Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.30-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-02-21

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 22-39
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-02-14

Datum för 2005-02-22 Datum för 2005-03-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Vakant s 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 22 Val av justerare och tid för justering

§ 23 Bokslut 2004 för barn- och skolnämnden

§ 24 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 25 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2005 års budget.

§ 26 Redovisning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2004 och plan för år 2005 

§ 27 Ansökan om bidrag till studieresa till Indien 

§ 28 Lokalrevision - förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

§ 29 Motion om att förskolor och grundskolor utrustas med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal

§ 30 Motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

§ 31 Program för kvinnofrid i Norrtälje kommun

§ 32 Gymnastiksal vid Lännaenheten, Bergshamra

§ 33 Begäran om yttrande över förslag till lokalisering av Montessoriskolan

§ 34 Anmälan av delegationsärenden

§ 35 Anmälan av delgivningar

§ 36 Rapport från förvaltningen

§ 37 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 38 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 39 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 22

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor måndagen den 21 februari 2005 kl 13.00. 

__________

Bsn § 23

Bokslut 2004 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande översända barn- och skolnämndens bokslut 2004 till kommunstyrelsen,

att uppdra till förvaltningen att till nämndens arbetsutskott den 24 februari 2005 ta fram detaljfördelad åtgärdsplan för att få budget 2005 i balans.


Underlag för beslut

Verksamhetsberättelse 2004 daterad 2004-02-14 inkl bilaga

Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 14 februari för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll.


Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet beslutade den 31 januari 2005, § 4 att uppdra till förvaltningen att ta fram kompletterande uppgifter till nämndens sammanträde den 14 februari. 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för resultatet för bokslut 2004 och verksamhetsberättelsen enligt skrivelse daterad den 14 februari 2005.

__________

Bsn § 24 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för redovisningen och 

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde den 14 mars 2005 redovisa budgetutfallet för både januari och februari månad. 


Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör muntligt för det dagsaktuella budgetläget.

___________Bsn § 25 Dnr BSN 02-080 040

Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2005 års budget

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att framtagen attestantförteckning skall gälla för år 2005 

att för nämndens samtliga konton skall förvaltningschefen, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var och en för sig utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro,

att distriktschef skall ha attesträtt för sitt distrikts samtliga konton vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro,

att respektive distriktschef under perioder av vikariat för förvaltningschefen skall ha attesträtt för nämndens samtliga konton.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-21

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd utse besluts- och behörighetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse daterad den 21 januari 2005.

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 5. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 26 Dnr BSN 02-322 600

Redovisning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2004 och plan för år 2005 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna uppföljningen av 2004 års internkontrollplan, och

att anta den bilagda internkontrollplanen för 2005. 


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-01-26 inkl bilagor

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun fr o m 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde. 

Barn- och skolnämnden beslutade för 2004 att följande områden skulle ingå i den interna kontrollplanen:

· Diarieföring
· Delegation
· Attestering/representationspolicy
· Köhantering för barnomsorg
· Utskrift av anställningsbeslut
· Registrering av registerutdrag

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår att under 2005 göra följande förändringar:

· Upphandling läggs till 
· Intäkter barnomsorg läggs till 
· Fördjupade kontroller av vissa av 2004 års områden genomförs
· Representation utgår som eget kontrollområde (viss kontroll görs inom ramen för attestering)

Bsn § 26 forts

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 6. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

_________


Bsn § 27 Dnr BSN 04-281 027

Ansökan om bidrag till studieresa till Indien

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att avslå arbetsgruppens ansökan om bidrag då barn- och skolnämnden saknar centrala medel till detta ändamål.


Underlag för beslut

Ansökan 2004-09-27
Förvaltningens skrivelse 2005-01-14

Bakgrund

En arbetsgrupp bestående av personal och elever från Kvisthamra-, Länna-Rialaenheterna och Resursenheten ansöker om bidrag till en studieresa till Indien. Syftet med resan är att få perspektiv och fördjupad kunskap om utveckling och lärande för barn i utsatta livssituationer.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anser att syftet med resan är lovvärt, framförallt i dessa tider. Det är dock så att sedan det nya resursfördelningssystemet genomförts finns inga centrala medel att dela ut. Nämnden föreslås därför avslå ansökan.

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 7. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________

Bsn § 28

Lokalrevisionen - förslag till organisatorisk utveckling i centrala Hallstavik

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att inte göra någon förändring av Skärsta skolas organisation och lokaler,

att hemställa hos kommunstyrelsen att den fortsatta lokalrevisionen skall utföras i barn- och skolnämndens regi i samråd med kommunens ledningskontor, och 

att övriga beslutssatser skall prövas i det totala budgetarbetet.


Reservation

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. Centerpartiets ledamöter deltog endast i beslut om den första att-satsen, inte i övriga. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelser 2004-12-13 och 2005-02-08 

Bakgrund

Förvaltningens skrivelse daterad den 13 december 2004 är framtagen som en följd av den lokalrevision som genomfördes våren 2004, samt utifrån barn- och skolnämndens yttrande över lokalrevisionens slutrapport. Skrivelsen redogör för ekonomiska och pedagogiska konsekvenser 

Förvaltningsförslaget består av två delar, ett som föreslår att Skärsta skola läggs ned och slås samman med Hallstaenheten, ett som föreslår att Skärsta skola behålls. Inget av förslagen är prioriterat före det andra. 

Bsn § 28 forts 

Politikerberedning

Au 13/12 Arbetsutskottet föreslog nämnden besluta:

att förvaltningen från och med höstterminen 2005 går ur Skärsta skolas lokaler, 

att Skärsta- och Hallstaenheterna vid samma tidpunkt slås ihop till en enhet,

att skapa förutsättningar för ytterligare en fritidsavdelning i anslutning till den befintliga fritidsavdelningen i Gröna huset på Hallsta skola,

att i enlighet med lokalrevisionsrapporten göra nödvändig om- och tillbyggnation på Gottsta skola,

att utreda möjligheterna, samt skapa förutsättningar för ytterligare en slöjdlokal i centrala Hallstavik - i första hand på någon av enheterna Centralskolan, Hallsta skola eller Häverögymnasiet.

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig då mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet behandlades i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 december 2004 (före arbetsutskottet).

BSN 10/1 Nämnden beslutade att återremittera ärendet för ytterligare behandling av de frågor som uppkommit.

Au 31/1 Arbetsutskottet beslutade att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 14 februari.

Au 14/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet direkt före dagens nämndsammanträde. 

Beslutande sammanträde 

BSN 14/2 Yrkande 1

Patrik Dahl (c) med instämmande av Mai Helsing-Ohlsson (c) yrkar att

- inte göra någon förändring av Skärsta skolas organisation och lokaler,

Bsn § 28 forts

- idrott och slöjd för Skärsta skolas elever sker i Hallsta skola/Centralskolan fr.o.m höstterminen 2005,

- befintliga pedagogiska skolskjutsar för idrott och slöjd upphör fr.o.m höstterminen 2005, 

- skapa förutsättningar för att flytta fritidsverksamheten från Magistervägen till Gröna huset på Hallsta skola för att därefter kunna gå ur lokaler på Magistervägen,

- minska ledningsorganisationen i distrikt Häverö-Väddö med 0,5 tjänst,

- i enlighet med lokalrevisionens rapport göra nödvändiga om- och tillbyggnader på Gottsta skola,

- utreda möjligheterna, samt skapa förutsättningar för ytterligare en slöjdlokal i centrala Hallstavik - i första hand på någon av enheterna Centralskolan, Hallsta skola eller Häverögymnasiet,

- ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med ledningskontoret utreda möjligheterna att samlokalisera Särskolan med Skebo skola,

- ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med ledningskontoret utreda möjligheterna att gå ur lokaler för öppna förskolan/dagbarnvårdarlokal på Magistervägen,

- ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med ledningskontoret utreda möjligheten att går ur musikvillan.


Yrkande 2

Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne-Bratt (s) yrkar
- att hos kommunstyrelsen hemställa att den fortsatta lokalrevisionen skall utföras i barn- och skolnämndens regi i samråd med kommunens lednings-kontor, och att övriga beslutssatser skall prövas i det totala budgetarbetet.

Bsn § 28 forts

Yrkande 3

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Claes-Göran Brile (m), Inga-Maja Dunér (fp) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yrkar 
- att ge förvaltningen utvidgat uppdrag att i första hand effektivisera lokal-användningen i Hallstaviksområdet och i andra hand i hela kommunen,
- att det är angeläget att detta sker i nära samarbete med enheterna och ledningskontoret, och att rapport lämnas vid nämndens sammanträde den 14 mars.

Propositionsordning för yrkande 1, första att-satsen

Ordföranden ställer proposition på Patrik Dahls (c) m fl första att-sats i yrkande nr 1 och de två första att-satserna i arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt Patrik Dahls yrkande.

Reservation

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ajournering

Ajournering för överläggningar mellan kl 15.20-15.35.

Propositionsordning för yrkande 1, resterande att-satser

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på resterande att-satser i yrkande nr 1 och finner att nämnden beslutar avslå desamma. 

Reservation

Centerpartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Propositionsordning för yrkande 2 och 3

Patrik Dahl (c) och Mai Helsing-Ohlsson (c) meddelar att de inte deltar i beslut med hänvisning till tidigare ställningstagande.

Bsn § 28 forts

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt yrkande 3. 

Omröstning

Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = yrkande 3, dvs moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas förslag 
Nej = yrkande 2, dvs socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag 

Omröstningsresultat

Claes-Göran Brile (m) Ja
Patrik Dahl (c) Deltar inte
Mai Helsing-Ohlsson (c) Deltar inte
Inga-Maja Dunér (fp) Ja
Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja
Olle Jansson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Jan Sjöblom (s) Nej 
Ulrika Enlund (s) Nej
Hanna Stymne-Bratt (s) Nej
Lotta Lindblad-Söderman (m) Ja 


Med fyra ja-röster och fem nej-röster beslutar barn- och skolnämnden enligt yrkande 2, dvs att hos kommunstyrelsen hemställa att den fortsatta lokal-revisionen skall utföras i barn- och skolnämndens regi i samråd med kommunens ledningskontor, och att övriga beslutssatser skall prövas i det totala budgetarbetet.

Reservation

Moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. Centerpartiets ledamöter deltog inte. 

__________

Bsn § 29 Dnr BSN 04-403 400

Motion om att förskolor och grundskolor utrustas med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att nämnden saknar medel. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-11-29, § 241 inkl motion
Förvaltningens yttrande 2004-01-07

Bakgrund

Elisabeth Björk (s) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om att förskolor och grundskolor utrustas med ”varningsöra” för att förebygga hörselskador hos barn och personal. 

Kommunfullmäktige har den 29 november 2004 beslutat överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning

Av förvaltningens yttrande framgår att ”varningsöron” kostar ca 5000 kr styck i inköp. I kommunal verksamhet finns 96 förskoleavdelningar. Att utrusta samtliga med ”varningsöra” innebär en kostnad på 480 000 kr. Kostnaden för anskaffning av öron till samtliga skolsalar i grundskolan blir dock betydligt högre.

Bsn § 29 forts

Barn- och skolförvaltningens förskolor har redan ”varningsöron” på ett flertal ställen. Bedömningen är att de ger god effekt. Det vore bra om alla förskoleavdelningars lekrum utrustades med öron.

Inom grundskolan bör ett försök startas på några skolor - både i skolor där ”varningsöra” funnits på förskolan och i skolor som saknat öra. Försöket utvärderas efter ett år.

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet beslutade den 31 januari 2005, § 9 att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.

Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne Bratt (s) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag 

Patrik Dahl (c) med instämmande av Inga-Maja Dunér (fp) yrkar
- avslag på förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Patrik Dahls (c) m fl förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

___________


Bsn § 30 Dnar BSN 05-001 712

Motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget, och att motionen därmed får anses besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v) och Eleonor Rosenquist-Helsing (v) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om behovet av barnomsorg på annan tid än vad som nu erbjuds. 

Kommunfullmäktige har den 20 december 2004 beslutat överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande.

Tjänstemannaberedning - förvaltningens yttrande

Om det finns behov av barnomsorg utanför ordinarie tid vill motionärerna att kommunen skall använda resultatet för att skissa på en framtida lösning för att tillgodose detta behov. Av förvaltningens yttrande framgår att det är svårt att avgöra kostnaderna för att genomföra det motionärerna önskar. 

Den 18 november 2002 beslutade nämnden att inte starta en nattöppen förskola i Hallstavik. Samtidigt beslutade nämnden att avveckla nattomsorg hos dagbarnvårdare. Dessa beslut togs ur ett ekonomiskt perspektiv.

Innan ett arbete startas i linje med vad motionärerna önskar bör diskussion föras om kommunen har ekonomiska möjligheter att genomföra dessa förändringar. Då barn- och skolnämnden saknar medel till detta bör kommunledningen ta ett beslut kring ekonomin innan en undersökning påbörjas. 

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 10. 

__________

Bsn § 31 Dnr BSN 02-079 700

Program för kvinnofrid i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget.


Underlag för beslut

Kommunstyrelsens skrivelse 2004-12-27 inkl remiss
Förvaltningens yttrande 2005-01-17

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett samhällsproblem som alltid får stora konsekvenser. Det lidande och den långvariga psykiska ohälsa som kan bli följden av kvinnofridskränkningar kan inte nog poängteras. Problematiken har stora sociala följder som i förlängningen medför höga samhällsekonomiska kostnader. Kvinnor i alla åldrar ska känna sig trygga hemma, på sin arbetsplats och i offentliga miljöer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ledningskontorets förslag till program för kvinnofrid på remiss. 

Tjänstemannaberedning - förvaltningens yttrande

Förvaltningens yttrande lyder: Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som ingen enskild myndighet eller organisation kan lösa. Förslaget att kraftsamla genom samverkan och att inrätta en samverkansgrupp är mycket viktigt. 

Vi stödjer förslaget att det är representanter från socialförvaltningen och brottsförebyggande rådet som skall ingå i samverkansgruppen från kommunens sida. Kommunstyrelsen bör emellertid överväga att låta även ungdomsmottagningen ingå i samverkansgruppen. 

Bsn § 31 forts

Vidare föreslås att i specifika frågor ska även ideella organisationer bjudas in. När frågor som berör andra kommunala nämnder skall behandlas skall även företrädare för dessa bjudas in. Om samverkansgruppen skall behandla frågor som berör skolan bör företrädare för både barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen bjudas in.

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 11. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

_________

Bsn § 32 Dnr BSN 05-059 291

Gymnastiksal vid Lännaenheten, Bergshamra

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att hemställa att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utreda förutsättningarna för att bygga ut, alternativt låta bygga ny gymnastiksal vid Länna skola.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-01-24

Bakgrund

I mitten av 90-talet byggdes Länna skola om för att bli en F-9-skola. Lokalerna för idrott och hälsa fungerar emellertid inte i dagsläget då de är dimensionerade för ca 125 elever och skolan idag har drygt 420 elever. Förutom att lokalerna är för små är de också dåligt underhållna, och salen har endast två omklädningsrum.

Enheten har i de senaste årens arbetsmiljöplaner påpekat dessa brister, vilket även Skolverket gjorde i sin inspektionsrapport. Både enheten och den centrala förvaltningen har försökt få till stånd ett samarbete med bygdens föreningsliv, dock utan resultat.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 24 januari 2005 att för att kunna erbjuda Länna skolas elever en rimlig undervisningssituation behövs:
- en modern idrottshall med minst 400 kvm yta, vilken kan delas med t ex vikvägg
- fyra omklädningsrum med tillhörande duschrum för elevernas behov samt personalutrymmen med tillhörande omklädnings- och duschmöjligheter
- hallen bör byggas i så nära anslutning till skolans nuvarande lokaler som möjligt.

Bsn § 32 forts

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 13. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 33 Dnr BSN 05-041 603 

Begäran om yttrande över förslag till lokalisering av Montessoriskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunstyrelsen avvakta med beslut i ärendet tills lokalrevisionen av Norrtälje tätorts skollokaler behandlats,

att Montessoriskolan läsåret 2005-2006 erbjuds tillgång till tre klassrum i Musikskolans lokaler för att möjliggöra den tilltänkta expansionen och att en långsiktig lösning kan arbetas fram till sommaren.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-16, § 376
Förvaltningens yttrande 2005-01-26

Bakgrund

Kommunstyrelsen skall i februari behandla en begäran från Montessoriskolan om förlängning av arrendeavtalet för lokaler. Montessoriskolan önskar också utöka sin verksamhet med år 7-9. Uppbyggnad sker med år 7 höstterminen 2005 och är fullt utbyggt hösten 2007. För detta behövs fler lokaler. För att hitta alternativ till lokalisering för Montessoriskolan har kommunstyrelsen begärt yttrande från barn- och skolnämnden.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 26 januari 2005 att, om grundskolans minskande elevtal innebär att den kommunala verksamheten kan lämna en skola där Montessoriskolan kan lokaliseras, blir det en besparing för kommunen motsvarande den ersättning Montessoriskolan får för sina nuvarande lokaler.

Under våren 2005 genomför kommunens lokalcontroller en lokalrevision av Norrtälje tätorts skollokaler. I väntan på resultatet föreslår förvaltningen att Montessoriskolan får tillgång till tre klassrum som finns i Musikskolans lokaler.

Bsn § 33 forts

Politikerberedning

Au 31/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 31 januari 2005, § 15. 

__________


Bsn § 34

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 560-618 enligt förteckning daterad 2005-02-02, samt arbetsutskottets beslut den 31 januari 2005 om drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag som försöksprojekt på Rådmansö skola.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

__________


Bsn § 35

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde 

Förteckning daterad 2005-02-03 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 36

Rapport från förvaltningen

Carlbeckskommittén

Under förmiddagspasset informerade Lena Thorsson och Inger Backlund från Specialpedagogiska institutet om Carlbeckskommitténs utredning om särskolans inkludering i den ordinarie grundskolan. 

Kommunförbundets projekt om granskningsverktyg

Norrtälje kommun har av Svenska Kommunförbundet fått i uppdrag att utforma en Skolkompass, vilken skall vara ett granskningsverktyg för politiker och ledning inom skolorganisationer. Arbetet med att ta fram materialet skall ske ute i en kommun istället för att det görs centralt på Kommunförbundet, och valet föll på Norrtälje kommun. 

Uppdraget kommer att fördelas på Kjell-Åke Eriksson på 60 % och Britt-Marie Hedlund på 40 %. Uppdraget gäller under ett år med början i april 2005 och bekostas av Svenska Kommunförbundet. 

Skolverkets utbildningsinspektion

Vid den utbildningsinspektion som genomförts i Norrtälje kommun av bl a förskole- och grundskoleverksamheterna tog Skolverket ställning till i vad mån verksamheterna gav förutsättningar för barn och elever att nå de nationella målen och om kommunen uppfyllde de krav som författningarna ställer. 

Skolverket har påtalat ett antal brister i verksamheten inom vissa områden. Kommunen har därefter lämnat in en redovisning över vidtagna åtgärder, och Skolverket har därmed avslutat ärendet.

__________
Bsn § 37

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Underökning om kundnöjdhet

Ordföranden informerar att arbetsutskottet deltagit i en intervjuundersökning om kundnöjdhet ingående i förvaltningskontorets ESF-arbete Växtkraft Mål 3.

Träff med presidierna i de mjuka nämnderna

Ordföranden och vice ordförande har träffat presidierna i utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden och diskuterat gemensamma ärenden kring barn och ungdomar.

Övergången högstadiet-gymnasiet

Ordföranden har träffat arbetsgruppen för övergången mellan högstadiet och gymnasiet där det än en gång konstaterades att det är oerhört viktigt att resurserna styrs till de lägre åldrarna för att undvika kostnadskrävande insatser i ett senare skede. Representanter från de båda utbildningsförvaltningarna påtalar att det saknas ett dokument som följer barnen/eleverna hela vägen från grundskola till gymnasium. 

__________Bsn § 38

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att kontaktpolitikerdag skall hållas ute i verksamheterna måndagen den 18 april 2005,

att offentliga nämndsammanträden ska ske måndagen den 23 maj 2005 och måndagen den 29 augusti 2005. Även dessa hålls på någon av förvaltningens enheter.

__________


Bsn § 39

Kurser och konferenser

Ordföranden informerar om att tisdagen den 8 mars 2005 kl 19.00 anordnar Medborgarskolan i Norrtälje ett seminarium om elevinflytande. 

__________