BSN 060522
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.00-15.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-05-29

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 45-59
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-05-22

Datum för 2006-05-30 Datum för 2006-06-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x Tjg 
Margareta Säterli fp x 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 45 Val av justerare och tid för justering

§ 46 Delårsrapport 1, 2006 

§ 47 Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan 

§ 48 Ansökan om skolpeng för elev vid British International 
Primary School i Djursholm

§ 49 Näringslivsprogram 2007-2009, remiss

§ 50 Nybyggnation av förskola vid Vätö skola, Harg 31:1

§ 51 Ansökan om att få hyra lokal i Skederid för barnomsorg

§ 52 Anmälan av delegationsärenden

§ 53 Anmälan av delgivningar

§ 54 Rapport från förvaltningen

§ 55 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 56 Kurser och konferenser

§ 57 Delegation till arbetsutskottet

§ 58 Övriga frågor 

§ 59 Tack

__________

Bsn § 45

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 29 maj 2006. 

__________Bsn § 46 Dnr BSN 06-200 042

Delårsrapport 1, 2006 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att tacka för rapporten och

att med godkännande översända barn- och skolnämndens delårs-rapport 1, 2006 till kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut
Rapport per mars och april månad
Delårsrapport 1, 2006 

Bakgrund
Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för mars och april månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Ekonomichefen redogör för delårsrapporten som visar på en positiv avvikelse på ca 3,3 miljoner kronor. Det finns dock anledning att vara försiktig med att dra några slutsatser av avvikelsen då det behövs ytterligare analys av hur väl den periodiserade budgeten stämmer överens med det faktiska utfallet. 

Delårsrapporten beskriver bland annat måluppfyllelse, personalförändringar och avvikelser, löneredovisning, ekonomiska avvikelser, prognoser och risker. 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 15 maj 2006.

Politikerberedning
Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2006, § 30.

Beslutande sammanträde 
BSN 22/5 Ekonomichefen och förvaltningschefen redogör för ärendet. 
__________


Bsn § 47 Dnr BSN 04-180 044

Statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltar inte i beslut, men önskar anteckning i protokollet.
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 15 maj

att till verksamheten fördela 2006 års statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan i enlighet med förvaltningens reviderade förslag, 

att om så erfordras göra omdisponeringar inom barn- och skolnämndens budgetram för att uppfylla statsbidragets krav för 2006, samt

att vid ett eventuellt återbetalningskrav efter att slutgiltig uppföljning av 2005 års statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan genomförts, uppta diskussion om finansiering med kommunledningen. 

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter önskar följande antecknat i protokollet:

”Då majoriteten valde att använda det riktade statsbidraget för 2005 till att återställa tidigare neddragningar i barnomsorgen, innebär det att reglerna inte följts och därmed har återbetalningsskyldigheten uppstått. 

Nu tvingas man använda sig av ett kryphål i regelverket och använda årets bidrag på halvårseffekt för att inte hamna i samma situation igen.

Då vi redan 030623 varnade för den här typen av konsekvenser, men i dagsläget inte kan se någon annan lösning än den föreslagna, vill vi inte lägga hinder i vägen, utan väljer att inte delta i beslutet.”

Underlag för beslut

Förvaltningens reviderade skrivelse 2006-05-04 
Bsn § 47 forts
Bakgrund
Riksdagen beslutade i december 2004 att införa ett riktat statsbidrag till kommunerna fr o m den 1 januari 2005. Målet med statsbidraget var att öka personaltätheten, samt att ge förutsättningar för att minska barn-gruppernas storlek och öka kvaliteten i förskolan. 
Bidraget är treårigt under perioden 2005-2007, och villkor för stats-bidraget finns reglerat i förordningen SFS 2005:23. Enligt förordningen får kommunerna ta del av bidraget för personalförstärkningar i försko-lan under förutsättning att personaltätheten ökar i förskolorna jämfört med en basnivå. 
Barn- och skolnämnden har beslutat att använda 2005 års bidragsmedel genom att höja barnpengen för barn inskrivna upp till 15 timmar per vecka till att motsvara 60 % (tidigare 50 %) av tilldelningen för ett barn inskrivet över 15 timmar per vecka. Något beslut avseende användning-en av 2006 års bidrag har ännu inte fattats.
Tjänstemannaberedning
Preliminära beräkningar, som gjorts av såväl förvaltningen som Skolverket, tyder på att Norrtälje kommun inte kommer att uppnå den ökning av personaltätheten som krävs för att få del av bidraget. Detta innebär att kommunen blir återbetalningsskyldig för del av bidraget. 
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i den reviderade skrivelsen daterad den 4 maj 2006.
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 15 maj 2006.

Politikerberedning
Au 8/5, 15/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2006, § 39 och den 15 maj 2006, § 41.
Beslutande sammanträde 
BSN 22/5 Ekonomichefen och förvaltningschefen redogör för ärendet.
__________

Bsn § 48 Dnr BSN 06-067 605
Ansökan om skolpeng för elev vid British International 
Primary School i Djursholm

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att från ansökningsdagen 2004 bevilja skolpeng för Alexander 
Alm Pandeya enligt gällande prislista för friskolor med f.n. 4.570 kronor per månad. 

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-04-18

Bakgrund

Föräldrarna till Alexander Alm Pandeya har ansökt om skolpeng för sin son som är elev vid British International Primary School i Djursholm. 

Enligt Skolverket har kommunen ingen skyldighet att betala skolpeng till privatskolor. Dock betalar de flesta kommunerna ut skolpeng även till privatskolor. Denna ansökan är den enda i sitt slag som förvaltningen någonsin erhållit. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 18 april 2006 att första gången föräldrarna ansökte om skolpeng var i oktober 2004. 

Ärendet utgick från dagordningen i arbetsutskottet den 1 november 2004 för att beredas ytterligare. Tyvärr föll ärendet ”mellan stolarna” och modern hörde av sig igen höstterminen 2005 och efterfrågade ett beslut.

Bsn § 48 forts

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 18 april 2006 att nämnden beslutar att fr.o.m. höstterminen 2003 bevilja skolpeng för Alexander Alm Pandeya enligt gällande prislista för friskolor med f.n. 4.570 kr per månad.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 15 maj 2006.

Beslutande sammanträde 

BSN 22/5 Yrkanden

Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s), Ulrika Enlund (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- avslag på ansökan om skolpeng för elev i privatskola med hänvisning till 
tidigare fattade beslut om t ex skolgång i utlandet och gällande regler.

Ordföranden Göran Pettersson (m) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag, dvs att från ansökningsdagen 2004 bevilja skolpeng för Alexander Alm Pandeya enligt gällande prislista för friskolor med f.n. 4.570 kronor per månad. 

Kjell Pihlgren (m) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________


Bsn § 49 Dnr BSN 06-156 140

Näringslivsprogram 2007-2009, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till ledningskontoret översända förvaltningens yttrande som 
sitt eget.


Underlag för beslut

Ledningskontorets skrivelse 2006-03-24 
Näringslivsprogram 2007-2009 - ”Vägen framåt”

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen har ledningskontoret utarbetat ett 
näringslivsprogram för åren 2007-2009. Programmet är en konkreti-sering av kommunens vision och av målen i kommunens översiktsplan och ska visa på mål, strategier och åtgärder. 

Syftet med programmet är att:

- öka tillväxt och sysselsättning
- skapa ett kreativt och positivt näringslivsklimat
- bygga en positivare bild av kommunen hos företag och omvärld
- dokumentera en långsiktig strategi, samt en åtgärdsplan för kommunens arbete med näringslivsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslaget på 
remiss. Synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 1 juni.

Som ett led i remissarbetet genomförs ett rådslag med öppen workshop där företagare, föreningar och andra intresserade är välkomna att diskutera programmet med ledande politiker och tjänstemän i kommunen. 

Förslaget finns även på kommunens hemsida www.norrtalje.se.

Bsn § 49 forts

Förvaltningens yttrande

Vid bokslutskonferensen den 29-30 mars diskuterades hur Norrtälje kommun skulle bli attraktiv som boendekommun och näringslivskommun. 

Vid detta tillfälle framhöll, såväl lokala politiker som tjänstemän och den externa föreläsaren Claes-Göran Sylvén, betydelsen av boendemiljön för att locka hit företagare och deras företag. Claes-Göran Sylvén betonade vikten av en bra förskola och skola. Likaså gjorde alla de grupper av politiker som arbetade med frågan.

I remissupplagan av näringslivsprogram 2007-2009 finns förskola och skola bara omnämnt under svagheter och hot - Norrtälje kommun måste lyckas med att erbjuda god kommunal skola och omsorg.

Om kommunen ska lyckas med att dra till sig nya företagare och nya kommun-innevånare måste näringslivsprogrammet innehålla en offensiv satsning på en bra boendemiljö för dem. En hörnsten för en bra boendemiljö är ett brett utbud av högkvalitativ barnomsorg och skola.

Den satsningen går helt i linje med det kommungemensamma målet för 2006-2008. ”Andelen unga familjer har ökat i kommunen”.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 15 maj 2006.

Politikerberedning

Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2006, § 35. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

BSN 22/5 Olle Jansson (s) påpekar att nämnden vid kommande yttranden liknande denna även tar beslut om var i dokumenten nämndens synpunkter skall skrivas in. 

__________


Bsn § 50 Dnr BSN 06-180 291

Nybyggnad av förskola vid Vätö skola, Harg 31:1

Beslut

Barn- och skolnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja medel för erforderlig nybyggnad av förskola med två avdelningar i anslutning till Vätö skola, Harg 31:1 till en kostnad av 7 900 000 kronor,
att investeringen utförs av tekniska nämnden och belastar barn- och skolnämnden.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-04-20 inkl programbeskrivning och projektsammanställning
Barn- och skolförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-04-27
Bakgrund
Barn- och skolförvaltningen har länge påtalat behovet av ytterligare förskoleplatser på Vätö. En ny förskola med två avdelningar kan ersätta den befintliga paviljongen och tillgodose det ökade behovet. 
Tekniska kontoret har varit delaktigt i framtagningen av förslag till placering och utformning av den nya förskolan. Förslaget har godkänts av personalen och uppfyller de krav och funktioner som erfordras. 
Tillagningskök och befintligt personalrum finns i skolan, varför en förbindelsegång gör att dessa funktioner kan samnyttjas, och goda kommunikationer mellan verksamheterna i övrigt skapas.
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret redogör detaljerat för nybyggnationen i skrivelse 
daterad den 20 april 2006. Programbeskrivning och projektsamman-ställning innehåller kostnadskalkyl, investeringsutgifter, drift- och underhållskostnader etc.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 15 maj 2006.
Bsn § 50 forts

Politikerberedning

Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2006, § 37. 
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 51 Dnr BSN 06-184 714

Ansökan om att få hyra lokal i Skederid för barnomsorg

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att starta en ny förskoleavdelning i den så kallade Ryttargården i Skederid under en treårsperiod.

Barn- och skolnämnden föreslår även kommunstyrelsen besluta 

att bevilja barn- och skolnämnden ramjustering för hyreskostnaden 
under motsvarande period, samt

att uppdra till tekniska kontoret att under denna period prospektera för en ny förskola i Skederid.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-05-22
Bakgrund
Barnantalet i Skederid har ökat det senaste året och förväntas enligt ledningskontorets prognoser att fortsätta öka framöver. Detta innebär att de barn som i dagsläget har behov av plats inom barnomsorgen inte kan beredas plats. 
Tjänstemannaberedning
För att lösa denna akuta situation har barn- och skolförvaltningen, tillsammans med ledningskontorets Lena Boman och tekniska kontoret, 
tagit fram en lösning som går ut på att under en treårsperiod hyra den s.k. Ryttargården i Finsta, Skederid. 
Eftersom behovet förväntas kvarstå, eller öka, är det dessutom nödvändigt att börja prospektering av en ny förskola i Skederid. 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 15 maj 2006.

Bsn § 51 forts

Politikerberedning
Au 8/5 Arbetsutskottet beslutade den 8 maj 2006, § 38 att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 22 maj 2006 då kompletterande beslutsunderlag presenteras.
_________


Bsn § 52
Anmälan av delegationsärenden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 801-821 enligt 
förteckning daterad 2006-05-03, samt beslut 2006-05-17 dnr 06-169 713.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. 

Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________

Bsn § 53

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-05-10 över delgivningar föreligger.

En av delgivningarna i förteckningen ledde till diskussion om vilket tidsperspektiv som krävs inför förändringar av nämndens verksamheter. 
För att ge förvaltningen förutsättningar att kunna planera både verksam-het och ekonomi måste en omställningsperiod om cirka sex månader finnas. 

Det är likaså av yttersta vikt att berörd förvaltning får tidig information om de ärenden som diskuteras på kommunledningskontoret och får konsekvenser för nämnden. 

Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag till ansökningsförfarande vid val av förskola och skola. Ärendet kommer senare att presenteras för nämnden. 

__________


Bsn § 54
Rapport från förvaltningen
En effektivare måltidsorganisation
Förvaltningschefen informerar om det pågående arbetet med att ta fram en ny organisation för måltidsverksamhet i Norrtälje kommun inklusive storkök vid Campus Roslagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt ärendet på remiss till barn- och skolnämnden, tiohundranämnden och utbildningsnämnden. 
Enskilda verksamheternas lokalbehov
Förvaltningschefen informerar att Montessoriskolan nu flyttar in i Vigelsjöskolan och att Freinetskolan söker lokaler till sin utökade verksamhet.
Förändringar inom förvaltningen
Personalkonsulent Kerstin Henriksson slutar sin tjänst på förvaltnings-kontoret i augusti och tillträder rektorstjänsten på Rimbo förskoleenhet. 
Rektor Helene Rådbrink, Edsbro är tjänstledig för att prova på tjänsten som rektor på Rodengymnasiets OS-sektor. Någon efterträdare till Helene har ännu inte utsetts.
Rektor Anne-Marie Zetterman ansvarar nu för enheterna Herräng och Skebo. Anne-Marie var tidigare rektor för Skärsta, som nu blivit friskola. Rektorsvikariaten för Drottningdal och Vätö har förlängts ytterligare en termin.
Dagens nämndärenden
Under förmiddagspasset redogör förvaltningschefen och ekonomichefen för de ärenden som skall upp för beslut vid dagens sammanträde.
__________

Bsn § 55
Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice 
ordförande

Arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007 
Vid nämnden den 10 april beslutades om vilka som skulle ingå i arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007, men inte vem som skulle vara sammankallande.
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar att Kjell Pihlgren (m) är sammankallande i arbetsgruppen.
I gruppen ingår Kjell Pihlgren (m) (sammankallande), Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Leif Glavstedt (v). 

Nämndens sammanträde den 19 juni 2006 
Ordföranden meddelar att istället för nämndsammanträdet den 19 juni skall ledamöterna genomföra en dags praktik på någon förskola (se nedan). Det inplanerade arbetsutskottet den 12 juni flyttas till den 19 juni


Barn- och skolnämndens praktik i barnomsorgen
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar att före midsommar skall nämndens ledamöter genomföra en dags praktik ute i barnomsorgsverksamheten. 

Ledamöterna kommer att fördelas på olika förskolor enligt önskemål. Meningen är inte att de skall komma som besökare eller kontaktpolitiker, utan de skall vara en resurs i verksamheten! Ledamöterna kontaktar respektive rektor för att göra upp om datum som passar.

Bsn § 55 forts
Möte angående medborgardialog
Olle Jansson (s) redovisar från ett möte i Stockholm angående med-borgardialog. Norrtälje kommun representerades även av kommun-direktör Mats Törnquist, kanslichef Christina Nilsson, trafiksäker-hetsnämndens ordförande Roine Wallin och förvaltningschef Gösta Högberg. 

Presidiemöte med trafiksäkerhetsnämnden
Olle Jansson (s), Inga-Maja Dunér (fp) och förvaltningschef Gösta Högberg träffade trafiksäkerhetsnämnden den 16 maj och diskuterade bland annat trafiksäkerhetsutbildning i skolorna, skolskjutsar, Väg-verkets plusjobbare och utdelning av reflexer i skolorna.
__________

Bsn § 56
Kurser och konferenser
Inget att rapportera.
__________ 
Bsn § 57
Delegation till arbetsutskottet 
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 
att delegera till arbetsutskottet att besluta i nedanstående ärenden med anledning av att nämndens sammanträde den 19 juni ställts in, 
att till arbetsutskottet den 19 juni kl 13.00-16.00 adjungera kristdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter.

* Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 -1:5 i Norrtälje stad 
* Detaljplan för del av fastigheten Furusund 2:1 - de italienska villorna 
* Den lokala styrelsens organisation, Närtuna
* Reglemente för 15-timmarsbarnen
__________


Bsn § 58
Övriga ärenden - diskussionsärenden
Fritidsgårdsverksamheterna, Klotet och verksamheterna i Hallstavik 
Olle Jansson (s) ställer frågor om fritidsgårdsverksamheternas vara eller inte vara, samarbetet med Klotet och fritidsverksamheter i Hallstavik. Gösta Högberg informerar att förvaltningen måste invänta kommun-direktörens förslag till ny organisation av den totala kommunförvalt-ningen innan någon ställning tas. 
Singö - Norrsund
Olle Jansson (s) frågar om eleverna i år 6 på Singö skall flyttas över till Norrsundsenheten. Förvaltningschefen informerar om Väddörektorernas samarbete och diskussioner, något beslut finns inte. Det pågår en bred diskussion med hela personalen. Patrik Dahl (c) påpekar att ett beslut om ändring måste vara politiskt.
Skärsta
Olle Jansson (s) undrar om förvaltningen gör något för att underlätta Skärsta friskolas bildande. Förvaltningschefen informerar att det är tekniska kontoret som handlägger förhyrningen av lokalerna. Avgående rektor får inte använda kommunala medel till framtida drift eller inve-steringar i Skärsta skola. 
Köpmanholm
Anders Sundberg (s) undrar om kyrkan kan få överta de paviljonger som finns vid Köpmanholmsenheten. Förvaltningschefen informerar att paviljongerna redan är inplanerade för att flyttas till Närtunaenheten. Kyrkan är däremot välkomna att nyttja lokalerna i Köpmanholms skola efter överenskommelse med rektor.
__________

Bsn § 59
Trevlig sommar!
Ordföranden tackar nämnden och förvaltningen för gott samarbete under våren och önskar samtliga en riktigt skön sommar!
Vice ordföranden instämmer helt i ordförandens tack och tillönskar även ordföranden en trevlig sommar!