Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2004-11-29

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 95-113
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2004-11-22

Datum för 2004-11-30 Datum för 2004-12-21
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x Tjg 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Per Gustavsson s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 95 Val av justerare och tid för justering

§ 96 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 97 Elev- och barnpeng 2005

§ 98 Verksamhetsplan 2005

§ 99 Bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun

§ 100 Motion angående utredning om förutsättningarna för ett slopande av elevers busskort och dess hantering i Norrtälje kommun

§ 101 Granskning av resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning till barn- och skolnämnden år 2005 

§ 102 Sammanträdestider 2005 för barn- och skolnämnden

§ 103 Detaljplaneprogram för fastigheterna Hallsta 1:23, 1:34, m fl fastigheter belägna inom och söder om centrumområdet i Hallstavik - inrättande av kommunalt utomhusbad

§ 104 Treårigt samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården

§ 105 Förslag till bryggplan

§ 106 Anmälan av delegationsärenden

§ 107 Anmälan av delgivningar

§ 108 Rapport från förvaltningen
§ 109 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
§ 110 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 111 Kurser och konferenser

§ 112 Tack

§ 113 Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö
__________

Bsn § 95

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 29 november 2004, kl 13.00. 

__________


Bsn § 96

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten

att uppdra till förvaltningen att fortsätta dialogen med kommunledningen för att få budget 2005 i balans.


Underlag för beslut

Ekonomisk uppföljning per verksamhet oktober 2004, 2004-11-16
Sammanfattning av ekonomisk uppföljning från enheterna och konsekvenser av besparingsbeslut inom förskolan, 2004-11-22

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har begärt in ekonomisk redovisning från samtliga enheter t o m september månad. I uppföljningen ska enheterna kommentera eventuella avvikelser för perioden och helåret, samt specificera vilka åtgärder man vidtar för att förhindra negativ avvikelse. Enheterna har också uppmanats att kommentera vilka konsekvenser besparingsbesluten haft på såväl ekonomi som verksamhet. 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för den ekonomiska uppföljningen per verksamhet för oktober 2004 enligt föreliggande skrivelse daterad den 16 november 2004, samt en sammanställning av enheternas ekonomiska uppföljning och konsekvenser av besparingsbeslut inom förskolan enligt skrivelse daterad den 22 november 2004. 

__________

Bsn § 97

Elev- och barnpeng 2005 

Beslut 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut, utan hänvisar till eget förslag till budgetram.

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa elev- och barnpeng för perioden januari-juni 2005 enligt förslag daterat den 5 november 2004 under förutsättning att det riktade statsbidraget för personalförstärkningar i förskolan erhålles.


Underlag för beslut

Förteckning 2004-11-05 (bilaga till verksamhetsplanen)

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen presenterar i förteckning daterad den 5 november 2004 förslag till elev- och barnpeng för år 2005. Förteckningen visar pengen för höst-terminen 2004, vårterminen 2005 och höstterminen 2005 avseende både kommunala och enskilda verksamheter.

Beslutande sammanträde 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler att de inte ämnar delta i beslut, utan hänvisar till eget förslag till budgetram. 

__________


Bsn § 98

Verksamhetsplan 2005 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta mål för år 2005 enligt majoritetens förslag (dvs den borgerliga gruppens förslag), nämligen

1 Alla barn skall känna sig trygga i förskola och skola
2 Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras
3 Utökat elevinflytande
4 Utökat föräldrainflytande
5 Utökat samarbete med samhället i övrigt
6 Alla barn har en individuell utvecklingsplan
7 Alla barn och föräldrar erbjuds utvecklingssamtal
8 Alla enheter visar hur deras mål skall uppnås
9 Förbättrad kvalitets- och resultatutveckling

att förvaltningen till nämndens sammanträde i januari utarbetar en verksamhetsplan som visar hur fastställda mål skall uppnås,

att hos kommunstyrelsen begära teknisk justering av budgetramen för 2005 enligt tidigare anmälan till ledningskontoret,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i januari återkomma med förslag till detaljerad internfördelning av budget 2005.

Underlag för beslut

Förvaltningens verksamhetsplan 2005
Majoritetens skrivelse om barn- och skolnämndens mål 2005
Oppositionens skrivelse om barn- och skolnämndens mål 2005

Bakgrund

Kommunens plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet ”Kompassen” är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Bsn § 98 forts

Tjänstemanna- och politikerberedning

Nämnden har tillsammans med förvaltningen vid ett antal möten arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2005. 

Beslutande sammanträde 

Vid dagens sammanträde föreligger dels det gemensamt framtagna förslaget till verksamhetsplan 2005, dels majoritetens förslag till nämndens mål 2005, samt oppositionens förslag till mål för 2005. 

Yrkanden 

Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Claes-Göran Brile (m), Patrik Dahl (c), Robert Johansson (c), Inga-Maja Dunér (fp) och Göte Waara (kd), dvs majoriteten:
- bifall till eget förslag till mål 2005, 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne-Bratt (s), dvs oppositionen:
- avslag på majoritetens förslag till mål 2005 med hänvisning till eget förslag med motiveringen att majoritetens förslag inte är framåtsyftande utan bara ett antal pekpinnar för verksamheten, och att mål för förskolans verksamhet saknas helt.

Propositionsordning

Ordföranden behandlar beslutssatserna var för sig.


Beslutssats 1 - att anta mål för år 2005 enligt majoritetens förslag (dvs den borgerliga gruppens förslag). 

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) m fl:
- bifall till majoritetens förslag 

Vice ordföranden Olle Jansson (s) m fl:
- bifall till oppositionens förslag 

Bsn § 98 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


Beslutssats 2 - att förvaltningen till nämndens sammanträde i januari utarbetar en verksamhetsplan som visar hur fastställda mål skall uppnås.

Yrkanden

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) m fl:
- att förvaltningen till nämndens sammanträde i januari utarbetar en verksamhetsplan som visar hur fastställda mål skall uppnås.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) m fl meddelar att oppositionen inte deltar i beslut. 

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.


Beslutssats 3- att hos kommunstyrelsen begära teknisk justering av budgetramen för 2005 enligt tidigare anmälan till ledningskontoret

Yrkanden 

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) m fl:
- att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i januari återkomma med förslag till detaljerad internfördelning av budget 2005.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) m fl:
- bifall till majoritetens yrkande med tilläggsyrkande att även hänvisa till kommunrevisorernas slutsats kring ramtilldelning och faktiskt antal barn i verksamheten.

Bsn § 98 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Beslutssats 4 - att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i januari återkomma med förslag till detaljerad internfördelning av budget 2005

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) m fl:
- att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i januari återkomma med förslag till detaljerad internfördelning av budget 2005

Vice ordföranden Olle Jansson (s) m fl meddelar att oppositionen inte deltar i beslut då de har eget förslag till budget 2005.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.

__________


Bsn § 99 Dnr BSN 04-280 291

Bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen översända förvaltningens yttrande daterat den 
12 oktober 2004 som sitt eget. 


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott inklusive ledningskontorets förslag till bostadsförsörjningsprogram i Norrtälje kommun 2004-09-15
Förvaltningens skrivelse 2004-10-12

Bakgrund

Barn- och skolnämnden har på remiss fått Förslag på bostadsförsörjnings-program i Norrtälje kommun. Förslaget innehåller planer för bostadsbyggandet de närmaste åren och fram till 2015. Förslaget tar upp troliga etablerings-områden i kommunen, men också de förutsättningar som leder till bosättningar.

Förvaltningens yttrande

Norrtälje kommun har på senare år gjort satsningar för att behålla sina ungdomar i kommunen, bland annat genom att starta högskoleutbildningar på Nordronaområdet. Utbildningarna har haft till följd att ungdomarnas utflyttning från kommunen dämpats. För att få ungdomarna att senare etablera sig i kommunen krävs vissa förutsättningar.

Det är vida känt att unga människor av idag söker bostad inte bara utifrån bostadens skick, utan också tar stor hänsyn till service såsom kollektivtrafik, vägnät, närhet till affär m.m. En annan mycket viktig faktor är tillgången på barnomsorg och skola. 

Inför planeringen av Björnöområdet har en marknadsanalys gjorts över vilka som skulle kunna tänkas flytta till området. Av förslaget framgår att det framför allt är äldre barnfamiljer och äldre par, vilket säkert är riktigt. 

Bsn § 99 forts 

Om kommunen inte gör några satsningar på utbyggnad av barnomsorg och skola i nya områden kommer vi inte heller få unga familjer som flyttar dit. 

Samma förhållande gäller vid utbyggnaden av Flygfältet. Enligt uppgift planeras inte några förskole- eller skolplatser för de barn som flyttar till området. 

Om kommunen inte önskar att unga barnfamiljer ska flytta in i de nya områdena ska naturligtvis inte heller barnomsorg och skola prioriteras. 
Vilket är Norrtälje kommuns ställningstagande?

Politikerberedning

Au 1/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 november 2004, § 73.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 15 november 2004.

__________


Bsn § 100 Dnr BSN 04-276 623

Motion angående utredning om förutsättningarna för ett slopande av elevers busskort och dess hantering i Norrtälje kommun

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunfullmäktige översända förvaltningens yttrande daterat den 18 oktober 2004 som sitt eget, och föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad. 

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare önskar följande anteckning i protokollet:

”Vi vill dock påpeka att avsikten med motionen inte är att hela ansvaret för utredningen ska läggas på barn- och skolförvaltningen. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till vid avgörandet av denna fråga.” 


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-09-13 inkl motion ang slopande av 
elevers busskort
Förvaltningens yttrande 2004-10-18

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att till barn- och skolnämnden överlämna motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) för beredning. Motionen gäller utredning av förutsättningarna för ett slopande av skolelevers busskort och dess hantering. 

Motionärerna säger att administreringen av skolkorten och extra kostnader för borttappade busskort drabbar innevånarna. De föreslår att kommunen påbörjar en förhandling med SL om slopande av busskorten och att alla elever istället ska kunna transporteras till och från skolan utan busskort.

Bsn § 100 forts

Förvaltningens yttrande

Barn- och skolförvaltningen sköter om utdelandet av busskort till alla elever som är skolskjutsberättigade, vilket sker i samband med terminsstart. Fördelningen av busskorten från SL till skolorna sker på förvaltningskontoret och distriktskontoren. Arbetsuppgiften motsvarar några dagars arbete för en tjänsteman. Skolkorten fördelas sedan av skolans personal till eleverna. Förvaltningen anser inte att detta är en stor arbetsuppgift.

Borttappade och förstörda kort är en angelägenhet mellan elev, vårdnadshavare och SL. I vilken utsträckning detta innebär kostnader för kommuninnevånarna, kan inte förvaltningen bedöma.

Av 7 023 elever inom grundskolan är 3 500 berättigade till skolskjuts. Det innebär utdelande av 2 300 busskort (övriga skjutsberättigade åker skoltaxi). Förvaltningen kan inte se att ett avtal som ger alla rätt att åka buss skulle kunna vara ekonomiskt försvarbart. Motionen får härmed anses besvarad. 

Politikerberedning

Au 1/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 november 2004, § 74.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 15 november 2004.

__________


Bsn § 101 Dnr BSN 04-235 041

Granskning av resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning till barn- och skolnämnden år 2005

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunrevisorerna översända förvaltningens yttrande som sitt eget,

att till kommunstyrelsen betona vikten av överensstämmelse mellan ramtilldelning och faktiskt antal barn i verksamheten.


Underlag för beslut

Revisorernas granskning juni 2004 
Förvaltningens yttrande 2004-10-13

Bakgrund

Komrev har på uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer granskat resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning för barn- och skolnämnden 2005. 

Bakgrunden till granskningen är bland annat att barn- och skolnämnden varit kritisk till modellens resultat och att beräkningssättet skulle missgynna nämnden. Nämndens yttrande skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 november 2004.

Förvaltningens yttrande

Komrev konstaterar att modellen ger vissa effekter som gör att de rekommenderar att kommunen bör överväga att ändra modellen.

De bygger sitt uttalande på två viktiga faktorer: 

1 Beräkningen av elevtalen borde vara ett snitt av två år för att följa upp skolans verksamhetsår.

2 Modellen borde för barnomsorgens del ta hänsyn till nyttjandegraden.

Bsn § 101 forts

För nämndens del skulle dessa förändringar innebära:

Punkt 1 En något ökad ram de närmsta åren och sedan en något minskad i relation till nuvarande modell.

Punkt 2 Om nyttjandegraden ökat med 10 %, motsvarande 300 barn, innebär det 16-20 miljoner kronor i ökad ram.


Skulle kommunledningen välja att anslå budget efter de principer som Komrev föreslår, skulle nämnden kunna förstärka verksamheten motsvarande 50 % av det senaste årets besparingar. Det är naturligtvis förvaltningens önskan att så sker.

Politikerberedning

Au 1/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 november 2004, § 75.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 15 november 2004.

__________

Bsn § 102

Sammanträdestider 2005 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa sammanträdestider för barn- och skolnämnden för år 2005 enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd

(6/12 2004) 10 januari
31 januari 14 februari
24 februari 14 mars
11 april 28 april
9 maj 23 maj

15 augusti 29 augusti
19 september 3 oktober
7 november 21 november 
12 december januari 2006

__________

Bsn § 103 Dnr BSN 04-305 291

Detaljplaneprogram för fastigheterna Hallsta 1:23, 1:34, 1:40, 1:50, 1:51 m fl fastigheter belägna inom och söder om centrumområdet i Hallstavik - inrättande av kommunalt utomhusbad

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ställa sig positiv till ett utomhusbad i Hallstavik, men har inga synpunkter på dess placering.


Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets samrådsförslag 2004-08-17 inkl
planavdelningens skrivelse 2004-10-18
Förvaltningens skrivelse 2004-11-16

Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har till nämnden översänt detaljplaneprogram över ett antal fastigheter inom och söder om centrumområdet i Hallstavik för kännedom och möjlighet till yttrande. Förslaget syftar till att inrätta ett kommunalt utomhusbad i anslutning till Hallstaviks centrum. Programmet utgör även en första ansats till uppföljning av de förändringar i planerade trafikstrukturer som fastlagts i antagen fördjupning av kommunens översiktsplan för Hallstavik. 

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen för Häverö-Väddödistriktet har tillsammans med Häveröområdets rektorer tagit del av, och diskuterat, det framlagda förslaget. Samtliga var positiva till detsamma och hade inget att erinra mot detaljplaneprogrammet. Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 16 november 2004 att nämnden ställer i sin helhet bakom det av stadsarkitekt-kontoret föreslagna samrådsförslaget. 


Bsn § 103 forts

Politikerberedning

Au 1/11 Arbetsutskottet beslutade den 1 november 2004, § 78 att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 22 november 2004 då förvaltningens yttrande presenteras.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 15 november 2004.

__________

Bsn § 104 Dnr BSN 04-267 613

Treårigt samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ge musikskolans rektor uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utarbeta ett förslag till 3-årigt samarbetsprojekt mellan U-huset, Musikskolan och Brännäsgården.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2004-11-01

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 september 2004 att Ungdomens Hus, i det fortsatta kallat U-huset, övergår från föreningsdrift till kommunal drift. Samtidigt har man föreslagit ett utökat samarbete med Musikskolan och Brännäsgården. Barn och skolnämnden tar i och med ovanstående beslut det formella beslutet att stödja samarbetet. Det förvaltningsövergripande samarbetet startar den 1 januari 2005 och föreslås bedrivas som ett projekt över tre år. 

Projektet U-hus och Brännäsgård

Organisation

I samråd med Musikskolan och Brännäsgården har uttalats en ömsesidig och stark vilja till ett kraftigt utökat samarbete med och för ungdomar i tonåren i Norrtälje. På längre sikt bör mera permanenta former för ett sådant samarbete diskuteras. För de närmaste åren föreslås att en sådan verksamhet bedrivs i form av ett treårigt projekt med gemensam finansiering från de båda berörda nämnderna. Organisation och innehåll, ansvarsfördelning, ekonomi etc bör utarbetas i samråd mellan verksamhetsledningarna under hösten.

Syftet med samarbetet skall vara att effektivisera det gemensamma 
arbetet med och ansvaret för ungdomar i olika åldersgrupper och genom ett utbyte av kompetenser, erfarenheter, lokaler och utrustning skapa synergieffekter för att bedriva en (ännu) bättre ungdomsverksamhet i Norrtälje stad. 

Bsn § 104 forts

Brännäsgården ser stora fördelar med att samordna sin verksamhet med U-huset. De båda verksamheterna skall behålla sina särarter och sin fokusering på olika åldersgrupper, men samtidigt komplettera varandra på många olika sätt. 

Ett omfattande samarbete enligt detta mönster har genomförts under våren och sommaren när kultur- och fritidsförvaltningen fått tillgång till musik- och fritidspedagogisk kompetens för att sätta igång verksamheten i de nya replokalerna på U-husets övervåning. Detta har finansierats gemensamt av Musikskolan och kultur- och fritidsförvaltningen och resultatet har varit mycket tillfredställande.

Samorganiseringen av verksamheter i U-huset och på Brännäsgården bör utgöra ett första steg i att bredda musikskolan till en kulturskola och att i området kring Musikskolan, Brännäsgården och U-huset skapa ett ”ungdomskulturkvarter” i Norrtälje stad.

Resursfördelning

Inom U-husets budgetram föreslår kultur och fritidsförvaltningen att medel utnyttjas till anställningar motsvarande 1,5 tjänst. Musikskoleenheten är intresserad av att bidra med motsvarande 0,5 tjänst i det gemensamma projektet. Detta kommer företrädesvis gälla musikverksamhet och gemensamt organiserade aktiviteter. 

Fritidsledarna i Norrtälje har ett fritidsgårdsuppdrag som ska försvaras genom öppen gårdsverksamhet i hela Norrtälje stad och det sociala perspektivet är primärt. Verksamhet inom ramen för det nya samarbetet ska ha detta som huvudfokus för vår personal, medan U-huset ska stötta det egna engagemanget och initiativet hos något äldre och mognare ungdomar.

Politikerberedning

Au 1/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 november 2004, § 79.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 15 november 2004.

___________
Bsn § 105 Dnr BSN 04-330 210

Förslag till bryggplan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att till ledningskontoret framföra att nämnden önskar att Norrtälje kommuns bryggplan tar hänsyn till de skolskjutsar som finns, och kan komma att finnas framöver.


Underlag för beslut

Ledningskontorets förslag till bryggplan 2004-10-25
Förvaltningens skrivelse 2004-11-17

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt ut förslag till bryggplan på remiss. Förslaget är utställt under tiden 25 oktober 2004 till den 14 januari 2005 i kommunhusets reception.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 17 november 2004.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i PAMK den 15 november 2004. 

__________

Bsn § 106

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 504-538 enligt förteckning daterad 2004-11-08.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________

Bsn § 107

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2004-11-09 över delgivningar föreligger.

__________
Bsn § 108

Rapport från förvaltningen

Verksamhetsplan 2005

Under förmiddagspasset arbetade nämnden och förvaltningen med verksamhetsplanen för 2005. Förvaltningen informerade även om dagens beslutsärenden. 

Nationella prov för år 5

Den administrativa chefen redogör för 2004 års resultat av nationella proven för år 5 i engelska, matematik och svenska enligt föreliggande skrivelse daterad den 22 november 2004. Förvaltningen återkommer snarast med redovisning över resultaten för år 9. 

__________


Bsn § 109

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Uppföljningssystem för elevernas matematikkunskaper

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för uppföljning av elevernas kunskaper och utveckling i matematik (motsvarande läs- och skrivut-veckling LUS).


Övergången grundskolan-gymnasiet

Samrådsgruppen för övergången mellan grundskolan - gymnasiet, dvs Hanna Stymne-Bratt, Robert Johansson och Lotta Lindblad Söderman, har träffats. Gruppen planerar bland annat att besöka SOL-center och ta del av studie- och yrkesvägledarnas utvärdering. 

__________


Bsn § 110

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Besök på Lyan, Frötuna förskola

Nämndens politiker har blivit inbjudna till Frötuna förskola för att se hur de har det. Ingen av nämndens kontaktpolitiker hade dock möjlighet att närvara. Förvaltningens administrativa chef som var där redogör från besöket.

__________ 


Bsn § 111

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 112

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottet den 6 december 2004 se över möjligheten att driva måltidsverksamheten på Rådmansö som personalstyrt företag och ta fram ett förslag till genomförande.


Underlag för beslut
Ansökan från Rådmansöenheten 2004-11-11 inkl bilaga

Bakgrund

Ansökan har inkommit från Rådmansöenheten om att få driva skolköks-verksamheten i personalstyrt företag som försöksprojekt under två år. Bildandet av den ekonomiska föreningen är ett lokalt initiativ. 

I skolköket arbetar idag tre personer, varav en slutar pga pension och en har tidsbegränsad anställning som går ut till jul, varför tillfället är väl valt för att ändra organisationen och pröva nya verksamhetsformer.

Målsättningen ligger helt i linje med nämndens riktlinjer såväl när det gäller elevinflytande som folkhälsoplan. Föreningen kommer att verka för elevernas delaktighet och för att integrera verksamheten i det pedagogiska arbetet. Föreningen har också som ambition att samverka med lokala företag, verksamheter och föreningar. 

Rektor och övrig personal är mycket positivt inställda till idén och är angelägna om att den kan förverkligas.

Beslutande sammanträde 

Nämnden har tagit del av ansökan och ställer sig positiv till försöket, men innan beslut tas får förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att driva måltidsverksamheten på Rådmansö som personalstyrt företag och ta fram ett förslag till genomförande.
__________

Bsn § 113

Tack

Då dagens nämndsammanträde är det sista för år 2004 tackar vice ordföranden Olle Jansson såväl ordföranden, nämndens ledamöter som förvaltningen för bra samarbete under året som varit och önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman instämmer helt i Olle Janssons tillönskningar och hoppas på ett fortsatt gott samarbete under kommande år!

__________