BSN 03 09 15

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, ÖPPET NÄMNDSAMMANTRÄDE
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckningÖvriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Daniel Bäckman, KPMG
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-09-22

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 89-105
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad-Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-09-15

Datum för 2003-09-23 Datum för 2003-10-14
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER

Lotta Lindblad-Söderman m x
Claes-Göran Brile m x
Patrik Dahl c x Ej § 105 pga jäv
Robert Johansson c x
Inga-Maja Dunér fp x
Ulla-Britt Pettersson kd x
Olle Jansson s x
Marita Jeansson s x
Jan Sjöblom s x Ej § 105 pga jäv
Ulrika Enlund s x
Leif Glavstedt v x

ERSÄTTARE

Kjell Pihlgren m x
Marie Egelin m x
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg § 105
Ingvar Holmqvist fp x
Melinda Christiansson fp x
Kerstin Sandhaag kd x
Hanna Stymne-Bratt s x
Olle Sewerin s x Tjg § 89-90, 92-97
Diana Morales s x
Lars Hedberg s x
Anders Sundberg s x Tjg § 91, 98-105


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 89 Val av justerare och tid för justering

§ 90 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 91 Delårsbokslut 2003 för barn- och skolnämnden

§ 92 Investeringar 2003-2004 - Ombyggnation vid Vätö- och
Elmstaenheterna samt Svanberga förskola

§ 93 Ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringspott för
långsiktigt lönsamma åtgärder - förbättring av belysning på
förskolor och skolor

§ 94 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 95 Skolhälsovården i folkhälsoarbetet

§ 96 Skollagskommitténs betänkande - Skollag för kvalitet och
likvärdighet SOU 2002:121

§ 97 Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Roslagsskolan

§ 98 Namnbyte på Parkstugans förskola till Parkens förskola

§ 99 Anmälan av delegationsärenden

§ 100 Anmälan av delgivningar

§ 101 Rapport från förvaltningen

§ 102 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 103 Rapport från kontaktpolitikerna

§ 104 Kurser och konferenser
- Projektet utan timplan

§ 105 Skolskjutsavtal - beslut om förlängning

__________

Bsn § 89

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll,

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 22 september 2003, kl 13.00.

__________


Bsn § 90 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten,

att uppdra till förvaltningen att vid planeringsarbetsutskottet den 29
september redovisa alternativa sparförslag för att få budgeten i
balans vid årets slut, och

att vid arbetsutskottet den 6 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits så att varje enskild enhet har en budget i balans vid årets slut.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Förteckning 2003-09-01 och 2003-09-15 inkl prognoser

Bakgrund

Enligt uppdrag från nämnden skulle förvaltningen presentera förslag på bespa-ringar vid arbetsutskottet den 1 september för att få nämndens budget i balans vid årets slut. Vid arbetsutskottet förelåg inte något förslag, men förvaltningen har därefter via e-post översänt detsamma till arbetsutskottets ordinarie leda-möter.

Beslutande sammanträde

Daniel Bäckman redogör för nämndens förbrukning per den 31 augusti 2003 i förhållande till budget enligt föreliggande förteckning och prognoser.

Ajournering görs för överläggningar kl 15.25-15.30.

Bsn § 90 forts

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att förvaltningen får i uppdrag att vid planeringsarbetsutskottet den 29
september redovisa alternativa sparförslag för att få budgeten i balans vid årets slut, och att vid arbetsutskottet den 6 oktober redovisa vilka åtgärder som vid-tagits så att varje enskild enhet har en budget i balans vid årets slut.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att besparingsförslag från förvaltningen föreligger enligt e-postmeddelandet till arbetsutskottet och att det är orealistiskt att ge förvaltningen ytterligare uppdrag gällande nya besparingsförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

__________


Bsn § 91 Dnr BSN 02-027 041

Delårsbokslut 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande översända barn- och skolförvaltningens delårs-bokslut 2003 enligt skrivelse daterad den 15 september 2003 till
kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Förvaltningens delårsbokslut 2003 daterat 2003-09-15

Bakgrund

Enligt kommunens anvisningar och tidplan 2003 för månadsvis ekonomisk uppföljning av driftbudgeten skall förvaltningarnas delårsbokslut vara led-ningskontoret tillhanda senast den 16 september 2003.

Politikerberedning

Au 1/9 Arbetsutskottet beslutade den 1 september 2003, § 47 att överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att beslutsunderlag ej färdigställts till sammanträdet.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschef Gösta Högberg och ekonomikonsult Daniel Bäckman redogör för delårsbokslutet.

__________


Bsn § 92 Dnr BSN 03-196 291
Investeringar 2003-2004 - Ombyggnation vid Vätö- och
Elmstaenheterna samt Svanberga förskola
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbete och
återkomma med respektive projekt som investeringsärende.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2003-08-29

Bakgrund

Med anledning av att barn- och elevantalet på Vätö har ökat till det dubbla jämfört med förra året krävs en ombyggnation eller komplettering med pavil-jonger. De lokaler Svanbergaenheten tänker öppna förskola i har visat sig otjänliga och måste åtgärdas för att kunna tas i bruk. Elmstaenhetens höga elevantal föranleder vissa lokaljusteringar.
I enlighet med gällande investeringsrutin beslutad av kommunfullmäktige skall tekniska kontoret ha verksamhetsnämndens uppdrag att återkomma med inve-steringsärende inklusive beslutsunderlag.
Tjänstemannaberedning
För att åstadkomma tillförlitligt underlag behöver tekniska kontoret komplette-ra programmet med förprojektering, systemhandlingar, ritningar och tidsplan. Med anledning av detta föreslår förvaltningen enligt skrivelse daterad den 29 augusti 2003 att nämnden beslutar uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbetet och återkomma med respektive projekt som investeringsären-de.
Politikerberedning
Au 1/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2003, § 55. Arbetsut-
skottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsn § 93 Dnr BSN 03-127 044

Ansökan om medel ur kommunstyrelsens investeringspott för långsiktigt lönsamma åtgärder - förbättring av belysning på
förskolor och skolor

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att föreslå kommunstyrelsen att ur sin investeringspott för långsiktigt lön-samma åtgärder bevilja barn- och skolnämnden 100 000 kronor till
fasadbelysning på ett antal skolor och förskolor.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2003-05-23

Bakgrund

Kostnaderna för utvändig skadegörelse, klotter, glaskrossning och inbrottsför-sök etc på kommunens förskolor och skolor uppgick år 2001 till 550 000 kro-nor. År 2002 ökade kostnaden markant. Större delen av denna skadegörelse sker under dygnets mörka timmar. På prov har fasadbelysning monterats på några förskolor och skolor, och resultatet har blivit att skadegörelsen minskat drastiskt eller helt upphört.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2003 att rörelsede-tektorstyrda ljuskällor installeras på ett antal skolbyggnaders fasader. Kostnad för ljuskälla inklusive montering är ca 3 000 kronor styck. Önskemål om denna typ av åtgärder har även framförts av kommunens försäkringsbolag, som då är berett att diskutera sänkta försäkringspremier.

Politikerberedning

Au 1/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2003, § 48. Arbetsutskot-tets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsn § 94 Dnr BSN 03-054 044

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja 35 000 kronor till Margaretha Kriisas projekt för överviktiga barn, och

att avslå övriga ansökningar med hänvisning till nämndens budgetläge.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande antecknat i protokollet: "Det är olyckligt att inte använda 2003 års utvecklingsanslag fullt ut. Inför 2004 års anslag måste det till en bredare diskussion om anslagets syfte."


Underlag för beslut
Ansökningar har inkommit från:
* Pedagoger på Freinetskolan Mimer och några av barn- och
skolförvaltningens enheter
* Skolsköterskan Margaretha Kriisa
* Edsbroenheten
* Östra förskoleenheten
* Norrsundsskolan
* Skarsjö förskola
* Fritidsgården Skutan
* Lännaenheten - 2 st
* Lag 1 Långsjöskolan
* Herrängs skola
* Musikskolan

Bsn § 94 forts

Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka
medel ur nämndens utvecklingsanslag. Den 10 december 2001 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mång-fald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter.

Ansökan om medel avsedda att användas under vårterminen skall ha inkommit till förvaltningen under december månad för beslut vid nämndens sammanträde i januari.

Ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkom-mit till förvaltningen under augusti månad för beslut vid nämndens samman-träde i september.

Nämnden uppdrog den 3 februari 2003 till Margaretha Kriisa, vars projekt
löper över längre tid, att inkomma med förnyad ansökan inför höstterminen 2003. Denna nya ansökan ingår i beslutsunderlaget till detta ärende.

Politikerberedning

Au 1/9 Arbetsutskottet beslutade den 1 september 2003, § 49 att överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att sista ansökningsdag var den 31 au-gusti 2003 och att tjänsteskrivelse med förslag till beslut ej kunnat färdigstäl-las.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att nämnden beviljar 35 000 kronor till Margaretha Kriisas projekt för över-viktiga barn, och att nämnden avslår övriga ansökningar med hänvisning till nämndens budgetläge.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att nämnden beviljar 35 000 kronor till Margaretha Kriisas projekt för över-viktiga barn, och att nämnden fördelar resterande 245 000 kronor bland övriga sökande.

Bsn § 94 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

__________Bsn § 95 Dnr BSN 03-075 624

Skolhälsovården i folkhälsoarbetet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att att för egen del avslå ansökan om medel till 60 skolskötersketimmar då en sådan satsning inte är möjlig att genomföra inom nämndens budget-ram,

att föreslå kommunstyrelsen bevilja de sökta medlen om utrymme för detta finns inom kommunstyrelsens ekonomiska ramar.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande gällande första att-satsen.

Protokollsanteckning

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) önskar antecknat i protokollet: "Det är angeläget att skolsköterskorna prioriteras vid 2004 års fördelning av statsbi-draget för personalförstärkningar, de s k Wärnerssonpengarna."


Underlag för beslut

Ansökan 2003-02-24
Remiss från kommunstyrelsen 2003-04-02
Förvaltningens skrivelse 2003-07-21

Bakgrund

I och med riksdagens beslut om att även 6-åringar fr o m den 1 juli 2003 skall ingå i skolhälsovårdens tillsyn ökar skolhälsovårdens arbetsbelastning. Det re-kommenderade elevantalet per heltids skolsköterska är 400, vilket ofta över-skrides med det dubbla.

Barn- och skolnämnden har från skolhälsovården fått ansökan om medel till 60 skolskötersketimmar, motsvarande ca 570 000 kronor, för att kunna förstärka skolhälsovården. Liknande skrivelse har sänts till kommunstyrelsen som läm-nat ärendet på remiss till barn- och skolnämnden för yttrande.
Bsn § 95 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse daterad den 21 juli 2003 att barn- och skolnämnden skall avslå ansökan då medel för detta ändamål saknas i nämn-dens budgetram. Om kommunstyrelsen däremot finner att de kan förstärka barn- och skolnämndens organisation med de äskade medlen, kommer detta att hjälpa nämnden att nå kommunens mål för skolhälsovården.

Politikerberedning

Au 1/9 Arbetsutskottet beslutade den 1 september 2003, § 50 att överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att förvaltningen behövde ta fram kom-pletterande uppgifter kring fördelningsmodell och skatteväxling.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar gällande första att-satsen:
- enligt förvaltningens förslag, dvs att nämnden för egen del avslår ansökan om medel till 60 skolskötersketimmar då en sådan satsning inte är möjlig att genomföra inom nämndens budgetram.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar gällande första att-satsen:
- att de resterande medlen i nämndens utvecklingsanslag (245 000 kr) överföres till skolhälsovården som förstärkning till skolskötersketimmar under år 2003.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget yrkande.

__________


Bsn § 96 Dnr BSN 03-181 610

Skollagskommitténs betänkande - Skollag för kvalitet och
likvärdighet SOU 2002:121

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta utbildningsförvaltningens och barn- och skolförvaltningens
gemensamma yttrande som sitt eget och översända detsamma till
utbildningsdepartementet.


Underlag för beslut

Utbildnings- och barn- och skolförvaltningarnas gemensamma
yttrande 2003-08-18
Kommunförbundets cirkulär 2003:29 och 2003:23

Bakgrund

Skollagskommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 överlämnades till regeringen den 16 december 2002. Regeringen har valt ut ett antal kommuner som remissinstans. Även om inte samtliga kommu-ner inbjudits att yttra sig över betänkandet är det öppet för alla kommuner att lämna synpunkter. Yttranden skall vara utbildningsdepartementet tillhanda se-nast den 15 september 2003.

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:23 uppmärksammar några av de frågor som de tror har särskild betydelse för kommunerna.

Tjänstemannaberedning

De båda förvaltningscheferna för utbildningsförvaltningen och barn- och skol-förvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag till yttrande enligt skrivelse daterad den 18 augusti 2003. I huvudsak stödjer de det förslag som lagts fram i Skollagskommitténs slutbetänkande och välkomnar en skollag som är enhetlig för den offentligt finansierade skolverksamheten.

Bsn § 96 forts

Särskilt viktiga är förslagen kring:
- förstärkning av elevens rätt
- att hänsyn skall tas till barnets bästa
- att hänsyn skall tas till barnets egen vilja
- kvalitetssäkring
- elevinflytande
- former för särskilt stöd
- utvecklingssamtal
- rätten till omprövning av betyg

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för innehållet i det gemensamma yttrandet.

__________


Bsn § 97 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema inom barn- och skolnämndens enheter,
Roslagsskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja att Roslagsskolans schemaram fr o m höstterminen 2003 utökas till kl 16.30 alla dagar.


Underlag för beslut

Ansökan 2003-08-21

Bakgrund

Rektor för Roslagsskolan ansöker i skrivelse daterad den 21 augusti 2003 om utökning av enhetens schemaram till kl 16.30 alla dagar i veckan. Enheten av-ser att under verksamhetsåret 2003/2004 förlänga måndagar och onsdagar för att skapa rimliga pedagogiska förutsättningar för enhetens 520 elever.

Politikerberedning

Au 1/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2003, § 52.

__________


Bsn § 98 Dnr BSN 03-182 710

Namnbyte på Parkstugans förskola, Östra förskoleenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att bevilja namnändring av Parkstugans förskola till Parkens förskola.

Underlag för beslut
Ansökan 2003-08-11 från rektor Östra förskoleenheten
Bakgrund
Rektor för Östra förskoleenheten anhåller i skrivelse daterad den 11 augusti 2003 om att få ändra namnet på Parkstugans förskola till Parkens förskola i samband med enhetens 35-årsjubileum den 26 september.
Politikerberedning
Au 1/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 september 2003, § 53.
__________


Bsn § 99 Dnr BSN 03-017 002
Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 389-394 enligt
föreliggande förteckning 2003-09-07.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 100

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-09-03 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 101

Rapport från förvaltningen

* Sammanställning av slutbetyg år 9
Den administrativa chefen redogör för föreliggande sammanställning av slutbetyg år 9 för åren 2001-2003 efter genomförd ferieskola, som visar på en förbättring jämfört med förra året.

* Rektorstjänster
Vigelsjö
Förvaltningschefen informerar att rektorstjänsten på Vigelsjöenheten inte återbesättes, utan att en tjänst som förskolerektor internannonseras, att rektor för Lommarskolan även ansvarar för skolans verksamhet på Vigelsjöenheten, och att en förstärkning görs genom att en verksam-hetschef tillsättes på deltid.

Lena Holmberg, som är oplacerad rektor, har återkommit i tjänst efter sin sjukskrivning. Hon tjänstgör tills vidare på Vigelsjöenheten och del-tar i rektorernas konferenser o dyl.

Frötuna
I maj 2004 går rektor på Frötunaenheten i pension varför förvaltningen har anledning att återkomma i ärendet.

Närtuna
Kurt Karlsson har efter lokal förhandling med enhetens samverkansgrupp erhållit tjänsten som rektor på Närtunaenheten.

* Regler för finansiering av barnomsorg och skola - nytt resurssystem
Daniel Bäckman från KPMG redogör för det pågående arbetet med att ta fram förslag till nytt resursfördelningssystem. Ett diskussionsmaterial är framtaget och skall användas vid två dagars arbetsseminarier med re-presentanter för bl a rektorer, tjänstemän från distriktskontoren, förvalt-ningskontoret, facken, kommunens ledningskontor och de enskilda verksamheterna. Intervjuer genomförs även med kommunstyrelsens ar-betsutskott och barn- och skolnämndens arbetsutskott. Slutförslaget presenteras den 2 oktober.

__________Bsn § 102
Bsn § 102

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

* Presidieträff med de mjuka nämnderna
Vice ordföranden informerar från presidieträff med de mjuka nämnder-na där bland annat ungdomsproblemen i Hallstaviksområdet diskutera-des. Andra punkter på dagordningen var skolsköterskornas situation, rapport från Brottsförebyggande rådet, sommaren