Plats och tid                               Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                                      Estunavägen 14, Norrtälje kl 08.30-12.00, 15.30-17.00

 

Beslutande                                 Se förteckning     

 

 

Övriga deltagande                    Gösta Högberg, förvaltningschef

                                                      Björn Sandblad, distriktschef

                                                      Kjell-Åke Eriksson, verksamhets- och kvalitetsuppföljning

                                                      Agneta Brus, ekonomichef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

                                                     

 

 

 

 

Utses att justera                        Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2005-03-21

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer  40-51

                                                                             Anne Josefsson

  

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Lotta Lindblad Söderman

                                                     

 

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2005-03-14

 

Datum för                                    2005-03-22                                         Datum för                                        2005-04-12

anslags uppsättande                                                              anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                         Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

 

VOTERING

 

 

 

Ja

Nej

 

Ja

Nej

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Lindblad-Söderman

m

x

 

 

 

 

Claes-Göran Brile

m

x

 

 

 

 

Patrik Dahl

c

x

 

 

 

 

Robert Johansson

c

x

 

 

 

 

Inga-Maja Dunér

fp

x

 

 

 

 

Ulla-Britt Pettersson

kd

x

 

 

 

 

Olle Jansson

s

x

 

 

 

 

Marita Jeansson

s

x

 

 

 

 

Jan Sjöblom

s

x

 

 

 

 

Ulrika Enlund

s

x

 

 

 

 

Leif Glavstedt

v

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Pihlgren

m

 

x

 

 

 

Marie Egelin

m

x

 

 

 

 

Mai Helsing-Ohlsson

c

x

 

 

 

 

Ingvar Holmqvist

fp

x

 

 

 

 

Melinda Christiansson

fp

x

 

 

 

 

Göte Waara

kd

x

 

 

 

 

Hanna Stymne-Bratt

s

x

 

Tjg § 40-50

 

 

Olle Sewerin

s

 

x

 

 

 

Diana Morales

s

 

x

 

 

 

Anders Sundberg

s

 

x

 

 

 

Monika Kurin

s

x

 

Tjg § 51

 

 

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 40     Val av justerare och tid för justering

 

§ 41     Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

 

§ 42     Besparingar 2005 för barn- och skolnämnden

 

§ 43     Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet 2005, revidering

 

§ 44     Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad, utställningsversion december 2004

 

§ 45     Anmälan av delegationsärenden

 

§ 46     Anmälan av delgivningar

 

§ 47     Rapport från förvaltningen

 

§ 48     Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 

§ 49     Rapport från kontaktpolitikergrupperna

 

§ 50     Kurser och konferenser

 

§ 51     Övriga ärenden

            - kommunal friskola

            - utbildningsnämndens hälsogrupp

 

__________


                                        Bsn § 40

 

                           Val av justerare och tid för justering

 

                                 Beslut

 

                                 Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                 att   utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens

                                        protokoll,

 

                                 att   justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

                                        måndagen den 21 mars 2005, kl 16.00.                       

 

                                 __________

 


Bsn § 41                                 Dnr BSN 04-044 040

 

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

 

Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        tacka för rapporten som innehåller bra uppställning över barn- och elevtal och skriftliga kommentarer,  men önskar få rapporterna i kallelsen, 

 

att        uppdra till förvaltningen att även fokusera på ekonomin på helårsbasis.

 

 

Underlag för beslut

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per februari månad

daterad 2005-03-11

 

Bakgrund

 

Förvaltningen fick i februari i uppdrag att vid sammanträdet den 14 mars redovisa budgetutfallet för både januari och februari månad.

 

Tjänstemannaberedning

 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 28 februari 2005 föreligger. Den sammanlagda prognosen visar på ett underskott på 5 mnkr, vilket är det budgetunderskott som behandlas i särskilt ärende (se Besparingar 2005).

 

Utöver detta underskott på 5 mnkr befaras ytterligare underskott till följd av ökad inskrivningsgrad i förskolan och inom fritidshemsverksamheten. Detta är än så länge dock mer en ”riskbedömning” än en definitiv prognos.

 

Beslutande sammanträde

 

Ekonomichefen redogör för ärendet.

 

__________

 

 


Bsn § 42

 

Besparingar 2005 för barn- och skolnämnden

 

Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        en generell besparing skall göras på 1,5 % (6,5 mnkr) på grundskolan, varav 400 tkr tas från administrationen på förvaltningskontoret och distriktskontoren.

 

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens skrivelse 2005-02-24

 

Bakgrund

 

Barn- och skolnämnden fattade vid sitt sammanträde den 10 januari 2005 beslut om detaljfördelad budget för 2005. I beslutet uppdrogs till förvaltningen att återkomma med förslag på verksamhetsförändringar för att komma inom beslutad budgetram.

Tjänstemannaberedning

Målsättningen har varit att i möjligaste mån undvika förändringar av den beslutade elev- och barnpengen, d v s att inte förändra budgetförutsättningarna för enheterna under pågående budgetår. Några av de föreslagna åtgärderna kan dock komma att påverka bidraget till enskild verksamhet.

I budget för 2005 beslutades att sänka elevpengen för grundskola och fritidshem från den 1 juli 2005, vilket således får helårseffekt från 2006. Därmed finns utrymme att besluta om åtgärder som endast påverkar innevarande budgetår.

I förvaltningens föreliggande skrivelse daterad den 24 februari 2005 anges en rad åtgärder som kan vidtas för att förhindra budgetunderskott för 2005.


Bsn § 42 forts

 

Politikerberedning

 

Au 24/2                            Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 februari 2005, § 19.

 

Beslutande sammanträde

 

Ekonomichefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar nämnden om en generell besparing på 1,5 % (6,5 mnkr) på grundskolan, varav 400 tkr tas från administrationen på förvaltningskontoret och distriktskontoren.

 

__________

 

 


Bsn § 43                                 Dnr BSN 04-001 718

 

Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild

verksamhet 2005, revidering

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

att        anta den reviderade Plan för verksamhet, tillsyn och granskning av enskild verksamhet i Norrtälje kommun.

 

 

Underlag för beslut

 

Skrivelse 2005-02-09 inkl bilaga

 

Bakgrund

 

Barn- och skolnämnden antog den ursprungliga planen för tillsyn och granskning av de enskilda verksamheterna i Norrtälje kommun i november 2003.

 

Tjänstemannaberedning

 

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 9 februari 2005 att tillsynen kommer att delas upp under året så att hälften av verksamheterna får besök under våren och hälften under hösten. Tillsynen kommer att utgå från verksamheternas kvalitetsredovisning. Några enheter kommer även att granskas beträffande ekonomi, måluppfyllelse och om läroplanen följs.

 

Politikerberedning

 

Au 24/2                            Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 februari 2005, § 23. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

 

Beslutande sammanträde

 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

 

__________
Bsn § 44                                 Dnr BSN 05-112 212

 

Fördjupning av översiktsplanen för Nordrona i Norrtälje stad, utställningsversion december 2004

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

 

                                        att        till ledningskontoret framföra barn- och skolnämndens önskemål att nämndens behov av lokaler för barnomsorg och grundskola även kommer att finnas med i detaljplanen för området.

 

 

                                        Underlag för beslut

 

                                        Förvaltningens skrivelse 2005-02-22

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunstyrelsen har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen Nordrona i Norrtälje skall hållas utställt i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) från och med den 14 februari till den 15 april 2005. Hand­lingar har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till yttrande.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Förvaltningen citerar översiktsplanens punkt 3.4 Service, vård och omsorg:

                                        Behovet av lokaler för barnomsorg och förskola bör lämpligen tillgodoses i samband med byggande av de nya bostadsområdena. Så småningom kommer dessutom en skola att behövas i stadsdelen. För detta ändamål bör en tomt sparas inom kvarteret väster om utbildningscentrum, och påpekar att förvaltningen värdesätter att nämndens behov finns medtagna i den fördjupade översiktsplanen och förutsätter att de även framöver kommer att finnas med i kommunens detaljplan för området.

 

                                        Politikerberedning

 

                                        Den 16 december 2003, § 147 behandlade nämnden ärendet och framförde sina synpunkter på översiktsplanen, vilken då var översänd för samrådsyttrande.


                                        Bsn § 44 forts

 

Au 24/2                            Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 februari 2005, § 25. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

 

Beslutande sammanträde

 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

                                       

__________
Bsn § 45                                

 

Anmälan av delegationsärenden

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 619-631 enligt förteckning daterad 2005-03-02.

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott,

                                        ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen. Det nya sättet att rapportera delegationsärenden uppskattas av nämnden.

 

                                        __________

 

 


Bsn § 46

 

Anmälan av delgivningar

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

Förteckning daterad 2005-03-02 över delgivningar föreligger.

 

__________

 


Bsn § 47

 

Rapport från förvaltningen

 

Arbete med ny barn- och skolplan

Under förmiddagspasset påbörjade nämndens ledamöter arbetet med att ta fram en aktuell barn- och skolplan. Distriktschef Björn Sandblad och kommunens verksamhets- och kvalitetsuppföljare Kjell-Åke Eriksson ledde arbetet.

 

 

Redovisning av enkätundersökning om besparingar på förskolan

Kjell-Åke Eriksson kommer att redovisa enkätresultatet till nämnden snarast möjligt.

 

 

Analys av barn- och skolnämndens ekonomistyrning, rapport

Ärendet återkommer vid nästa nämndsammanträde.

 

 

Lokalrevision

Förvaltningschefen informerar om den lokalrevision som, på uppdrag av kommunledningen, genomförts för Roslagsskolan och Lommarskolan. Revision kommer även att göras på hela Norrtälje tätort. Resultatet presenteras till sommaren.

 

__________
Bsn § 48

 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

 

Bokslutskonferens

Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från kommunens tvådagars bokslutskonferens, som hade ett mycket bra program. Dock saknades i viss mån analysdiskussioner.

 

 

Elevdemokrati

Ordföranden redogör för besök på seminarium på Freinetskolan Mimer angående elevdemokrati.

 

__________
Bsn § 49

 

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        formulering av frågor som skall tas med till enheterna vid kontakt-politikerdagarna görs måndagen den 4 april i samband med att nämnden fortsätter sitt arbete med skolplanen.

 

__________


Bsn § 50

 

Kurser och konferenser

 

Inget att rapportera.

 

__________


Bsn § 51

 

Övriga ärenden

 

 

Kommunal friskola

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        uppdra till förvaltningen att ta fram klarläggande information när det gäller upphandling och LAS-hantering i kommunala friskolor.

 

 

Utbildningsnämndens hälsogrupp

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        utse Jan Sjöblom (s) som barn- och skolnämndens representant i utbildningsnämndens hälsogrupp, samt emotser information om gruppens mål.

 

                                        __________