Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 08.45-11.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-06-08

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 83-85
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-06-08

Datum för 2005-06-09 Datum för 2005-06-30
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Claes-Göran Brile m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Kjell Pihlgren m x Tjg 
Marie Egelin m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 83 Val av justerare och tid för justering

§ 84 Flygskolans hyreskontrakt, anpassning av lokalytor i Norrtälje tätort

§ 85 Ändring av nämndens sammanträdesdatum hösten 2005 

__________

Bsn § 83

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
onsdagen den 8 juni 2005 kl 16.00. 

__________

Bsn § 84

Flygskolans hyreskontrakt, anpassning av lokalytor i Norrtälje tätort

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i september ta fram förslag att anpassa lokalytorna i Norrtälje tätort till det minskande elevunderlaget med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt

att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


Underlag för beslut

Redovisning av tätorten Norrtäljes skolor 2005-05-30 

Bakgrund

Gunnar Löwenhielm Arkitekt AB har på uppdrag av ledningskontoret gjort en kapacitetsutredning för grundskolorna i centralorten Norrtälje. Utredningen har visat på en överkapacitet av skollokaler. Ledningskontoret och barn- och skolförvaltningen har i en rapport daterad den 30 maj 2005 presenterat en sammanfattning med konsekvenser över olika alternativ till lokalavvecklingar.

Politikerberedning 

Ärendet har tidigare behandlats i nämnd den 23 maj 2005 § 81 och arbetsutskott den 30 maj 2005 § 49. Förvaltningen föreslog då att tekniska kontoret skulle förhandla om en förlängning av avtalet för Flygskolan. 


Bsn § 84 forts

Beslutande sammanträde 

För att undvika eventuella tveksamheter om formalia har arbetsutskottet idag vid ett extra möte upphävt hela det beslut som togs av arbetsutskottet på delegation den 30 maj 2005, § 49.

Ledningskontorets lokalcontroller Lena Boman och förvaltningschefen Gösta Högberg redogör för ärendet och den skriftliga redovisningen över tätorten Norrtäljes skolor.

Yrkanden 

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar
- att uppdra till förvaltningen att till nämndsammanträdet i september ta fram förslag att anpassa lokalytorna i Norrtälje tätort till det minskande elevunder-laget med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att till kommunstyrelsen hemställa om förlängning av kontraktet för Flygskolans nuvarande lokaler, och att ge förvaltningen i uppdrag att utreda anpassning av lokalerna efter elevunderlaget sett i ett tioårsperspektiv där hänsyn tas till sociala och pedagogiska mål.

Ajournering

Ajournering för överläggningar mellan kl 10.55-11.15.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = ordförandens förslag.
Nej = vice ordförandens förslag.

Bsn § 84 forts

Omröstningsresultat

Kjell Pihlgren (m) Ja
Patrik Dahl (c) Ja
Robert Johansson (c) Ja
Inga-Maja Dunér (fp) Ja
Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja
Olle Jansson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Jan Sjöblom (s) Nej
Hanna Stymne Bratt (s) Nej
Leif Glavstedt (v) Nej
Lotta Lindblad Söderman (m) Ja

Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar barn- och skolnämnden enligt ordförandens förslag, dvs att uppdra till förvaltningen att till nämndsamman-trädet i september ta fram förslag att anpassa lokalytorna i Norrtälje tätort till det minskande elevunderlaget med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

__________Bsn § 85

Ändring av nämndens sammanträdesdatum hösten 2005 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna nedanstående ändring av datum för arbetsutskottet och nämnden hösten 2005 med anledning av att kommunfullmäktige flyttat sitt budgetsammanträde till den 29 augusti, dvs samma datum som nämndens sammanträde var inplanerat.

15 augusti blir ett planeringssammanträde kl 13.00-16.00

22 augusti är det en diskussion mellan arbetsutskottet och de fackliga organisationerna kl 10.30-12.00, därefter kl 13.00-16.00 blir det ett beslutsarbetsutskott.

5 september är det vanligt nämndsammanträde hela dagen 

__________