Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare
Erik Bjurhäll, rektor Flygskolan

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-10-25

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 84-94
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-10-18

Datum för 2004-10-26 Datum för 2004-11-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x Tjg 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Per Gustavsson s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 84 Val av justerare och tid för justering

§ 85 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 86 Lokalrevision - Kapacitetsutredning för grundskolan i Hallstavik, begäran om yttrande

§ 87 Medel för att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa i Svanberga skola, ansökan

§ 88 Öppna förskolan, Rimbo

§ 89 Anmälan av delegationsärenden

§ 90 Anmälan av delgivningar

§ 91 Rapport från förvaltningen

§ 92 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande 

§ 93 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 94 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 84

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 25 oktober 2004 kl 13.00.


__________

Bsn § 85

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att inte ta ställning i ärendet med anledning av att beslutsunderlag saknas,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 22 november presentera tidsplan och vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av kommentarerna i revisorernas Analys av barn- och skolnämndens ekonomi och ekonomistyrning.


Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för nämndens budgetläge som i dagsläget pekar på ett underskott på ca 7,5 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på omständigheter utanför förvaltningens kontroll, t ex utebliven index-uppräkning för skolskjutsar, ändrade förutsättningar kring statsbidraget, omställningskostnader och anpassningskostnader för lokaler. Ekonomichefen redogör även för hur utvärderingen av besparingar inom barnomsorgen skall genomföras. 

Ordföranden påpekar vikten av att förvaltningens enheter är fullt införstådda med att en budget i balans är ett krav som inte kan frångås. 

__________Bsn § 86 Dnr BSN 04-166 291

Lokalrevision - Kapacitetsutredning för grundskolan i Hallstavik, begäran om yttrande 


Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat 
den 20 september 2004 som sitt eget.

Nämnden önskar få återkomma till kommunstyrelsen i slutet av november med förslag till framtida skolorganisation i Hallstavik där pedagogiska, sociala och ekonomiska synpunkter beaktas. 


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive lokalrevision 
Förvaltningens yttrande 2004-09-20

Bakgrund

På uppdrag av ledningskontoret har konsult Gunnar Löwenhielm Arkitekt AB genomfört en revision av skollokalerna i Hallstavik. Representanter från barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och ledningskontoret har deltagit i arbetet. Resultatet föreligger i slutrapport daterad den 10 juni 2004, vilken sänts till barn- och skolnämnden för yttrande. 

Syftet med utredningen är att tillgodose kommunstyrelsens krav på ökad lokaleffektivisering i centrala Hallstavik. Som grund för sina bedömningar har konsulten utarbetat en måttstock för lokaldimensioneringen för respektive skola. 

Materialet innehåller detaljerade bilagor med kartor över enheternas verksamhetsytor. Konsulten har gjort analysen av befintliga verksamhetsytor i relation till antal barn och elever. 

Bsn § 86 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande med synpunkter på lokalrevisionsrapporten och de av konsulten föreslagna förändringarna framgår av skrivelse daterad den 20 september 2004. 

Det bör dock påpekas att
- ombyggnadskostnader inte är inräknade
- elevtalen inte stämmer med upptagningsområdena
- Herräng- och Skeboenheterna inte är med i utredningen
- det faktum att förvaltningen lämnat Atriumhuset inte har tagits med 
i lokalbesparingen.

Politikerberedning

Au 4/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 oktober 2004, § 66. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 11 oktober 2004.

__________Bsn § 87

Medel för att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa i Svanberga skola, ansökan 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig positiv till Svanberga skolas ansökan och föreslår kommunstyrelsen bevilja densamma. 


Underlag för beslut

Remiss från ledningskontoret inkl ansökan från Svanbergaenheten
Förvaltningens yttrande 2004-09-23

Bakgrund

Rektor vid Svanbergaenheten har ansökt om medel från kommunstyrelsen för ett projekt som syftar till att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa. Ansökan är överlämnad till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande daterat den 23 september 2004 redogör för ärendet. Bland annat framgår att i den av kommunfullmäktige antagna folkhälsoplanen är de övergripande målen för folkhälsa i Norrtälje kommun:
- att skapa miljöer för en hållbar hälsoutveckling, såväl 
fysisk, psykisk som social
- att skapa jämlika förutsättningar för det goda hälsovalet
- att samverkan sker mellan kommunala aktörer och andra intressenter
- att fokus inriktas på barn, ungdom och äldre
Den planerade satsningen i Svanberga skola är ett kommunövergripande projekt som kan få positiva effekter även utanför barn- och skolnämndens ansvarsområde. Hälsobefrämjande insatser riktade mot barn- och skola har också valts ut som ett prioriterat område för den kommunövergripande folkhälsogruppens arbete. Barn- och skolnämndens budget 2005 saknar tyvärr utrymme till detta projekt.

Bsn § 87 forts
Inriktningen på Svanbergaprojektet kommer förutom direkta effekter för barnen också att: 
- ge bra spridningseffekt till alla personalgrupper på Svanbergaskolan
- leda till utökad kontakt med föreningslivet på orten 
- fungera som ett gott lokalt exempel som kan ge bra spridningseffekt i 
hela kommunen.
Politikerberedning
Au 4/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 oktober 2004, § 67. 
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i PAMK den 11 oktober 2004.
__________

Bsn § 88
Öppna förskolan, Rimbo
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar 

att öppna förskolan får disponera lokalen tre dagar i veckan (utan resursförändring), och dagbarnvårdarna två dagar i veckan.
Protokollsanteckning
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter önskar följande anteckning i protokollet:
”Vi vill påpeka vikten av att målsättningen med att den öppna förskolan utvecklas till ett Familjecenter inte glöms bort.”


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-09-02
Bakgrund
Rimbo tätort fortsätter att växa med en kontinuerlig tillströmning till barnomsorgen och ett uppdämt lokalbehov som följd. 
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 2 september 2004 detaljerat för ärendet. Dagbarnvårdarverksamheten i Rimbo centralort har länge fungerat som en buffert för att hantera den statliga barnomsorgsgarantin på fyra månader. Allt fler föräldrar önskar nu förskola istället för dagbarnvårdare. 
När Vallby förskola tagits i bruk kan antalet dagbarnvårdare begränsas till en grupp, vilket gör det möjligt att samnyttja dagbarnvårdarlokalen i Skarsjö-stugan med Öppna förskolan. Det innebär att Rimbo kommunalhus inte behöver byggas om. 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tillstyrka ett öppethållande på tre dagar per vecka för öppen förskola i Rimbo centralort. 


Bsn § 88 forts
Politikerberedning
Au 4/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 oktober 2004. 
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i PAMK den 11 oktober 2004. 

Nämnden förtydligar arbetsutskottets förslag så att beslutet lyder: att öppna förskolan får disponera lokalen tre dagar i veckan (utan resursförändring), och dagbarnvårdarna två dagar i veckan.
__________


Bsn § 89 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 497-503 enligt förteckning daterad 2004-10-06.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 90

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2004-10-07 över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 91

Rapport från förvaltningen

Flygskolans internationella utbyte - Comeniusprojektet

Rektor Erik Bjurhäll redogör för enhetens treåriga skolutvecklingsprojekt Comenius finansierat genom EU:s programkontor i Stockholm. Från Flyg-skolan deltar förskoleklassen till och med år 6, samt förberedelseklasserna. Även skolor i Frankrike, Italien, Rumänien och Storbritannien deltar.

Projektets övergripande mål är hälsa och värdegrund. Detta tema lär eleverna att ta ansvar och reflektera över sin vardag och hur man uppför sig i olika situationer, att lära sig språk och att använda olika kommunikationsmedel vid samarbetet. Eleverna på Flygskolan har under läsåret 2003 och t o m den 20 februari 2004 tillsammans gått 25 000 km! Eleverna avstår från läsk och godis på utflykterna, och fikastunderna har blivit fruktstunder!

Mer finns att läsa under Flygskolans egen hemsida och under www.programkontoret.se


Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Jan Sjöblom (s), som är nämndens representant i kommunala handikapprådet, informerar om rådets reglemente och vikten av att rådet får ärendet på remiss innan nämnden fattar beslut i ärenden som rör funktionshindrade. Detta för att rådet ska ha möjlighet att få yttra sig.

Nämnden beslutar att se över hur tillgängligheten är för handikappade inom skolan och vilka möjligheter vi har att möta ett eventuellt behov av åtgärder. 


Verksamhetsplan 2005 för barn- och skolnämnden

Förvaltningschefen informerar om nämndens och förvaltningens pågående arbete med Verksamhetsplan 2005. Konceptet som kommer att presenteras vid arbetsutskottet den 1 november inför nämnden den 22 november 2004 har Fokus på lärandet, Kompassen och övergripande mål och visioner för 2005-2008 som grund. Dokumentet kommer att kompletteras med aktiviteter och handbok för personalen, samt handlingsplan för ”Trygghet och studiero i skolan”. 


Bsn § 91 forts

Läsutvecklingsschema (LUS), redovisning

Förvaltningschefen redogör för sammanställningen av enheternas resultat över läsutvecklingsschema för läsåret 2003-2004 enligt förteckning som delas ut. Redovisningen gäller elever år 3 och 7.


Utbildningar inom ESF-projektet Växtkraft Mål 3

Förvaltningschefen förklarar förteckningen över de utbildningar inom ESF-projektet som enheterna genomfört under perioden 22 januari till och med den 30 april 2004. Lista på utbildningar som kommer att genomföras under hösten 2004 presenteras också.


Analys av barn- och skolnämndens ekonomistyrning

Anette Holm från Solving Bohlin & Strömberg kommer måndagen den 1 november att redovisa resultatet av översynen av barn- och skolnämndens ekonomi och ekonomistyrning. Nämndens ledamöter och förvaltningens rektorer är inbjudna att närvara. 


Skolverkets utbildningsinspektion i Norrtälje kommun

Skolverkets beslut om den genomförda utbildningsinspektionen i Norrtälje kommun delas ut. Skolverket anger både förbättringsområden och kritikområden. Senast inom tre månader från den 28 december 2004 skall kommunen till Skolverket redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom kritikområdena. 

Skolverket kommer att följa upp effekterna av inspektionen inom två år då de även kommer att begära en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten inom förbättringsområdena. 


Gemensam barnomsorgskö för kommunala och enskilda verksamheter

Den administrativa chefen informerar från möte med de enskilda verksamheterna angående gemensam barnomsorgskö. Redovisning av det arbetet kommer att presenteras för nämnden i januari 2005. 
__________

Bsn § 92

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande 

Inget att rapportera.

__________ 


Bsn § 93

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Nämnden diskuterar den framtida kontaktpolitikerorganisationens utformning och enas om att tillsätta en arbetsgrupp som till januarisammanträdet tar fram ett antal barnomsorgsfrågor att ställa till förvaltningens personal. 

Sammankallande i arbetsgruppen är Patrik Dahl (c). Övriga deltagare är Inga-Maja Dunér (fp), Robert Johansson (c), Hanna Stymne-Bratt (s), Marita Jeansson (s) och Ulrika Enlund (s). 

Inbjudningar och kallelser som är adresserade till nämndens ledamöter/ kontaktpolitiker ska omgående lämnas till arbetsutskott eller nämnd för besvarande. Ordförande, vice ordförande och berörd kontaktpolitikergrupp får kopia på skrivelserna. 

__________


Bsn § 94

Kurser och konferenser

Kommunal friskola

Ordföranden informerar om deltagande vid seminarium i Sollentuna med rubrik Kommunala friskolor. Representanter från Umeå, Sollentuna, Södertälje och Skurups kommuner redogjorde för sina erfarenheter från införande av kommunala friskolor. De fyra kommunerna tillämpar olika modeller och har en hel del praktiska frågor kvar att lösa. 

För att få mer insikt i begreppet kommunal friskola erbjöds de närvarande att ingå i ett nätverk, vilket barn- och skolnämndens politiker och förvaltningens tjänstemän ställde sig positiva till.

Beslutas att förvaltningen anmäler Norrtälje kommun som deltagare i nätverket.

__________