BSN 060220
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Kjell-Åke Eriksson, verksamhets- och kvalitetsuppföljare
Agneta Edman, barntillsynsinspektör
Carin Lundqvist, registrator
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-02-22

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 20-32
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-02-20

Datum för 2006-02-23 Datum för 2006-03-16
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x 
Margareta Säterli fp x 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 20 Val av justerare och tid för justering

§ 21 Bokslut 2005 för barn- och skolnämnden

§ 22 Redovisning av barn- och skolnämndens internkontrollplan 2005 och plan för år 2006 

§ 23 Verksamhetsplan 2006 för barn- och skolnämnden

§ 24 Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen

§ 25 Ansökan om elevledighet

§ 26 Anmälan av delegationsärenden

§ 27 Anmälan av delgivningar

§ 28 Rapport från förvaltningen
- Information om politikernas hantering av e-post
- Plan för inspektion av enskild verksamhet år 2006-2007

§ 29 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 30 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 31 Kurser och konferenser

§ 32 Projektet att inrymma Vigelsjöskolan i Lommarskolan, kostnadsbedömning för anpassningsåtgärder

__________

Bsn § 20

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor onsdagen den 22 februari 2006. 


__________Bsn § 21 Dnr BSN 06-080 042

Bokslut 2005 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med godkännande översända barn- och skolnämndens bokslut 2005 till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut

Verksamhetsberättelse 2005 inkl bilaga

Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budget-hantering skall bokslut och verksamhetsberättelse för år 2005 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 10 februari 2006 för att ingå i kallelse till kommunstyrelse och fullmäktige. Kallelsen skall även kompletteras med nämndens justerade protokoll. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens verksamhetsberättelse över bokslut 2005 föreligger. 
Materialet redogör bland annat för barn- och skolnämndens verksam-heter, mål och resultat, satsningar och förändringar, samt ger kommentarer kring ekonomin.

Politikerberedning

Au 6/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 februari 2006, § 20.

Beslutande sammanträde 

BSN 20/2 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 februari 2006. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras till
Kommunkansliet fvb till berörda
Agneta Brus 
Bsn § 22 Dnr BSN 06-081 042

Redovisning av barn- och skolnämndens intern-kontrollplan 2005 och plan för år 2006 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna uppföljningen av 2005 års internkontrollplan, och

att anta den bilagda internkontrollplanen för 2006, dvs att fortsatta kontroller bör göras inom nedanstående områden:
- diarieföring av e-post
- upphandling 
- intäkter barnomsorg
- köhantering barnomsorg
- kontroll av verkställighet av nämndens beslut
- kassarutiner/kontanthantering.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-01-31
Uppföljning av internkontrollplan 2005 
Internkontrollplan 2006 

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun fr o m 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde. 

Barn- och skolnämnden beslutade för 2005 att följande områden skulle ingå i den interna kontrollplanen:

· Diarieföring e-post
· Delegation
· Upphandling
· Attestering
· Köhantering för barnomsorg
· Intäkter barnomsorg
· Utskrift av anställningsbeslut
· Registrering av registerutdrag

Bsn § 22 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 31 januari 2006 att fortsatta kontroller bör göras inom nedanstående områden.
- diarieföring av e-post
- upphandling och
- intäkter barnomsorg.

Som en följd av ett nytt system för köhantering via webben bör även nedanstående område följas upp under 2006, dvs
- köhantering barnomsorg.

Kommunens internkontrollombud har gemensamt beslutat att för 2006 även införa nedanstående områden: 
- kontroll av verkställighet av nämndens beslut
- kassarutiner/kontanthantering.

Politikerberedning

Au 6/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 februari 2006, § 22.

Beslutande sammanträde 

BSN 20/2 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 februari 2006.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________
Expedieras till
Kommunkansliet fvb till berörda
Britt-Marie Hedlund, Agneta Brus 
Bsn § 23 Dnr BSN 06-082 012

Verksamhetsplan 2006 för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta verksamhetsplanen för 2006 enligt föreliggande skrivelse. 

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-01-25

Bakgrund

Kommunens plan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar i dessa verksamheter. Utöver den gällande barn- och skolplanen skall en årlig verksamhetsplan upprättas där nämnden anger sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår.

Politikerberedning

Au 11/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 januari 2006, § 11.

BSN 23/1 Efter diskussion beslutade nämnden den 23 januari 2006, § 6 att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. 

Au 6/2 Arbetsutskottet beslutade den 6 februari, § 15 att uppdra till förvalt-ningen att ta fram ett förslag till diskussionsunderlag till sammanträdet den 20 februari då nämnden gemensamt diskuterar punkten målupp-fyllelse.

Beslutande sammanträde 

BSN 20/2 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 februari 2006.

Yrkanden 

Kjell Pihlgren (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag. 


Bsn § 23 forts

Olle Jansson (s) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag. 

__________

Expedieras till kommunkansliet fvb till berörda 
Bsn § 24 Dnr BSN 05-275 212

Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, 
Västra vägen

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden önskar en konsekvensbeskrivning av effekterna på Blåklintens förskola, samt att eventuell ny förskoletomt finns med i den vidare planeringen,
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden för övrigt inte har något att erinra mot planförslaget för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen. 

Underlag för beslut

Stadsarkitektkontorets planförslag 2006-01-20 inkl samråds-
redogörelse 2005-10-24
Förvaltningens skrivelse 2006-01-25

Bakgrund

A5 arkitekter & ingenjörer AB har i samband med stadsarkitektkontoret den 16 januari 2006 upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för väg 76, Västra vägen.

Väg 76 leder idag genom centrala Norrtälje. Den blandade genomfarts-trafiken och lokaltrafiken mellan stadsdelarna norr och söder om Norrtäljeån innebär stora problem vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet och störningar. Problemen är störst under sommartid.

En ny genomfart erfordras i ett nytt läge väster om den centrala staden för att en godtagbar trafik- och boendemiljö ska erhållas i centrala delarna av Norrtälje. Utöver genomfartsfunktionen kommer Västra vägen även fördela trafiken smidigare mellan stadens norra och södra delar.

Bsn § 24 forts

Planen omfattar planläggning för en pendlarparkering i anslutning till huvudinfarten i söder samt planläggning för handel, småindustri och vårdbebyggelse. Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 20 §. Yttrandet ska vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 10 mars 2006.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningschefen redogör för ärendet i skrivelse daterad den 25 januari 2006 och anser att Blåklintens förskola i Vigelsjö, f.d.Vigelsjö-stugan, ligger mycket nära Västra vägens sträckning. Det är viktigt att snarast utreda såväl om verksamheten kan finns kvar i sina lokaler under byggtiden, som om verksamheten kan vara kvar när vägen väl är i bruk. 

Skall förskolan flytta ur lokalerna permanent måste tomt för ny lokal i Vigelsjöområdet snarast reserveras. Skall lokalerna tömmas under byggtiden måste plats för ersättningslokaler planeras. På förskolan finns plats för 80-90 förskolebarn. Lokalytan är drygt 1000 kvm. 

Politikerberedning

Au 6/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 februari 2006, § 16.

Beslutande sammanträde 

BSN 20/2 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 februari 2006.

__________

Expedieras till
Stadsarkitektkontoret

Bsn § 25 Dnr BSN 06-048 610

Ansökan om elevledighet, Elmstaenheten

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att revidera delegationsförteckningen enligt Skolverkets senaste besked, dvs att beslut om elevs ledighet över 10 dagar går att delegera till rektor.


Underlag för beslut

Blankett för ansökan om ledighet 

Bakgrund

Ansökan om ledighet för två elever vid Elmstaenheten har inkommit till förvaltningen. Ansökan avser tiden den 31 januari 2006 till och med den 9 juni 2006 och orsaken är vistelse i Thailand. Rektor gör bedömningen att ledighet kan beviljas. 

Vårdnadshavaren är införstådd med att den undervisningstid som eleverna avstår från pga begärd ledighet inte kan återfås genom extra lektioner på skolan. 

Enligt tidigare information från Skolverket kan elev som vistas utomlands inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. När eleven lämnar riket övergår ansvaret för denne helt till föräldrarna. 

Politikerberedning

Au 6/2 Efter diskussion beslutade arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämnden för beslut efter det att kompletterande uppgifter inhämtats från Skolverket.

Beslutande sammanträde 

BSN 20/2 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 13 februari 2006.

Bsn § 25 forts

Skolverket har bekräftat att när det gäller beslut om elevs ledighet över 10 dagar kan nämnden delegera detta till rektor. Rektors beslut skall naturligtvis återrapporteras till nämnden.

__________

Expedieras för handläggning till:
Britt-Marie Hedlund

För kännedom till: rektor Elmstaenheten

Bsn § 26 Dnr BSN 05-047 002

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 755-774 enligt 
förteckning daterad 2006-02-08.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

BSN 20/2 Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________


Bsn § 27

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.


Beslutande sammanträde

BSN 20/2 Förteckning daterad 2006-02-08 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 28

Rapport från förvaltningen

Skolkompassen - ett utvärderingsverktyg

Under förmiddagspasset informerar Britt-Marie Hedlund och Kjell-Åke Eriksson om sitt arbete med Skolkompassen, som är ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Norrtälje kommun. 

Skolkompassen är ett utvärderingsverktyg som utvärderar en kommuns skolverksamhet och ger en lägesbeskrivning av starka och svaga sidor, pekar på utvecklingsområden och visar på konkreta förbättringsvägar genom goda exempel och ger möjlighet till att jämföra sitt eget utvecklingsarbete över tid. Den hjälper även till att göra jämförelser med andra kommuner, och ger på kort tid en direkt återkoppling till den politiska ledningen och förvaltningen.

Bokslut 2005 och Verksamhetsplan 2006

Ekonomichefen informerar om nämndens bokslut 2005. Därefter diskuterar nämndens ledamöter målen i verksamhetsplanen och måluppfyllelsen. Arbetet med verksamhetsplanen för 2007 kommer att påbörjas direkt efter sommaren. 

Plan för inspektion av enskild verksamhet 2006-2007

Barntillsynsinspektören redogör för hur inspektionen av de enskilda verksamheterna skall genomföras under åren 2006 och 2007. 

Inspektionen kommer att fokusera på de mål som finns i läroplanen, nämndens mål, samt laglighetskontroll. En redovisning av resultatet lämnas till nämnden i december 2007.

Information till politikerna hur de ska hantera e-post och övriga handlingar

Nämndens registrator, Carin Lundqvist, redogör för förvaltningskontorets rutiner för hantering av handlingar och kommunens bestämmelser om e-post. Den skriftliga dokumentationen delas ut till ledamöterna.

__________


Bsn § 29

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Övergången grundskolan-gymnasiet - arbetsgrupp

Arbetsgruppen för övergången mellan grundskolan och gymnasiet bildades 2004. Förutom ordföranden ingick även Hanna Stymne-Bratt (s) och Robert Johansson (c). Efter diskussion bestäms att arbetsutskottet tar upp ärendet på dagordningen den 20 mars för att se hur nämnden skall gå vidare i arbetet. 

Verksamhetsplan 2007 - arbetsgrupp

Ärendet kommer att tas upp på arbetsutskottet den 20 mars då tillsättning av en arbetsgrupp behöver diskuteras. 

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, nämndens representant vid stipendieuttagning

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp till förvärv av eget instrument.

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utses vid musikskoleelevernas uppspelning under vecka 10. Arbetsutskottet har delegerat till Marita Jeansson (s) att delta vid årets uttagning av stipendiater. 

__________

Bsn § 30

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Nystart av kontaktpolitikerorganisationen

Vid dagens sammanträde diskuterar nämndens ledamöter hur kontaktpolitikerbesöken ute i verksamheterna skall organiseras och förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag som är kopplat till hur nämndens mål uppfylls.

__________

Bsn § 31

Kurser och konferenser - Skolskjutskonferens 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända Jan Sjöblom (s) till skolskjutskonferensen och

att deltagandet berättigar till förrättningsarvode.


Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder tjänstemän och politiker till en skolskjutskonferens i Stockholm den 9 och den 10 maj 2006. 

Konferensen kommer bland annat att behandla:
- handläggning och aktuella rättsfall
- redogörelse av färsk enkätundersökning om skolskjuts
- jämförelser mellan kommuner
- kvalitetssäkring av transporter och upphandling
- trafiksäkerhetsprojekt som ”30-försöket”
- planeringsstöd för skolskjuts
- samordning av transporter

__________
Bsn § 32 Dnr BSN 05-356 291

Projektet att inrymma Vigelsjöskolan i Lommarskolan - kostnadsbedömning för anpassningsåtgärder

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet. 


Bakgrund

I november 2005 beslutade barn- och skolnämnden att Vigelsjöskolans elever skall flyttas över till Lommarskolan. Nämnden beslutade även att till kommunstyrelsen anmäla behov av att Lommarskolans inre och yttre miljö anpassas så att Vigelsjöskolans elever kan inrymmas där fr o m höstterminen 2006. 

Ledningskontoret har framfört önskemål om att barn- och skolnämnden snarast tar ställning till kostnadsbedömningen för nödvändiga anpassningsåtgärder som lokalstyrgruppen kommer fram till vid sitt möte den 20 februari. 

Beslutande sammanträde 

BSN 20/2 Eftersom nämndens nästa sammanträde är i april beslutar nämnden att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet.

__________