BSN 060410
Plats och tid Centralskolan, Skolvägen 15-17, Hallstavik
kl 09.00-12.30, 13.30-14.30, 15.15-16.15

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Björn Santesson och Susanne Storck, Lärarförbundet
Helena Walukiewicz, Enheten för stöd och utveckling (ESU)
Isabel Anderson, Socialförvaltningen 
Häverö- och Väddörektorerna
Björn Sandblad, bitr förvaltningschef
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-04-12

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 33-44
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Datum för 2006-04-13 Datum för 2006-05-04
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x Tjg 
Margareta Säterli fp x Tjg 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 33 Val av justerare och tid för justering

§ 34 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 35 Tillämpningsanvisningar för barn- och skolnämndens 
reglemente för intern kontroll

§ 36 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre förvaltar-ledamöter

§ 37 Verksamhetsplan 2007, adjungering av nämndledamöter till ar-betsgrupp

§ 38 Anmälan av delegationsärenden

§ 39 Anmälan av delgivningar

§ 40 Rapport från förvaltningen
- Bästa skolkommun
- Rådrummet
- Presentation av Väddöskolornas utvecklingsprojekt
- Presentation av Häveröskolorna

§ 41 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 42 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 43 Kurser och konferenser

§ 44 Övriga frågor 
- Gömda flyktingars barn

__________

Bsn § 33

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera da-gens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
onsdagen den 12 april 2006. 

__________Bsn § 34

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att tacka för rapporten och att anmoda förvaltningen att särskilt be-vaka elevtalsutvecklingen på enheterna.


Underlag för beslut

Månadsrapport per februari 2006 

Bakgrund

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för februari må-nad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnads-slag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Politikerberedning

Au 20/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 mars 2006, § 24.

Beslutande sammanträde 

BSN 10/4 Ekonomichefen redogör för ärendet. Vid presentationen av den månatli-ga ekonomi- och verksamhetsrapporten yttrade sig bland andra Patrik Dahl (c), Olle Jansson (s), Leif Glavstedt (v) och ordföranden Göran Pettersson (m). 

Om nya instruktioner för uppföljning av nämndens ekonomi innebär merarbete för förvaltningen skall detta snarast rapporteras till ordföran-den. 

__________

Bsn § 35 Dnr BSN 06-114 600

Tillämpningsanvisningar för barn- och skolnämndens reglemente för intern kontroll


Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet inom barn- och skolnämndens verk-samhetsområde enligt bilaga (se nedan).


Underlag för beslut

Reglemente för internkontroll 
Tillämpningsanvisningar 2006-03-08
Förvaltningens skrivelse 2006-03-08


Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kom-mun fr.o.m. år 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde. Nämnden har antagit planen för 2006.

Enligt § 3 i reglementet för internkontrollen är det nämndens ansvar att utforma anvisningar för den interna kontrollen. Anvisningarna skall do-kumenteras och antas av nämnden. 


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har i skrivelse daterad den 8 mars 2006 tagit fram förslag till tillämpningsanvisningar till nämndens internkontrollreglemente.


Bsn § 35 forts

Bilagans lydelse:
TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ”REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL AV EKONOMI OCH VERKSAMHET” INOM BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

1. INLEDNING
Nedanstående anvisningar är ett komplement till ”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet” antaget av kommunfullmäktige 2001-02-19 § 52.
2. ORGANISATION
Förvaltningschef ansvarar för att en gång per år i samband med årsbokslut skriftligen rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Om brister av allvarlig art upptäcks i samband med den löpande kontrollen under året skall dock detta rapporteras till nämnden omedelbart.
Förvaltningschefen har också ansvar för att dessa anvisningar omarbetas vid behov och utser årligen ett internkontrollombud. Förvaltningsekonom och administrativ chef biträder förvaltningschef.
Resultatansvariga är skyldiga att arbeta i enlighet med reglementet för intern kontroll och verksamhet samt att följa dessa anvisningar. Dessa ansvarar också för att introdu-cera alla nyanställda om vad intern kontroll innebär, samt nedan angivna rapporte-ringsskyldighet.
Alla anställda är skyldiga att omedelbart rapportera fel och brister i det interna kon-trollsystemet till den närmast överordnade som i sin tur också är skyldig att rapportera vidare uppåt i organisationen. I de fall det inte är lämpligt att rapportera till närmast överordnad ska rapportering ske till förvaltningens internkontrollombud.
3. TIDPLAN
Internkontrollplan avseende innevarande verksamhetsår ska antas senast vid nämnd-sammanträde i januari månad. I samband med detta ska också vid behov beslut om re-videring av dessa tillämpningsanvisningar fattas.
4. KONTROLLPLANENS OMFATTNING
Internkontrollplanen ska innehålla följande delar:
• Kontrollområde - rutin / system –d v s vilka rutiner/system som ska följas upp
• Kontrollmoment – vad aktiviteten syftar till

Bsn § 35 forts
• Ansvarig tjänsteman – vem ansvarar för att rutin finns
• Kontrollansvarig – vem som ska utföra kontrollmomentet
• Kontrollmetod – hur kontrollen ska utföras
• Frekvens / färdigt när – hur ofta kontroll ska ske och när denna ska vara färdig
• Till vem rapportering sker
• Riskbedömning (Allvarlig / Måttlig / Liten)
5. DOKUMENTATION
Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.
Varje genomfört kontrollmoment vid den löpande uppföljningen ska dokumenteras på därtill särskilt avsett rapportdokument. Dessa lämnas till, och sparas under löpande verksamhetsår av förvaltningsekonom, som tillsammans med administrativ chef biträ-der förvaltningschefen vid den årliga rapporteringen till nämnden.
Politikerberedning
Au 20/3 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 mars 2006, § 25.
Beslutande sammanträde 
BSN 10/4 Ekonomichefen redogör för ärendet.
__________

Bsn § 36 

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre förvaltarledamöter

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Göran Pettersson (m), Patrik Dahl (c) och Marita Jeans-son (s) till förvaltarledamöter.


Bakgrund

När kommunen åtar sig att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger en stiftelse med anknuten förvaltning. Kommunstyrelsen be-slutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv rörande stiftelser med anknu-ten förvaltning att gälla fr o m den 1 april 1997.

Den nämnd som är angiven som förvaltare skall besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen. Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och för-valtare bestämmer själv sin organisation. Nämnden behöver för år 2006 utse tre förvaltarledamöter.

Beslutande sammanträde 

BSN 10/4 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________Bsn § 37

Verksamhetsplan 2007, adjungering av nämndledamöter till arbetsgrupp

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att till arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007 adjungera:

Kjell Pihlgren (m)
Patrik Dahl (c)
Inga-Maja Dunér (fp)
Olle Jansson (s)
Marita Jeansson (s)
Ulla-Britt Pettersson (kd)
Leif Glavstedt (v)


Bakgrund

Inför arbetet med verksamhetsplanen för år 2007 skall en arbetsgrupp bestående av nämndens ledamöter tillsättas. Förvaltningens rektorer kommer också att vara delaktiga i detta arbete.

Beslutande sammanträde 

BSN 10/4 Ordföranden redogör för ärendet.

__________


Bsn § 38

Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 775-800 enligt 
förteckning daterad 2006-03-16.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegations-ordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen in-nebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbe-sluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgiv-ningspärmen.

__________


Bsn § 39

Anmälan av delgivningar

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.


Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-03-28 över delgivningar föreligger.

__________


Bsn § 40

Rapport från förvaltningen

Bästa skolkommun

Under förmiddagspasset informerar Susanne Storck och Björn Santes-son från Lärarförbundet för Norrtälje kommuns resultat i Lärarförbun-dets undersökning om ”Bästa skolkommun”. Syftet med dagens infor-mation är att påbörja en diskussion med nämndens och kommunens po-litiker. 

Genom att utse Sveriges bästa skolkommun vill Lärarförbundet sätta fo-kus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. De vill uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda arbetsförutsättningar och där dessa lyckas särskilt väl med uppdraget. Lärarförbundet vill premiera kommuner som når goda resultat.

Förhoppningen är att utmärkelsen Sveriges bästa skolkommun ska inspi-rera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan - dvs ele-ver, lärare och skolledare. Bästa skolkommun är instiftat av Lärarför-bundet år 2002.

Rådrummet

Helena Walukiewicz, rektor för Enheten för stöd och utveckling (ESU) inom barn- och skolförvaltningen, och Isabel Andersson, ungdoms-sektionens chef vid socialförvaltningen, informerar om Rådrummet - 
en organisation för de barn och ungdomar som behöver extra insatser i förskola och skola.
Vid behov samlas de delar av organisationen, och ibland externa resur-ser, som behövs för att få en helhetsbild av barnets eller elevens
situation och för att gemensamt upprätta en arbetsplan. 
En särskild mottagningsgrupp har bildats där kurator och social-sekreterare ingår. De har telefon- och mottagningstider ett par timmar två dagar i veckan då man kan kontakta dem för rådgivning. Vid behov av hjälp förbereder mottagningsgruppen en nätverksträff. Vilka parter som skall bjudas in bestäms av gruppen i samarbete med den som väckt frågan. Föräldrar deltar alltid - ibland även barnet eller eleven beroende på ålder. 

Bsn § 40 forts
Nätverksträffarna hålls enligt särskild modell som syftar till gemensam planering och uppföljning. En samordnare ansvarar för genomförandet. En nätverksutbildning har genomförts för ca 20 personer. Utbildningen gjordes i samarbete med Strömstads kommun. 
Rådrummet är en enkel och snabb väg in i ett flexibelt förebyggande ar-bete som är mindre laddat och byråkratiskt och där man jobbar tillsam-mans redan från början.

Presentation av Väddöskolornas utvecklingsprojekt

Väddörektorerna redogör för sitt utvecklingsprojekt med utökat samar-bete mellan samtliga skolor på Väddö. Nämnden ställer sig positiv till projektet och uppmanar rektorerna att arbeta vidare på konceptet. Ären-det får återkomma till nämnden för beslut beträffande budget- och an-svarsfördelning.

Presentation av Häveröskolorna

Rektorerna för skolorna i Häverö presenterar sina respektive enheter och de verksamheter och projekt som bedrivs idag. Många aktiviteter kretsar kring rörelse, idrott, hälsa, kultur, musik och övriga estetiska ämnen. Under Centralskolans särskilda temavecka arbetar eleverna kring mat, mode och dans. 

Biträdande förvaltningschefen Björn Sandblad informerar om det pro-jekt som påbörjats i samarbete med Häverögymnasiet med mer praktisk teknik i skolan år 0-9. Detta är ett sätt att finna alternativa vägar för att nå kunskapsmålen i bland annat matematik. En projektbeskrivning kommer att presenteras för nämnden inom kort.

__________


Bsn § 41

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiekonsert

Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musiksko-lan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med in-riktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i sina musikstudier. 

Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som till-sammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befatt-ning utser stipendiaterna. 

Ordföranden informerar från årets musikstipendiekonsert då stipendier delades ut till Alexander Lewerentz, Axel Hedberg och Hanna Ceder-wall. 

Ordförandeberedning 

Olle Jansson (s) framför önskemål om att nämndens presidium har ge-mensam träff inför beslutsarbetsutskotten. Detta med anledning av att några planeringsarbetsutskott inte längre genomförs.

__________


Bsn § 42

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Den tidigare kontaktpolitikerorganisationen är tills vidare vilande. I samband med nämndens arbete i höst med verksamhetsplanen kommer även en nystart av kontaktpolitikergrupperna och deras arbete att be-handlas. 

__________Bsn § 43

Kurser och konferenser

Lärarförbundets seminarium ”Kvalitet i barnomsorg och skola”

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända två ledamöter från socialdemokraterna och en ledamot vardera från de övriga partierna,

att dessa deltagare är berättigade till förrättningsarvode,

att gruppledarna ansvarar för anmälan till Lärarförbundet.


Bakgrund

Lärarförbundet inbjuder till ett heldagsseminarium den 15 maj 2006 (kl 09.00-16.00) på Sparbanken i Norrtälje. Seminariet kommer att handla om kvalitet i barnomsorg och skola och vilka faktorer som på-verkar kvaliteten. 

__________


Bsn § 44

Övriga frågor

Gömda flyktingars barn

Marita Jeansson (s) frågar hur vi i Norrtälje kommun hanterar skolgång-en för gömda flyktingars barn. Förvaltningschefen återkommer vid näs-ta nämndsammanträde med information.

__________