BSN 040216
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare
Ann S Pihlgren, rektor Freinetskolan Mimer
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-02-19

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-18
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-02-16

Datum för 2004-02-20 Datum för 2004-03-12
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justerare och tid för justering

§ 2 Betänkandet (Ds 2003:46) Var-dags-inflytande

§ 3 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 4 Bokslut 2003 för barn- och skolnämnden

§ 5 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton 
i 2004 års budget

§ 6 Norrtälje kommuns reglemente, remiss om förslag till ny struktur

§ 7 Policy för representation, remiss om förslag till ny policy

§ 8 Barn- och skolnämndens internkontroll 2004 

§ 9 Ansökan om ersättning för skolgång utomlands

§ 10 Uppföljning av budgetprocessen

§ 11 Barnomsorgsplatser i Rimbo centralort

§ 12 Förfrågan om köp av fastigheter i Edsbro

§ 13 Utökning av förskolelokaler i Hysingsvik

§ 14 Anmälan av delegationsärenden

§ 15 Anmälan av delgivningar

§ 16 Rapport från förvaltningen

§ 17 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 18 Kurser och konferenser - öppet sammanträde

__________

Bsn § 1

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 19 februari 2004 kl 16.00. 

__________Bsn § 2 Dnr BSN 03-297 610, UN 03-194 600
Var-dags-inflytande, betänkande (Ds 2003:46), dnr U2003/4088/S
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 

att till utbildningsdepartementet översända ordförandens yttrande daterat den 2 februari 2004 som sitt eget, och 

att samtidigt översända utbildningsnämndens yttrande daterat den 13 februari 2004. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Underlag för beslut

Barn- och skolnämndens yttrande 2004-02-02
Utbildningsnämndens yttrande 2004-02-13

Bakgrund

Utbildningsdepartementets betänkande Var-dags-inflytande har på remiss sänts till Norrtälje kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har uppdragit till utbildningsnämnden att i samarbete med barn- och skolnämnden besvara remissen. Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 16 februari 2004. 

Tjänstemannaberedning

Barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden i Norrtälje kommun tillstyrker utbildningsdepartementets förslag och ser det som ett utomordentligt redskap för att kunna utveckla arbetet med elevdemokrati och föräldrars engagemang i förskola och skola. Det är en förutsättning för ett bra resultat att barn, elever och föräldrar kan känna sig delaktiga och att de på ett tidigt stadium har möjlighet att påverka. 

Utbildningsnämndens yttrande redogör även för synpunkter och påpekanden gällande rubrikerna 2 - Utgångspunkter, 3 - Inflytande idag, 5 - Arbetsgruppens överväganden och slutsatser, 6 - Arbetsgruppens förslag och 7 - Ekonomiska konsekvenser.


Bsn § 2 forts 

Politikerberedning

Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 10.

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar barn- och skolnämnden att sända sitt och utbildningsnämndens yttrande var för sig. 

__________

Bsn § 3 Dnr BSN 03-049 041

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Internfördelad budget 2004 daterad 2004-01-29
Uppföljning per verksamhet januari 2004-02-06

Beslutande sammanträde 

Förteckning över den helt finansierade internfördelade budgeten 2004 föreligger. Ekonomichefen redogör också muntligt för uppföljningen per verksamhet i januari 2004.

__________


Bsn § 4 

Bokslut 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande översända barn- och skolnämndens bokslut 2003 till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter önskar följande antecknat i protokollet: 

”Vi kan inte mer än beklaga det resultat som presenterats och konstaterar att majoritetens agerande under det gångna året inte underlättat för verksamheten att hantera sin budget. Inte minst det faktum att enheterna fick sin budget först efter ett kvartals verksamhet måste betraktas som anmärkningsvärt. 

Resten av året har därefter kännetecknats av otydlighet och ryckiga beslut. Det sena beslutet om inköpsstopp ser vi som ett typiskt exempel på majoritetens oförmåga att hantera helheten och istället agera med oplanerade åtgärder i ett sent skede.”

Underlag för beslut

Verksamhetsberättelse bokslut 2003 daterad 2004-02-12

Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall bokslut och verksamhetsberättelse för år 2003 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 13 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2003 redogör bland annat för barn- och skolnämndens uppdrag, mål och resultat, satsningar och förändringar i de olika verksamheterna, samt ger kommentarer kring ekonomin.

Bsn § 4 forts

Årsredovisningsblanketterna redogör för driftbudget, verksamhetsintäkter/kostnader och investeringar. Förteckning över olika nyckeltal föreligger.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter anmäler att de önskar en protokollsanteckning med i protokollet.

__________


Bsn § 5 Dnr BSN 02-080 040
Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2004 års budget
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2004,
att för nämndens samtliga konton skall förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren, var och en för sig utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro, 
att respektive distriktschef under perioder av vikariat för förvaltningschefen skall ha attesträtt för nämndens samtliga konton.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-01-15
Bakgrund
Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd, eller förvaltningschef på delegation, utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar. 
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 4. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________


Bsn § 6 Dnr BSN 03-108 003
Norrtälje kommuns reglemente, remiss om förslag till ny 
struktur
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunstyrelsen göra ändringar i barn- och skolnämndens 
reglemente enligt förvaltningens skrivelse daterad den 2 februari 2004.

Underlag för beslut
Remiss med förslag på nytt reglemente
Förvaltningens skrivelse 2004-02-02

Bakgrund
Kommunens ledningskontor har sammanställt förslag på ny struktur för samtliga nämnders reglementen. I förslaget finns dels en A-del som berör samtliga nämnder, dels en B-del som berör var nämnd för sig. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända förslaget på remiss till samtliga nämnder. 
Yttrande skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 16 februari 2004. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen presenterar i skrivelse daterad den 2 februari 2004 sitt förslag på ändringar i reglementet för barn- och skolnämnden med hänsyn tagen till förvaltningens nuvarande verksamheter.
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 5. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
___________

Bsn § 7 Dnr BSN 03-190 105
Policy för representation, remiss om förslag till ny policy
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen framföra att ur barn- och skolnämndens perspektiv finns det inget att erinra mot förslaget till ny representationspolicy.

Bakgrund
Kommunens ledningskontor har upprättat förslag till ny policy för representation. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolagen i Norrtälje Kommunhuskoncern. 
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 6. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 8 Dnr BSN 02-322 600
Barn- och skolnämndens internkontroll 2004 
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att följande områden skall ingå i nämndens internkontrollplan 2004: 
delegation, diarieföring, representation, attestering, köhantering för barnomsorg, utskrift av anställningsbeslut och registrering av utdrag
ur polisens belastningsregister.
Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-01-19
Bakgrund
I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete som syftar till att samtliga nämnder upprättar en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. 
Introduktionsåret 2003 ingick inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och attestering i planen. I december 2002 beslutades att även delegation och diarieföring skulle ingå i planen för 2003. Den administrativa chefen redogjorde den 16 december 2003 för uppföljningen av nämndens fyra kontrollområden.
Nämnden har nu att ta ställning till vilka områden som skall ingå i 2004 års internkontrollplan.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 19 januari 2004 att nämnden utökar kontrollområdena delegation, återrapportering av delegationsbeslut, diariehantering och granskning av inkomna ärenden via e-post. Nämnden föreslås också att i internkontrollplanen föra in representation, attestering, köhantering för barnomsorg, anställningsbeslut och registrering av registerutdrag.
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 7. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 9 Dnr BSN 01-025 605
Ansökan om ersättning för skolgång utomlands
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att avslå ansökan om ersättning för elevs skolgång i Svenska skolan i 
Fuengirola, Spanien, med hänvisning till Skolverkets information att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. 

Underlag för beslut
Ansökan 2004-01-14
Förvaltningens yttrande 2004-01-16
Bakgrund
Ansökan om ersättning för elevs skolgång i Spanien har inkommit till förvaltningen. Familjen vistas i Spanien på grund av hälsoskäl och eleven går i Svenska skolan i Fuengirola, Spanien. Förvaltningen har betalat elevens skolgång i Spanien sedan 2001. Hösten 2002 fick föräldrarna besked om att skolpengen skulle upphöra efter innevarande läsår. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen har vid kontakt med Skolverket fått informationen att elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. När eleven lämnar riket övergår ansvaret för denne helt till föräldrarna. 
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 8. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 10 Dnr BSN 03-049 041
Uppföljning av budgetprocessen
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunens revisorer översända ordförandens skrivelse daterad den 2 februari 2004 som sin egen.

Underlag för beslut
Skrivelse 2004-02-02
Bakgrund
Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Komrevs rapporter över uppföljningen av kommunens nya budgetprocess har sänts till nämnden för synpunkter. Förvaltningen har i skrivelse daterad den 21 januari 2004 bekräftat den bedömning Komrev gjort beträffande resultat- och verksamhetsansvarigas, dvs rektorernas, uppfattning om den nya beslutsprocessen.
Ordförandens yttrande
”Nämnden ser allvarligt på hur rektorerna upplevt budgetprocessen. 
Vi håller på att arbeta fram ett ekonomiskt system som kommer att bli lättare att arbeta med. Både budget- och redovisningsarbetet kommer att bli mer överskådligt. Syftet är också att det ska bli tydligare för rektorerna att arbeta i systemet. 
I det fortsatta budgetarbetet kommer vi att intensifiera samarbetet med rektorerna och förutsätter att det nya systemet ska ge dem den information och de förutsättningar som behövs för att ge dem möjlighet att ha kontroll över sin budget.”
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 9. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________


Bsn § 11 

Barnomsorgsplatser i Rimbo centralort

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att vänta med att öppna den Öppna förskolan i Rimbo tills byggnadsnämnden tagit beslut om bygglov för dagbarnvårdarverksamhet i 
Rimbo kommunalhus.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-02-02

Bakgrund

Akut platsbrist råder inom barnomsorgen i centrala Rimbo, vilket innebär svårigheter att tillgodose barnomsorgsgarantin. Dagbarnvårdarna klarar inte att ta emot fler små barn i sin verksamhet. Öppna förskolans lokal har varit stängd för reparation under januari månad.

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 2 februari 2004. En möjlig lösning på barnomsorgsproblemen i Rimbo är att om dagbarnvårdarverksamheten flyttar till Rimbo kommunalhus kan en ny förskoleavdelning öppnas på Skarsjöstugan. De kan då ta emot de barn som står i kö till förskoleplats. 

Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 2. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 12
Förfrågan om köp av fastigheter i Edsbro 
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att meddela ledningskontoret att barn- och skolnämnden i dagsläget inte har något behov av ytterligare lokaler i Edsbro.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-01-29
Bakgrund
Ledningskontoret har fått en förfrågan från Edsbro Missionsförsamling angående eventuellt intresse från kommunens sida att köpa två fastigheter i Edsbro tätort. Enligt gällande detaljplan är fastigheterna avsedda för bostäder.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 29 januari 2004 att fastigheterna ligger geografiskt bra till för att användas till barn- och skolverksamheten i Edsbro då de ligger några hundra meter från Edsbro skola. Det finns även ett bilfritt gångstråk mellan fastigheten och skoltomten. I de prognoser som finns tillgängliga kan förvaltningen dock inte se att verksamheten i Edsbro kommer att utökas inom de närmaste tio åren.
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 12. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________


Bsn § 13 
Utökning av förskolelokaler i Hysingsvik
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av 
att hyra före detta Östra Roslagens elverks lokaler i Hysingsvik för 
förskoleverksamhet.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-02-02
Bakgrund
Ett antal reformer inom barnomsorgen har resulterat i att efterfrågan på förskoleplatser har ökat. Nyproduktionen av förskolor har varit minimal och har hittills endast resulterat i ett par paviljonger i Norrtälje tätort. 
På landsbygden, och då speciellt i områden som Bergshamra och Frötuna, är behovet av förskoleplatser större än vad kommunen kunnat uppbringa.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 2 februari 2004 att nämnden har möjlighet att i bra lokaler, vilka har ett strategiskt läge, starta en förskola i Hysingsvik. För föräldrar i Bergshamra, Lännabygden, Frötuna och i viss mån Furusund blir barnomsorgen lättillgänglig. Beräknad start för förskoleverksamheten är den 1 augusti 2004.
Politikerberedning
Au 2/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 12. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________


Bsn § 14 
Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna den utökade redovisningen av delegationsbeslut nr 411-430 enligt föreliggande förteckning 2004-02-04.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 15

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning 2004-02-04 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 16

Rapport från förvaltningen

De enskilda verksamheterna presenteras

Under förmiddagspasset informerar Ann S Pihlgren, rektor för Freinetskolan Mimer, för de enskilda verksamheternas nätverk och deras samarbete. Som exempel på hur en enskild verksamhet kan fungera redogör Ann för arbetet i den skola hon själv är rektor på. 

Bokslut 2003 för barn- och skolnämnden

Förvaltningschefen redogör för barn- och skolnämndens verksamhetsberättelse och bokslut 2003. Av bokslutet framgår nämndens uppdrag, mål och resultat, satsningar och förändringar i de olika verksamheterna, samt kommentarer kring ekonomin.

Rektorstjänsten vid Frötunaenheten

Förvaltningschefen informerar att med anledning av att nuvarande rektor för Frötunaenheten går i pension inom kort har tjänsten annonserats både internt och externt.

Skolverkets utbildningsinspektion i kommunens samtliga skolor

Förvaltningschefen informerar om Skolverkets möte med förvaltningsledningen gällande den utbildningsinspektion som påbörjats i Norrtälje kommun. 

Syftet med inspektionen är att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen och att kontrollera att nationella krav i skolförfattningarna följs. En väsentlig del av inspektionen är att granska kommunens och enheternas eget kvalitetsarbete och förmåga att utveckla sin verksamhet. Skolverket kommer att redovisa resultatet både per enhet och totalt. 

__________


Bsn § 17

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ledamöternas deltagande i arbetsgrupper 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att nedanstående ledamöter kommer att ingå i följande arbetsgrupper:

- Övergången grundskolan-gymnasiet: Lotta Lindblad Söderman (m)
(sammankallande), Hanna Stymne Bratt (s) och Robert Johansson (c)

- Musikskolan: Olle Sewerin (s) (sammankallande) och Claes-Göran
Brile (m), och 

att ledamöternas uppdrag specificeras.

__________Bsn § 18

Kurser och konferenser

Öppet nämndsammanträde

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att nämndens sammanträde den 17 maj 2004 skall vara offentligt,

att nämndens kontaktpolitiker under dagen besöker sina respektive distrikt och att berörd distriktschef organiserar dagens program i samråd med distriktets politiske gruppledare, 

att lokala styrelser och enhetsråd uppmärksammas speciellt denna dag.

__________