BSN 03 06 23
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Daniel Bäckman, ekonom KPMG
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-06-27

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 70-88
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-06-23

Datum för 2003-06-30 Datum för 2003-07-21
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Lotta Lindblad-Söderman m x
Claes-Göran Brile m x
Patrik Dahl c x
Robert Johansson c x
Inga-Maja Dunér fp x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x
Ulrika Enlund s x
Leif Glavstedt v x Ej paragraf 76 pga jäv

ERSÄTTARE

Kjell Pihlgren m x
Marie Egelin m x
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg
Ingvar Holmqvist fp x
Melinda Christiansson fp x
Kerstin Sandhaag kd x Tjg
Hanna Stymne-Bratt s x
Olle Sewerin s x Tjg
Diana Morales s x
Lars Hedberg s x
Anders Sundberg s x Tjg § 76 pga jäv


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 70 Val av justerare och tid för justering

§ 71 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 72 Fritidsklubbar för elever i årskurs 4-6

§ 73 Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden,
remiss från kommunstyrelsen

§ 74 Auktorisation av barnomsorg i enskild regi, tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation

§ 75 Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Drottningdalsenheten

§ 76 Motion angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färd-väg, remiss från kommunstyrelsen

§ 77 Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser, ändring av musikskoleavgift

§ 78 Program till detaljplan för fastigheterna Skebo 1:7 m fl i Ununge
församling

§ 79 Ny upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling, förslag

§ 80 Anmälan av delegationsärenden

§ 81 Anmälan av delgivningar

§ 82 Rapport från förvaltningen
§ 83 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
§ 84 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen
§ 85 Kurser och konferenser

§ 86 Program till detaljplan för del av fastigheten Östra Ledinge m fl i
Skederids församling, remiss

§ 87 Extra resurser till stöd för elev på Kunskapsskolan, Täby

§ 88 Mål och verksamhetsplan 2003-2004 för barn- och skolnämnden
__________
Bsn § 70

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
fredagen den 27 juni 2003 kl 13.00.

__________


Bsn § 71 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att ärendet återkommer vid arbetsutskottet den 1 september 2003 då för-valtningen presenterar förslag på besparingar, vilka måste göras för att nämndens budget skall komma i balans vid årets slut.


Underlag för beslut

Utfall per april månad och redovisning per enhet

Beslutande sammanträde

Förvaltningens ekonomiska rapport visar utfallet per april månad efter det att budgeten förändrats med anledning av att barnantalet uppdaterats och de s k Wärnerssonpengarna fördelats till enheterna. Förbrukningen enhetsvis i förhål-lande till budget framgår. Nämndens budget för 2003 är 720 566 tkr. Totalt ligger förbrukningen t o m april månad på 33,7 %.

__________


Bsn § 72 Dnr BSN 03-049 041

Fritidsklubbar för elever i årskurs 4-6

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ändra ersättningen för fritids- och familjefritidshemsplatser åt elever i åldern 10-12 år som går i årskurs 4-6 till 13 729 kronor per år och elev,

att den nya ersättningen gäller från och med den 1 juli 2003,

att uppdra till förvaltningen att under hösten se över 2004 års fritidsverk-samhet för mellanstadiebarn.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-06-18

Bakgrund

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att bedriva skolbarnsomsorg, vilken kan ske i form av fritidshem och familjefritidshem. För barn 10-12 år kan detta även göras i form av öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgen skall ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 18 juni 2003 bland annat att er-sättningen för skolbarnsomsorgen för barn 10-12 år minskas då enheterna idag är överkompenserade för denna åldersgrupp.

__________


Bsn § 73 Dnr BSN 03-049 041

Budget och inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden, remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna ordförandens konsekvensyttrande angående budget och
inriktning 2004-2006 för barn- och skolnämnden.


Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter och ersättare deltar ej i beslut, men önskar följande uttalande antecknat i protokollet:
Att göra besparingar på barn och ungdom i den storleksordningen som avise-rats skulle helt klart innebära stora konsekvenser, inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. Det är därför av yttersta vikt att varje åtgärd granskas i ett helhetsperspektiv.


Underlag för beslut

Kommunstyrelsens remiss 2003-05-05
Ordförandens remissvar

Bakgrund

Enligt tidplan för budget 2004 skall kommunens ledningskontor sända förslag till budget och inriktning 2004-2006 på remiss till samtliga nämnder. Nämn-dens remissvar skall vara inlämnat till ledningskontoret senast den 10 juni.

Politikerberedning

Au 5/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 5 maj 2003, § 26, men då något mate-rial inte erhållits beslutades att ärendet skulle behandlas direkt på nämndens sammanträde den 26 maj 2003.


Bsn § 73 forts

BSN 26/5 Barn- och skolnämnden beslutade den 26 maj 2003, § 54 att delegera till
arbetsutskottet att vid sammanträdet den 2 juni i text formulera konsekvenser-na av olika besparingsförslag så att nämndens yttrande över remissen kan vara ledningskontoret tillhanda den 10 juni, samt att uppdra till förvaltningen att ta fram underlag enligt nämndens anvisningar.

Au 2/6 Förvaltningens arbetsmaterial kring budgetbesparingarna förelåg. Efter diskus-sion beslutade arbetsutskottet att ordföranden skriver majoritetens konsekvens-yttrande så att det kan vara ledningskontoret tillhanda enligt tidplan, dvs senast den 10 juni 2003, och att oppositionen presenterar sitt eget förslag vid nämn-dens sammanträde den 23 juni 2003.

Beslutande sammanträde

Ordförandens konsekvensyttrande över budgetremissen föreligger. Yttrandet har sänts till kommunens ledningskontor enligt tidplan. Socialdemokraterna och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare aviserar att de inte tänker delta i beslut, men önskar ett uttalande antecknat i protokollet.

__________

Bsn § 74 Dnr BSN 02-125 718

Auktorisation av barnomsorg i enskild regi, tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten att ge tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation förutsatt att de av nämnden fastställda kraven härför enligt skrivelse da-terad den 10 juni 2003 uppfyllts.


Reservation och protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i pro-tokollet:

Även om en auktorisation av barnomsorgen ökar kommunens möjligheter att ställa krav på och övervaka verksamheten, innebär det också en risk för en konkurrens som kan bli kostnadsdrivande och försvåra för kommunen att ut-veckla sin egen barnomsorg. Vi anser därför att offentlig upphandling är ett bättre alternativ då motsvarande kvalitetskrav kan ställas, men kommunen kan själv avgöra hur många platser som skall upphandlas.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-06-10 inklusive krav för auktorisation

Bakgrund

Ansökningar om tillstånd att få driva enskilt familjedaghem har kommit in till förvaltningen. Drift av familjedaghem inryms inte i enskild bidragsfinansierad verksamhet, vilket är den form av enskild verksamhet som hittills har funnits i Norrtälje kommun. I och med ett beslut om auktorisation av barnomsorg kan den möjligheten ges även till enskild person.

Bsn § 74 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens barntillsynsinspektör redogör för ärendet enligt skrivelse date-rad den 10 juni 2003 och påpekar svårigheterna när det gäller lämplighetspröv-ning av den sökande och tillsynen då verksamheten bedrivs i en enskild per-sons hem.

Politikerberedning

Au 2/6 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2003, § 40 och föreslog nämn-den besluta att ge enskild person tillstånd att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation förutsatt att de av nämnden fastställda kraven härför uppfyllts. Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Olle Jansson (s) med instämmande av Olle Sewerin (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- återremiss för fortsatta diskussioner kring auktorisation i sin helhet

Ordföranden yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att delegera beslutanderätten till arbetsutskottet istället för förvaltningschef.

Propostionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och tilläggsyrkandet.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande och önskar anteckning i protokollet.

__________


Bsn § 75 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Drottningdalsenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja ramändring på Drottningdalsenheten fr o m höstterminen 2003 för årskurserna 0-3 med sluttid kl 13.10 istället för kl 13.00.


Underlag för beslut

Ansökan från enheten 2003-04-10
Förvaltningens yttrande 2003-05-19

Bakgrund

Drottningdalsenhetens rektor anhåller i skrivelse daterad den 10 april 2003 om att få utöka ramschemat med 10 minuter för 0-3:orna fr o m höstterminen 2003. Deras timtider förändras inte. De önskar däremot utöka sluttiden till kl 13.10 istället för som idag kl 13.00 för att få en lugnare rytm för barnen, speci-ellt vid lunchrasten.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande daterat den 19 maj 2003 föreligger. Ur skolskjutssyn-punkt finns det inte något som hindrar att skolan ändrar sitt ramschema enligt önskemål.

Politikerberedning

Au 2/6 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2003, § 41.

__________


Bsn § 76 Dnr BSN 03-124 623

Motion angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg,
remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.


Underlag för beslut

Motion från Vänsterpartiet
Kommunfullmäktiges protokoll 2003-03-31, § 69
Förvaltningens skrivelse 2003-05-16

Bakgrund

Motion angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg har läm-nats till kommunfullmäktige från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleo-nor Rosenquist (v). Fullmäktige har sänt motionen på remiss till trafiksäkerhets-nämnden och barn- och skolnämnden för yttrande.
Motionen föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vad som går att göra åt problemet och sedan vidtar lämpliga åtgärder.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 16 maj 2003 att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Politikerberedning
Au 2/6 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2003, § 42. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

På grund av jäv deltar inte Leif Glavstedt (v) i handläggningen av detta ärende.

__________

Bsn § 77 Dnr BSN 02-180 611
Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser, ändring av musikskoleavgift
Beslut
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut.

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att alla elever som går i Musikskolan skall erlägga avgift,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att musikskoleavgiften skall
vara 450 kronor per termin gällande från höstterminen 2003.


Underlag för beslut
Rektors skrivelse 2003-05-27
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fattade den 17 december 2002, § 153 ett antal beslut för att förbättra möjligheterna till utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans musikklasser.
Tjänstemannaberedning
Den nytillträdda rektorn för Musikskolan anser att inriktningen i beslutet är posi-tivt och sannolikt nödvändigt för att säkerställa en kvalitativ utveckling. I budget för år 2003 har Musikskolan ålagts ett besparingskrav om ca 400 000 kronor för-utom den generella neddragningen om 0,3 %. Rektor anhåller i skrivelse daterad den 27 maj 2003 om en höjning av musikskoleavgiften för alla elever till 450
kronor per termin att gälla från höstterminen 2003.
Politikerberedning
Au 2/6 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 juni 2003, § 43.
Beslutande sammanträde
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar att de inte tänker delta i beslut.
__________
Bsn § 78 Dnr BSN 03-092 291

Program till detaljplan för fastigheterna Skebo 1:7 m fl i
Ununge församling

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna Skeboenhetens yttrande till stadsarkitektkontoret.


Underlag för beslut

Program till detaljplan från stadsarkitektkontoret
Skeboenhetens yttrande 2003-05-12

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har sänt program till detaljplan för fastigheterna Skebo 1:7 m fl i Ununge församling på remiss med anledning av att tekniska kontoret har kommit in med en förfrågan om att planlägga en del av kommunens fastig-het för industriändamål.

Tjänstemannaberedning

Skeboenheten lämnar i skrivelse daterad den 12 maj 2003 synpunkter på den trafikled som Norrtälje kommun har för avsikt att bygga väster om Skebo skola och ger detaljerade förslag på trafikförbättringar. Skeboenhetens förslag vill verka för industrins fortlevnad och utveckling utan att påverka skolmiljön
negativt.

Politikerberedning

Au 2/6 Arbetsutskottet beslutade den 2 juni 2003, § 61 att ärendet skulle utgå med anledning av att beslutsunderlaget inkommit sent, men att det skall behandlas vid nämnden den 23 juni 2003.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar nämnden att utan eget ställningstagande översända Skeboenhetens yttrande till stadsarkitektkontoret.
__________

Bsn § 79 Dnr BSN 02-114 050

Ny upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling, förslag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att att tacka för rapporten.


Underlag för beslut
Policy för upphandling, remiss 2003-03-25
Förvaltningens yttrande 2003-06-10

Bakgrund

Kommunens MA-policy och dess tillämpningsföreskrifter har gällt sedan 1995. Med anledning av organisatoriska förändringar och ändring i lagen om offent-lig upphandling (LOU) har kommunens servicekontor omarbetat dokumenten och sänt dem på remiss.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen uttalar i sitt yttrande daterat den 10 juni 2003 att den nya policyn är bra, både innehållsmässigt och i sin tydlighet, men inte när det gäller ansvarsfördelningen mellan upphandlingsavdelningen och nämnden/förvalt-ningschef. Det är självklart att nämnden/förvaltningen skall besluta om vad som skall upphandlas och se till att avtalen följs, och att en kontaktperson finns.

Det känns däremot inte rätt att någon inom förvaltningen skall ta hand om 40 % av kommunen. Det stora ansvar som läggs på samordnaren är inte möjligt i en förvaltning av barn- och skolförvaltningens storlek. Ett sådant ansvar skul-le innebära att förvaltningen skulle behöva en egen organisation för att klara upphandlingsärendena. Det känns även som ett ologiskt beslut då, mot vår vil-ja, rehabiliteringsorganisationen samtidigt skall centraliseras.

Beslutande sammanträde

Oklarhet har rått om förvaltningen eller nämnden skulle besvara remissen.
Efter klarläggande har förvaltningschefen sänt sitt yttrande till servicekontorets chef. Nämnden beslutar att tacka för rapporten.
___________
Bsn § 80

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 384-388 enligt
föreliggande förteckning 2003-06-04.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 81

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-06-04 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 82

Rapport från förvaltningen

* Kompletta 0-9-skolor
Under förmiddagspasset redogjorde Kjell-Åke Eriksson och Inger Höök för sin utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9-skolor i Norrtälje kommun enligt rapport daterad den 4 juni 2003. Utvärderingen avser att belysa hur väl förvaltningen och skolorna lyckats med de intentioner som låg bakom ett ställningstagande i nämnden 1996 om en utbyggnad av skolor i kommunen till kompletta 0-9-skolor.

* Mål och verksamhetsplan 2003-2004
Under förmiddagen diskuterades även nämndens skrivelse kring Mål och verksamhetsplan 2003-2004. Efter vissa justeringar behandlades ärendet vid dagens nämndsammanträde.

* Skolavslutningen
Förvaltningschefen rapporterar att årets skolavslutning avlöpte lugnt. Nämnden ber att vid senare tillfälle få rapport om vilka aktiviteter som anordnades för eleverna.

* Betyg
Förvaltningschefen informerar om vårterminens betygsresultat i svens-ka, engelska och matematik jämfört med vårterminen 2002. Resultatet för år 2003 visar på en förbättring jämfört med 2002. Även i år kommer ferieskolan att genomföras under sommarlovet.

* Ekonomichef
Förvaltningen har efter genomförd annonsering och intervjuer beslutat om tillsättning av tjänsten som ekonomichef på barn- och skolförvalt-ningen. Ekonomichefen kommer att stå under förvaltningschefens led-ning och ingå i förvaltningens ledningsgrupp. Samråd har skett med kommunens personalchef.

* Rektorstillsättningar
Arbetet med tillsättning av rektor vid Närtunaenheten pågår i enhetens samverkansgrupp. Vigelsjöenheten kommer att avvakta fortsatt hanter-ing av tillsättningen av rektor tills i augusti med anledning av att sö-kandebilden inte var tillräcklig och att ledningsorganisationen vid
Vigelsjö och Lommarskolan behöver ses över.

__________

Bsn § 83

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 84

Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till nämndsekreteraren att komplettera kontaktpolitikergrupper-na så att samtliga nämndledamöter ingår i något av de fyra distrikten.


Bakgrund

Den 19 mars 2003 arbetade nämnden med den nya kontaktpolitikerorganisatio-nen och beslutade att måndagen den 22 september skall samtliga kontaktpoliti-ker ha en uppstartsdag ute på de distrikt de har valt att ingå i. Ett fåtal ledamö-ter ingår ännu ej i någon grupp.

Ansvarig för arrangemangen den 22 september är respektive distriktschef efter samråd med "sin" kontaktpolitikergrupp. Tre gemensamma frågeställningar skall tas med till enheterna vid dessa besök.

__________
Bsn § 85

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 86 Dnr BSN 03-156 214

Program till detaljplan för del av fastigheten Östra Ledinge 4:1 m fl
i Skederids församling, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att till stadsarkitektkontoret översända förvaltningens yttrande som sitt eget. I övrigt har barn- och skolnämnden inte något att invända mot den föreslagna detaljplanen.


Underlag för beslut

Remiss från stadsarkitektkontoret 2003-06-12
Förvaltningens yttrande 2003-06-23

Bakgrund

Tore Kvist, ark SAR, har inkommit med en förfrågan om att planlägga en del av fastigheten Östra Ledinge 4:1 i Skederids församling. Avsikten är att ta om-rådet i anspråk för bostadsändamål. Totalt föreslås sex till sju nya bostadstom-ter som en komplettering till den befintliga bebyggelsegruppen. I anslutning till detta har stadsarkitektkontoret funnit det lämpligt att intilliggande bebyggelse bör tas in i denn