
att fördela 600 000 kronor för särskoleelever på fritidshem,
att fördela 3 200 000 kronor till distrikten att användas där behoven
anses vara störst,
att fördela 288 000 kronor till friskolorna att användas efter nämndens
bedömning.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2003-05-23
Bakgrund
Riksdagen beslutade år 2001 att införa ett särskilt statsbidrag för att öka perso-naltätheten i skolor och fritidshem. Bidraget är avsett att förbättra förutsätt-ningarna för att höja skolans resultat i förhållande till mål uttryckta i läroplaner och kursplaner genom att mer personal tillförs skolan och fritidshemmen. Det särskilda bidraget betalas ut fem år med början 2001. Efter fem år kommer statsbidraget infogas i det generella statsbidraget till kommunerna och blir då nivåhöjande.

För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktu-ellt bidragsår. För 2001/02 var bidragsbeloppet 6 302 tkr, för 2002/03 var det 12 602 tkr och beräknas sedan öka med ca 6 300 tkr/år och vara ca 31 500 tkr år 2005/06.

Tjänstemannaberedning

Norrtälje kommun erhåller för tredje året statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Det sammanlagda bidraget uppgår verksamhetsåret 2003/2004 till 18 929 tkr, vilket är en ökning med 6 314 tkr för det kommande läsåret.
Bsn § 60 forts

Bidraget fördelas mellan barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvalt-ningen. Av det kommande läsårets bidrag önskar utbildningsnämnden få
2 600 tkr, vilket räcker till tre nya tjänster samt de tre tidigare fördelade. Detta skulle innebära att barn- och skolnämndens del av anslaget uppgår till 16 329 tkr läsåret 2003/2004. Efter uppräkning av löner för det tidigare
fördelade bidraget återstår resurser till ca 9 tjänster.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för 2100 gymnasieelever. Barn- och skol-förvaltningen ansvarar för 7417 grundskoleelever, varav 2093 även är inskriv-na på fritidshem. Fördelningen enligt utbildningsförvaltningens önskemål skul-le innebära en större satsning på gymnasieeleverna än på grundskoleeleverna. Detta kan inte motiveras med tanke på hur lärartätheten ser ut i de båda för-valtningarna.

2001/2002 fördelades pengarna till alla enheter med de tidigare årskurserna och 2002/2003 med samma inriktning, men fördelades på distriktsnivå till de enheter som hade det största behovet.

I årets fördelning önskar vi göra en satsning på en av de grupper som har det svårast. De särskoleelever som efter skoldagens slut går till fritidshemsverk-samhet på grundskoleenhet får dålig möjlighet att ta del av verksamheten. Av det skälet vill vi att särskoleelev som går på fritidshem ska ha med sig resurser motsvarande 1/10 av kostnaderna för en personal. Den föreslagna fördelningen beräknas räcka till 20 särskoleelever. Övriga resurser bör fördelas dit de bäst behövs, vilket lämpligast görs per distrikt.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ulla-Britt Pettersson (kd) med instämmande av Claes-Göran Brile (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 61 Dnr BSN 03-092 291

Program till detaljplan för fastigheterna Skebo 1:7 m fl i
Ununge församling

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagordningen, men kommer att behandlas vid
nämndens sammanträde den 23 juni 2003.


Underlag för beslut

Program till detaljplan från stadsarkitektkontoret
Förvaltningens yttrande 2003-05-12

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har sänt program till detaljplan för fastigheterna Skebo 1:7 m fl i Ununge församling på remiss med anledning av att tekniska kontoret har kommit in med en förfrågan om att planlägga en del av kommunens fastig-het för industriändamål.

Tjänstemannaberedning

Skeboenheten lämnar i skrivelse daterad den 12 maj 2003 synpunkter på den trafikled som Norrtälje kommun har för avsikt att bygga väster om Skebo skola och ger detaljerade förslag på trafikförbättringar. Skeboenhetens förslag vill verka för industrins fortlevnad och utveckling utan att påverka skolmiljön
negativt.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden att ärendet utgår från dagordningen med an-ledning av att beslutsunderlaget inkommit sent. Ärendet kommer dock att be-handlas vid nämndens sammanträde den 23 juni 2003.

__________


Bsn § 62 Dnr BSN 03-047 712

Öppen förskola i kommunal och alternativ regi i Norrtälje kommun,
redovisning av uppdrag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Bakgrund

Förvaltningen har tidigare lagt fram förslag till förändring av organisationen av den öppna förskolan med anledning av de reformer som genomförts i barnom-sorgen de senaste åren. Dessa reformer har påverkat, och kommer att påverka den öppna förskolans roll.

Fler barn än tidigare finns inskrivna i förskolor och familjedaghem, vilket in-nebär att antalet barn och föräldrar som besöker den öppna förskoleverksamhe-ten har minskat. Det är nu de yngsta barnen, dvs 1-3-åringar, som kommer till de öppna förskolorna.

Barn- och skolnämnden beslutade den 17 mars 2003, § 36 att genom en utbe-talning av ett driftsbidrag på 8 000 kronor per år, och vid behov upplåta befint-liga lokaler, stimulera till föräldramötesplatser som alternativ till befintliga öppna förskolor. Nämnden beslutade också att i Norrtälje centralort fortsätta driva Familjecenter, samt att på sikt starta Familjecenter även i Hallstavik och Rimbo.

Förvaltningen fick också i uppdrag att vid nämndens sammanträde den 26 maj redovisa om det finns intressenter som är villiga att bedriva den nya verksam-heten.

Beslutande sammanträde

Den administrativa chefen redogör för enheternas svar om vilka intressenter som är villiga att bedriva den nya verksamheten med föräldramötesplatser från den 1 juli 2003.

Av de femton öppna förskolor som vi har idag har elva inkommit med svar. Svanberga, Herräng, Älmsta och Edsbro kommer att tas över i annan drift från hösten. Drottningdal kommer under hösten att dra ner på verksamheten med 8 timmar per vecka.

Bsn § 62 forts

Skederid och Närtuna inväntar svar från tillfrågade intressenter. Söderby-Karl, Grisslehamn, Singö och Rånäs meddelar att de inte kan göra någon förändring under hösten. Rimbo-, Hallstavik- och Norrtäljedistriktens tätorter har ej till-frågats då planerna är att Familjecenter skall bedrivas på dessa orter.

__________

Bsn § 63

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 368-383 enligt
föreliggande förteckningar 2003-04-01 och 2003-05-09.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 64

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-05-13 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 65

Rapport från förvaltningen

* Nämndens mål och verksamhetsplan
Under förmiddagspasset arbetade nämnden med sina mål och visioner. Efter genomförda diskussioner och grupparbete beslutas att Kjell-Åke Eriksson, i samråd med förvaltningschefen, reviderar arbetsmaterialet och tar fram nytt förslag.

Eventuella synpunkter från nämndens ledamöter skall sändas till Kjell-Åke inom två veckor, varefter gruppledarna träffas för att gemensamt gå igenom det nya förslaget.

* Rekrytering av ekonomichef
Administrativa chefen informerar att ansökningstiden till den interna rekryteringen av ekonomichef till barn- och skolförvaltningen har gått ut. Två ansökningar har inkommit. Intervjuer kommer att äga rum den
4 juni.

* Långsjöskolans sporthall
Distriktschefen informerar att kommunstyrelsen beslutat om renovering av sporthallen. Planering kring elevernas aktiviteter under pågående ombyggnation kommer att startas omgående tillsammans med elever, personal och föräldrar.

__________


Bsn § 66

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

* Presidiemöte med de mjuka nämnderna
Vice ordföranden informerar om presidieträff med de mjuka nämnderna då de fyra fältassistenterna presenterade sig och redogjorde för det före-byggande arbete de bedriver bland ungdomarna när det gäller missbruk.
Nära samarbete sker med socialen, polisen, räddningen, fritidsgårdarna, rektorer inom grundskolan och gymnasiet, och resursenheten.

__________

Bsn § 67

Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

* Kontaktpolitikerorganisationen 2003
Den 19 mars arbetade nämnden med den nya kontaktpolitikerorganisa-tionen och beslutade att måndagen den 22 september skall samtliga kontaktpolitiker ha en uppstartsdag ute på de distrikt de har valt att ingå i. Ansvarig för arrangemangen är respektive distriktschef efter samråd med "sin" kontaktpolitikergrupp. Tre gemensamma frågeställningar skall tas med till enheterna vid dessa besök.

__________
Bsn § 68

Kurser och konferenser

* Kommunal skolriksdag
Ordföranden informerar enligt skrivelse om sitt deltagande vid Kom-munal skolriskdag på Stockholmsmässan. Arrangör var Svenska Kom-munförbundet och ämnet var "Att styra och leda den kommunala skolan mot ökad måluppfyllelse".

________

Bsn § 69 Dnr BSN 03-049 041

Fritidsklubbar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 23 juni 2003 för att ge nämndens ledamöter möjlighet att diskutera ärendet ytterligare i sina politiska grupper.


Bakgrund

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att bedriva skolbarnsomsorg, vilken kan ske i form av fritidshem och familjefritidshem. För barn 10-12 år kan detta även göras i form av öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgen skall ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 14 maj 2003 att ersättningen för skolbarnsomsorgen för barn 10-12 år minskas då enheterna idag är överkom-penserade för denna åldersgrupp, att fritidshem/familjefritidshem för dessa barn övergår till fritidsklubb, och att enheterna utformar dessa efter de förut-sättningar som finns hos dem.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 23 juni 2003 för ytterligare diskussion i de politiska grupper-na.

__________