BSN 031216


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, distriktschef
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Kerstin Ericsson, Malin Ögland, Kalle Güettler, Biblioteket
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2003-12-19

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 142-157
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2003-12-16

Datum för 2003-12-22 Datum för 2004-01-12
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 142 Val av justerare och tid för justering

§ 143 Månatlig budget- och verksamhetsrapport, besparingsbeslut

§ 144 Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 145 Granskning av verifikationer

§ 146 Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning

§ 147 Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad

§ 148 Sammanträdestider 2004 för barn- och skolnämnden

§ 149 Barn- och skolnämndens internkontrollplan, rapport

§ 150 Anmälan av delegationsärenden

§ 151 Anmälan av delgivningar

§ 152 Rapport från förvaltningen

§ 153 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 154 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

§ 155 Kurser och konferenser

§ 156 Bidrag till fritidsgårdsverksamhet, Söderby-Karls IF

§ 157 Tack

__________

Bsn § 142

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
fredagen den 19 december 2003, kl 14.00. 

__________
Bsn § 143 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport, besparingsbeslut

Beslut 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslutet.

Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela sparbetinget på 2,8 miljoner kronor i budget 2004 med att
1,6 mkr tas av det förväntade överskottet på Särskolan, och
1,2 mkr på nedskärning av specialistfunktioner,

att nämnden ser allvarligt på det prognostiserade underskottet i budget 
för 2003, och uppdrar till förvaltningen att säkerställa att budgetuppföljningen blir tydligare och att åtgärder vidtages i tid för att förhindra 
budgetöverskridande 2004.


Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter önskar följande antecknat i protokollet: En fokusering på redovisningsrutinerna innebär inte någon garanti för att framtida underskott upptäcks i tid för att kunna åtgärdas. Det är de faktorer som lett till ökade kostnader eller minskade intäkter som man i första hand måste koncentrera insatserna till.


Underlag för beslut

Utfall per november månad

Politikerberedning

Au 1/12 Arbetsutskottet beslutade den 1 december 2003, § 77 att behandla ärendet direkt på nämnd den 16 december 2003.

Bsn § 143 forts

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen och ekonomichefen redogör för enheternas budgetläge enligt föreliggande förteckning, vilken redogör för förbrukningen i förhållande till budget. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 9,6 miljoner kronor.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter meddelar att de inte tänker delta i beslut.

__________Bsn § 144 Dnr BSN 02-117 043

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt 
förteckning 2003-11-19 om tillsammans 47 170 kronor.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-19

Bakgrund

Barnomsorgsräkningar som inte betalats i tid lämnas till Intrum Justitia för inkassokrav och eventuell långtidsbevakning. Ärendet ligger kvar hos dem tills fordran betalats, varvid Norrtälje kommun får ta del av halva beloppet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 19 november 2003 att nämnden beslutar att fordringar som bedöms mycket osäkra skall avskrivas från och med den 1 december 2003. Summan för de osäkra fordringarna uppgår till 47 170 kronor. Detta innebär inte att skulderna efterskänks, utan kommer att bevakas även i fortsättningen och om möjligt drivas in.

Politikerberedning

Au 1/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 december 2003, § 78.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 145 Dnr BSN 03-197 040

Granskning av verifikationer

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna barn- och skolförvaltningens kommentarer och kompletteringar till revisionsskrivelsen, inklusive de två kompletteringar som 
tidigare saknades, och att översända svaret till revisorerna.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2003-11-19 

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ett urval av kommunens verifikationer för 2003. Granskningen har omfattat samtliga verifikationer under perioden januari-maj där beloppet är högre än 1 000 kronor och som avser kostnadsslagen för representation, resor, kurser och konferenser.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 19 november 2003 att de felaktiga verifikationerna kompletterats med de uppgifter som saknats, och att förvaltningen förbättrat sina rutiner kring fakturahantering. 

Politikerberedning

Au 1/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 december 2003, § 79.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

_________

Bsn § 146 Dnr BSN 02-247 600 
Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta föreliggande förslag till Plan för uppföljning och utvärdering 
och Kvalitetsredovisning.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2003-11-28
Förslag till Plan för uppföljning och utvärdering och Kvalitetsredovisning
Bakgrund
Genom projektet Växtkraft gör Norrtälje kommun en satsning på skolans verksamhet. En del i projektet är att utveckla ett verktyg för planering, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta möjliggör kontroll av att budgetramar hålls, att organisationen utvecklas och kvalitetssäkras, och att alla anställda får möjlighet till personlig utveckling. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för uppföljning och utvärdering och en manual för enheternas kvalitetsredovisning. Av planen framgår vilket område som skall följas upp, metod, tidpunkt, vem som är ansvarig /delaktig, när - och till vem - redovisning skall ske. Planen uppfyller ett av nämndens mål i "Med fokus på lärandet". Materialet presenterades för nämnden den 20 oktober 2003 av Kjell-Åke Eriksson.

Politikerberedning
Au 1/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 december 2003, § 80.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________ 


Bsn § 147 Dnr BSN 01-183 212
Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret framföra barn- och skolnämndens önskemål att nämndens behov av lokaler för barnomsorg och grundskola även kommer att finnas med i detaljplanen för området. 


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2003-10-27

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Nordrona i Norrtälje skall hållas utställt för samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) den 1 november 2003 till den 15 januari 2004. 

Handlingarna har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till samrådsyttrande. Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen sändas till ledningskontoret senast den 15 januari.

Politikerberedning

Au 1/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 december 2003, § 81.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________Bsn § 148

Sammanträdestider 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2004 
enligt nedan:

Planerings- Arbetsutskott Nämnd
arbetsutskott

26/1 2/2 16/2
9/2 8/3 22/3
29/3 5/4 19/4
26/4 3/5 17/5
10/5 24/5 7/6

30/8 6/9 20/9
27/9 4/10 18/10
25/10 8/11 22/11
29/11 6/12 inför 2005


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2004 för barn- och skolnämnden varvid hänsyn har tagits till budgetprocessen och 
datum för kommunfullmäktiges planerade sammanträden.

Politikerberedning

Au 1/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 december 2003, § 82.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 149 Dnr BSN 02-322 600

Barn- och skolnämndens internkontrollplan, rapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Underlag för beslut

Rapport 

Bakgrund

I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete med syfte att få samtliga nämnder att upprätta en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att 2003 skall vara ett introduktionsår för nämnderna och förvaltningarna att arbeta med detta och att samtliga nämnder i sin plan skall ha med inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och attestering. Barn- och skolnämnden beslutade i december 2002 att även delegation och diarieföring skulle ingå i planen för 2003.

Beslutande sammanträde 

Den administrativa chefen redogör för uppföljningen av nämndens fyra kontrollområden enligt föreliggande rapport.

_________
Bsn § 150

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 405-410 enligt 
föreliggande förteckning 2003-12-03.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 151

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2003-12-03 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 152

Rapport från förvaltningen

Biblioteket informerar
Under förmiddagspasset informerar bibliotekschefen Kerstin Ericsson, Malin Ögland från Håbo kommun och författaren Kalle Güettler om folkbiblioteken och deras verksamhet och samarbetet med skolbiblioteken. Information ges även om lagar och förordningar och kommunens möjlighet att söka statsbidrag för inköp av litteratur.

Kerstin Ericsson rapporterar också om Häverödistriktets läsprojekt 2003 ”Värsta läsningen”, vilket bland annat syftar till att stärka elevernas lust att läsa skönlitteratur och öka deras förmåga att kunna tillägna sig faktatexter och ha bokprat med personalen. Läsutvecklingsschemat LUS kommer att användas vid utvärdering av projektet.

ESF-projektet - slutrapport av steg 1
Distriktschef Björn Sandblad redogör för resultaten på de utvärderingsenkäter som gjorts på steg 1 i ESF-projektet. Samtliga deltagare, handledare, rektorer och chefer har haft möjlighet att besvara enkäterna. Enligt konsulten, som genomfört utvärderingen, är förvaltningens resultat mycket bra! 

Det ESF-projekt barn- och skolförvaltningen nu genomför är det första och största projekt som genomförts i region Stockholm och östra Svealand. ESF-rådet är mycket imponerade av det omfattande arbete som gjorts.

Skolverkets utbildningsinspektion av barnomsorgs- och skolverksamheten i Norrtälje kommun
Skolverket skall på regeringens uppdrag genomföra utbildningsinspektion i landets samtliga kommuner och skolor under en sexårsperiod (gäller även de enskilda verksamheterna). De områden som blir föremål för inspektion är förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen, samt svenskundervisning för invandrare. 

Under perioden januari-maj 2004 kommer alla skolor i kommunen att besökas, liksom förskolorna Kuggwass och Tellus, förskolan på Vätö, fritidshemmet Smedjan och fritidshemmen på Grind- och Långsjöenheterna. 

Syftet med utbildningsinspektionen är att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen och att kontrollera att nationella krav i skolförfattningarna följs. En väsentlig del av inspektionen är att granska kommunens och enheternas eget kvalitetsarbete och förmåga att utveckla sin verksamhet.

Bsn § 153

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Möte med förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté 
Förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté (PAMK) har tidigare framfört önskemål om att få föra diskussioner med nämndens politiker. 

Den 1 december hade PAMK:en och arbetsutskottet en öppen dialog om bland annat budget, tidsplaner, det nya tilldelningssystemet, konsekvenser av besparingar, nämndens nuvarande och framtida verksamheter. Ny träff kommer att bokas i februari-mars inför kommunfullmäktiges remissomgång beträffande budgetramar 2005.

Träff med presidierna i de mjuka nämnderna
Ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschefen har träffat presidierna i socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. Punkter som diskuterades var bland annat årets Luciafirande, situationen i Hallstavik, och olika hälsoprojekt. 

Träff med trafiksäkerhetsnämndens presidium
Ordföranden och förvaltningschefen har även träffat presidiet i trafiksäkerhetsnämnden. Ärenden som diskuterades var trafiksäkerhetsutbildningen i skolorna, barntrafikskolan och skolskjutsar.

Träff med Musikskolan
Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) har träffat Musikskolans rektor och diskuterat enhetens verksamheter. Ordföranden, Olle Sewerin (s), distriktschef Irene Hjalmarsson-Rosén och rektor Karin Holdar ingår i den grupp som kommer att träffas och gemensamt diskutera målen för Musikskolan. 

__________


Bsn § 154 

Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

Nämnden diskuterar den framtida kontaktpolitikerorganisationens utformning och enas om att kontaktpolitikerna under 2004 skall ha två träffar i sina respektive distrikt - ett under våren och ett under hösten. Politikerna skall även ha gemensamma frågeställningar med sig ut till enheterna. 

Arbetsutskottet kommer att behandla ärendet vid planeringsarbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2004. 

__________Bsn § 155

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________

Bsn § 156 

Bidrag till fritidsgårdsverksamhet, Söderby-Karls IF 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Söderby-Karls IF 8.000 kronor i bidrag till fritidsgårdsverksamhet för verksamhetsåret 2003.


Underlag för beslut

Ansökan 2003-09-16
Förvaltningens skrivelse 2003-12-15

Bakgrund

Söderby-Karls idrottsförening ansöker i skrivelse daterad den 16 september 2003 om 20.000 kronor i bidrag till fritidsgårdsverksamhet. Ansökan avser verksamhetsåret 2003.

Det generella bidrag som normalt beviljas denna typ av verksamhet enligt tidigare nämndbeslut är 8.000 kronor, vilket därför föreslås även i detta fall.

__________


Bsn § 157

Tack

Ordföranden tackar samtliga politiker i nämnden och tjänstemän i förvaltningen för ett mycket gott samarbete och tillönskar alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.

Även vice ordföranden tackar för det gångna året och tillönskar alla en skön Helg och ser fram emot ett konstruktivt samarbete under det nya året 2004.

__________