BSN 050428

Plats och tid Norrtälje distriktskontor, sammanträdesrum Diamanten
Baldersgatan 17, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Fredrik Cederblom, kommunjurist
Carl-Johan Törnros, upphandling
Kjell-Åke Eriksson, verksamhets- och kvalitetsuppföljning
Anders Wedin, rektor Lännaenheten, samt pedagog och elev Lännaenheten

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-05-02

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 52-68
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-04-28

Datum för 2005-05-03 Datum för 2005-05-24
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x Ej § 63 pga jäv 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x Ej § 63 pga jäv 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg § 52-69 
Ingvar Holmqvist fp x Tjg § 63 maa jäv 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x Tjg § 52-69 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg § 52-69 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x Tjg § 52-69 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 52 Val av justerare och tid för justering

§ 53 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 54 Besparingar 2005 för barn- och skolnämnden

§ 55 Diarie- och dossiéplan för barn- och skolnämndens enheter

§ 56 Utökad webbaserad kundservice, projekt- och tidsplan

§ 57 Fördjupad översiktsplan för skärgården i Norrtälje kommun 2005-2015, utställningsversion februari 2005 

§ 58 Mål för Musikskolan

§ 59 Mål för inkludering av särskolans elever i grundskolan

§ 60 Norrtälje kommuns policy mot mutor, remiss

§ 61 Norrtälje kommuns kommunikationspolicy, remiss

§ 62 Ändring av ramschema vid Rådmansöenheten

§ 63 Anmälan av delegationsärenden

§ 64 Anmälan av delgivningar

§ 65 Rapport från förvaltningen

§ 66 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 67 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 68 Kurser och konferenser

__________


Bsn § 52

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 2 maj 2005, kl 13.00.

__________


Bsn § 53 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.


Underlag för beslut

Skrivelse 2005-04-19 inkl ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
per 2005-03-31

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefens skrivelse daterad den 19 april 2005 föreligger. I avvaktan på nämndens förtydligande gällande besparingsbeslutet på 6,5 mnkr har ingen detaljerad prognos lagts på de olika verksamheterna. Åtgärder motsvarande ca 3 mnkr har påbörjats. För resterande 3,5 mnkr återförs frågan till nämnden för förnyad behandling.
Samtliga enheter och resultatansvariga har anmodats att lämna in en ekonomisk uppföljning per februari månad och rapport har inkommit från flertalet enheter. Av dessa har ingen aviserat en negativ avvikelse för helåret. De enheter som av någon anledning inte lämnat in rapport, eller där avvikelse föreligger för perioden, kommer att bevakas särskilt och kommer att få redogöra ytterligare för sin uppföljning.
Budgeten är i dagsläget inte periodiserad, dock har statsbidrag m m periodiserats i redovisningen så att ett så rättvisande resultat som möjligt kan erhållas.
Beslutande sammanträde 
Ekonomichefen redogör för ärendet.
__________Bsn § 54

Besparingar 2005 för barn- och skolnämnden

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut gällande första att-satsen och reserverar sig mot beslutet i den andra att-satsen till förmån för eget förslag. 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att omgående påbörja besparingen på 6,5 mnkr inom nedanstående områden:

- administration (500 tkr)
- busskort (450 tkr)
- pedagogiska skjutsar (200 tkr)
- skolskjuts Rådmansö (150 tkr)
- lokaler (2 500 tkr)
- Resursenheten (teamen skall inte drabbas) (200 tkr)
- Wärnerssonmedlen från utbildningsnämnden (300 tkr)
- fritidshem, fritidsgårdar och musikskolan (motsvarande 
elevminskningen) (200 tkr)
- organisationen (2 000 tkr)

att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av förvaltningsorganisa-tionen med inriktning mot att:

* distriktsorganisationen avvecklas
* central ledning utgörs av förvaltningschef och två biträdande
förvaltningschefer
* sammanslagning av rektorsområden

Målsättningen skall vara att förvaltningen skall bli så effektiv, tydlig och ändamålsenlig som möjligt. Organisationen skall anpassas på mest optimala sätt till de nya databurna rutiner som nämnden förväntar sig vad gäller köhantering, löne- och fakturahantering m m. En intern eller extern organisationskonsult bör snarast anlitas.


Bsn § 54 forts

Bakgrund

Nämnden har tidigare i år beslutat att en generell besparing på 1,5 % 
(6,5 mnkr) på grundskolan skall genomföras.

Politikerberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 29.

Beslutande sammanträde 

Ajournering för överläggningar kl 14.45-15.05.

Yrkanden 

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att ge förvaltningen i uppdrag att omgående påbörja besparingen på 6,5 mnkr inom specificerade områden och att göra en översyn av förvaltningsorganisa-tionen enligt specificerad inriktning.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att en bredare organisationsöversyn genomförs om den är kopplad till resursfördelnings- och skolpengssystemen.

Göte Waara (kd) yrkar
- bifall till ordförandens förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________

Bsn § 55 Dnr BSN 05-172 004

Diarie- och dossiéplan för barn- och skolnämndens enheter

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna upprättat förslag till revidering i diarie- och dossiéplanen för barn- och skolnämndens enheter.


Underlag för beslut

Diarie- och dossiéplan

Bakgrund

Stadsarkivet har upprättat förslag till diarie- och dossiéplan för barn- och skolförvaltningens enheter. Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden.

Sammanställning av förslag till ändringar och tillägg föreligger. I den kompletta planen är revideringarna markerade med kursiverad stil.

Tjänstemannaberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 30. 

__________Bsn § 56 Dnr BSN 04-367 005

Utökad webbaserad kundservice, projekt- och tidsplan 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta föreliggande projekt- och tidsplan för införande av webbaserad service till nämndens kunder.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-03-23

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra ett kundserviceprojekt vars huvudsyfte är att öka tillgängligheten till kommunens tjänster dygnet runt. Projektet består av två delar, dels utökning av möjligheten att ta emot medborgarnas synpunkter och klagomål, dels utveckling av en gemensam kundtjänstfunktion för kommunens verksamheter inklusive möjlighet för medborgarna att via webb få önskad information och att själva kunna göra anmälningar och registrera uppgifter under hela dygnet.

Tidigare politikerberedning

Barn- och skolnämnden beslutade den 10 januari 2005, § 77 att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med kundserviceprojektet införa webbaserad service för förvaltningens kunder, och att återkomma med en detaljerad projekt- och tidsplan för genomförandet. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 23 mars 2005 för projektets organisation, syfte, mål och de olika huvudaktiviteter som ingår. Tidsplanen anger att projekttiden är 2005-03-31--2005-12-31 och att systemet planeras vara i drift den 1 januari 2006. Uppföljning och utvärdering kommer att göras dels i augusti 2006, dels januari 2007, förutom löpande avstämning med projektgruppen.

Bsn § 56 forts

Politikerberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 31. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 57 Dnr BSN 05-121 212

Fördjupad översiktsplan för skärgården i Norrtälje kommun 2005-2015, utställningsversion februari 2005 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att till ledningskontoret uttala nämndens uppskattning att de synpunkter som lämnades på tidigare samrådsversion i viss mån beaktats i det nu presenterade planförslaget för skärgården. Dock saknas uppgifter om den framtida strategiska inriktningen beträffande satsningar på barnomsorgs- och skolverksamheter.

Underlag för beslut
Fördjupad översiktsplan 2005-02-04
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för skärgården i Norrtälje ska hållas utställt i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) under tiden den 15 februari till den 1 maj 2005. Handlingarna har översänts till nämnden för kännedom och möjlighet till yttrande. Eventuella synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 1 maj 20045.
Förvaltningens yttrande 
Den 20 september 2004 gjorde nämnden följande yttrande över samråds-versionen av den fördjupade översiktsplanen för skärgården: 
Barn- och skolnämnden beslutar att till ledningskontoret påpeka att endast ett fåtal av de verksamheter som ingår i barn- och skolnämndens ansvarsområde finns nämnda i översiktsplanen. Uppgifter saknas om samarbete med Waxholmsbolaget när det gäller skolskjutsar för elever bosatta i skärgården. I övrigt har nämnden inga synpunkter på planen.
I det nu föreliggande planförslaget har nämndens synpunkter i viss mån beaktats då skolskjutsar nämns under punkt 8.1.3 Kommunal service och dagligvaruhandel (sid 13), samt beträffande trafikstrukturen i skärgården under punkt 8.2.2 Person- och godstransporter (sidan 15): 

Bsn § 57 forts
”Kommunen verkar således för bättre trafik genom att försöka påverka WÅAB och SL att utveckla skärgårdstrafiken, samt genom att ställa resurser som används för skolskjutstrafik till förfogande för samordningslösningar.”
Kommunens intention är enligt planförslaget ”att göra satsningar som bidrar till att förutsättningarna för att bo och driva företag i skärgården blir så gynnsamma att inga andra stödåtgärder behövs…” Dock saknas fortfarande uppgifter om den framtida strategiska inriktningen när det gäller satsningar på barnomsorgs- och skolverksamheter. 
Politikerberedning
Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 33. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 58 Dnr BSN 05-171 613

Mål för Musikskolan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta mål för Musikskolan i enlighet med skrivelse daterad den 1 mars 2005,

att Musikskolan i tillämpliga delar skall följa barn- och skolnämndens mål enligt verksamhetsplanen för barnomsorg och grundskola i Norrtälje kommun,

att uppdra till rektor för Musikskolan att till arbetsutskottet kontinuerligt redovisa pågående samarbetsåtgärder och projekt.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-03-01

Bakgrund

I samband med att det nya resursfördelningssystemet för kommunens skolor infördes fanns det ett antal verksamheter som skulle utredas speciellt. För musikskolans del handlade det om ett förtydligande av uppdraget. 

Tjänstemannaberedning

En arbetsgrupp med representanter från nämnden, förvaltningen och musikskolans ledning har arbetat med att ta fram förslag till ny uppdrags-formulering för musikskolan. 

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 1 mars 2005 för den tvådelade målformuleringen för Musikskolan i Norrtälje.

Politikerberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 33.

__________

Bsn § 59 Dnr BSN 05-170 617

Mål för inkludering av särskolans elever i grundskolan

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta målen för inkludering av särskolans elever i grundskolan enligt förvaltningens förslag, dvs
* Inkludering på särskoleelevens villkor så långt som möjligt.
* Utbildningen skall, så långt som möjligt, ske i närområdet.
Kommunen skall kunna frångå vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet på vissa villkor.
* Kontakter och samverkan mellan elever med och utan utveck-lingsstörning skall öka.
* Barn och unga med utvecklingsstörning skall ha samma rättigheter och skyldigheter som andra.
* Vårdnadshavaren skall ha rätt att välja skolform.

att särskolan i tillämpliga delar skall följa barn- och skolnämndens mål enligt verksamhetsplanen för barnomsorg och grundskola i Norrtälje kommun.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-03-31
Bakgrund
I barn- och skolnämndens beslut 2004-04-19 om Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola (nytt resursfördelningssystem) ingick ett uppdrag till förvaltningen att genomföra en särskild utredning om rektorsområdet särskola skall vara kvar eller upphöra och eleverna fullt ut integreras i grund-skolan i övriga rektorsområden. Det s k SARAH-teamet föreslogs även fort-sättningsvis täckas med centralt anslag.

Bsn § 59 forts 
Nämnden fick den 14 februari 2005 information om Carlbeckskommitténs utredning om särskolans inkludering i den ordinarie grundskolan. Föreläsare var Lena Thorsson och Inger Backlund från Specialpedagogiska institutet. 
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 31 mars 2005 mål för inkludering av särskolans elever i grundskolan.
Politikerberedning
Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 34. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 60 Dnr BSN 05-143 020

Norrtälje kommuns policy mot mutor, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig positiv till förslaget till policy mot mutor, 

att föreslå ledningskontoret att göra ett förtydligande vad gäller relationen arbetsgivare/anställd, dvs hur arbetsgivaren eller en anställd skall agera i det fall denne får kännedom om/misstänker att en arbetstagare begått mutbrott och/eller bestickning. Policyn kan med detta förtydligande ge bättre vägledning i dessa frågor för såväl arbetsledare som anställd.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-24 inkl personalchefens skrivelse 2005-02-15
Förvaltningens skrivelse 2005-04-11

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari, § 71 beslutat att sända ledningskontorets förslag till policy mot mutor på remiss. Policyn bör ingå i personalhandboken.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 11 april 2005. 

Politikerberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 36. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________Bsn § 61 Dnr BSN 05-151 003

Norrtälje kommuns kommunikationspolicy, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret överlämna förvaltningens yttrande som sitt eget.

Förvaltningens yttrande

Policydokumentet är mycket tydligt och bra. Införandet av informa-tionssamordnare medför dock en hel del svårigheter. En förvaltning av barn- och skolförvaltningens storlek skulle behöva en informations-ansvarig på heltid. 

Uppgiften kommer istället att få delas på de olika cheferna på förvalt-ning och enheter. Detta gör det svårt att sprida information så att den kommer alla till del. Det är en uppgift som bäst kan skötas från ledningskontorets informationsenhet.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-02-24 inkl informationschefens skrivelse 2005-02-15
Förvaltningens skrivelse 2005-03-31

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 24 februari, § 69 beslutat att sända ledningskontorets förslag till kommunikationspolicy på remiss. 

Politikerberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2005, § 37. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________ 


Bsn § 62 Dnr BSN 05-155 608

Ändring av ramschema vid Rådmansöenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta förvaltningens andra förslag (B) till lösning av höstens skjutsar för Rådmansöeleverna, dvs att abonnera två bussar till en kostnad av ca 265 000 kronor. 


Underlag för beslut

Ansökan 2005-03-22
Förvaltningens skrivelse 2005-04-19

Bakgrund

Rektor för Rådmansöenheten anhåller i skrivelse daterad den 22 mars 2005 om ändring av enhetens ramschema så att eleverna kan åka med ordinarie buss mot Gräddö/Kapellskär förutsatt att den trafikerar hållplatsen Rådmansö skola. 

Rektor vill även ha kvar de abonnerade bussarna från skolan mot Södersvik och in till Norrtälje under förutsättning att eleverna får åka med hela vägen till Norrtälje. Väl fungerande skolskjutsar är ett villkor för enhetens överlevnad.

Politikerberedning

Au 11/4 Arbetsutskottet beslutade den 11 april 2005, § 38 att utan eget ställnings-tagande överlämna ärendet till nämnden för beslut med anledning av att beslutsunderlag saknades.

Beslutande sammanträde 

På grund av jäv deltog inte Patrik Dahl (c) och Jan Sjöblom (s) i handlägg-ningen av detta ärende.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse daterad den 19 april 2005 och visar på två olika alternativa lösningar. 

__________


Bsn § 63

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 632-652 enligt förteckning daterad 2005-04-06.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen. 

__________Bsn § 64

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2005- över delgivningar föreligger.

__________Bsn § 65

Rapport från förvaltningen

Information om upphandling, kommunal friskola, LAS
Under förmiddagspasset informerade kommunens jurist och representant från upphandlingsenheten om Lagen om offentlig upphandling (LOU) och LAS-hantering (Lagen om anställningsskydd). De redogjorde även för ett överklagat ärende angående friskola/kommunal friskola som lämnats till Länsrätten och där Skolverket lämnat sitt yttrande. Diskussion fördes kring skillnaden mellan kommunal skola, friskola och kommunal friskola. Nämnden fick rådet att följa Länsrättens dom.

Lännaenhetens internationella arbete, redovisning
Rektor Anders, pedagogen Jenny och eleven Jonte från Lännaenheten redovisade sitt arbete mot rasism och resa till Polen. Arbetet sker enligt skolans mål och är ett arbete över tid, har gemensamma mål för både elever och all personal och finansieras av enheten. 

Redovisning av intervjuundersökning om hur besparingar inom förskolan påverkar arbetsmiljön för personal
På uppdrag av förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté (PAMK) har Kjell-Åke Eriksson gjort en studie om hur besparingarna inom förskolan påverkar arbetsmiljön för personalen. Resultatet redovisas under förmiddagen för nämnden. 

Analys av barn- och skolnämndens ekonomistyrning
Gösta Högberg redogör för förvaltningens svar och kommentarer gällande de förslag och rekommendationer som tidigare lämnats av Solving Bohlin & Strömberg efter genomförd analys av nämndens ekonomistyrning. Ärendet återkommer efter sommaren då förvaltningen rapporterar om eventuella följdverkningar och behov av nya åtgärder.

Lokalrevision Norrtäljedistrikten
Måndagen den 2 maj kommer Gunnar Löwenhielm att redovisa genomförd kapacitetsutredning för grundskolorna i centralorten Norrtälje. 

__________Bsn § 66 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Trygghet och studiero
Arbetet med handlingsplan för Trygghet och studiero kommer att fortsätta vid arbetsutskottets planeringssammanträde den 2 maj. 

Möte med Aktiva föräldrar
Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) informerar från ett konstruktivt och intressant möte med ordföranden för föreningen Aktiva Föräldrar då de bland annat diskuterade dagbarnvårdar-, förskole- och fritidsfrågor. Vice ordföranden Olle Jansson (s) informerar att även socialdemokraterna haft ett liknande möte. 

Utdelning av stipendier ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond
Onsdagen den 12 maj kommer Leni Fogelström, Andreas Berglund och Emma Sohlgren att få varsitt stipendium om 5 000 kronor ur Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond. Fonden, som förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, har tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare utsett årets stipendiater.

__________Bsn § 67

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Ordföranden uppmanar kontaktpolitikerna att snarast skicka in sina skriftliga rapporter från besöken som gjordes ute på enheterna kontaktpolitikerdagen den 18 april.

__________Bsn § 68

Kurser och konferenser

Kommunal skolriksdag
Vice ordförande Olle Jansson (s) informerar från seminarier vid Kommunal skolriksdag den 12-13 april. Skriftlig redovisning följer. Ordföranden hade endast möjlighet att närvara en dag. Inga-Maja Dunér redovisar från deltagande vid seminariet om Hjärnan med Martin Ingvar som föreläsare. Förvaltnings-chefen besökte också skolriksdagen.

__________