BSN 051121
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-15.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Rektor Grindenheten
Lärare Grindenheten
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2005-11-28

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 119-134
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Lotta Lindblad Söderman


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2005-11-21

Datum för 2005-11-29 Datum för 2005-12-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Lotta Lindblad-Söderman m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Marie Egelin m x 
Bino Drummond m x 
Vakant c 
Ingvar Holmqvist fp x 
Margareta Säterli fp x 
Göte Waara kd x Tjg 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x Tjg 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 119 Val av justerare och tid för justering

§ 120 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 121 Förändring av verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

§ 122 Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Bålbroenheten

§ 123 Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Närtunaenheten

§ 124 Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Rånäsenheten

§ 125 Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling,
yttrande över samrådsförslag

§ 126 Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

§ 127 Program till detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling, yttrande

§ 128 Barn- och skolnämndens sammanträdestid i januari 2006 

§ 129 Anmälan av delegationsärenden

§ 130 Anmälan av delgivningar

§ 131 Rapport från förvaltningen

§ 132 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 133 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 134 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 119

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 28 november 2005 kl 13.00. 

__________

Bsn § 120 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och påminna om tidigare uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till kostnadsanpassning så att nämnden kommer inom ram inför 2006.


Underlag för beslut

Månadsuppföljning oktober 2005
Uppföljning per verksamhet januari-oktober 2005 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för månadsuppföljningen för oktober månad 2005 enligt föreliggande skrivelse och uppföljningen per verksamhet januari-oktober 2005. Den prognostiserade avvikelsen 2005 är 5 miljoner kronor.

__________

Protokollets expediering
Kommunkansliet, budgetchefen, ekonomichefen 
Bsn § 121 Dnr BSN 03-268 717

Förändring av verksamhetsbidrag för barn hos dagbarnvårdare

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ersättning skall föras över från den ordinarie dagbarnvårdaren till vikarierande dagbarnvårdare vid alla tillfällen som barnet har varit hos den vikarierande dagbarnvårdaren,

att den nya regeln för ersättning i verksamhetsbidraget träder i kraft den 1 januari 2006,

att det förändrade verksamhetsbidraget utvärderas senast den 1 juli 2006.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-10-25

Bakgrund

Dagbarnvårdarnas omkostnadsersättning ersattes den 1 juli 2004 av ett verksamhetsbidrag. Förvaltningen har tillsammans med Kommunal genomfört en utvärdering av verksamhetsbidragets olika nivåer. 

I budget 2004 fanns en beslutad besparing på ersättning till dagbarnvårdare med 200 000 kronor. Besparingen arbetades in i verksamhetsbidraget. Ekonomisk uppföljning visar att besparingen har uppnåtts.

I den enkätundersökning som gjordes framförde dagbarnvårdarna att de ville få med ersättningen för vikariedagbarn vid de tillfällen som de hade dessa.

Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, § 80. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Den administrativa chefen redogör för ärendet.

__________

Bsn § 122 Dnr BSN 05-225 603

Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Bålbroenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet så att ansökan kan kompletteras med specificering av de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna.


Underlag för beslut
Ansökan från Bålbroenheten 2005-05-09
Förvaltningens skrivelse 2005-10-24

Bakgrund

Bålbroenhetens rektor Jan Örtlund har ansökt om att få bilda kommunal friskola omfattande förskola, förskoleklass, grundskola samt skolbarnsomsorg.
Styrelsens namn skall vara Bålbrostyrelsen.

Ansökan bygger på att en styrelse bildas för enheten, att styrelsen består av två föräldrar, två personal samt representanter för föreningslivet. Styrelsen skall sedan arbeta utifrån ett reglemente som tydliggör följande punkter:

1. Bildande av lokal styrelse underställd barn- och skolnämnden.
2. Bildande av till styrelsen knuten förvaltning.
3. Kommunen ansvarar för skolskjutsar och skolpliktskostnader.
4. Lokaler hyrs av nuvarande fastighetsägare.
5. Elevpeng, med avdrag för momskompensation, samt hyresbidrag enligt 
gällande regler för enskild verksamhet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i skrivelse daterad den 24 oktober 2005 att den nya styrelsen först måste bildas innan beslut kan tas om vilket utökat ansvar styrelsen kan få. Styrelsen ansöker om utökat ansvar och befogenheter varefter ärendet behandlas av kommunen på lämplig nivå. Ansökan bör specificera vilka nuvarande och nya verksamheter som skall ingå. 

Bsn § 122 forts

Politikerberedning

Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, § 82. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet för komplettering från enheten när det gäller specificering av de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. Nämnden behöver en mer specificerad information att ta ställning till.

__________

Bsn § 123 Dnr BSN 04-351 603

Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Närtunaenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet så att ansökan kan kompletteras med specificering av de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna.


Underlag för beslut
Ansökan 2005-05-05
Förvaltningens skrivelse 2005-10-24

Bakgrund
Närtunaenhetens rektor Kurt Karlsson har ansökt om att få bilda kommunal friskola omfattande förskola, förskoleklass, grundskola samt skolbarnsomsorg.
Styrelsens namn skall vara Närtunastyrelsen.

Ansökan bygger på att en styrelse bildas för enheten, att styrelsen består av två föräldrar, två personal samt representanter för föreningslivet. Styrelsen skall sedan arbeta utifrån ett reglemente som tydliggör följande punkter:

1 Bildande av lokal styrelse underställd barn- och skolnämnden.
2 Bildande av till styrelsen knuten förvaltning.
3 Kommunen ansvarar för skolskjutsar och skolpliktskostnader.
4 Lokaler hyrs av nuvarande fastighetsägare.
5 Elevpeng, med avdrag för momskompensation, samt hyresbidrag enligt
gällande regler för enskild verksamhet.
6 Utökning med 7-9 skola.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i skrivelse daterad den 24 oktober 2005 att den nya styrelsen först måste bildas innan beslut kan tas om vilket utökat ansvar styrelsen kan få. Styrelsen ansöker om utökat ansvar och befogenheter varefter ärendet behandlas av kommunen på lämplig nivå. Ansökan bör specificera vilka nuvarande och nya verksamheter som skall ingå. 

Bsn § 123 forts

Politikerberedning

Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, § 82. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet för komplettering från enheten när det gäller specificering av de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. Nämnden behöver en mer specificerad information att ta ställning till.

__________

Bsn § 124 Dnr BSN 05-226 603

Ansökan om start av kommunal friskola - skolor med utökat självstyre, Rånäsenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet så att ansökan kan kompletteras med specificering av de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna.


Underlag för beslut
Ansökan 2005-05-10
Förvaltningens skrivelse 2005-10-24

Bakgrund

Rånäsenhetens rektor Hans Söderberg har ansökt om att få bilda kommunal friskola omfattande förskola, förskoleklass, grundskola samt skolbarnsomsorg.
Styrelsens namn skall vara Rånässtyrelsen.

Ansökan bygger på att en styrelse bildas för enheten, att styrelsen består av två föräldrar, två personal samt representanter för föreningslivet. Styrelsen skall sedan arbeta utifrån ett reglemente som tydliggör följande punkter:

1 Bildande av lokal styrelse underställd barn- och skolnämnden.
2 Bildande av till styrelsen knuten förvaltning.
3 Kommunen ansvarar för skolskjutsar och skolpliktskostnader.
4 Lokaler hyrs av nuvarande fastighetsägare.
5 Elevpeng, med avdrag för momskompensation, samt hyresbidrag enligt
gällande regler för enskild verksamhet.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen anger i skrivelse daterad den 24 oktober 2005 att den nya styrelsen först måste bildas innan beslut kan tas om vilket utökat ansvar styrelsen kan få. Styrelsen ansöker om utökat ansvar och befogenheter varefter ärendet behandlas av kommunen på lämplig nivå. Ansökan bör specificera vilka nuvarande och nya verksamheter som skall ingå. 

Bsn § 124 forts

Politikerberedning

Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, § 82. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. Efter diskussion beslutar nämnden att återremittera ärendet för komplettering från enheten när det gäller specificering av de åtaganden och ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. Nämnden behöver en mer specificerad information att ta ställning till.

__________


Bsn § 125 BSN 04-073 291

Detaljplan för fastigheten Gottröra 5:15 i Gottröra församling, yttrande över samrådsförslag

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att ställa sig positiv till förslaget.

Underlag för beslut
Detaljplan 2005-10-21
Förvaltningens skrivelse 2005-10-25
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra ca 40 enbostads-hus och två flerbostadshus med ca åtta lägenheter vardera på fastigheten Gottröra 5:15. Programmet är översänt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §.
Program till detaljplan har tidigare varit utsänt till myndigheter och ägare till angränsande fastigheter för samråd. De olika yttrandena finns redovisade i handlingarna. Nämnden beslutade den 17 maj 2004 att ställa sig positiv till planförslaget.
Förvaltningens yttrande våren 2004 löd: Barn- och skolförvaltningen är positiv till ökat bostadsbyggande i det föreslagna området. Närtunaenheten har för närvarande plats för flera skolbarn, men saknar lokaler för förskoleverksamhet. Beslut om att uppdra åt tekniska kontoret att utreda möjligheten av uppförande av permanent förskolelokal vid Närtuna skola fattades den 22 mars 2004. Förskola i privat regi finns sedan ett år etablerad i Gottröra. 
Förvaltningen har inget att erinra mot det nya samrådsförslaget.
Politikerberedning
Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, § 86.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________
Bsn § 126 Dnr BSN 05-205 291, 05-356, 05-415, 05-192

Anpassning av lokalytor i Norrtäljedistrikten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan hösten 2006,

att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan,

att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av

- att Lommarskolans inre och yttre miljö anpassas så att Vigelsjö-skolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006,

- att Flygskolans kontrakt förlängs,

- att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 


Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2005-09-12

Bakgrund 

Barn- och skolnämnden uppdrog den 8 juni 2005, § 84 till förvaltningen att ta fram förlag till anpassning av lokalytorna i Norrtälje tätort med hänsyn tagen till det minskande elevunderlaget och med inriktning att i första hand gå ur externt inhyrda lokaler, samt att ge en noggrann konsekvensbeskrivning.

Bsn § 126 forts

Tjänstemannaberedning

I förvaltningens skrivelse daterad den 12 september 2005 framgår att antalet elever i grundskolan sjunker under de närmaste fem åren för att sedan öka igen. 
Gymnasieskolans elevtal ökar fram till år 2011. Barnomsorgen växer också under denna period.

Utredningen har, utöver lokalbeståndet i Norrtälje tätort, tagit hänsyn till de övriga skolor som tillhör Norrtäljedistrikten. I uppdraget ligger också att skapa utrymme för Montessorifriskolan, som för närvarande finns i paviljonger i Öster Knutby.

Utgångspunkten har varit att se till att lokalytorna anpassas till de behov som finns och att i första hand ta bort de paviljonger som kommunen hyr av externa hyresvärdar. 

Förvaltningen har också försökt att ta pedagogiska och sociala hänsyn, samt att inte fylla de kommunala skolorna så mycket att det inte är möjligt att välja annan kommunal skola. De flesta som väljer annan skola gör det för att man inte trivs i den nuvarande skolan. Att endast ha möjlighet att välja friskola kan inte vara tanken med valfrihet.

Politikerberedning

Au 19/9 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 september 2005, § 72 då nämnden föreslogs besluta att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommar-skolan hösten 2006, att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan, att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av att Lommar-skolan anpassas, då främst den yttre miljön, så att Vigelsjöskolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006, att Flygskolans lokaler hyrs för en period av ett år fr o m juli 2006, och att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, som innebar att ärendet skulle återremitteras, och önskade följande antecknat i protokollet:

”Vi inser också behovet av en anpassning av lokaler och kan också förstå de föreslagna åtgärderna, men anser att beslut inte kan tas förrän en dialog med föräldrar och personal har genomförts. Vi föreslår återremiss för att påbörja en dialog med verksamheten och kommuninnevånarna. 

Bsn § 126 forts

Förslaget att förlänga hyreskontraktet för Flygskolan under endast ett år kan vi dock över huvud taget inte acceptera. Det ökar bara oron och otryggheten hos föräldrar, elever och personal. Vi anser att kontraktet måste förlängas minst fem år för att skapa en långsiktighet och hinna planera och genomföra en annan lösning om det skulle visa sig nödvändigt.”

BSN 17/10 Vid barn- och skolnämndens sammanträde den 17 oktober 2005, § 118 drogs ärendet ur från dagordningen.

Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, 87. 
Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkade då att ärendet skulle återremitteras och önskade få anteckning i protokollet.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) yrkade enligt arbetsutskottets förslag som reviderats något, dvs 
- att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan hösten 2006,
- att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan,
- att till kommunstyrelsen anmäla barn- och skolnämndens behov av att Lommarskolans inre och yttre miljö anpassas så att Vigelsjöskolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006, att Flygskolans kontrakt förlängs, och att Roslagsskolan anpassas att inrymma Musikskolan fr o m höstterminen 2007. 

Arbetsutskottet beslutade enligt ordförandens yrkande enligt ovan. Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskade nedanstående anteckning i protokollet:

”Vi yrkar att ärendet återremitteras. Då vi inte fått delta i den dialog, som enligt uppgift genomförts, återstår ett antal obesvarade frågor. Vi upplever att de berörda föräldrarna fortfarande är oroliga. 

Exempel på frågor som behöver utredas:
* Går den inre och yttre skolmiljön och lokalanpassningen på Lommarskolan att genomföra till rimliga kostnader? Tillgodoses de yngre barnens krav och behov?
* Skall Vigelsjöskolan byggas om för att inhysa Montessoris verksamhet?
* Varför inte flytta Montessoris verksamhet direkt till Lommarskolan?
* Hur mycket kommer ”flyttkarusellen” att kosta i investeringar? Ex när det gäller Musikskolans flytt till Roslagsskolan.
*Vilka erfarenheter finns i andra 0-9-skolor med motsvarande elevantal?”


Bsn § 126 forts

BSN 21/11 Beslutande sammanträde 

Yrkanden 

Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Hanna Stymne Bratt (s), Ulrika Enlund (s) och Anders Sundberg (s) yrkar att nämnden beslutar

- att avslå förslaget om nedläggning av Vigelsjöskolan med hänvisning till att det i dagsläget inte finns något som visar att detta alternativ är ekonomiskt försvarbart, 

- att utreda möjligheterna att erbjuda Montessoriskolan lokaler i Lommarskolan,

- att förlänga Flygskolans kontrakt i fem år,

- att avslå förslaget om flytt av Musikskolan till Roslagsskolan med hänvisning till att de ekonomiska och praktiska konsekvenserna inte är utredda.

Ordföranden Lotta Lindblad Söderman (m) med instämmande av Kjell Pihlgren (m), Patrik Dahl (c), Robert Johansson (c), Inga-Maja Dunér (fp) och Göte Waara (kd) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och sker genom öppen omröstning.
Ja = arbetsutskottets förslag 
Nej = vice ordförandens förslag 

Omröstningsresultat

Kjell Pihlgren (m) Ja
Patrik Dahl (c) Ja
Robert Johansson (c) Ja
Inga-Maja Dunér (fp) Ja
Bsn § 126 forts

Göte Waara (kd) Ja
Olle Jansson (s) Nej
Marita Jeansson (s) Nej
Hanna Stymne Bratt (s) Nej
Ulrika Enlund (s) Nej
Anders Sundberg (s) Nej
Lotta Lindblad Söderman Ja

Med sex ja-röster och fem nej-röster beslutar barn- och skolnämnden enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokraternas och vänsterpartiets tjänstgörande ledamöter och ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________


Bsn § 127 Dnr BSN 05-389 291

Program till detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden ställer sig positiv till programmet till detaljplan för del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling.

Underlag för beslut
Program till detaljplan 
Förvaltningens skrivelse 2005-11-01
Bakgrund
Begäran om att få uppföra enbostadshus i anslutning till befintlig 
bebyggelse på rubricerade fastigheter har kommit in till kommunen. 
Syftet med ett detaljplaneprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. 
Programmet är översänt för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Eventuella synpunkter skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 9 december 2005.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen har inget att erinra mot den planerade nybyggnationen av 20 enbostadshus på del av fastigheten Sätuna 5:1 och 6:1 i Husby-Sjuhundra församling. 
Politikerberedning
Au 7/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 november 2005, § 88.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
___________
Bsn § 128

Barn- och skolnämndens sammanträdestid i januari 2006

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att nämndens första sammanträde 2006 sker måndagen den 16 januari, 
då datum för resterande sammanträden 2006 kommer att beslutas. 

__________


Bsn § 129

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 685-716 enligt
förteckning daterad 2005-11-15.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut finns i delgivningspärmen.

__________


Bsn § 130

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2005-09-21 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 131

Rapport från förvaltningen

Elevmedverkan i praktiken på Grindenheten

Under förmiddagspasset redovisade rektor och en lärare från Grindskolan hur personalen arbetar med elevmedverkan i praktiken på Grindskolan. De redogör för uppdraget från politikerna, vilka problem som kan uppstå och vilka möjliga lösningar som finns. Eleverna ses som medskapare! 

Enheten arbetar nu vidare med förhållningssätt gentemot eleverna, problem-baserade samtal (PBS) och vad enheten skall bli bättre på…!

Skolor med utökat självstyre - kommunala friskolor

Förvaltningschefen informerar från möte med andra kommuner där kommu-nala friskolor diskuterades. Linköpings kommun har på försök erbjudit fyra av sina grundskolor att övergå i kommunal friskola. Huvudkriteriet för att få starta var att skolan måste ha haft, och ha, en budget i balans. Viktiga frågor är vilket ansvar en styrelse för en kommunal friskola kan/skall ha, och hur stor del av en kommun kan bli friskola?

Kommunal och enskild barnomsorgskö via Internet - dygnet runt

Den administrativa chefen informerar att från och med den första januari 2006 har Norrtälje kommun 24 timmars webbservice via Internet för både kommunal och enskild verksamhet. Syftet är att öka öppenheten och tillgängligheten, för-enkla rutiner för medborgare, samt effektivisera administrationen.

Genom webbservicen kommer man att kunna:

- ansöka om ny- och omplacering av barnomsorg till både kommunal 
och enskild/alternativ verksamhet 
- meddela arbetsschema och ändringar
- meddela inkomstuppgifter och ändringar 
- få uppgift om aktuell avgift 
- göra uppsägning av barnomsorg

Förvaltningens rektorer och de enskilda verksamheterna har fått information vid flera möten. Samtliga föräldrar kommer att få en personlig inloggning. Det kommer också att finnas personlig hjälp för den som så behöver. 
Bsn § 131 forts

Skolkompassen - ett granskningsverktyg för politiker och ledning

Den administrativa chefen informerar om det pågående arbetet med utformningen av en Skolkompass - ett granskningsverktyg för politiker och ledning inom skolorganisationer. Norrtälje kommun fick uppdraget i april 2005 av Sveriges Kommuner och Landsting och gäller i ett år.

Ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde

Förvaltningen redogör för de ärenden som enligt dagordningen skall tas upp för beslut vid dagens sammanträde.

__________Bsn § 132 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Träff med de mjuka nämnderna

Ordföranden informerar att presidierna i utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden träffats och diskuterat gemensamma frågor. 

Chefen för socialförvaltningens ungdomssektion och en av fältassistenterna närvarade och redogjorde för situationen vid busstationen i Norrtälje och hur de lyckats med det förebyggande arbetet kring missbruk och droger. Informa-tion gavs även om läget i Hallstavik och Rimbo.

Det finns ett mycket stort engagemang, många idéer och planer på hur problemen skall kunna lösas! 

Möte med trafiksäkerhetsnämndens presidium

Presidierna i barn- och skolnämnden och trafiksäkerhetsnämnden har träffats och bland annat diskuterat trafiksäkerhetsutbildning i skolorna, trafik-situationen vid Kvisthamraskolan, skolskjutsupphandling och utdelning av reflexer.

Tack från avgående kommunalrådet 

Christer Candal tackar nämnden för uppvaktningen och den gåva han fick vid sin avgång som kommunalråd.

__________Bsn § 133

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Ordföranden informerar från den 14 november då förvaltningens förskoleverksamhet besöktes av nämndens kontaktpolitiker. 

Besök gjordes hos Södra förskoleenhetens förskolor Flygaren och Lunden i Norrtälje. Lunch intogs på Elmstaenheten varefter politikerna informerades och visades runt. Avslutningsvis besökte politikerna Söderbykarlsenheten. 


__________

Bsn § 134

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________