BSN 031020

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Charlotte S Grape, tillsynsinspektör
Kent Henningson, distriktschef 
Anne Josefsson, sekreterareUtses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-10-22

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 106-119
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-10-20

Datum för 2003-10-23 Datum för 2003-11-13
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x § 106-113 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x Tjg § 114-119 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg § 106-115, 118 
Olle Sewerin s x Tjg § 116, 117, 119 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 106 Val av justerare och tid för justering

§ 107 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 108 Budget 2003 och 2004 för barn- och skolnämnden

§ 109 Ändring av ramschema inom barn- och skolförvaltningens enheter,
Flygskolan

§ 110 Hyresbidrag till Montessoriskolan – ändring av avskrivningstid

§ 111 Anmälan av delegationsärenden

§ 112 Anmälan av delgivningar

§ 113 Rapport från förvaltningen

§ 114 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 115 Kurser och konferenser

§ 116 Förhyrning av förskola i Vallby, Rimbo

§ 117 Investeringar 2003-2004 – Byggnation av förskola i Östra Solbacka

§ 118 Bisysslor hos kommunala tjänstemän och förtroendevalda

§ 119 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen
__________

Bsn § 106

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor onsdagen den 22 oktober 2003 kl 17.00. 

__________

Bsn § 107 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och ser fram emot att beslutsunderlag i fortsättningen bifogas kallelsen till arbetsutskottet då den nya ekonomichefen nu hunnit installera sig.


Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse 2003-10-15 inkl bilagor

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för nämndens förbrukning i förhållande till budget och utfall per september månad enligt föreliggande skrivelse och förteckningar. Förbrukningen för nämndens totala verksamhet ligger i dagsläget 1 procentenhet över riktpunkt, vilket i förhållande till budgetramen motsvarar cirka 7 miljoner kronor.

__________

Bsn §108 Dnr BSN 03-049 041

Budget 2003 och 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningschefen att kontrollera med kommunledningen angående medelshantering 2004 av kompensation för ökningen inom barnomsorgen.


Bakgrund

Förvaltningen redogjorde vid arbetsutskottet den 6 oktober bland annat för extra besparingar som måste göras med anledning av tilldelningssystemet till nämnd. Detta gäller både barnomsorg och grundskola. Problemet har uppmärksammats av ledningskontoret. 

Politikerberedning

Au 6/10 Arbetsutskottet beslutade den 6 oktober 2003, § 57 att förvaltningens arbets-material kring besparingar 2004 snarast skulle sändas till arbetsutskottets 
ordinarie ledamöter, och att ett extra planeringsarbetsutskott läggs in den 3 november då budget, besparingsförslag och det nya resursfördelningssystemet diskuteras. 

Ärendet kommer alltså att behandlas vid extra planeringsarbetsutskott den 3 november, arbetsutskott den 10 november och beslut i nämnd den 17 november. 

__________
Bsn § 109 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema inom barn- och skolförvaltningens 
enheter, Flygskolan

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bevilja att Flygskolans schemaram utökas till kl 16.30 alla vardagar i 
veckan fr o m höstterminen 2003.

Underlag för beslut 
Ansökan 2003-09-05 från Flygskolan
Tjänsteskrivelse 2003-09-22

Bakgrund
Rektor för Flygskolan ansöker i skrivelse daterad den 5 september 2003 om utökning av enhetens schemaram till kl 16.30 alla dagar i veckan. Enheten avser att under verksamhetsåret 2003/2004 förlänga måndagarna för att skapa rimliga pedagogiska förutsättningar för Flygskolans elever och personal.
Tjänstemannaberedning
Enligt distriktschefens skrivelse daterad den 22 september 2003 har förvaltningen inget att erinra mot förslaget.
Politikerberedning
Au 6/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 oktober 2003, § 59. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

__________
Bsn § 110 Dnr BSN 03-231 718

Hyresbidrag till Montessoriskolan - ändring av avskrivningstid
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 17 november då ytterligare beredning krävs med anledning av att kompletterande handlingar inkommit.

Underlag för beslut 
Ansökan från Montessoriskolan som e-postats till ordföranden den 
9 september 2003 samt tjänsteskrivelse 2003-09-11

Bakgrund
Montessoriskolans rektor har tidigare ansökt om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av Montessoriskolans utökning av lokaler. Den 17 december 2002 beviljade nämnden utbetalning av överkostnader avseende perioden oktober-december 2002, och den 3 februari 2003 för perioden janúari-juni 2003 - båda med en avskrivningstid om sju (7) år. Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig i båda fallen mot beslutet.
Micael Blomqvist, Montessoriskolan, anhåller den 9 september 2003 om en ändring av avskrivningstiden till tre (3) år istället för sju (7) år för att klara Montessoriskolans framtida expansion med högstadium. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att behålla den nu gällande avskrivningstiden om (7) sju år. Tjänsteutlåtande föreligger i skrivelse daterad den 11 september 2003. 
Politikerberedning
Au 6/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 oktober 2003, § 60. Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 
Med anledning av att kompletterande handlingar i ärendet inkommit de senaste dagarna behöver förvaltningen bereda ärendet ytterligare. 
__________

Bsn § 111 Dnr BSN 03-017 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 395-399 enligt 
föreliggande förteckning 2003-10-01.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 112

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-10-01 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 113

Rapport från förvaltningen

* Skolbiblioteken

Distriktschef Irene Hjalmarsson-Rosén informerar om den biblioteksutredning som genomfördes vårterminen 2003. Samtliga enheter har fått en enkät att besvara. Resultatet redovisas i skrivelsen ”Biblioteksutredning”. Enheternas förutsättningar att stimulera barn och elever till läsning och informationssökande varierar från enhet till enhet, både när det gäller lokaler, datautrustning och personal. 

Viktiga komplement till skolbiblioteken är de integrerade folkbiblioteken, bokbussen och Stadsbiblioteket, vilka alla kan tjänstgöra som rådgivande instanser. En bra kontakt med biblioteken är viktig för enheternas pedagogiska verksamhet.

* Tillsyn av enskilda förskole- och fritidshemsverksamheter

Tillsynsinspektör Charlotte S Grape informerar från sina årliga besök på kommunens 22 enskilda förskolor och fritidshem. 

Frågor som diskuteras vid dessa träffar är bland annat hur det enskilda barnet med behov av särskilt stöd får detta tillgodosett, hur dokumentation av samtal med föräldrar, resurspersoner etc görs, och den särskilda pott som verksamheterna kan söka medel ur två gånger per år. 

Sex av verksamheterna hade fullgoda rutiner. Några hade inte kännedom om att utdrag ur belastningsregistret måste lämnas av personal som erbjuds anställning inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. Förvaltningen vill dock poängtera att ingen av verksamheterna brast i sin tillsyn av barnen. 

* Försöksverksamhet utan timplan

Distriktschef Kent Henningson informerar om Timplanedelegationens försöksverksamhet med utbildning utan timplan inom grundskolan. De kommunala nätverken för Stockholm norrort, där Vallentuna, Upplands-Bro, Norrtälje, 
Sigtuna, Lidingö, Tierp, Östhammar och Uppsala ingår, hade en träff i Sollentuna den 3 oktober då även nämndens vice ordförande Olle Jansson (s) närvarade. 

Bsn § 113 forts

* Individuella utvecklingsplaner

Distriktschef Kent Henningson redogör för Rimbodistriktets arbete kring individuella utvecklingsplaner. Syftet med en individuell utvecklingsplan är att den skall identifiera elevens och barnets behov och föreslå och leda till åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå. Åtgärderna och planerna skall leda till både kunskapsmässig och social utveckling, enligt läroplanens mål att sträva mot, för den enskilde eleven och barnet. Rimbodistriktets arbete kommer att presenteras för rektorerna, varefter ärendet återkommer för diskussion kring framtida hantering. 

* IT-användning i skolan

Distriktschef Kent Henningson redogör för hur elevernas IT-användning ser ut idag, t ex hur de kommunicerar, söker information och skapar med hjälp av text och bild. Distriktschefen informerar även om vilka programvaror som finns tillgängliga för elever, pedagoger och rektorer, samt vad som ingår i programvarurådets uppgifter. 

* Kvalitetsredovisning 2003 och Plan för uppföljning och utvärdering 2004

Genom projektet Växtkraft gör Norrtälje kommun en satsning på skolans verksamhet. Projektet finansieras dels av kommunen, dels med EU-bidrag beviljade via Svenska ESF-Rådet. En del i projektet är att utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Förvaltningschefen redogör för manualen för enheternas kvalitetsredovisning 2003 och plan för uppföljning och utvärdering 2004. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig/delaktig och när och till vem redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet".
* Utbildning i LUS - Läsutvecklingsschema
Förvaltningschefen informerar att rektorerna genomgått utbildning i LUS, Läsutvecklingsschema, som är ett aktivt redskap för att mäta var barnen och eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Sammanställning av alla elevers resultat kommer att vara färdigställt vid årsskiftet.Bsn § 113 forts

* IT-samordnartjänsten

Administrativa chefen informerar att Mats-Åke Svarfvar, som haft tjänsten som barn- och skolförvaltningens IT-samordnare, erhållit ny tjänst som rektor för Komvux. Förvaltningens ledningsgrupp kommer därför att se över vilka 
arbetsuppgifter den framtida samordnartjänsten behöver omfatta innan tjänsten annonseras ut.

* Nya resursfördelningssystemet

Förvaltningschefen informerar från träff med KPMG angående genomförande av det nya resursfördelningssystemet. Enligt konsulternas förslag, vilket överlämnats till kommunstyrelsen, skulle tidpunkten för genomförandet vara den 
1 januari 2004. Det har emellertid visat sig att systemet kommer att träda i kraft den 1 juli 2004. 

* ESF-projektet

Förvaltningschefen informerar att den avslutande delen av ESF-projektet har påbörjats inom förvaltningen och att en konsult kommer att upphandlas för att genomföra utvärdering av projektet som riktat sig till kommunens hela utbildningsväsende, dvs både barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

__________


Bsn § 114

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Nedanstående ärenden behandlades vid arbetsutskottet den 6 oktober

* Servicelinjens trafikering till bostadsområdet Sandkilen
Erland Wikman från tekniska kontoret redogjorde för rubricerade ärende. Förslag finns att SL:s servicelinje ska trafikera bostadsområdet Sandkilen enligt tidigare önskemål från boende i området. Tekniska kontoret föreslår att en särskild bussväg anordnas (som passerar skolområdet). Enligt turlista kommer servicelinjen att passera sju 
gånger dagligen på vardagar.

Trafiksäkerheten för barnen på Vigelsjöenheten riskerar att kraftigt försämras genom den föreslagna sträckningen, varför förvaltningen föreslår att ansökan avslås. Arbetsutskottet hade inga ytterligare synpunkter utöver det distriktschefen framfört.
* Kvalitetsredovisning 2003 och Plan för uppföljning och utvärdering 2004
Genom projektet Växtkraft gör Norrtälje kommun en satsning på skolans verksamhet. En del i projektet är att utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Kjell-Åke Eriksson, ledningskontoret, redogjorde för manualen för enheternas kvalitetsredovisning 2003 och plan för uppföljning och utvärdering 2004. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig/delaktig och när och till vem redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet".
* Skolskjutsärende
En förälder, vars barn åker buss till skolan, meddelar att busskortet blivit stulet och önskar nu erhålla ett nytt kort. Arbetsutskottet vidhåller att det är tidigare beslutade Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar som gäller.Bsn § 114 forts

* Besök på Familjecenter i Norrtälje 

Ordförande Lotta Lindblad Söderman (m) informerar från besök på 
Familjecenter, som är en mötesplats för familjer med barn i åldern 0-6 år 
för att stärka det sociala nätverket, erbjuda stöd, och vara kunskaps- och 
informationscentrum. Samarbetet sker med barn- och skolförvaltningen, 
barnmorskemottagningen Norrtälje sjukhus, barnavårdscentralen Norrtälje 
och socialförvaltningen.

__________
Bsn § 115

Kurser och konferenser

* Försöksverksamhet utan timplan 

Vice ordförande Olle Jansson (s) informerar från deltagande vid träff den 3 oktober angående försöksverksamhet utan timplan. De kommunala nätverken för Stockholm norrort deltog. Diskussion med politiker i de kommuner som ingår i nätverket vore önskvärt under våren 2004.

__________

Bsn § 116

Förhyrning av förskola i Vallby, Rimbo

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till tekniska kontoret att teckna hyreskontrakt med AB Riflex om förhyrning av lokaler för förskoleverksamhet i stadsdelen Vallby i Rimbo på en tidsperiod om 15 år från och med den 1 juli 2004.


Underlag för beslut

Skrivelse från tekniska kontoret 2003-10-15
Skrivelse från barn- och skolförvaltningen 2003-10-16

Bakgrund

Med anledning av att barn- och skolförvaltningen har behov av ytterligare förskolelokaler i centrala Rimbo har tekniska kontoret tagit fram hyresoffert på passande lokaler. Hyreskontraktet omfattar 335 kvm lokaler för förskoleverksamhet under en tidsperiod på 15 år från och med den 1 juli 2004. Tekniska kontoret har även tagit fram en kostnadskalkyl för uppförande av motsvarande lokaler i egen regi. Även en total driftskostnad för en kommunalt ägd lokal har tagits fram. 

Efter analys av kostnaderna på både kort och lång sikt gör tekniska kontoret bedömningen att den aktuella hyresofferten är konkurrenskraftig och föreslår att föreliggande kontrakt tecknas. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2003-10-16.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 117

Investeringar 2003-2004 – Byggnation av förskola i Östra
Solbacka

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbete och återkomma med projektet som investeringsärende.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-10-17

Bakgrund

Med anledning av nybyggnationen av villor i Östra Solbacka och det därav ökande barn- och elevantalet i denna del av Norrtälje krävs komplettering med en förskola innehållande tre avdelningar.
I enlighet med gällande investeringsrutin beslutad av kommunfullmäktige skall tekniska kontoret ha verksamhetsnämndens uppdrag att återkomma med investeringsärende inklusive beslutsunderlag. 
Tjänstemannaberedning
För att åstadkomma tillförlitligt underlag behöver tekniska kontoret komplettera programmet med förprojektering, systemhandlingar, ritningar och tidsplan. Med anledning av detta föreslår förvaltningen i skrivelse daterad den 17 oktober att nämnden beslutar uppdra till tekniska kontoret att genomföra programarbetet och återkomma med respektive projekt som investerings-ärende. 
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsn § 118 Dnr BSN 03-195 022
Bisysslor hos kommunala tjänstemän och förtroendevalda
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar

att till kommunens revisorer översända förvaltningschefens skrivelse daterad den 17 oktober 2003 som sin egen.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-10-17

Bakgrund

Kommunrevisionen har konstaterat att bisysslor förekommer bland kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Med anledning av detta vill kommunens revisorer ha uppgifter om omfattning och med vilken periodicitet sådana uppgifter begärs in av nämnden, samt om bedömning görs om konflikt finns.

Kommunens personalchef har i svar till kommunstyrelsen förklarat rutinerna på följande sätt: 

”Enligt Kommunförbundets arbetsgivarenhet är man sedan länge överens 
med samtliga fackliga organisationer om att det inte ska ligga en generell skyldighet för alla arbetstagare att anmäla bisyssla. 

Kommunens chefer har uppmanats att, under de årliga utvecklingssamtalen, eller när det annars aktualiseras, begära upplysningar om den anställde har någon form av bisyssla som berör hans/hennes anställning i kommunen. Efter underhandskontakter har det visat sig att kommunens chefer frågar om personalen har konkurrerande eller förtroendeskadande bisysslor vid planerings- /lönesamtalen. 

Enligt kommunens policy ska varje anställd ha utvecklingssamtal med närmaste chef minst en gång per år. Drygt 80 % av kommunens anställda 
har också regelmässigt planeringssamtal med sin chef. 

Bsn § 118 forts

Begäran om bisyssla ska ske utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Dessa bedöms av ansvarig chef. Om oklarheter uppstår kontaktas kommun-styrelsens förhandlingschef för tolkning och tillämpningsanvisning. Bisysslor för förvaltningschefer avgörs dock av kommunstyrelsens nuvarande förhand-lingsdelegation.”

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen anser enligt skrivelse daterad den 17 oktober 2003 att personalchefens svar väl förklarar rutinerna och att de därför kan gälla för barn- och skolförvaltningen.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 119

Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 17 november 2003 då de olika kontaktpolitikergrupperna skall redovisa svaren på de tre frågor nämndens politiker hade med sig till kontaktpolitikerträffen den 22 september, 

att skriftliga rapporter snarast skall lämnas till nämndsekreteraren.


Bakgrund

Nämnden har tidigare beslutat att samtliga kontaktpolitiker den 22 september skulle ha en uppstartsdag ute på de distrikt de har valt att ingå i. Respektive 
distriktschef har ansvarat för arrangemangen kring träffarna. Politikerna fick tre gemensamma frågeställningar att ta med sig till enheterna. 
Beslutande sammanträde
Efter diskussion beslutades att ärendet återremitteras till nämndens sammanträde den 17 november 2003 då redovisning görs från kontaktpolitikerträffen den 22 september. Kontaktpolitikerorganisationens utformning framöver kommer att diskuteras med förvaltningens ledningsgrupp. 
__________