BSN 051017
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare
Ann-Britt Hammar, rektor Södra förskoleenheten
Agneta Hansén, rektor Västra förskoleenheten 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-10-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 102-118
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-10-17

Datum för 2005-10-25 Datum för 2005-11-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bino Drummond m x 
Mai Helsing-Ohlsson c x Tjg 
Ingvar Holmqvist fp x 
Margareta Säterli fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 102 Val av justerare och tid för justering

§ 103 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - delårsrapport 2

§ 104 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 105 Kostpolicy för Norrtälje kommun, remiss

§ 106 Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

§ 107 Översyn av förvaltningsorganisationen, beslut om ny förvaltningsorganisation

§ 108 Ny barn- och skolplan - Plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun

§ 109 Trygghet och studiero i skolan - handlingsplan

§ 110 Begäran om ersättning för båtskjuts, Skälbottna

§ 111 Detaljplan för del av Hallsta 4:123 (f d del av Centralskolan i Hallstavik) i Häverö församling, samrådsyttrande

§ 112 Anmälan av delegationsärenden

§ 113 Anmälan av delgivningar

§ 114 Rapport från förvaltningen

§ 115 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 116 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 117 Kurser och konferenser

§ 118 Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

__________

Bsn § 102

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 24 oktober 2005 kl 13.00. 

__________

Bsn § 103 BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - delårsrapport 2

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen anmäla nämndens underskott på 5 mnkr enligt barn- och skolförvaltningens delårsrapport 2 för år 2005 per den 31 augusti 2005,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till kostnadsanpassning så att nämnden kommer inom ram inför 2006.


Underlag för beslut

Delårsrapport 2 per 2005-08-31
Uppföljning per enhet, resultatenhet och verksamhet januari-augusti 2005 
Skolverkets jämförelsetal september 2005 

Bakgrund

Enligt ledningskontorets anvisningar och tidsplan för 2005 skall nämndernas delårsrapport 2 vara dem tillhanda senast den 23 september 2005. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i delårsrapporten per den 31 augusti 2005 för förväntade avvikelser mot budget 2005, åtgärder för måluppfyllelse och riskbedömningar. Den beräknade avvikelsen för helåret efter åtgärder uppgår till minus 5 miljoner kronor. 

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 67.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005. 

Bsn § 103 forts 

Ekonomichefen redogör för ärendet och redovisar Skolverkets jämförelsetal för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Norrtälje kommun. 

Förvaltningen redovisar även den ekonomiska uppföljningen per enhet, resultatenhet och verksamhet januari-augusti 2005. 

________

Protokollets expediering
För åtgärd: Kommunstyrelsen, ledningskontorets ekonomichef och budgetchef


Bsn § 104

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att välja Margareta Säterli (fp) som ersättare för Inga-Maja Dunér (fp) i barn- och skolnämndens arbetsutskott.


Bakgrund

Melinda Christiansson Wahlqvist (fp) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-08-29, § 196 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige beslutade även att välja Margareta Säterli (fp) till ersättare i barn- och skolnämnden.

Melinda Christiansson Wahlqvist tjänstgjorde också som ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 69.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

__________

Protokollets expediering
För kännedom: kommunkansliet


Bsn § 105 Dnr BSN 05-265 622

Kostpolicy för Norrtälje kommun, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreslå ledningskontoret att texten under rubriken Begränsningar ändras till: ”Produkter som är tomma….måste begränsas även i t ex cafeterior…” och att meningen därunder ”Söta bakverk ska begränsas till enskilda tillfällen/termin” tas bort helt, och

att föreslå kommunfullmäktige därefter anta förslaget till kostpolicy för Norrtälje kommun då nämnden instämmer i förvaltningens yttrande och anser att policyn kommer att vara en bra utgångspunkt så att näringsriktiga och väl sammansatta måltider kan erbjudas. Policyn kommer även att vara ett bra stöd för måltidspersonalen i deras arbete. 

I och med en kommunal kostpolicy kommer grundförutsättningarna för de kommunala måltiderna för både barn, ungdomar och äldre att vara desamma oavsett produktionssystem, organisation eller huvudman.


Underlag för beslut

Förslag till kostpolicy för Norrtälje kommun
Förvaltningens yttrande 2005-09-01

Bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog i januari 2004 till kommunstyrelsen att i samråd med barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden lägga förslag till en gemensam måltidspolicy for Norrtälje kommun. På uppdrag av kommundirektören har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till kostpolicy. 
Eventuella synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 30 september 2005. 

Förvaltningens yttrande

Inom barnomsorg och grundskola är måltidsverksamheten en viktig del av den dagliga omsorgen som ska ge förutsättningar för att fungera bra, samt möjlighet till välbefinnande och prestation/aktivitet, under hela dagen.

Bsn § 105 forts

Kostpolicyn klargör bra vad som ska ligga till grund vid planering av måltider, hur måltiderna ska serveras under dagen samt ger klara riktlinjer för mat vid särskilda behov och begränsningar av utbudet inom våra verksamheter. Kostpolicyn behandlar även andra delar som påverkar måltidsverksamheten som t ex livsmedelssäkerheten, på ett bra sätt.

Kostpolicyn kommer att vara en bra utgångspunkt för att kunna erbjuda alla barn och elever näringsriktiga och väl sammansatta måltider. Kostpolicyn kommer också vara ett bra stöd för måltidspersonal i deras arbete.

I och med en kommunal kostpolicy kommer grundförutsättningarna för de kommunala måltiderna för både barn, ungdomar och äldre att vara desamma oavsett produktionssystem, organisation eller huvudman.

Politikerberedning

Au 22/8, 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 58 och den 19 september 2005, § 70. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005. 

__________

Protokollets expediering
För åtgärd: ledningskontoret, kommunstyrelsen 

Bsn § 106 Dnr BSN 004-008 624

Motion från Elisabeth Björk (s) om att det inte bör säljas godis och läsk i kommunens skolor

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med hänvisning till nämndens tidigare beslut den 22 mars 2005, § 23 i ärendet och yttrandet om kommunens kostpolicy föreslå kommunfull-mäktige besluta att motionen får anses besvarad.

Reservation

Olle Jansson (s) med instämmande av Hanna Stymne Bratt (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges protokoll 2005-04-25, § 87 inkl motion
Bakgrund
Motionen lämnades in vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2003. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.
Barn- och skolnämndens beredning
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2004, § 23 beslutat framföra att nämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enheterna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.

Bsau § 106 forts
Kommunstyrelsens och fullmäktiges beredning
Kommunstyrelsen föreslog i oktober 2004 att fullmäktige skulle besluta att motionen skulle anses besvarad med hänvisning till barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens svar på densamma. Den 25 oktober 2004 återremitterade fullmäktige ärendet till kommunstyrelsen.
I april 2005 föreslog kommunstyrelsen att fullmäktige skulle besluta att med hänvisning till kommunens folkhälsoplan uppmana barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att prioritera åtgärder som främjar folkhälsan, att arbetet skall ske i nära samråd med personal, elever och föräldrar, samt att motionen därmed skulle anses vara besvarad. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2005, § 87 att återremittera ärendet till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, dock utan att precisera vad som skulle ske med ärendet. 
Politikerberedning
Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 71.
Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

Yrkanden 

Olle Jansson (s) yrkar 
- att motionen skall bifallas.

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

__________
Protokollets expediering
För åtgärd: kommunstyrelsen 

Bsn § 107

Översyn av förvaltningsorganisationen, beslut om ny förvaltningsorganisation

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att förvaltningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla från och med den 1 januari 2006 i enlighet med styrgruppens förslag daterat den 15 september 2005,

att ordet skolpeng byts ut till elevpeng.


Reservation

Olle Jansson (s) med instämmande av Hanna Stymne Bratt (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Skrivelse 2005-09-15

Bakgrund

I april 2005 uppdrog barn- och skolnämnden till förvaltningen att göra en översyn av förvaltningsorganisationen med inriktning mot att:

- distriktsorganisationen avvecklas
- central ledning utgörs av förvaltningschef och två biträdande förvaltningschefer
- sammanslagning av rektorsområden

Målsättningen är att förvaltningen skall bli så effektiv, tydlig och ändamålsenlig som möjligt, och att organisationen skall anpassas på mest optimala sätt till de nya databurna rutiner som nämnden förväntar sig när det gäller köhantering, löne- och fakturahantering m.m. En intern eller extern organisationskonsult skulle anlitas.

Bsn § 107 forts

Tjänstemannaberedning

En projektgrupp bestående av barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp och kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson från ledningskontoret ansvarar för framtagning av underlag, förslag, samt information till personal. 

Styrgruppen, bestående av förvaltningschef Gösta Högberg, kommundirektör Mats Törnquist, kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson och nämndens ordförande Lotta Lindblad Söderman (m), ansvarar för styrning och ledning av uppdraget och projektet, samt skall lämna förslag till beslut. 

Projektgruppens grundläggande förslag till ny förvaltningsorganisation har överlämnats till styrgruppen för ytterligare beredning.

Politikerberedning

Au 22/8, 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 60 och den 19 september 2005, § 73. 
Styrgruppens förslag 
Styrgruppens detaljerade förslag till ny förvaltningsorganisation presenteras i skrivelse daterad den 15 september. Förslaget innebär bland annat följande:

* att nuvarande distriktsorganisation avvecklas successivt,

* att avveckling och anpassning av administrativa stödfunktioner genomförs och kopplas till hela kommunens förändring av administrationen i samband med omsorgens och Landstingets ändrade organisation,

* att organisationen anpassas utifrån införandet av internetbaserade stödsystem inom barnomsorg, löne- och fakturahantering, samt personalrapportering,

* att Särskolan och Resursenheten avvecklas som egna rektorsområden, men integreras i organisationen, och att en enhet för stöd och utveckling (ESU) upprättas, vilken har de specialkunskaper som dessa verksamheter kräver,

* att den centrala ledningen utgörs av förvaltningschef och två biträdande förvaltningschefer med en stab som är organiserad i tre enheter 
- administrativa enheten
- ekonomi
- stöd och utveckling
Bsn § 107 forts

* att förvaltningsledningen löpande prövar dimensioneringen av rektorstjänster och enheter utifrån de val som är möjliga i barn- och skolpengssystemet,

* att centrala medel som ”Wärnerssonpengarna”, Svenska 2 och modersmål, samt centrala potten fördelas enligt tidigare principer,

* att hyran skall ingå i skolpengen (kommer dock inte att vara tekniskt klart till årsskiftet 2005/2006).

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

Yrkanden

Olle Jansson (s) yrkar
- att distriktsverksamheten inom barn- och skolförvaltningen utvecklas för att nå en stabil verksamhet i hela kommunen,
- att elevpengssystemet avskaffas till förmån för ett system som bygger på ”Lika möjligheter betyder olika resurser”.

Kjell Pihlgren (m) yrkar
- att ordet skolpeng byts ut till elevpeng.

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag och anser att utbyte av ordet skolpeng till elevpeng är helt i sin ordning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Kjell Pihlgrens (m) tilläggsyrkande. 

__________

Protokollets expediering
För kännedom: 
kommundirektör Mats Törnquist
kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson 
Bsn § 108

Ny barn- och skolplan - Plan för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta den reviderade planen för barnomsorgen och skolan i Norrtälje kommun enligt skrivelse daterad den 17 oktober 2005, 

att hemställa till kommunfullmäktige att fastställa densamma, 

att informationschefen kontaktas när det gäller planens benämning och dess utformning.


Ordföranden tackar nämndens ledamöter för genomfört arbete.


Underlag för beslut

Förslag 2005-10-03

Bakgrund

Norrtälje kommuns plan för utvecklingen av förskola, skola och fritids-verksamhet, ”Kompassen”, antogs av kommunfullmäktige den 26 april 1999. 

Med anledning av att det sedan dess har skett en del verksamhets- och organisationsförändringar inom förvaltningen är det nödvändigt med en uppdatering, alternativt upphävande, av barn- och skolplanen. 

Barn- och skolnämnden beslutade i januari 2005 att gemensamt arbeta fram ett förslag till en ny barn- och skolplan. Ledamöterna har vid arbete i mars och april enats om att planen bland annat syftar till att i kommunfullmäktige ligga till grund för nämndens prioriteringar inför budgetarbetet. 

Arbetsmaterialet har sänts till arbetsutskottets ledamöter och nämndens gruppledare för synpunkter senast den 29 augusti. 

Bsn § 108

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet beslutade den 19 september 2005, § 74 att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

Yrkanden

Leif Glavstedt (v) yrkar
- att beteckningen Kompassen behålles.

Olle Jansson (s) yrkar
- att beteckningen skall vara Nya Kompassen oavsett om planen revideras eller om förslag om ny skolplan sänds till kommunfullmäktige.

Kjell Pihlgren (m) yrkar
- att beteckningen skall vara Nya Kompassen.

Inga-Maja Dunér (fp) yrkar
- att beteckningen skall vara Kompassen II.

Jan Sjöblom (s) yrkar
- att med hänvisning till att Norrtälje kommun är en skärgårdskommun passar beteckningen Kompassen bra.

Efter diskussion huruvida beteckningen Kompassen skall behållas eller inte, beslutas att informationschefen kontaktas när det gäller planens benämning och utformning.

_________

Protokollets expediering
För åtgärd: kommunstyrelsen

Bsn § 109 Dnr BSN 05-157 600

Trygghet och studiero i skolan, handlingsplan

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta handlingsplanen för Trygghet och studiero i skolan daterad den 17 oktober 2005 att användas inom barn- och skolförvaltningens förskolor och grundskolor i Norrtälje kommun.
Underlag för beslut
Förslag till handlingsplan 2005-05-29, reviderad 2005-10-17
Förvaltningens yttrande 2005-08-31
Bakgrund
Sollentuna kommuns handlingsplan för trygghet och studiero i skolan presenterades för nämnden i januari 2005. Handlingsplanen är tänkt att användas som stöd till personal, elever och föräldrar då kommunens policy för trygghet och studiero skall omsättas i praktisk handling från förskolenivå till gymnasieskola. Förvaltningen fick i januari i uppdrag att ta fram förslag till en motsvarande handlingsplan för Norrtälje kommun. 

Handlingsplanen har föregåtts av ett arbete som gjorts tillsammans med förvaltningar, fackförbund och politiker. Förhoppningen är att, med hjälp av denna plan och ett kontinuerligt utbildnings-, uppföljnings- och utvärderings-arbete, kunna skapa en tryggare och lugnare miljö för barn, elever och personal i Norrtälje kommuns förskolor och grundskolor.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 1 september att nämnden antar handlingsplanen för Trygghet och studiero i skolan att användas inom barn- och skolförvaltningens förskolor och grundskolor i Norrtälje kommun.

Politikerberedning

Au 22/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 augusti 2005, § 64 och nämnden 
BSN 5/9 beslutade den 5 september 2005, § 95 att återremittera ärendet för ytterligare diskussion om vissa formuleringar i handlingsplanen.

Bsn § 109 forts

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

__________Bsn § 110

Begäran om ersättning för båtskjuts, Skälbottna

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att bevilja familjen Karlén-Klein ersättning motsvarande nuvarande praxis för självskjutsersättning för Ida Klein,

att uppdra till barn- och skolförvaltningen att föreslå förändringar i Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar avseende att gälla fr o m höstterminen 2006.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-09-19

Bakgrund

Familjen Kerstin Karlén och Thomas Klein, Själbottna begär i skrivelse daterad 2005-08-13 ersättning för båtskjuts för Ida Klein med 600 kronor per tur, d v s 1 200 kr per dag. Alternativt begär familjen att kommunen ordnar skolskjuts för Ida fr o m höstterminens start, eller att ersättning för båtskjuts skall beviljas även för Anton Klein.
Förvaltningens yttrande

Förvaltningen redogör mycket detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 14 september 2005. 

Kommunens nuvarande riktlinjer anger att endast busskort beviljas när en elev väljer annan skola än den kommunen anvisar. Kommunen har dock i detta fall haft en generösare tillämpning än vad lagen anger, då familjen för Ida även beviljats ersättning för resa med egen båt, en ersättning som under lång tid varit högre än gällande praxis.

Förvaltningens bedömning är att det med nuvarande kännedom om familjens förhållanden inte finns skäl att bevilja familjen Karlén-Klein en högre ersättning än gällande praxis för självskjutsersättning i kommunen. 

Bsn § 110 forts

Förvaltningen bedömer vidare att kommunen inte har skyldighet att anlita en extern entreprenör för transporten då kommunen enligt lag inte är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen normalt skulle placera eleven i.

Då kommunens riktlinjer saknar skrivning om skolskjuts med båt, bör dessa förtydligas för att undvika osäkerhet i tolkningarna framöver. Kommunen bör också ta ställning till nivån på ersättningen, och vilka regler som ska gälla för bosatta på öar utan båtförbindelse, så att elever och deras föräldrar känner till vilka förutsättningar som gäller vid val av skola. 

Detta är också av vikt för kommunen så att framtida kostnader för båtskjutsar ska kunna förutses, och underlätta planeringen vid eventuella upphandlingar.

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 76. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

__________

Protokollets expediering

Familjen Karlén-Klein (inkl överklagandeblankett)
Agneta Brus
Agneta HedlundhBsn § 111

Detaljplan för del av Hallsta 4:123 (f d del av Centralskolan i Hallstavik) i Häverö församling, samrådsyttrande

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot förslaget i detaljplanen undantaget skrivningen under punkten ”Parkering”. Se förvaltningens yttrande nedan.


Underlag för beslut

Förvaltningens yttrande 2005-09-14

Bakgrund

Ledningskontoret har på initiativ av blivande tomträttshavare Friskis & Svettis för del av Hallsta 4:123 (f d del av Centralskolan i Hallstavik, Atriumhuset) inkommit med begäran om att få en ändring av detaljplanen. Bakgrunden är att enligt detaljplan ska området användas för allmänt ändamål och blivande tomträttshavaren vill ändra till idrottsändamål.

Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen, dvs endast med ett samrådsför-farande före antagande. Yttrandet skall var stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 7 oktober 2005.

Förvaltningens yttrande

I förslaget står att parkeringsplatser finns på området söder om fotbollsplanen och vid Magistervägen. Att parkering sker på avsedd parkeringsplats vid Magistervägen är helt i sin ordning. Denna parkering samnyttjas då av såväl skola som Friskis & Svettis.

Däremot får ingen parkering eller fordonstrafik förekomma mellan kl 07.00-18.00 på den i skrivelsen benämnda platsen ”söder om fotbollsplanen”. Motiveringen till detta är att Hallsta skolas barn i åldern 6-12 år under hela skoldagen, och barn som går på fritidsverksamhet, vistas i närheten av eller på denna plats.

Bsn § 111 forts

Utöver detta får heller ingen fordonstrafik eller parkering förekomma på Centralskolans innergård. Transporter till och från Friskis & Svettis lokaler skall ske under de tider då skolan inte har verksamhet. (se bifogad karta).

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 76. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 26 september 2005.

__________

Protokollets expediering
Stadsarkitektkontoret 
Bsn § 112

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 679-684 enligt 
förteckning daterad 2005-09-21.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________

Bsn § 113

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Även nedanstående skrivelser delges nämnden:

Dnr 05-369 606 - Anmälan gällande skolplikt för elev vid Bålbroskolan i Rimbo.

Dnr 05-354 712 med information om situationen för en familj som söker extra barnomsorgstimmar.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2005-09-21 över delgivningar föreligger. 

__________


Bsn § 114

Rapport från förvaltningen

Kvalitet i förskolan 

Under förmiddagspasset informerade rektorn för Södra förskoleenheten, 
Ann-Britt Hammar, och rektorn för Västra förskoleenheten, Agneta Hansén, om Skolverkets allmänna råd och kommentarer kring Kvalitet i förskolan. En skrift som samtliga nämndledamöter fått ta del av. 

De allmänna råden riktar sig till både kommunen och den personal som arbetar i förskolan och illustrerar hur ansvarsfördelningen mellan kommun och verksamhet ser ut. 

Rektorerna redogjorde även för hur de båda enheternas verksamheter fungerar, liksom det nätverk som finns. Man arbetar i nätverket bland annat kring förskolans utveckling, pedagogisk dokumentation och barns språkutveckling. 

”På rätt väg” - Roslagsskolans projekt för att förebygga otrygghet, kränkande behandling och förstörelse

Rektor för Roslagsskolan, Anders Rapp, redogör för det projekt som pågår mellan skolan och Norrtäljeanstalten. Eleverna får ta del av internernas erfarenhet och kunskap, liksom eleverna får delge internerna sina tankar för att förebygga otrygghet, kränkande behandling och förstörelse. Eleverna ges tid att reflektera över sin egen framtid, vad som leder till kriminalitet och hur de ska kunna undvika att hamna där. Det som diskuteras är bland annat: vad är respekt, trygghet, trivsel, ansvar, mål - och hur skapar man det?

Policy angående avgifter i grundskolan

Gösta Högberg presenterar förvaltningsbeslutet kring policy angående avgifter i grundskolan. Utbildningen i kommunens grundskolor skall vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker på skoltid och som syftar till en ökad måluppfyllelse skall ske utan kostnad. Detta gäller studiebesök, kulturaktiviteter, lägerskolor och självfallet allt studiemateriel.

Om det i något fall är nödvändigt att föräldrarna skall bidra vid finansiering får summan inte överstiga 100 kr per läsår. Detta får inte ske i form av insamlande av en klasskassa utan för täckande av vissa kostnader vid speciell aktivitet.

Bsn § 114 forts

I den mån föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar får dessa inte blandas in kommunens ekonomisystem utan helt skötas på privat väg. Vid till exempel exkursioner eller liknande aktiviteter kan skolan begära att eleverna medför matsäck, men även detta endast i undantagsfall.

Skolresor som är främst att betrakta som nöjesresor får inte ske på skoltid. Lägerskolor och studieresor får ske på skoltid och förutsätts då ske utan kostnad för eleverna.

Ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde

Förvaltningen redogör för de ärenden som enligt dagordningen skall tas upp för beslut vid dagens sammanträde.

__________
Bsn § 115

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Kommunal friskola

Ordföranden informerar från Kommunala Friskoledagen den 7 oktober i Sollentuna som handlade om nya vägar för att utveckla den offentliga skolan. Vice ordföranden deltog också.

Förvaltningschefen har träffat Närtunaenheten som anmält sitt intresse för att starta kommunala friskolor.

__________ 
Bsn § 116

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Ny kontaktpolitikerdag

Nämnden beslutar att kontaktpolitikerdagen, som skulle genomförts idag den 17 oktober, istället flyttas fram till den 14 november. Nämndens ledamöter kommer då att besöka en eller två förskolor. Kallelse med detaljerad information kommer att sändas ut snarast möjligt.

Kommunala handikapprådet

Barn- och skolnämndens representant i kommunala handikapprådet, Jan Sjöblom, informerar från deras senaste möte.

__________

Bsn § 117

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________ 
Bsn § 118 Dnr BSN 05-205 291

Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

Beslut

Ordföranden beslutar

att ärendet dras ur från dagordningen. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-09-12

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden uppdrog den 8 juni 2005, § 84 till förvaltningen att ta fram förlag till anpassning av lokalytorna i Norrtälje tätort med hänsyn tagen till det minskande elevunderlaget och med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Tjänstemannaberedning

I förvaltningens skrivelse daterad den 12 september 2005 framgår att antalet elever i grundskolan sjunker under de närmaste fem åren för att sedan öka igen. Gymnasieskolans elevtal ökar fram till år 2011. Barnomsorgen växer också under denna period.

Utredningen har, utöver lokalbeståndet i Norrtälje tätort, tagit hänsyn till de övriga skolor som tillhör Norrtäljedistrikten. I uppdraget ligger också att skapa utrymme för Montessorifriskolan, som för närvarande finns i paviljonger i Öster Knutby.

Utgångspunkten har varit att se till att lokalytorna anpassas till de behov som finns och att i första hand ta bort de paviljonger som kommunen hyr av externa hyresvärdar. 

Förvaltningen har också försökt att ta pedagogiska och sociala hänsyn, samt att inte fylla de kommunala skolorna så mycket att det inte är möjligt att välja annan kommunal skola. De flesta som väljer annan skola gör det för att man inte trivs i den nuvarande skolan. Att endast ha möjlighet att välja friskola kan inte vara tanken med valfrihet.
__________