BSN 031201

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 16.00-17.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-12-10

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 137-141
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Jan Sjöblom


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-12-01

Datum för 2003-12-11 Datum för 2004-01-07
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x § 137-140 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x Tjg 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x Tjg § 141 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 137 Val av justerare och tid för justering

§ 138 Budget 2004 för barn- och skolnämnden

§ 139 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

§ 140 Pedagogiska måltider, månatlig debitering och prishöjning

§ 141 Tilldelning till enheterna för barnomsorg, differentierade nivåer

__________

Bsn § 137

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
onsdagen den 10 december 2003. 

__________


Bsn § 138 Dnr BSN 03-049 041

Budget 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta internfördelad budget 2004 enligt föreliggande förslag daterat 
den 1 december 2003,

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde den 16 december 2003 lämna förslag till fördelning av besparingar om 2 838 000 kronor,

att uppdra till förvaltningen att särskilt se över de enheter som rapporterat om överdrag inför 2004, och att redovisningen ges vid planeringsarbetsutskott den 26 januari 2004.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


Underlag för beslut

Förteckning över internfördelad budget 2004, daterad 2003-12-01
Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetförslag 2003-12-01

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 9 september 2003 att tilldela barn- och skolnämnden 715 400 000 kronor i driftbudget för år 2004. Förslag till internfördelad budget 2004 föreligger enligt förteckning.

Förvaltningen har tidigare redogjort för de extra besparingar som måste göras med anledning av tilldelningssystemet till nämnd. Detta gäller både barnomsorg och grundskola. Nämnden uppdrog den 20 oktober 2003 till förvaltningschefen att kontrollera med kommunledningen angående medelshantering 2004 av eventuell kompensation för ökningen inom barnomsorgen. 

Bsn § 138 forts

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 66.

BSN 17/11 Barn- och skolnämnden beslutade den 17 november 2003, § 122 att behandla ärendet vid extra nämndsammanträde den 1 december 2003 med anledning av att de fackliga organisationerna begärt central förhandling enligt medbestämmandelagen MBL. 

MBL-förhandling

Förhandling med de fackliga organisationerna genomfördes enligt medbestämmandelagen 11 § den 17 december 2003 och central förhandling enligt 14 § den 26 november 2003.

Beslutande sammanträde 

Genomgång görs av den borgerliga gruppens förslag till budget 2004 enligt föreliggande förteckning. 

Ajournering för överläggningar kl 16.30-16.50. 

Olle Jansson (s) redovisar socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2004 enligt föreliggande förteckning. 

Yrkanden

Patrik Dahl (c) med instämmande av Ulla-Britt Pettersson (kd), Ingvar Holmqvist (fp) och Claes-Göran Brile (m) yrkar
- bifall till den borgerliga gruppens förslag.

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de båda framställda förslagen och finner att 
nämnden beslutar enligt den borgerliga gruppens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________

Bsn § 139 Dnr BSN 03-268 717

Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen då det skall kommuniceras med dagbarnvårdarna innan beslut om detaljfördelning fattas.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-19

Bakgrund

I dagsläget får dagbarnvårdarna ett omkostnadsbidrag baserat på barnets vistelsetid. Bidraget är en ersättning för mat, material och slitage. Norrtälje kommun följer Kommunförbundets rekommendation för nivå på omkostnadsersättning.

Barnomsorgspengen, som införs i Norrtälje kommun fr o m den 1 juli 2004, följer barnet oavsett om det har kommunal eller enskild barnomsorg. I samband med detta vill förvaltningen ersätta nuvarande omkostnadsbidrag med ett verksamhetsbidrag till dagbarnvårdare. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 19 november detaljerat för kostnadsberäkningar och vilka förbättringar som införande av ett verksamhetsbidrag ger. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget skall införas fr o m den 1 juli 2004 samtidigt som barnomsorgspengen börjar gälla. 

Politikerberedning

Au 10/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 november 2003, § 68.

BSN 17/11 Barn- och skolnämnden beslutade att ärendet skulle utgå från dagordningen då det är ett delbeslut i nämndens beslut om budget 2004.

Bsn § 139 forts

Beslutande sammanträde 

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen.

__________

Bsn § 140 Dnr BSN 03-267 622

Pedagogiska luncher, månatlig debitering och prishöjning

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

att fr o m den 1 januari 2004 införa en månatlig debitering på 200 kronor inklusive moms för personalens pedagogiska måltider,

att fr o m den 1 januari 2004 höja priset för en enskild pedagogisk måltid till 15 kronor inklusive moms,

att fr o m den 1 juli 2004 höja priset för den månatliga debiteringen till 300 kronor inklusive moms och för den enskilda debiteringen till 20 kronor inklusive moms.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare instämmer i den första beslutssatsen, men reserverar sig mot beslutet gällande andra och tredje beslutssatserna.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-12

Bakgrund

1998 beslutade barn- och skolnämnden att förvaltningens personal som äter pedagogisk lunch med barnen och eleverna enligt de riktlinjer som tagits fram betalar en avgift om 10 kronor per portion.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 12 november 2003 för den administrativa hanteringen kring de pedagogiska måltiderna, vilken är onödigt komplicerad. Förvaltningen föreslår att ett permanent månatligt löneavdrag läggs in i lönesystemet för den personal som äter pedagogiskt. De som inte väljer det månatliga avdraget betalar 15 kronor per måltid kontant till måltidspersonalen. 

Bsn § 140 forts

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Olle Jansson (s) yrkar
- att första beslutssatsen godkännes
- att andra och tredje beslutssatserna utgår och behandlas vid senare tillfälle.

Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- enligt förvaltningens förslag 

Propositionsordning

1 Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på första beslutssatsen och finner att nämnden beslutar bifalla densamma.

2 Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på andra beslutssatsen och finner att nämnden beslutar bifalla densamma.

3 Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på tredje beslutssatsen och finner att nämnden beslutar bifalla densamma.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare instämmer i den första beslutssatsen, men reserverar sig mot beslutet gällande andra och tredje beslutssatserna.

__________


Bsn § 141 Dnr BSN 02-298 040

Tilldelning till enheterna för barnomsorg, differentierade 
nivåer

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

att personaltilldelning till enheterna för barnomsorg 1-5 år skall göras i tre nivåer utifrån barnens närvarotid,

att tilldelningskvoterna för en förskoleplats skall vara:
0,1471 t o m 15 timmar per vecka
0,1553 över 15 timmar t o m 30 timmar per vecka
0,1635 över 30 timmar per vecka

att tilldelningskvoterna för en plats i familjedaghem skall vara:
0,1597 t o m 15 timmar per vecka
0,1685 över 15 timmar t o m 30 timmar per vecka
0,1774 över 30 timmar per vecka

att de nya tilldelningskvoterna skall införas fr o m den 1 januari 2004 till all barnomsorgsverksamhet för barn 1-5 år.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-19 inkl bilaga

Bakgrund

Personaltilldelningen till enheterna för barnomsorg 1-5 år är i dagsläget inte differentierad. Kvoten tilldelas per plats oavsett barnets schemalagda vistelsetid, vilket innebär att personalresurserna är desamma oavsett behovet. 

Nämnden behandlade förslaget med differentierade tilldelningskvoter inför budget 2003, men beslutade att skjuta fram ett eventuellt beslut tills barn- och skolpengen hade utretts.

Inför budget 2004 har nämnden fått en minskad budgetram, och förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå minskade kostnader. Ett införande av differentierad tilldelning förväntas ge en minskning av kostnaderna med 5,8 miljoner kronor.

Bsn § 141 forts

Tjänstemannaberedning

För att uppnå en rättvisare fördelning av personalresurserna efter planerad närvarobeläggning har förvaltningen arbetat fram ett förslag med en differentierad tilldelning i tre olika kvoter. Förslaget omfattar såväl de kommunala som de enskilda verksamheternas tilldelning. Platsbegreppet med 1,5 plats för barn under tre år skall finnas kvar.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden

Olle Jansson (s) yrkar 
- avslag på förvaltningens förslag.

Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________