BSN 060123
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-01-26

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-19
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson 


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-01-23

Datum för 2006-01-27 Datum för 2006-02-17
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x Tjg för Kjell Pihlgren 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x 
Åsa Wennerfors fp x 
Margareta Säterli fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg för Jan Sjöblom 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justerare och tid för justering

§ 2 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - bokslutsrapport

§ 3 Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton
i 2006 års budget

§ 4 Ansökan om utökad ram 2006 för Björkö-Arholma

§ 5 Begäran om anslag för uppräkning av skolskjutsverksamheten 2006 

§ 6 Verksamhetsplan 2006-2008 för barn- och skolnämnden

§ 7 Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering med 
anledning av ny organisation

§ 8 Sammanträdestider 2006 för barn- och skolnämnden

§ 9 Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, 
Knutby Torg i Norrtälje stad

§ 10 Idéprogram för kvarteret Förrådet m fl

§ 11 Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och 
ungdomar i Norrtälje kommun 2006-2010, remiss

§ 12 Skolorganisationen i Häverö-Väddöområdet

§ 13 Anmälan av delegationsärenden

§ 14 Anmälan av delgivningar

§ 15 Rapport från förvaltningen

§ 16 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 17 Rapport från kontaktpolitikerorganisationen

§ 18 Kurser och konferenser

§ 19 Barn- och elevpeng 2006 
__________

Bsn § 1

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor torsdagen den 26 januari 2006. 

__________

Bsn § 2 Dnr BSN 04-044 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport - 
bokslutsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, och 

att framföra ett speciellt tack till förvaltningen, och i synnerhet ekonomichefen, för ett mycket gott arbete.


Underlag för beslut

Uppföljning januari-november 2005 

Politikerberedning

Au 9/1 Ekonomichefen redogjorde vid arbetsutskottet den 9 januari 2006 för uppföljningen per enhet, resultatenhet och verksamhet januari-november 2005 och informerade om det dagsaktuella budgetläget som då redovisade ett resultat på minus 1 miljon kronor. 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för bokslut 2005 och rapporterar att nämnden ligger på plus 80 000 kronor. Bokslutsärendet återkommer den 20 februari för beslut.

__________

Expedierat till:
Kommunstyrelsen fvb till berörda, samt
ekonomichefen och budgetchefen 
Bsn § 3 Dnr BSN 05-463 040

Beslutsattestanter och ersättare för barn- och skolnämndens konton i 2006 års budget

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreliggande attestantförteckning skall gälla för år 2006,

att för nämndens samtliga resultatenheter skall förvaltningschefen, biträdande förvaltningschefer, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var och en för sig ha rätt att utföra besluts-attest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro. 


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2005-12-08

Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente skall nämnd utse besluts- och behörig-hetsattestanter och beställningsberättigade, samt ersättare för dessa. Attest-rätten knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av eventuella begränsningar.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse daterad den 8 december 2005.

Politikerberedning

Au 9/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2006, § 9. 
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________
Expedierat till:
Kommunstyrelsen fvb till berörda, samt
ekonomichefen och budgetchefen

Bsn § 4 

Ansökan om utökad ram 2006 för Björkö-Arholma

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att hos kommunstyrelsen ansöka om utökning av nämndens ram med 1 500 tkr för att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma-enheten. 

Underlag för beslut
Ordförandens skrivelse 2006-01-11

Bakgrund

För att kunna använda större delen av budgeten till nämndens verksamheter finns ambitionen att undvika överytor på våra skolor. Ytor som betalas med medel som annars kan användas till barnens och ungdomarnas utveckling. Denna ambition innebär att förvaltningen har tagit fram ett förslag på besparing av lokalytor.

Av kommunstrategiska skäl finns det önskemål om att Björkö-Arhoma skola ska finnas kvar, oavsett vad barn- och skolnämndens utredning kommer fram till. Skolan är en förutsättning för en ökad inflyttning av barnfamiljer, framför allt på Arholma och omkringliggande öar. 

Barn- och skolnämnden ansöker därför i skrivelse daterad den 11 januari 2006 hos kommunstyrelsen om utökad budgetram med 1 500 tkr och därmed få i uppdrag att bedriva skolverksamhet vid Björkö-Arholma skola.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Politikerberedning
Au 11/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 januari 2006, § 14. 

Beslutande sammanträde 
BSN 23/1 Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. 
__________
Expedierat till:
Kommunstyrelsen fvb till berörda, samt
ekonomichefen och budgetchefen

Bsn § 5

Begäran om anslag för uppräkning av skolskjuts-verksamheten 2006 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag till budget 2006 med 500 000 kronor för indexuppräkning av skolskjutsavtal. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-11

Bakgrund

Norrtälje kommun tecknade år 2001 avtal med Roslagstaxi AB gällande skolskjutsar med buss (ej Storstockholms Lokaltrafik) och taxi för elever i grundskolan och särskolan. Avtalet gäller t o m juni 2007 och räknas årligen upp med ett fastställt index för taxi respektive buss. 

Kostnaderna för skolskjutsar ökade kraftigt från 2003 och budgeten för skolskjutsverksamheten har därefter gått med stora underskott.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse daterad den 11 jan 2006 detaljerat för ärendet. Barn- och skolnämnden har inte någon gång under perioden erhållit ramkompensation för indexökningen. Nämnden har de senaste två åren begärt kompensation för de ökade kostnaderna. Nämnden har också varje år (utom 2005) utökat budgeten för skolskjutsverksamheten, men detta har inte varit tillräckligt. Utökningen av budget till skolskjutsarna har alltså i praktiken finansierats av andra verksamheter. 

Förvaltningen anser att skolskjutsavtalet utgör ett centralt upphandlat entreprenadavtal med årlig indexuppräkning som bör likställas med övriga nämnders entreprenadavtal för vilka dessa erhåller årlig ramjustering.

Bsn § 5 forts

Inför budget 2006 begärde nämnden en utökning av ram med 850 tkr, men med tanke på att kostnaderna ändå minskat något till följd av minskat elevantal, föreslås nämnden att hos kommunstyrelsen begära en utökning av budgetramen med 500 tkr för år 2006.

__________

Expedierat till:
Kommunstyrelsen fvb till berörda, samt
ekonomichefen och budgetchefen

Bsn § 6 

Verksamhetsplan 2006-2008 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning inför nämndens sammanträde den 20 februari 2006.

Underlag för beslut

Ekonomiskt utdrag ur förvaltningens arbetsmaterial inför förslag till verksamhetsplan 2006 

Bakgrund

Kommunens plan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Politikerberedning

Au 11/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 januari 2006, § 11. Arbetsutskottet beslutade då att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 23 januari 2006 då kompletterande beslutsunderlag presenteras.

Beslutande sammanträde 

BSN 23/1 Olle Jansson (s), med instämmande av Marita Jeansson(s), Hanna Stymne-Bratt (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v), meddelar att de inte tänker delta i beslut då fullständigt beslutsunderlag saknas. 

Efter diskussion beslutas att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning och att ärendet återkommer vid nämndens sammanträde den 20 februari 2006.
__________ 

Bsn § 7 Dnr BSN 06-004 002

Delegationsordning för barn- och skolnämnden, revidering med anledning av ny organisation

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta den reviderade delegationsordningen för barn- och skolnämnden att gälla fr.o.m. den 1 januari 2006.


Underlag för beslut

Reviderad delegationsförteckning 
Förvaltningens skrivelse 2005-12-27

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i oktober 2005 om ny förvaltningsorganisa-tion att gälla från och med den 1 januari 2006. Med anledning av detta lägger förvaltningen fram förslag till reviderad delegationsordning innebärande en översyn av besluten och beslutsdelegaterna.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen presenterar i skrivelse daterad den 27 december 2005 utformningen av delegationsordningen med separata delegations- och verkställighetsbeslut, samt vilka lagar eller avtal som styr besluten och hur dessa kan överklagas.

Politikerberedning

Au 9/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2006, § 3.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 8

Sammanträdestider 2006 för barn- och skolnämnden
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att fastställa sammanträdestider för barn- och skolnämnden för år 2006 enligt nedan:
Arbetsutskott Nämnd
9 januari 23 januari
6 februari 20 februari
20 mars 10 april
8 maj 22 maj
12 juni 19 juni
7 augusti 21 augusti
11 september 18 september
9 oktober 23 oktober
6 november 20 november 
4 december 11 december
Politikerberedning
Au 9/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2006, § 5. 
Beslutande sammanträde 
BSN 23/1 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Nämnden beslutar att lägga in ett extra sammanträde den 19 juni med beredande arbetsutskott den 12 juni. I övrigt enligt föreliggande förslag. 
Vice ordföranden poängterar att planeringsarbetsutskotten har utgått och efterlyser ett forum för dialog, t ex ordförandeberedning.
__________
Expedierat till:
Kommunkansliet
Offset


Bsn § 9 Dnr BSN 05-414 214

Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby Torg i Norrtälje stad


Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad.

Underlag för beslut
Samrådsförslag 2005-09-06 och skrivelse 2005-11-11
Förvaltningens skrivelse 2005-11-14

Bakgrund
Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola och handelsändamål, dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördelmakaren 5. 
Ändringarna förutsätter att en gemensamhetsanläggning för parkering bildas, i vilken samtliga handelsfastigheter och skolan vid Knutby Torg skall ingå. Anläggningsförrättningen för detta är slutförd.
Byggnadsrätten för Gördelmakaren 4 har prövats i den nya detaljplanen för kvarteret Vattumannen. Fastigheten i övrigt, liksom Gördelmakaren 2, skall ingå i den detaljplan där inte några förändringar av byggrätt eller användning är aktuella.
Programmet översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Bsn § 9 forts
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har inget att erinra mot detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad och föreslår nämnden besluta detsamma.
Politikerberedning
Au 9/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2006, § 6. 
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________
Expedierat till:
stadsarkitektkontoret

Bsn § 10 Dnr BSN 05-432 214

Idéprogram för kvarteret Förrådet m fl

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret framföra att nämnden ställer sig positiv till idéprogrammet för kvarteret Förrådet m fl och avvaktar förslaget till detaljplan.


Underlag för beslut

Idé- och kvalitetsprogram 2005-10-18
Ledningskontorets skrivelse 2005-11-29
Förvaltningens skrivelse 2005-12-07

Bakgrund

Kommunfullmäktige har antagit Utvecklingsplanen för Norrtälje stad. En av åtgärderna i planen är att omvandla området vid Baldersgatan som innerstad med de riktlinjer som följer trädgårdsstadens principer.

Ledningskontoret har tagit fram ett idé- och kvalitetsprogram inför detaljplanearbetet för området. Inriktningen är att man ska kunna etappindela och bygga ut allteftersom fastighetsägarna anser det möjligt. Eventuellt kommer ett Familjecenter att ingå i området. En bullermätning ingår i underlaget. 

Programmet är översänt till nämnden för synpunkter fram till den 15 februari. Efter samrådet kommer programmet att föreläggas kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen har inget att erinra mot den planerade nybyggnationen i kvarteret Förrådet m fl och ser fram emot möjligheten att få yttra sig i detaljplaneringen.


Bsn § 10 forts

Politikerberedning

Au 9/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2006, § 8. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Expedierat till ledningskontoret

Bsn § 11 Dnr BSN 05-412 624
Handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun 2006-2010 
”En lättare framtid” - förslag till handlingsplan 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret översända sitt yttrande enligt nedan.
Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som ingår 
i dess verksamhetsområde.


Nämndens yttrande

* 95 % av alla föräldrar till överviktiga/feta barn ska i skolår 4 ha fått information om barnets övervikt/fetma. 
Vem ska ge information. Vem tar denna kostnad?

* Alla barn och ungdomar ska äta minst 1 frukt per dag och 1 portion grönsaker per dag fr.o.m. skolåret 2007/2008.
Insamlandet av fakta måste ske stickprovsvis av projektledningen och inte bli en ny, ofinansierad uppgift för våra pedagoger och rektorer. Barn- och skolförvaltningen kommer att ha stor del i den informationsspridning som ska göras. Det måste organiseras inom förvaltningen och innebär en ny arbetsuppgift.

* Att 90 % av alla barn och ungdomar äter frukost varje dag skolåret 2008/2009.
Insamlandet av fakta måste ske stickprovsvis av projektledningen och inte bli en ny, ofinansierad uppgift för våra pedagoger och rektorer. Barn- och skolförvaltningen kommer att ha stor del i den informationsspridning som ska göras. Det måste organiseras inom förvaltningen och innebär en ny arbetsuppgift.

* 95 % av alla elever i skolår 9 skall uppnå målen för utbildningen i ämnena idrott och hälsa respektive hem- och konsumentkunskap skolåret 2008/2009.
Detta mål bör tas bort ur dokumentet och i stället vägas mot andra mål i barn- och skolnämndens verksamhetsplan.

Bsn § 11 forts

* Att öka andelen barn som cyklar och/eller går till barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter.
Att öka andelen barn som går eller cyklar till verksamheterna kommer att vara avhängligt av utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Ska därför tekniska kontoret svara på remissen?

* Övriga synpunkter:
Remissförslaget innehåller en kostnadsberäkning av projektet. De kostnader som finns med i beräkningen är bara kostnader för projektledare 100 % och kostnader för utbildning i form av arvoden för föredragshållare. 

De stora kostnaderna för genomförandet ligger hos berörda verksamhets-nämnder, främst barn- och skolförvaltningen. Det vore därför skäligt att projektledarskapet är 50 % av en tjänst, medan den andra halvan används av de tjänstemän inom barn- och skola som kommer att behöva arbeta med genomförandet. 

På detta sätt kan projektledaren arbeta med projektplanering och upp-följning, samtidigt som barn- och skola arbetar med genomförande-processen.


Underlag för beslut

Protokoll 2005-11-07, § 294 från kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag till handlingsplan 2005-10-28
Förvaltningens skrivelse 2005-11-29

Bakgrund

Enligt beslut av styrgruppen för Norrtäljeprojektet har en lokal handlingsplan för att förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Norrtälje kommun tagits fram. Handlingsplanen är framtagen i samarbete mellan representanter för Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Två olika grupper har arbetat med planen. En grupp har haft fokus på kostfrågor och goda matvanor, en på fysisk aktivitet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2005, § 294 att handlingsplanen skulle sändas på remiss till barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Svaren skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 15 januari. 

Bsn § 11 forts

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Tjänstemannaberedning

I handlingsplanen finns ett antal målformuleringar som påverkar barn- och skolnämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen kommenterar vissa av dessa mål i skrivelse daterad den 29 november 2005.

Politikerberedning

Au 9/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 januari 2006, § 9. 

Beslutande sammanträde 

BSN 23/1 Nämnden beslutar att sända sitt yttrande till ledningskontoret. Nämndens yttrande är detsamma som förvaltningens förutom att punkt 2 tagits bort. 

__________
Expedierat till:
ledningskontoret


Bsn § 12 

Skolorganisationen i Häverö-Väddöområdet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna

att Vigelsjöskolan och Skärsta skola fr o m den 1 juli 2006 avvecklas som kommunala skolor, 

att Singö skola avvecklas som kommunal skola fr o m den 1 juli 2007,

att barn- och skolnämnden uppfyllt sitt uppdrag att omstrukturera lokalbeståndet innebärande en minskning med ca 6 000 kvm.


Barn och skolnämnden beslutar dessutom för egen del

att avveckla paviljonger och andra lokaler om sammanlagt 1900 kvm.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelser 2006-01-11 och 2006-01-23 inkl bilagor

Bakgrund

För att kunna använda större delen av budgeten till nämndens verksamheter finns ambitionen att undvika överytor på våra skolor. Ytor som betalas med medel som annars kan användas till barnens och ungdomarnas utveckling. Denna ambition innebär att förvaltningen har tagit fram förslag på besparing av lokalytor. 

Den största delen av lokalbesparingen sker genom att de paviljonger som använts för att klara de senaste årens höga elevtal avyttras. Dock kommer ett antal av grundskolorna i kommunen behöva stängas.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 januari 2006.

Bsn § 12 forts

Tjänstemannaberedning inför arbetsutskott

Förvaltningens skrivelse daterad den 11 januari 2006 redovisar förslag på lokalförändringar, förändring av kvadratmeteryta, internhyra 2006, samt frigörande av budget 2006. Även frigörande av resurser 2006- 2009 redovisas. Skärsta skola har rätt att höstterminen 2006 starta friskola. Startas friskola kan de 70-80 platser som finns på Skärsta skola inte räknas bort ur underlaget. 

Kan inte lokalanpassningen ske enligt förslag A, föreslår förvaltningen att de tomma platserna på Hallsta skola fylls av elever från Herräng och Skebo (förslag B). 


Politikerberedning

Au 11/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 januari 2006, § 12 och beslutade föreslå nämnden att skolornas lokalytor anpassas enligt förvaltningens förslag A. 

Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande som löd: Vi yrkar avslag på grund av att ärendet är dåligt berett, sparar väldigt lite pengar, om ens några, men påverkar så många, och föreslår istället att man begär en översyn och en genomlysning av internhyressystemet, samt ser över lokalutnyttjandet i samråd med berörda intressenter i respektive kommundel.


Beslutande sammanträde 

BSN 23/1 Den 31 oktober 2005 i samband med antagandet av budget och inriktning 2006-2008 gav kommunfullmäktige barn- och skolnämnden ett uppdrag om omstruktureringsåtgärder. 

Förvaltningen presenterar kompletterande beslutsunderlag enligt skrivelse daterad den 23 januari 2006 som redogör för en analys av både lokalbestånd och elevunderlag. Den information som nu finns gör det möjligt att bedöma och föreslå åtgärder för att anpassa lokalbeståndet till elevantalet. Vissa skolor och delar av skolor kommer att behöva avvecklas. 

Bsn § 12 forts

Förvaltningens förslag - de tre första beslutssatserna till kommun-fullmäktige

Yrkanden 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Hanna Stymne-Bratt (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- avslag och önskar följande antecknat i protokollet: ”Vi yrkar avslag med hänvisning till att vi anser att det finns behov även av små skolor då det behövs skolor både i tätort och glesbygd och inte minst i skärgårdsmiljö om vi ska ha en levande kommun som expanderar i den takt vision 2015 medger. Vi vill också framföra vår bestämda uppfattning att förslaget är dåligt berett då någon förankring inte skett. Arbetsgivaransvaret har också brustit då man på detta sätt ställer personalgrupper mot varandra utan möjlighet att påverka sin situation.”
Göran Pettersson (m) yrkar
- bifall till förvaltningens senaste förslag, dvs att föreslå kommunfullmäktige godkänna att Vigelsjöskolan och Skärsta skola fr o m den 1 juli 2006 avvecklas som kommunala skolor, att Singö skola avvecklas som kommunal skola fr o m den 1 juli 2007, och att barn- och skolnämnden uppfyllt sitt uppdrag att omstrukturera lokalbeståndet innebärande en minskning med ca 6 000 kvm.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens senaste förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Förvaltningens förslag - den fjärde beslutssatsen

Barn- och skolnämnden beslutar att avveckla paviljonger och andra lokaler om sammanlagt 1 900 kvm.

__________
Expedierat till
kommunstyrelsen fvb till berörda

Bsn § 13 

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 717-754 enligt 
förteckning daterad 2006-01-11, samt arbetsutskottets beslut 
2006-01-09 om auktorisation av enskilt familjedaghem.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

___________


Bsn § 14
Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-01-11 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 15
Rapport från förvaltningen
En tyst minut
Ordföranden inledde dagens möte med att tillägna de som drabbats av skoterolyckan utanför Spillersboda en tyst minut. 
Betygsstatistik enligt SCB
Förvaltningschefen redogör för slutbetyg från Norrtälje kommuns grundskoleenheter vårterminen 2005 enligt Statistiska centralbyråns förteckning.
Skoldatanätet i Norrtälje kommun - Rurik
Förvaltningschefen informerar kort om Norrtälje kommuns skoldatanät Rurik. Samtliga ledamöter i barn- och skolnämnden har en egen adress till detta system, vilket nämnden och förvaltningen skall använda för att kunna ha en kort och snabb informationsväg. Ledamöterna kan kontakta Kerstin Lundkvist, tfn 0176-74605, vid eventuella problem. Hon kan även upplysa om era lösenord.
Arbetsgrupp för övergången högstadiet - gymnasiet
Vid nämnden den 20 februari kommer ordföranden att ta upp en diskussion om ny arbetsgrupp för övergången mellan högstadiet och gymnasiet. 
Sekretessinformation
Ledamöterna har i kallelsen till dagens sammanträde fått en skrivelse med information om den sekretess som gäller för den som är verksam inom barn- och skolnämnden och dess förvaltning.
Kontaktpolitikerorganisationen
Vid nämndens sammanträde den 20 februari kommer en nystart av kontakt-politikerorganisationen att tas upp för diskussion.
__________

Bsn § 16
Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande
Inget att rapportera.
__________

Bsn § 17
Rapport från kontaktpolitikerorganisationen
Inget att rapportera.
__________

Bsn § 18
Kurser och konferenser
Inget att rapportera.
__________

Bsn § 19

Barn- och elevpeng 2006 

Beslut 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut.


Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa barn- och elevpeng för 2006 enligt nedanstående tabeller,
att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att från hösten 2006 ta in barnomsorgstaxan och i stället betala ut en bruttopeng till den enskilda verksamheten,
att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att under våren 2006 i samråd med rektorer och de enskilda verksamheterna se över barnpengen för förskola och familjedaghem vad gäller tilldelningsintervaller.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-01-17
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och elevpeng för barnomsorg samt grundskoleverksamhet (inkl förskoleklass). Barn- och skolnämnden beslutade den 17 maj 2004 om principerna för fastställandet av barn- och elevpeng. 
Tjänstemannayttrande
Barn- och skolförvaltningen har räknat fram förslag till barn- och elevpeng enligt nedanstående tabeller.
Kommunal verksamhet
Barn- och elevpengen är uppräknad med löneökning för 2005. Då barn – och skolnämnden ännu inte fått ramjustering för löneökning 2006 kommer barn- och elevpengen för den kommunala verksamheten att räknas upp ytterligare då anslag för detta har erhållits.

Bsn § 19 forts
Enskild verksamhet
Enskild verksamhet skall ersättas enligt samma grunder som den kommunala verksamheten. Då kraftiga besparingar genomförts i den kommunala centrala administrationen måste det administrativa påslaget för den enskilda verksamheten justeras i motsvarande grad. Det procentuella påslaget för central administration föreslås därför sänkas från 5% till 4% på grundpengen.
Löneökning för 2006 motsvarande 2% fr om 2006-04-01 är inräknad i barn- och elevpengen för den enskilda verksamheten.
Barn- och elevpengen för enskild verksamhet innehåller momskompensation då enskild verksamhet inte har rätt att dra av ingående moms i verksamheten.
För både kommunal och enskild verksamhet gäller att barnpengen för fritidshem 10-12 år föreslås sänkas från 80% av pengen till barn 6-9 år till 60% av pengen för barn 6-9 år fr o m 2006-07-01.
Lokalkostnadsbidrag
Hyresbidrag ingår ej i barn- och elevpengen. De enskilda verksamheterna får ersättning för sina faktiska lokalkostnader. Dessa får dock ej överstiga den genomsnittliga lokalkostnaden per barn / elev i den kommunala verksamheten.
För 2006 uppgår hyrestaket till:
Förskola 11.040 kronor per barn och år (11.920 kr 2005)
Grundskola 15.360 kronor per barn och år (15.180 kr 2005)
De nya beloppen föreslås gälla fr o m 2006-05-01 då den enskilda verksamheten har rätt till tre månaders aviseringstid.
Interkommunal ersättning
Interkommunal ersättning betalas ut till kommuner som tar emot barn och elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Den interkommunala ersättningen för 2006 motsvarar ersättningen till den enskilda verksamheten med avdrag för momskompensationen samt tillägg för lokalkostnadsbidrag.
Översyn av tilldelningsintervaller gällande förskola och familjedaghem
Barn- och skolförvaltningen har fått signaler från rektorer och verksamhetsansvariga att nuvarande system med tilldelning i två intervaller (över / under 15 h vistelsetid) medför svårigheter i planering och uppföljning 
Bsn § 19 forts
av ekonomi och bemanning. Barns vistelsetider kan variera över tid och förändras med kort varsel. Barn- och skolnämnden föreslås därför att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att inom befintlig budgetram se över möjligheter till / och konsekvenser av ett förändrat tilldelningssystem med en tilldelning, oavsett barns vistelsetid.
Barnomsorgstaxan
Norrtälje kommun har valt att låta den enskilda verksamheten själva debitera föräldrarna för barnomsorgstaxan. I stället görs ett avdrag på barnpengen som är beräknat till den genomsnittliga intäkten per barn i den kommunala verksamheten. Detta gör att förutsättningarna för olika förskolor / fritidshem blir olika beroende på enskilda föräldrars ekonomiska förutsättningar. Det finns också en integritetsproblematik då föräldrar kan uppleva det obehagligt att behöva lämna uppgifter om sin privata ekonomi till personalen på den förskola där man har sitt barn placerat. 
I flertalet kommuner tar man i stället in barnomsorgsavgiften till kommunen och betalar ut en bruttopeng till den enskilda verksamheten. På så sätt får alla förskolor, såväl enskilda som kommunala samma förutsättningar. Kommunen hanterar då även kravhanteringen för den enskilda verksamheten. 
Barn- och skolnämnden föreslås besluta att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att under våren 2006 utreda möjligheten till / konsekvenserna av att ta in barnomsorgsavgiften från den enskilda verksamheten.
Beslutande sammanträde 
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar att de inte tänker delta i beslut.
__________
Tabeller - se följande två sidor.


Bilaga 1 - Barn- och elevpeng 2006-01-01 – 2006-12-31
Kommunal verksamhet (Kr / år)
Grundskola Jan - Juni Juli - Dec
År 0-6 34.380 Kr 34.380 Kr
År 7-9 42.360 Kr 42.360 Kr

Fritidshem Jan - Juni Juli - Dec
6-9 år 21.000Kr 21.000 Kr
10-12 år 16.800 Kr 12.600 Kr

Förskola Jan - Juni Juli - Dec
1-2 år <15 h 53.460 Kr 53.460 Kr
1-2 år >15 h 90.300 Kr 90.300 Kr
3-5 år <15 h 38.460 Kr 38.460 Kr
3-5 år >15 h 63.000 Kr 63.000 Kr

Familjedaghem Jan - Juni Juli - Dec
1-2 år <15 h 52.260 Kr 52.260 Kr
1-2 år >15 h 85.860 Kr 85.860 Kr
3-5 år <15 h 38.280 Kr 38.280 Kr
3-5 år >15 h 60.720 Kr 60.720 Kr
6-9 år 21.780 Kr 21.780 Kr
10-12 år 17.880 Kr 17.880 Kr

Bilaga 2 - Barn- elevpeng 2006-01-01 – 2006-12-31
Enskild verksamhet (Kr / år)
Grundskola Jan - Juni Juli - Dec
År 0-6 41.640 Kr 41.280 Kr
År 7-9 50.760 Kr 50.280 Kr

Fritidshem Jan - Juni Juli - Dec
6-9 år 20.220 Kr 19.980 Kr
10-12 år 16.140 Kr 12.000 Kr

Förskola Jan - Juni Juli - Dec
1-2 år <15 h 58.800 Kr 58.260 Kr
1-2 år >15 h 98.460 Kr 97.500 Kr
3-5 år <15 h 41.640 Kr 41.280 Kr
3-5 år >15 h 67.260 Kr 66.600 Kr

Familjedaghem Jan - Juni Juli - Dec
1-2 år <15 h 51.480 Kr 51.000 Kr
1-2 år >15 h 85.740 Kr 84.900 Kr
3-5 år <15 h 36.300 Kr 35.940 Kr
3-5 år >15 h 58.260 Kr 57.660 Kr
6-9 år 18.540 Kr 18.360 Kr
10-12 år 15.420 Kr 14.700 Kr