BSN 050905
Plats och tid Distriktskontoret, sammanträdesrum Diamanten
Baldergatan 17, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Kjell-Åke Eriksson, kvalitetsutvecklare
Mats Törnquist, kommundirektör
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-09-12

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 88-101
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-09-05

Datum för 2005-09-13 Datum för 2005-10-04
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Kjell Pihlgren m x Ej tjg § 92 pga jäv 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bino Drummond m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x 
Ingvar Holmqvist fp x Tjg § 92 pga jäv 
Melinda Christiansson fp x 
Göte Waara kd x Tjg 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 88 Val av justerare och tid för justering

§ 89 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 90 Ansökan om projektbidrag, Länna skola

§ 91 Ansökan om extraresurs till Björkö-Arholma grundskola 
höstterminen 2005

§ 92 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 93 Samverkansavtal om Norrtälje Familjecenter

§ 94 Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg i Norrtälje kommun, revidering

§ 95 Trygghet och studiero

§ 96 Anmälan av delegationsärenden

§ 97 Anmälan av delgivningar

§ 98 Rapport från förvaltningen

§ 99 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 100 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 101 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 88

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 12 september 2005, kl 14.00.

__________Bsn § 89 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och uppdra till förvaltningen att till nästa nämndsammanträde:
- redogöra för var besparingarna om 2 mnkr på organisationen skall tas,
- redogöra för vilka lokaler som har sagts upp/planeras sägas upp, och
- redogöra för det s.k. Vigelsjöspåret 


Underlag för beslut

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per 2005-07-31 daterad 2005-08-18 inkl bilagor

Politikerberedning

Au 22/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 52.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningen överlämnade vid arbetsutskottet den 22 augusti skriftlig ekonomi- och verksamhetsuppföljning per juli 2005. Ekonomichefen redogör för ärendet. Flertalet verksamheter ligger i dagsläget inom budgetram. Avviker gör verksamheterna familjedaghem, särskola, arbetsmarknadsåtgärder samt gemensamma verksamheter.
Prognosen för helåret beräknas i dagsläget till ca -5 mnkr. En säkrare prognos kommer att lämnas i samband med delårsbokslutet per augusti månad då grundskolans elevräkning genomförts. 
__________

Protokollets expediering
För kännedom till: Kommunstyrelsen, ledningskontorets ekonomichef,
ledningskontorets budgetchef
För handläggning till: Ledningsgruppen/Agneta Brus 
Bsn § 90 Dnr BSN 05-271 044
Ansökan om projektbidrag, Länna skola

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att avslå Länna skolas ansökan om projektbidrag.

Motivering

De medel som tidigare ingick i nämndens utvecklingsanslag ingår numera i elevpengen. Några ytterligare resurser finns inte att fördela.


Underlag för beslut

Ansökan 2005-06-23
Förvaltningens skrivelse 2005-07-08

Bakgrund

Länna/Rialaenheten ansöker om projektmedel för att under en treårsperiod genomföra ett skolutvecklingsprojekt i enhetens 7-9-lag. Projektet kallas ”Alla på G” och har som mål att förbättra skolresultat/betyg och öka trivseln i skolan. 
Projektet avses att genomföras med befintlig personal och inom ramen för enhetens budget med undantag för en projektledare som beräknas kosta 320 000 kronor per år i tre år. Enheten ansöker därför om bidrag från barn- 
och skolnämnden för att finansiera projektledaren.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen ställer sig positiv till genomförandet av projektet vars mål stämmer väl överens med de mål som nämnden fastställt i verksamhetsplanen. Barn- och skolnämnden förfogar dock inte över något utvecklingsanslag i budget för 2005. 

Bsn § 90 forts

Vidare pekar prognosen för nämndens ekonomiska utfall mot ett underskott för år 2005. Därmed finns inget utrymme för att bevilja ytterligare anslag till 
verksamheten under innevarande budgetår, varför förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå Länna skolas ansökan om projektbidrag.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet beslutade den 22 augusti § 53 att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 5 september, och att uppdra till förvaltningen att till dess ta fram kompletterande uppgifter i ärendet.

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen informerar om den kompletterande information som arbetsutskottet önskade.

__________

Protokollets expediering

För kännedom till:
Rektor Lännaenheten
Agneta Brus


Bsn § 91 Dnr BSN 04-398 044
Ansökan om extraresurs till Björkö-Arholma grundskola höstterminen 2005 
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 
att med hänvisning till punkt 3 i beslutet om resursfördelningssystemet Regler för finansiering av barnomsorg och grundskola, Ersättning till enheterna, under höstterminen 2005 bevilja Björkö-Arholmaenheten extra anslag om 145.000 kr (på 6 månader) för drift av grundskolan, samt 25.000 kr (på 6 månader) för drift av tillagningsköket i avvaktan på att Elmstaenhetens kök byggs om,
att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel (340.000 kr) utöver den ram som finns tilldelad för barn- och skolförvaltningen för budgetåret 2005 i det fall Björkö-Arholma skola av kommunstrategiska skäl skall finnas kvar. 

Beslutet i punkt 3 om ersättning till enheterna lyder bl a: 
Särskilt bidrag till den ”lilla” skolan utanför tätort som inte har ett bärkraftigt underlag och som av kommunstrategiska skäl ska finnas kvar. På detta sätt ger systemet en tydlig bild av vad den lilla skolan kostar extra. 

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelser 2005-07-21, 2005-09-05
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har i januari 2005 beviljat Björkö-Arholmaenheten extra medel för drift av enhetens grundskola och tillagningskök under vår-terminen 2005. Distriktschefen fick i uppdrag att återkomma med ansökan om extra medel för höstterminen om behovet kvarstod.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 21 juli 2005 att elev- och barnantalet på Björkö-Arholma grundskola inte utvecklats positivt. 


Bsn § 91 forts

Elevpengen kommer att minska med ytterligare ca 50.000 kronor, vilket innebär att behovet av extra medel är ännu större i höst än under vårterminen 2005.

Med tanke på nuvarande elev- och barnunderlag bör även en seriös diskussion föras om skolans situation och framtid.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 54.
__________

Protokollets expediering

För vidare behandling till: Kommunstyrelsen 

För kännedom till:
Ledningskontorets ekonomichef
Ledningskontorets budgetchef
Rektor Björkö-Arholmaenheten
Distriktschefen Häverö/Väddö
Agneta Brus


Bsn § 92 

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att välja Kjell Pihlgren (m) som ersättare för Lotta Lindblad Söderman (m) 
i barn- och skolnämndens arbetsutskott.


Bakgrund

Claes-Göran Brile (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-06-20, § 147 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämn-den. Kommunfullmäktige beslutade även att välja Kjell Pihlgren (m) till ny ledamot i barn- och skolnämnden och Bino Drummond (m) till ersättare.

Claes-Göran Brile tjänstgjorde också som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 55. Arbetsutskottets förslag var detsamma som det beslut nämnden tagit idag. 
Beslutande sammanträde 
På grund av jäv deltog inte Kjell Pihlgren (m) i handläggningen av detta ärende. 
__________
Protokollets expediering

För kännedom till: Kommunkansliet 
Bsn § 93 Dnr BSN 05-254 624

Samverkansavtal om Norrtälje Familjecenter

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna upprättat samverkansavtal om Norrtälje Familjecenter gällande för perioden 2005-01-01--2007-12-31. 


Underlag för beslut

Samverkansavtal 

Bakgrund

Sedan år 2000 har det funnits ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och skolförvaltningen och barn- och mödrahälsovården i Norrtälje kring barn och föräldrar. 

Det övergripande målet är att utifrån hela familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att: 

- erbjuda en nära mötesplats
- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
- finna arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
- erbjuda lättillgängligt stöd och god service med olika kompetenser
- vägleda genom kunskap och information

Ett första samverkansavtal för Familjecenter (FC) Norrtälje upprättades för perioden 2002-2004. Det nya avtalet avser perioden 2005-01-01--2007-12-13.

Samverkansavtalet, som har undertecknats av ingående parter, äger giltighet efter godkännande av Hälso- och sjukvårdsutskottet och under förutsättning att motsvarande beslut fattas i Norrtälje kommuns nämnder.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.

Bsn § 93 forts

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 57. Arbetsutskottets förslag var detsamma som det beslut nämnden tagit idag. 
__________

Protokollets expediering

För kännedom till:
Norrtälje Familjecenter
Helena Walukiewicz, Resursenheten


Bsn § 94 Dnr BSN 04-063 712

Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg i Norrtälje kommun, revidering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta de ändrade riktlinjerna för kommunal och enskild barnomsorg i 
Norrtälje kommun enligt föreliggande förslag,

att de nya riktlinjerna skall gälla från och med den 1 januari 2006.


Reservation

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne Bratt (s) reserverar sig mot förändringen i reglerna som avser arbetslösas rätt till barnomsorg och skolbarnsomsorg samt hänvisar till tidigare ställningstagande beträffande tillämpningen av 15-tim-marsregeln. För övrigt tycker de att de nya reglerna är bra och funktionella.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-08-15
Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden beslutade den 10 januari 2005 att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en gemensam kö i webbmiljö för både enskild och kommunal barnomsorg i kommunen.
En arbetsgrupp bestående av representanter från såväl kommunal som enskild regi har utarbetat ett behovsunderlag för det praktiska genomförandet på webb. 
För att den gemensamma kön ska kunna genomföras och ske i webbversion behöver nämnden besluta om förändringar i nuvarande Regler och avgifter för kommunal barnomsorg i Norrtälje kommun så att den kommer att omfatta all barnomsorg i kommunen. 

Bsn § 94 forts
De föreslagna köreglerna är anpassade så att de ska kunna fungera i en webbmiljö. Hänsyn har även tagits till de olika köregler som idag finns inom de olika verksamheterna så att det på ett smidigt sätt ska kunna bildas en gemensam kö.
I förslaget på förändringar ingår även några ytterligare ändringar som inte hänför sig till kön, utan är tillämpningar som innebär att kommunen strikt följer lag-förslag och förtydligar information och kontroll.
Det lagförslag som nämnden föreslås följa är att arbetslösa och arbetssökande
endast får rätt till plats för förskolebarn (Skollagen 2a kap 6 §). I Norrtälje kommun omfattar den rätten idag även föräldrar till barn i åldern 6-12 år.
Förvaltningens yttrande

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 15 augusti 2005 att barn- och skolnämnden antar nedanstående förändringar i Regler och avgifter för kommunal och enskild barnomsorg att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.
Anmälan om platsbehov
Anmälan gäller för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i kommunal och enskild verksamhet.

Val av barnomsorg
Förälder anmäler sitt platsbehov på kommunens hemsida www.norrtalje.se.
Ni kan högst välja fem köalternativ. Har ert barn redan en placering kan ni välja högst fyra köalternativ. Ni som förälder ansvarar för att köanmälan görs. Om föräldrar har olika folkbokföringsadresser och gemensam vårdnad ska/kan anmälan göras av båda. För att vara garanterad placering inom skälig tid bör ett av valen vara till barnomsorg som finns i det upptagningsområde barnet tillhör.

Platstillgång
Inför ert köval bör ni ta del av informationen om respektive förskolas och familjedaghems platstillgång. Denna information hittar ni på respektive förskola/familjedaghems informationssida. Det är respektive förskola och familjedaghem som ansvarar för att administrera sin egen kö och svarar för att regler följs. 

Inplacering i barnomsorgskö
Barnomsorgskön är sorterad efter anmälningsdatum. Om flera barn har samma anmälningsdatum och önskemål om samma förskola/familjedaghem gäller födelsedatum som turordning. 

Bsn § 94 forts

Det innebär att de äldre barnen placeras före de yngre barnen i kön. Ni kan ansöka om barnomsorg och välja barnomsorg så snart ert barn fått ett personnummer Som anmälningsdatum räknas det datum då ansökan inkommit till de förskolor/familjedaghem ni valt på kommunens hemsida. Lokala köregler kan förekomma på enskilda förskolor, se respektive förskolas hemsida.

Undantag
Det finns två undantag från dessa regler, vid placering sker prioritering enligt följande:

1. Placering av barn som av kommunen bedöms vara i behov av särskilt stöd, Skollagen kap 2a 9 §. Ansökan om beslut av placering av särskilt stöd görs hos Norrtälje kommun.

2. För syskon om plats önskas hos förskolan/familjedaghemmet/ fritidshem-met/familjefritidshemmet där det äldre syskonet går. Det yngre syskonets anmälningsdatum räknas då som ködatum. 

Om ni önskar placera ert barn i en annan förskola/familjedaghem gäller samma köregler. Reglerna gäller för samtliga fristående och kommunala förskolor, familjedaghem och fritidshem/ familjefritidshem i Norrtälje kommun. Detta gäller också familjer som flyttar till Norrtälje kommun. Möjlighet finns också att välja barnomsorg i en annan kommun om det finns plats där och verksamheten kan godkännas av Norrtälje kommun.

Detta händer när ni tackar ja alternativt nej till en erbjuden placering
- När ni tackar ja till erbjudande om en barnomsorgsplats på ert förstahandsalternativ stryks alternativ 2, 3, 4 och 5. 

- När ni tackar ja till erbjudande om en barnomsorgsplats på alternativ 2, 3, 4, eller 5 stryks ni från alla alternativ med lägre prioritering. Ni kan välja att stå kvar på era alternativ med högre prioritet.

- När ni tackar nej till erbjudande om en barnomsorgsplats stryks ni från det alternativ ni tackat nej till. Ni står kvar på övriga alternativ. Om ni tackat nej till erbjudande om en barnomsorgsplats som är ert förstahandsval stryks ni från samtliga alternativ ni köar till.


Bsn § 94 forts

- När ni tackar nej till erbjudande om en barnomsorgsplats för att ni vill ha plats vid ett senare datum, anger ni ett nytt placeringsdatum. Ni står kvar på detta alternativ och era övriga alternativ. 

- När ni tackat ja till en barnomsorgsplats, men ändå valt att stå kvar på något köalternativ, kommer ni var sjätte månad att få en förfrågan om ni vill stå kvar i kö hos de förskolor/familjedaghem som ni valt. Ni måste ge besked inom svarstiden annars tas ni bort från köalternativet.

Avtal om plats skall vara underskriven av barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan oavsett om de bor till-sammans eller ej. Detta gäller även om båda eller endast den ena av dem är i behov av barnomsorg.

Uppsägning av plats
Uppsägning görs via kommunens hemsida www.norrtalje.se 

Fastställelse av avgift 
Inkomstuppgift och arbetstider kan i förekommande fall komma att kontrolleras med arbetsgivaren. Om barnomsorg inte kan tillhandahållas på grund av t ex sjukdom, strejk eller motsvarande, så reduceras avgiften med 1/30-del för varje dag som plats ej kunnat erbjudas. Vårdnadshavare kontaktar kommunen för begäran om reducering av avgift. Minskning av avgiften medges inte om plats under tiden erbjudits i annan förskola, fritidshem eller hos annan dagbarnvårdare. OBS! Gäller ej förhandsaviserade planeringsdagar.

Arbetslös/sökande
Barn 1-5 år till föräldrar som är arbetslös/sökande har rätt till 15 timmar i veckan. Barn i åldern 6-12 år till förälder som blir arbetslös har rätt att behålla skolbarnsomsorg, max 15 tim/vecka, dock längst 2 månader.
Vilande barnomsorgsplats
Plats som inte utnyttjas får behållas i högst tre månader.
Det gäller inte vid nyplacering. Inga schemaändringar får göras.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 61. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag. 

Bsn § 94 forts

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 22 augusti 2005 före arbetsutskottet.


Yrkanden 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne Bratt (s) yrkar

- att texten under rubriken Målgrupp skall lyda: Barn till föräldrar som är arbetslös/sökande har rätt till 15 timmar i veckan. De 15 timmarna skall gälla alla barn.

- att texten under Arbetslös/sökande skall lyda: Barn till föräldrar som är arbetslös eller blir arbetslös har rätt till placering i barnomsorg eller skolbarnsomsorg på begränsad tid, max 15 tim/vecka. lunch ingår. Vistelsetiden görs upp i samråd med personalen med barnets bästa i fokus.


Lotta Lindblad Söderman (m) yrkar 
- i enlighet med arbetsutskottets förslag att nämnden antar de ändrade riktlinjerna för kommunal och enskild barnomsorg i Norrtälje kommun enligt föreliggande förslag, och att de nya riktlinjerna skall gälla från och med den 1 januari 2006.


Kjell Pihlgren (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Bsn § 94 forts

Reservation

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Hanna Stymne Bratt (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

__________

Protokollets expediering

För kännedom till: Distriktskontoren 
Bsn § 95 Dnr BSN 05-157 600

Trygghet och studiero, handlingsplan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare diskussion om vissa formuleringar i handlingsplanen.
Underlag för beslut
Förslag till handlingsplan 2005-05-20
Förvaltningens yttrande 2005-08-31
Bakgrund
Sollentuna kommuns handlingsplan för trygghet och studiero i skolan presenterades för nämnden i januari 2005. Handlingsplanen är tänkt att användas som stöd till personal, elever och föräldrar då kommunens policy för trygghet och studiero skall omsättas i praktisk handling från förskolenivå till gymnasieskola. 

Förvaltningen fick i januari i uppdrag att ta fram förslag till en motsvarande handlingsplan för Norrtälje kommun. 

Handlingsplanen har föregåtts av ett arbete som gjorts tillsammans med förvaltningar, fackförbund och politiker. Förhoppningen är att, med hjälp av denna plan och ett kontinuerligt utbildnings-, uppföljnings- och utvärderings-arbete, kunna skapa en tryggare och lugnare miljö för barn, elever och personal i Norrtälje kommuns förskolor och grundskolor.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet beslutade den 22 augusti 2005, § 64 att uppdra till förvaltningen att till nämnden den 5 september presentera förslaget till handlingsplan inklusive tjänsteskrivelse.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 1 september att nämnden antar handlingsplanen för Trygghet och studiero i grundskolan daterad den 20 maj 2005 att användas inom barn- och skolförvaltningens förskolor och grundskolor i Norrtälje kommun.
Bsn § 95 forts

Beslutande sammanträde 

Ajournering

Ajournering för överläggningar sker mellan kl 15.20-15.30.

Nämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare diskussion kring vissa formuleringar i handlingsplanen.
__________

Protokollets expediering

För kännedom till:
Rektorer, PAMK


Bsn § 96

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 671-678 enligt förteckning daterad 2005-08-24.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________

Bsn § 97

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2005-08-24 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 98

Rapport från förvaltningen

Översyn av förvaltningsorganisationen, redovisning av uppdrag

Under förmiddagspasset arbetade nämndens ledamöter i grupper under ledning av kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson från ledningskontoret med projektgruppens grundläggande förslag till ny förvaltningsorganisation.

Bakgrund

I april 2005 uppdrog barn- och skolnämnden till förvaltningen att göra en översyn av förvaltningsorganisationen med inriktning mot att:
- distriktsorganisationen avvecklas
- central ledning utgörs av förvaltningschef och två biträdande förvaltningschefer
- sammanslagning av rektorsområden

Målsättningen är att förvaltningen skall bli så effektiv, tydlig och ändamålsenlig som möjligt, och att organisationen skall anpassas på mest optimala sätt till de nya databurna rutiner som nämnden förväntar sig när det gäller köhantering, löne- och fakturahantering m.m. 

En projektgrupp bestående av barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp och kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson från ledningskontoret ansvarar för framtagning av underlag, förslag, samt information till personal. 

Styrgruppen, bestående av förvaltningschef Gösta Högberg, kommundirektör Mats Törnquist, ordförande Lotta Lindblad Söderman och kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson ansvarar för styrning och ledning av uppdraget och projektet, samt skall lämna förslag till beslut. 

Ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde 

Förvaltningen redogör för de ärenden som enligt dagordningen skall tas upp för beslut vid dagens sammanträde. Förvaltningschefen informerar också att distriktschefen för Norrtälje 2, Per Jangen, slutar sin tjänst i november då han fått arbete i Laholms kommun som skolchef. 

Övrigt

I övrigt arbetar förvaltningen med uppdragen kring lokalöversyn och besparingar.
__________

Bsn § 99

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Välkommen till ny ersättare i nämnden

Dagens sammanträde inleddes med att ordföranden önskade nämndens nya ersättare, Margareta Säterli (fp), varmt välkommen till nämnden.

Barn- och skolplan 

Nämndens arbete med att arbeta fram ett förslag till en ny barn- och skolplan fortsätter vid arbetsutskottet den 12 september.

__________ 
Bsn § 100

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Kontaktpolitikerdagen den 17 oktober

Ärendet kommer att tas upp för diskussion vid arbetsutskottet den 12 september. Bland annat måste frågor tas fram som politikerna skall ta med sig vid sina besök i verksamheterna, liksom riktlinjer för hur rapporterna från kontaktpolitikerna skall hanteras. Önskemål finns att politikerna denna gång besöker förskolorna. 

__________ 
Bsn § 101

Kurser och konferenser

Kvalitet i förskolan

Inga-Maja Dunér informerar om den föreläsning som Myndigheten för skolutveckling höll den 18 september om Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan och hur dessa kan vara ett stöd för kvalitetsarbetet i förskolan. Rektorer och politiker var inbjudna.

__________