BSN 031117


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-11-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 120-136
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-11-17

Datum för 2003-11-25 Datum för 2003-12-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x § 120-121 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg § 122-136 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 120 Val av justerare och tid för justering

§ 121 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 122 Budget 2004 för barn- och skolnämnden

§ 123 Barnomsorgstaxa – höjt avgiftstak fr o m den 1 januari 1004

§ 124 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag
för barn hos dagbarnvårdare

§ 125 Hyresbidrag till Montessoriskolan – ändring av avskrivningstid och
ansökan om tilläggsanslag

§ 126 Barnomsorgsbehov vid Svanbergaenheten

§ 127 Barnens träd

§ 128 Auktorisation av all enskild barnomsorg inom Norrtälje kommun

§ 129 Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet

§ 130 Kvalitetsredovisning av enskilda verksamheter

§ 131 Anmälan av delegationsärenden

§ 132 Anmälan av delgivningar

§ 133 Rapport från förvaltningen

§ 134 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 135 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

§ 136 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 120

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 24 november 2003 kl 13.00.

__________Bsn § 121 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten,

att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om inköps- och 
anställningsstopp för 2003,

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde den 16 december 2003 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få budget 2003 i balans, och att redovisningen visar på enheternas goda exempel.


Underlag för beslut

Förteckning 2003-11-13 och diagram över utfall per oktober månad 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för nämndens förbrukning i förhållande till budget och utfall per oktober månad enligt föreliggande förteckning daterad den 13 november 2003. 

Yrkanden

Patrik Dahl (c) yrkar att nämnden beslutar
- att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om inköps- och anställningsstopp för 2003.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar att nämnden beslutar
- att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde den 16 december 2003 redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att få budget 2003 i balans, och att redovisningen visar på enheternas goda exempel.

Efter diskussion beslutar nämnden enligt Patrik Dahls (c) och ordförandens Lotta Lindblad Södermans (m) yrkanden. 

__________

Bsn § 122 Dnr BSN 03-049 041

Budget 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Förvaltningschefen informerar att de fackliga organisationerna har rätten att kunna begära central förhandling enligt medbestämmandelagen MBL. Detta innebär att beslut i ärendet inte kan tas vid dagens sammanträde. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet behandlas vid extra nämndsammanträde den 1 december 2003.

Underlag för beslut

Förteckning över besparingsalternativ för budget 2004

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2003 att tilldela barn- och skolnämnden 715 400 000 kronor i driftbudget för år 2004. Nämndens sparbeting är 22 300 000 kronor. Förslag till besparingsalternativ för budgeten 2004 föreligger enligt förteckning.

Förvaltningen har tidigare redogjort för de extra besparingar som måste göras med anledning av tilldelningssystemet till nämnd. Detta gäller både barnomsorg och grundskola. Nämnden uppdrog den 20 oktober 2003 till förvaltningschefen att kontrollera med kommunledningen angående medelshantering 2004 av eventuell kompensation för ökningen inom barnomsorgen.

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 66.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Olle Jansson (s) yrkar 
- att ärendet behandlas vid nämndens ordinarie sammanträde den 16 december för att ge tid för diskussioner, och att på det viset även spara på kostnaderna för ett extra sammanträde.

Bsn § 122 forts

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att ärendet behandlas den 24 november 2003 i samband med arbetsutskottets planeringssammanträde.

Patrik Dahl (c) yrkar
- att ärendet behandlas den 1 december 2003 i anslutning till arbetsutskottets sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar att ärendet behandlas vid extra nämndsammanträde den 1 december 2003.

__________

Bsn § 123 Dnr BSN 03-026 008

Barnomsorgstaxa – höjt avgiftstak fr o m den 1 januari 2004

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunfullmäktige anta de från staten beslutade högsta nivåerna i maxtaxa för barnomsorgen att gälla fr o m 1 januari 2004.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-10-27

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni 2001 angående genomförande av maxtaxa i kommunen uppdrog fullmäktige till barn- och skolnämnden att utforma ny barnomsorgstaxa i enlighet med riksdagens beslut. Nämndens förslag överlämnades till kommunfullmäktige i september 2001. 
Riksdagen har nu beslutat att från den 1 januari 2004 höja den högsta avgiften inom maxtaxa för barnomsorgen. Kommunens statsbidrag för år 2004 kommer att minska med ca 1,5 mkr. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 27 oktober 2003 för förslag till nya avgiftsnivåer i barnomsorgstaxan för att täcka det intäktsbortfall som det minskade statsbidraget innebär. Förslaget avser endast högsta nivåerna i de olika intervallerna och påverkar inte Norrtälje kommuns nuvarande taxekonstruktion med olika tidsintervaller. Dessa kan komma att behandlas i särskilt beslut.
Politikerberedning
Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 67.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 124 Dnr BSN 03-268 717

Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

Beslut 

Ärendet utgår från dagordningen då det utgör ett delbeslut i nämndens beslut om budget 2004, vilket kommer att behandlas vid extra nämndsammanträde den 1 december 2003.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-10

Bakgrund

I dagsläget får dagbarnvårdarna ett omkostnadsbidrag baserat på barnets vistelsetid. Bidraget är en ersättning för mat, material och slitage. Norrtälje kommun följer Kommunförbundets rekommendation för nivå på omkostnadsersättning.

Barnomsorgspengen, som införs i Norrtälje kommun fr o m den 1 juli 2004, följer barnet oavsett om det har kommunal eller enskild barnomsorg. I samband med detta vill förvaltningen ersätta nuvarande omkostnadsbidrag med ett verksamhetsbidrag till dagbarnvårdare. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 10 november detaljerat för kostnadsberäkningar och vilka förbättringar som införande av ett verksamhetsbidrag ger. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget skall införas fr o m den 1 juli 2004 samtidigt som barnomsorgspengen börjar gälla. 

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 68.

__________

Bsn § 125 Dnr BSN 03-231 718

Hyresbidrag till Montessoriskolan – ändring av avskrivningstid och ansökan om tilläggsanslag
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar 

att avslå Montessoriskolans yrkande om tilläggsanslag för hyreskostnader för läsåret 2003/2004, och att avslå yrkandet om ändrad avskrivningstid till tre (3) år istället för sju (7) år med motiveringen att kommunen ser sig som civilrättsligt bunden vid den tidigare överenskommelsen och att nämnden i möjligaste mån tillmötesgått Montessoriskolans önskemål. 


Underlag för beslut 

Ansökan från Montessoriskolan 2003-09-09 och 2003-09-29
Förvaltningens skrivelser 2003-09-11 och 2003-10-24
Bakgrund
Montessoriskolans rektor har tidigare ansökt om att få kompensation för överkostnader som uppstått med anledning av Montessoriskolans utökning av lokaler. Den 17 december 2002 beviljade nämnden utbetalning av överkostnader avseende perioden oktober-december 2002, och den 3 februari 2003 för perioden januari-juni 2003 - båda med en avskrivningstid om sju (7) år. Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverade sig i båda fallen mot beslutet.
Micael Blomqvist, Montessoriskolan, anhåller den 9 september 2003 om en ändring av avskrivningstiden till tre (3) år istället för sju (7) år för att klara Montessoriskolans framtida expansion med högstadium. I skrivelse daterad den 29 september 2003 äskar Montessoriskolan även bidrag med 364 179 kronor för läsåret 2003/2004. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2003-09-11 att nämnden avslår Montessoriskolans yrkande om ändrad avskrivningstid. Förvaltningen föreslår även i skrivelse daterad 2003-10-24 att nämnden avslår yrkandet om tilläggsanslag för hyreskostnader avseende läsåret 2003/2004.

Bsn § 125 forts
Politikerberedning
Au 6/10, 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 oktober 2003, § 60 och den 10 november 2003, § 69.

BSN 20/10 Nämnden beslutade den 20 oktober 2003, § 110 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 17 november då ytterligare beredning krävdes med anledning av att kompletterande handlingar inkommit.

__________


Bsn § 126 Dnr BSN 02-260 712

Barnomsorgsbehov vid Svanbergaenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att avslå distriktschefens ansökan om att skolbarnsomsorg vid Svanbergaenheten från årsskiftet 2003-2004 endast erbjuds på fritidshem med undantag för barn med speciella behov, 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på alternativa lösningar för att möta efterfrågan på barnomsorgen på Svanbergaenheten,

att till tekniska nämnden påpeka vikten av att de så långt det är möjligt påskyndar programarbetet avseende Svanbergaenheten.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-10-08

Bakgrund

Barnomsorgen vid Svanbergaenheten omfattar idag enbart dagbarnvårdarverksamhet för förskolebarnen, och fritidshem/familjefritidshem för skolbarnsomsorgen. 

Enhetens dagbarnvårdare har full tid och viss överbeläggning samtidigt som antalet barn beräknas öka. Försök att nyrekrytera dagbarnvårdare har misslyckats, och de nya förskolelokalerna beräknas vara färdiga tidigast hösten 2004. Enhetens akuta barnomsorgsbehov måste snarast lösas.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen ger i skrivelse daterad den 8 oktober 2003 förslag på lösningar för Svanbergaenhetens del, vilka dock kräver beslut från nämnden.

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet beslutade den 10 november 2003, § 70 att avslå ansökan om att skolbarnsomsorg vid Svanbergaenheten från årsskiftet 2003-2004 endast erbjuds på fritidshem med undantag för barn med speciella behov, och 

Bsn § 126 forts

att till tekniska nämnden påpeka vikten av att de så långt det är möjligt påskyndar programarbetet avseende Svanbergaenheten.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar att nämnden beslutar
- att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på alternativa lösningar för att möta efterfrågan på barnomsorgen på Svanbergaenheten.

Patrik Dahl (c) yrkar bifall till arbetsutskottets och ordförandens tilläggsyrkande. 

__________


Bsn § 127 Dnr BSN 02-108 627

Barnens träd

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att säga upp avtalet med Ulla Frykstrand,

att erbjuda Ulla Frykstrand att få ta tillbaka trädet utan kostnad.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-25
Köpeavtal 1991-12-23

Bakgrund

1991 tecknade barn- och skolförvaltningen avtal med dramapedagog Ulla Frykstrand att Barnens träd köpes för 10 000 kronor med tillägget att ”Ulla Frykstrands idé med trädet efterlevs, att trädet lövas varje år av barn från olika skolor/fritidshem/fritidsgårdar, samt att trädet varje år sätts upp på t ex Lilla Torget i Norrtälje i samband med marknadsafton.”

Tjänstemannaberedning

Distriktschef Irene Hjalmarsson-Rosén informerar i skrivelse daterad den 25 september 2003 att trädet rests varje år i enlighet med avtalet. Med tanke på förvaltningens förestående besparingar och kostnaderna för trädets förvaring och reparationsbehov föreslås nämnden säga upp avtalet och erbjuda Ulla Frykstrand att få tillbaka trädet utan kostnad. 

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 70.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 128 Dnr BSN 03-163 718

Auktorisation av all enskild barnomsorg inom Norrtälje 
kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten att ge tillstånd för drift av förskolor och fritidshem i enskild regi i form av auktorisation, samt 

att bevilja bidrag för drift av barnomsorg i enskild regi förutsatt att de av nämnden fastställda kraven uppfyllts,

att beslutade förändringar bör meddelas både kommunal och enskild verksamhet tre månader innan de träder i kraft, 

att nämndens delegationsförteckning uppdateras i enlighet med dagens beslut.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet då de anser att förslaget är kostnadsdrivande och att de förordar upphandling. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-30

Bakgrund

Nämnden beslutade den 23 juni 2003 att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten att ge tillstånd för enskild person att driva familjedaghem i enskild regi i form av auktorisation förutsatt att de av nämnden fastställda kraven uppfyllts. Dagens ärende avser fastställande av formen för samverkan mellan kommunen och enskilda förskolor och fritidshem. 

Bsn § 128 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens barntillsynsinspektör redogör för ärendet i skrivelse daterad den 30 september 2003 och ger förslag på vilka krav som skall ligga till grund för auktorisation av barnomsorg i Norrtälje kommun. 

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 72.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar att nämnden beslutar
- att beslutade förändringar bör meddelas både kommunal och enskild verksamhet tre månader innan de träder i kraft, samt
- att nämndens delegationsförteckning uppdateras i enlighet med dagens 
beslut.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig då de anser att förslaget är kostnadsdrivande och att de förordar upphandling. 

__________ 

Bsn § 129 Dnr BSN 01-311 603

Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta föreliggande Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-30
Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet i 
Norrtälje kommun

Bakgrund

Tillsynen av Norrtälje kommuns 22 enskilda förskolor och 14 fritidshem har hittills skett utifrån en plan med tjänstemans syn på lämpligt innehåll. Behov finns av en mer kontinuerlig och fastställd plan utifrån gällande mål och inriktning då antalet enskilda verksamheter antas öka i framtiden.

Tjänstemannaberedning

Barntillsynsinspektören redogör i skrivelse daterad den 30 september 2003 för ärendet och förslag till Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet. I planen ges utrymme för särskild omsorg om barn i behov av särskilt stöd, samt krav på en tydlig kvalitetsgranskning. Utrymme ges även för rådgivning och stöd till bildandet av nya alternativ, stöd till redan befintlig verksamhet, samt kontakt med de enskilda skolorna i kommunen.

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 73.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 130 Dnr BSN 01-311 603

Kvalitetsredovisning av enskilda verksamheter

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta förslag till kvalitetsredovisning av enskild barnomsorg i Norrtälje kommun.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-09-30
Manual 

Bakgrund

Kommunen har ansvar för tillsyn av barnomsorg i enskild verksamhet. Tydliga krav på kvalitetsredovisning saknas dock för dessa verksamheter, varför förvaltningen tagit fram förslag till kvalitetsredovisning enligt Norrtälje kommuns system för uppföljning och utvärdering, det s k ”Hjulet”.

Syftet med denna kvalitetsredovisning, vilken är anpassad för de enskilda verksamheterna, är att ge nämnden möjlighet att få ett helhetsgrepp om barnomsorgen oavsett vem som utför uppdraget. 

Tjänstemannaberedning

Tillsynsinspektören redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 30 september 2003. 

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 73.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 131 Dnr BSN 03-017 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 400-404 enligt 
föreliggande förteckning 2003-11-03.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 132

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-11-06 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 133

Rapport från förvaltningen

”Med fokus på lärandet” – rektorernas konkretiseringar av målplanen

Under förmiddagspasset informerar distriktschef Björn Sandblad om det arbete rektorsgruppen genomförde den 5 november kring konkretiseringar av nämndens målplan. Ytterligare bearbetning av arbetsmaterialet kommer att göras i ledningsgruppen. 

Affischering och utdelning av flygblad på Roslagsskolan

Förvaltningschefen redogör för den kränkande affischering och utdelning av flygblad som sker på Roslagsskolan och på olika håll i Norrtälje. Information till enhetens ungdomar har givits vid en aulasamling, och skrivelse har gått ut till elevernas föräldrar. Händelserna har polisanmälts.

Barn- och skolnämnden beslutar

att stödja Roslagsskolans rektor i sitt arbete kring den kränkande affischering och utdelning av flygblad som bland annat sker på enheten ,

att nämnden ställer sig bakom och hänvisar till det uttalande kommunstyrelsens ordförande och de båda vice ordföranden tidigare gjort angående avståndstagande från rasism och främlingsfientlighet, nämligen ”att alla människor har rätt till ett liv fritt från hot och våld, och att vi, tillsammans med alla goda krafter, kommer att fortsätta arbetet för att detta ska bli verklighet”.

__________Bsn § 134

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Pensionärsavtackning

1997 beslutade barn- och skolnämnden att förvaltningen vid två tillfällen per år skall avtacka sina nyblivna pensionärer, och att även arbetsutskottet, förvaltningschefen och arbetsledare närvarar. Ordföranden informerar från årets andra avtackning på S/S Norrtelje, vilket var ett mycket trevligt och uppskattat evenemang.

__________


Bsn § 135 

Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

Beslut 

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen och kommer att behandlas vid nämndsammanträdet den 16 december 2003.


Bakgrund

Nämnden har tidigare beslutat att samtliga kontaktpolitiker den 22 september skulle ha en uppstartsdag ute på de distrikt de har valt att ingå i. Respektive 
distriktschef har ansvarat för arrangemangen kring träffarna. Politikerna fick tre gemensamma frågeställningar att ta med sig till enheterna. 
Politikerberedning
BSN 20/10 Nämnden beslutade den 20 oktober 2003, § 119 att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 17 november 2003 då de olika kontaktpolitikergrupperna skall redovisa svaren på de tre frågor nämndens politiker hade med sig till kontaktpolitikerträffen den 22 september, att skriftliga rapporter lämnas till nämndsekreteraren.

__________


Bsn § 136

Kurser och konferenser

Utbildningsdag för nämnden den 10 december 2003 

Ordföranden informerar att nämnden den 10 december 2003 skall ha en extra utbildningsdag. Programmet kommer bland annat att innehålla olika frågeställningar som behöver diskuteras inför 2004. 

Presidieträff med trafiksäkerhetsnämnden 

Ordföranden informerar att den 28 november, alternativt den 4 december, kommer presidierna i trafiksäkerhetsnämnden och barn- och skolnämnden att träffas för diskussioner i gemensamma ärenden. 

__________