BSN 050523
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor, delvis öppet sammanträde
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-05-30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 74-82
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-05-23

Datum för 2005-05-31 Datum för 2005-06-21
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 74 Resepolicy för Norrtälje kommun, remiss

§ 75 Anmälan av delegationsärenden

§ 76 Anmälan av delgivningar

§ 77 Rapport från förvaltningen

§ 78 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 79 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 80 Kurser och konferenser

§ 81 Förlängning av Flygskolans hyreskontrakt

§ 82 Besparingar 2005 - busskort

_________

Bsn § 74 Dnr BSN 05-188 003

Resepolicy för Norrtälje kommun, remiss

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till ledningskontorets förslag till resepolicy med reservationen att stycke 3 Ressätt och logi ändras: ”I största möjliga mån” byts ut till ”att s.k. porrfria hotell skall bokas”.


Underlag för beslut

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-31, § 105
Ledningskontorets förslag 2005-04-15

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända ledningskontorets förslag till resepolicy för Norrtälje kommun på remiss till samtliga nämnder. 
Juridik- och upphandlingsenheten genomförde hösten 2004 en upphandling av resebyråtjänster. För att få samarbetet att fungera effektivt mellan Norrtälje kommun och utföraren av resebyråtjänster krävs att kommunen fastställer en resepolicy för sina medarbetare. Ledningskontorets förslag till resepolicy presenteras i skrivelse daterad den 15 april 2005. 
Tjänstemannaberedning
I skrivelse daterad den 20 april 2005 ställer sig förvaltningen helt bakom förslaget till resepolicy, vilket är lättöverskådligt och informationsrikt och innehåller all den information som behövs.
Politikerberedning
Au 16/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 maj 2005, § 44.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 maj 2005 (efter arbetsutskottets sammanträde).

__________
Bsn § 75 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 653-670 enligt förteckning daterad 2005-05-04.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________Bsn § 76 

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2005-05-04 över delgivningar föreligger.

___________


Bsn § 77

Rapport från förvaltningen

Öppet nämndsammanträde

Dagens nämndsammanträde inleds med en frågestund där allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna sina synpunkter. Vid dagens möte närvarade fem personer. Ärenden som diskuterades var bland annat besparing på busskort, små skolors betydelse, syskonförtur till barnomsorg, kommunala friskolor, lokala styrelser och föräldrars delaktighet.

Ny organisation 

Som en följd av bland annat barn- och skolnämndens besparingskrav för 2005 och omsorgsförvaltningens samgående med Landstinget har förvaltningschef Gösta Högberg, kommundirektör Mats Törnquist och Kjell-Åke Eriksson, kommunens verksamhets- och kvalitetsuppföljare, fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny organisation från den 1 januari 2006. Förslaget kommer att presenteras i slutet av sommaren för att sedan behandlas i arbetsutskottet den 15 augusti och i barn- och skolnämnden den 29 augusti.

Kommunala friskolor

Tre ansökningar om tillstånd att få starta kommunal friskola har kommit in till förvaltningen. Representanter från förvaltningen och barn- och skolnämndens arbetsutskott kommer under torsdagen att träffa de sökande för en diskussion.

__________


Bsn § 78

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ekonomisk plan 

Ordföranden informerar att vid diskussion med kommunledningen har det beslutats att en långsiktig ekonomisk plan skall tas fram för år 2006 och framåt.

Pensionärsavtackning

1997 beslutade barn- och skolnämnden att förvaltningen vid två tillfällen per 
år skall avtacka sina nyblivna pensionärer, och att även arbetsutskottet, förvaltningschefen och arbetsledare närvarar. Ordföranden informerar från årets första avtackning på S/S Norrtelje, vilket var ett mycket trevligt och uppskattat evenemang. 

__________


Bsn § 79

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporterna och

att uppmana kontaktpolitikerna att snarast lämna in sina skriftliga rapporter från besöken så att dessa kan ligga till grund för framtida beslut.


Beslutande sammanträde 

Marita Jeansson (s) informerar från sitt och Kjell Pihlgrens (m) besök på Svanberga- och Rådmansöenheterna. 

Hanna Stymne-Bratt (s) redogör för de synpunkter som lämnades av elever och personal vid besök på Kvisthamra- respektive Vätöenheterna. Claes-Göran Brile (m) var också med.

Patrik Dahl (c) informerar från det besök som han, Ulrika Enlund (s) och Ingvar Holmqvist (fp) gjorde på Norrsunds- och Hallstaenheterna och de frågor som ställdes till enhetsråd och rektor. 

Olle Jansson (s) redogör från besök på den nya förskolan i Vallby hage i Rimbo och träff med rektor för Närtunaenheten. Göte Waara (kd) kommer snarast att lämna sin rapport. 

__________


Bsn § 80 

Kurser och konferenser

Norrtäljes kulturmarkering på Stockholms Konserthus

Musikskolans rektor inbjuder nämndens politiker till ett evenemang på Stockholms Konserthus lördagen den 28 maj 2005. 

Under en timme före den ordinarie lördagskonserten med Kungliga Filharmonikerna kommer ett hundratal Norrtäljeungdomar från Musikskolan att synas och höras i Konserthusets foajéer. En tändkulemotor, flankerad av en saxofonist ute på Hötorget, introducerar sommarens stora evenemang i Norrtälje - Tändkulan 2005 - för stockholmarna. 

Musikskolan och kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar denna Norrtäljemarkering i samarbete med kommunens informationsavdelning och turistbyrån. 

__________


Bsn § 81

Förlängning av Flygskolans hyreskontrakt

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att vid extra arbetsutskott den 30 maj 2005 fatta beslut i ärendet, och 

att till det extra arbetsutskottet adjungera kristdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter.


Bakgrund

Flygskolans hyreskontrakt går ut inom kort. Kapacitetsutredningen för grundskolorna i centralorten Norrtälje, vilken genomförts av Gunnar Löwenhielm Arkitekt AB, visar på behov av en skola i Flygfältsområdet. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterad den 20 april 2005 och föreslår nämnden besluta att hemställa att tekniska kontoret förhandlar om förlängning av avtalet för Flygskolan så att verksamheten kan fortsätta i nuvarande lokaler tills ny skola uppförts i området. Ärendet har behandlats i lokalsamordningsgruppen (f d investeringsgruppen).

Politikerberedning

Au 16/5 Arbetsutskottet beslutade den 16 maj 2005, § 45 att ärendet skulle utgå från dagordningen då det inte var helt färdigberett för politiskt beslut.

__________


Bsn § 82

Besparingar 2005 - busskort

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att vid extra arbetsutskott den 30 maj 2005 fatta beslut i ärendet, och 

att till det extra arbetsutskottet adjungera kristdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter.


Bakgrund

Barn- och skolnämndens beslut den 28 april 2005 om besparingar 2005 innebär bland annat att förvaltningen från och med höstterminen 2005 inte längre kan bevilja busskort till de elever som tidigare valt, eller tänker välja friskola eller annan kommunal grundskola i kommunen än den eleven normalt tillhör.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har i skrivelse till samtliga föräldrar informerat om beslutet och skollagens tolkning av reglerna för skolskjuts. Elever som går i musikklassen på Roslagsskolan och idrottsklasserna på Centralskolan får busskort med motiveringen att dessa klasser har hela kommunen som upptagningsområde.

Beslutande sammanträde 

Ordföranden gör bedömningen att de ekonomiska konsekvenserna skall omprövas. Efter diskussion beslutar nämnden att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet, och att till det extra arbetsutskottet adjungera kristdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter.

__________