BSN 050528

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-11.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Irene Hjalmarsson-Rosén, distriktschef
Per Jangen, distriktschef
Björn Sandblad, distriktschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-06-07

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 59-68
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-05-28

Datum för 2004-06-08 Datum för 2004-06-29
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Kerstin Sandhaag kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Lars Hedberg s x 
Anders Sundberg s x Tjg 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 59 Val av justerare och tid för justering

§ 60 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, beslut om besparingar 2004 

§ 61 Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

§ 62 Delårsrapport 1 från barn- och skolnämnden

§ 63 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

§ 64 Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens enheter, Långsjöenheten

§ 65 Utökning av förskolelokaler i Hysingsvik, start av förskola

§ 66 Nämndsammanträdet den 7 juni 2004 ställs in

§ 67 Redovisning av barn- och skolförvaltningens lokalsituation och behov av förskolelokaler

§ 68 Tack och trevlig sommar

__________
Bsn § 59

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 7 juni 2004, kl 13.00.

__________

Bsn § 60 Dnr BSN 04-044 040 

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport, 
beslut om besparingar 2004 

Beslut 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut.


Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att budgetbesparingar 2004 skall göras enligt alternativ 1 i bilaga daterad den 17 maj 2004, reviderad 2004-05-28,

att tillämpningsföreskrifterna skall revideras enligt följande:
Vid placering pga arbetsbrist, vid föräldraledighet och allmän
förskola erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka som skall 
fördelas på 3 timmar per dag. Lunch ingår ej.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare påpekar att nämnden borde beakta barnchecklistan när beslut fattas i ärendet. 

Vänsterpartiets ledamot önskar antecknat i protokollet: ” I den del som rubriceras Alternativ 1 konsekvens beskrivs endast ”hårda konsekvenser”, dvs antal barn per vuxen. Den delen borde i större utsträckning innehålla det som är ”mjuka konsekvenser”. Vad innebär det för barn, personal och föräldrar i det pedagogiska arbetet, i omsorgen om barnen och i personalens arbetssituation?”

Underlag för beslut
Skrivelse 2004-04-16 inkl bilagor
Tilläggsskrivelse 2004-05-17 inkl bilagor reviderad 2004-05-28

Bakgrund

Ekonomichefen refererar till tidigare lämnad prognos och månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars månad enligt skrivelse daterad den 16 april 2004, vilken visade på ett underskott på förskolan med 7 mkr, skolskjutsar 1 mkr och grundskolan ca 1 mkr. 


Bsn § 60 forts 

Anmälan har gjorts till ledningskontoret att en indexuppräkning på skolskjutsar behöver göras då detta inte skett på flera år. Förvaltningens skrivelse anger en rad åtgärder som kan vidtas för att begränsa det beräknade underskottet. 

Politikerberedning

Au 3/5 Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 30 att uppdra till förvaltningen att till den 17 maj ta fram beräkningar gällande antal barnomsorgsplatser i relation till rambudget. Arbetsutskottet beslutade dessutom föreslå nämnden besluta att inga nya förskoleplaceringar skulle ske tillsvidare. 

BSN 17/5 Förvaltningen presenterade tilläggsskrivelse daterad den 17 maj 2004 inklusive bilagor som redovisar åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram 2004-2005, och jämförelse över nuvarande respektive ändrad tilldelning till förskola. 

Nämnden beslutade den 17 maj 2004, § 46 att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter pågående sammanträde och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004 kl 09.00.

Beslutande sammanträde 

Förhandlingsprotokoll 2004-05-27 enligt 11 § MBL föreligger.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de inte tänker delta i beslut och överlämnar sina protokollsanteckningar. 

Hanna Stymne-Bratt yttrar sig. 

Patrik Dahl (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

__________

Bsn § 61 Dnr BSN 03-049 041

Budget och inriktning 2005-2007, remissvar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande översända nämndens remissvar daterat den 3 maj 2004, reviderat den 28 maj 2004, till kommunstyrelsen. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Underlag för beslut

Remissvar daterat 2004-05-03 (rev 2004-05-28) inkl bilaga om kösituationen inom barnomsorgen

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt budget och inriktning 2005-2007 på remiss till samtliga nämnder

Enligt ledningskontorets tidplan för arbete med budget och uppföljningar under 2004 skall nämndernas svar på budgetremissen vara ledningskontoret tillhanda via e-post senast den 7 maj 2004. 

Remissvaret inklusive tjänsteutlåtande och justerade förhandlings- och nämndprotokoll skall vara inlämnade senast den 10 maj. Om nämndsprotokoll lämnas vid senare tidpunkt finns inte garantier för att nämndens synpunkter hinner beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Detta betyder att barn- och skolnämndens svar i princip måste vara fastställt redan vid beslutsarbetsutskottet den 3 maj. 

Tjänstemannaberedning

Remissvaret, som berör både drift- och investeringsbudget, redogör bland annat för huruvida kommunens och nämndens mål och uppdrag är möjliga att genomföra med de nu föreslagna ekonomiska ramarna, om nya beslut och verksamhetsförändringar krävs till följd av ändrade lagar, regler och ramtilldelning. Bilagan till remissvaret beskriver kösituationen inom barnomsorgen. 
Bsn § 61 forts

Politikerberedning

Au 3/5 Efter genomgång och redovisning av remissvaret konstaterades att vissa mindre justeringar skulle göras i beslutsunderlaget inför nämnd. Arbetsutskottet beslutade den 3 maj 2004, § 31 föreslå nämnden besluta att med godkännande översända barn- och skolnämndens remissvar angående budget och inriktning 2005-2007 till kommunstyrelsen. 

BSN 17/5 Nämnden beslutade den 17 maj 2004, § 49 att återremittera ärendet till extra arbetsutskott direkt efter det pågående sammanträdet och extra nämndsammanträde den 28 maj 2004.

Beslutande sammanträde 

Remissvar som reviderats 2004-05-28 föreligger. 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________Bsn § 62

Delårsrapport 1 från barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och med godkännande översända barn- och skolnämndens delårsrapport 1 för år 2004 till kommunstyrelsen,

att uppdra till förvaltningen, i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag, att till kommunens ledningskontor redovisa de ekonomiska konsekvenserna av det besparingsbeslut för 2004 som nämnden beslutat om idag. 


Underlag för beslut

Uppföljning delår 1 2004 driftbudget 2004-05-24
Ekonomisk uppföljning per verksamhet och enhet april 2004, 2004-05-19 
Förbrukning i förhållande till budget, utfall per april månad 

Bakgrund

Enligt ledningskontorets anvisningar och tidsplan för 2004 skall nämndernas delårsrapport 1 vara dem tillhanda senast den 26 maj 2004. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens ekonomiska uppföljning och redovisning, som finns både per verksamhet och per enhet, visar på ett underskott på 9 miljoner kronor. Delårsrapporten omfattar driftbudget och investeringsplan.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet. Skriftliga redovisningar över enheternas budgetläge kommer att presenteras för förvaltningskontorets ledningsgrupp den 1 juni 2004. 

__________


Bsn § 63 Dnr BSN 03-268 717

Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare, verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare
Beslut 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut. Detta som en följd av reservationen i budgetbeslutet den 1 december 2003. 


Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ersätta omkostnadsersättningen som utbetalas till dagbarnvårdare med ett verksamhetsbidrag,

att fastställa verksamhetsbidraget till dagbarnvårdare för barn 1-5 år till 6 500 kr/år och för barn 6-12 år till 3 000 kr/år,

att verksamhetsbidraget införs från och med den 1 augusti 2004,

att nivåerna på verksamhetsbidraget utvärderas senast den 31 juli 2005.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2004-05-13

Bakgrund

I dagsläget får dagbarnvårdarna ett omkostnadsbidrag baserat på barnets vistelsetid. Bidraget är en ersättning för mat, material och slitage. Norrtälje kommun följer Kommunförbundets rekommendation för nivå på omkostnadsersättning.

Barnomsorgspengen, som införs i Norrtälje kommun fr o m den 1 augusti 2004, följer barnet oavsett om det har kommunal eller enskild barnomsorg. I samband med detta vill förvaltningen ersätta nuvarande omkostnadsbidrag med ett verksamhetsbidrag till dagbarnvårdare. 


Bsn § 63 forts 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 13 maj 2004 detaljerat för kostnadsberäkningar och vilka förbättringar som införande av ett verksamhetsbidrag ger. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget skall införas fr o m den 1 augusti 2004 samtidigt som barnomsorgspengen börjar gälla. 

Förvaltningen föreslår att nivåerna på verksamhetsbidraget utvärderas tillsammans med Kommunal ett år efter införandet. Kommunicering har skett med de fackliga organisationerna och verksamheten.

Beslutande sammanträde 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar att de inte tänker delta i beslut. Detta som en följd av reservationen i budgetbeslutet den 1 december 2003. 

__________

Bsn § 64 Dnr BSN 02-246 611

Ändring av ramschema för barn- och skolförvaltningens 
enheter, Långsjöenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 20 september 2004 då förvaltningen presenterar förslag till revidering av delegationsordningen där rektor ansvarar för ändring av ramschema och nämnden beslutar i de fall extra kostnader för skjutsar uppkommer i samband med detta.


Underlag för beslut
Enhetens ansökan 2004-03-17
Förvaltningens yttrande 2004-03-22

Bakgrund

Långsjöenheten har ansökt om ändring av sitt ramschema. Önskemålet är att eleverna slutar kl 13.15 på fredagar. En sådan ändring av ramschemat skulle kunna medföra ökade skjutskostnader på cirka 50 000 kronor per läsår.

Tjänstemannaberedning

Skolkonsulenten redogör i skrivelse daterad den 22 mars 2004 för vilka konsekvenser en ändring av ramschemat får.

Politikerberedning

Ärendet utgick från dagordningen vid nämndens sammanträde den 19 april 2004 med anledning av att nya uppgifter framkommit i ärendet. Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 3 maj 2004, § 35 för ytterligare diskussion. 

Den 24 maj 2004, § 48 föreslog arbetsutskottet nämnden besluta att bevilja ändring av Långsjöenhetens ramschema så att eleverna slutar kl 13.15 på fredagar, samt att inte bevilja någon utökad skolskjuts. Arbetsutskottet betonade att det är enheten som har tillsynsansvaret för de elever som inte kan åka tidigare än ordinarie skjuts. 

Bsn § 64 forts

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet till nämnden den 20 september för ändring av delegationsordningen. Förvaltningschefen kontaktar rektor för Långsjöenheten beträffande dagens beslut. 

__________

Bsn § 65 Dnr BSN 04-021 291

Utökning av förskolelokaler i Hysingsvik, start av förskola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att att starta förskola i Hysingsvik från och med den 1 januari 2005
i enlighet med förvaltningens förslag.


Bakgrund

Ett antal reformer inom barnomsorgen har resulterat i att efterfrågan på förskoleplatser har ökat. Nyproduktionen av förskolor har varit minimal och har hittills endast resulterat i ett par paviljonger i Norrtälje tätort. 
På landsbygden, och då speciellt i områden som Bergshamra och Frötuna, är behovet av förskoleplatser större än vad kommunen kunnat uppbringa.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen har tidigare informerat att nämnden har möjlighet att i bra lokaler, vilka har ett strategiskt läge, starta en förskola i Hysingsvik. För föräldrar i Bergshamra, Lännabygden, Frötuna och i viss mån Furusund blir barnomsorgen lättillgänglig. 
Politikerberedning
Au 2/2, BSN 16/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 februari 2004, § 11 och nämnden beslutade den 16 februari 2004, § 13 att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av att hyra den före detta Östra Roslagens elverks lokaler i Hysingsvik för förskoleverksamhet. 
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar enig nämnd att starta förskola i Hysingsvik från och med den 1 januari 2005 i enlighet med förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 66
Nämndsammanträdet den 7 juni 2004 ställs in
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar

att ställa in nämndens sammanträde den 7 juni 2004 i brist på ärenden.

Beslutande sammanträde 
Med anledning av att de ärenden som planerats till nämndsammanträdet den 7 juni 2004 redan beslutats vid dagens sammanträde beslutar nämnden att ställa in junisammanträdet. Under hösten 2004 kommer ett offentligt nämndsammanträde att hållas. 
__________


Bsn § 67
Redovisning av barn- och skolförvaltningens lokalsituation och behovet av förskolelokaler 
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde 
Dagens sammanträde inleds med att Norrtälje kommuns lokalcontroller Lena Boman informerar om förvaltningens lokalsituation och behov av förskolelokaler. 
I Hallstaviksområdet är det i stort sett balans mellan behov och tillgång på barnomsorgsplatser. Rimbodistriktet har en komplicerad situation med brist på platser i tätorten, men visst överskott i omgivande landsbygd förutom Edsbro som aviserar tillfälligt ökat behov. 
Inom Norrtäljedistriktet är barnomsorgsbehovet störst i Norrtälje tätort, Frötuna och Länna/Riala. Genom att fler förskoleplatser skapas i omgivande landsbygd förbättras situationen i tätorten. 
__________


Bsn § 68
Tack och trevlig sommar
Ordföranden tackar nämndens ledamöter och förvaltningen för vårens arbete och önskar alla en riktigt skön sommar!
Även vice ordföranden tillönskar alla en avkopplande ledighet och ser fram emot ett konstruktivt samarbete under hösten.
__________