BSN 060821
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Björn Sandblad, biträdande förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-08-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 61-75
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-08-21

Datum för 2006-08-25 Datum för 2006-09-15
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x 
Margareta Säterli fp x 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 60 Nedläggning av dagbarnvårdarverksamheten på Edsbroenheten

§ 61 Val av justerare och tid för justering

§ 62 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 63 Nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet

§ 64 Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

§ 65 Motion från Kristian Krassman (s) om kartläggning av ungas spelberoende

§ 66 Program till detaljplan för del av fastigheterna Sandvik 1:2 och Utlunda 1:5 samt Sandvik 1:8 i Roslagsbro församling

§ 67 Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna

§ 68 Verksamhetsplan 2007 - tidsplan

§ 69 Anmälan av delegationsbeslut

§ 70 Anmälan av delgivningar

§ 71 Rapport från förvaltningen

§ 72 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 73 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 74 Kurser och konferenser

§ 75 Övriga frågor
- Nästa nämndsammanträde 18/9

__________

Bsn § 60 Dnr BSN 06-052 717
Nedläggning av dagbarnvårdarverksamheten på 
Edsbroenheten
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 
att dagbarnvårdarverksamheten på Edsbroenheten avvecklas 
från och med den 22 augusti 2006.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-07-26 inkl Länsrättens dom
Bakgrund
På en av förvaltningens enheter har rektor beslutat om nedläggning av familjedaghemmen. Beslutet har överklagats till Länsrätten, som i sin dom finner att beslut om nedläggning inte ryms inom rektors beslutsbefogenhet enligt nämndens gällande delegationsordning. 
Länsrätten har i sin dom den 26 juni 2006 upphävt barn- och skol-nämndens (rektors) beslut att familjedaghemmen läggs ned från och med den 1 juli 2006. 
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterad den 26 juli 2006. Med anledning av Länsrättens dom skall alltså ett beslut om nedlägg-ning tas av barn- och skolnämnden. 
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 54.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.
Då nämnden enligt kommunallagen inte får fatta retroaktiva beslut sätts avvecklingsdatumet till den 22 augusti 2006. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Bsn § 61

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 24 augusti 2006. 

__________Bsn § 62 Dnr BSN 06-128 042

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Månadsrapport per juli 

Bakgrund 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning för juli månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 48.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________Bsn § 63 Dnr BSN 05-448 040

Nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet enligt skrivelse daterad den 5 juni 2006, 

att riktlinjerna skall gälla från och med den 1 september 2006.

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter önskar följande antecknat i protokollet: Vi tillstyrker förslaget till riktlinjer men ändrar därmed inte vår ståndpunkt vad gäller auktorisation kontra upphandling. Riktlinjerna är tillämpliga oavsett vilken metod man använder för att trygga kommunens behov av barnomsorg.

.
Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-17 inkl bilaga

Bakgrund

Hösten 2003 beslutade nämnden om regler för auktorisation för enskild verksamhet i Norrtälje kommun. Reglerna har omarbetats och förtydligats för att bättre passa de krav som gäller för tillståndsprövning av dagens verksamhet.

Förslaget till nya riktlinjer har sänts till de enskilda verksamheterna och även diskuterats med deras kontaktperson. Samma information har givits till de kommunala verksamheterna. 

Politikerberedning

Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 49. 


Bsn § 63 forts

Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.

__________

Bsn § 64 Dnr BSN 06-273 717

Ersättning till dagbarnvårdare för eget barn 1-5 år

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet dras ur från dagordningen för att åter behandlas vid 
arbetsutskott den 11 september och nämnd den 18 september då förvaltningen ger förslag på tillämpningsföreskrifter att gälla från den 1 oktober 2006. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-07-27
Bakgrund
Förvaltningen har av ordföranden fått i uppdrag att göra en beräkning på kostnaden för nämnden vid ett eventuellt införande av barnpeng till dagbarnvårdare för eget barn. 
Dagbarnvårdares egna barn placeras i dagsläget inte hos den dagbarn-vårdare som är förälder till barnet. Om dagbarnvårdaren önskat barn-omsorg för sitt eget barn har barnet fått en placering i förskola eller hos en annan kommunal eller enskild dagbarnvårdare.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 27 juli 2006 där ekonomiska beräkningar och uppskattade effekter redovisas. 
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 56.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.

Bsn § 64 forts

Ajournering

Ajournering för överläggningar sker mellan kl 15.20-15.35.

Vid överläggningarna kom nämnden fram till att ärendet dras ur, men återkommer för beslut vid nästa arbetsutskott och nämnd då förvaltningen ger förslag på tillämpningsföreskrifter att gälla från den 1 oktober 2006. 

__________

Bsn § 65 Dnr BSN 06-234 091

Motion från Kristian Krassman (s) om kartläggning av ungas spelberoende

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige

att bifalla motionen.


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-05-29 inkl motion

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 29 maj 2006 beslutat att överlämna Kristian Krassmans (s) motion om kartläggning av ungas spelberoende till bland andra barn- och skolnämnden för beredning. 
I motionen påpekas bland annat att ungas spelberoende ökar och sjunker nedåt i åldrarna. Folkhälsoinstitutet har tagit fram en enkät som riktar sig till unga för att kunna kartlägga spelmissbruket inom denna grupp.
Motionen föreslår att:
- kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och förvaltningar att aktualisera frågan om ungas spelberoende för att kunna hantera eventuellt spelmissbrukande ungdomar
- Norrtälje kommun använder sig av Folkhälsoinstitutets enkät för att göra en kartläggning av ungas spelberoende.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår i sitt tjänsteutlåtande daterat den 24 juli 2006 att nämnden skall föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 

Bsn § 65 forts

Politikerberedning

Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 52.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.

__________

Bsn § 66 Dnr BSN 06-243 214

Program till detaljplan för del av fastigheterna Sandvik 1:2 och Utlunda 1:5 samt Sandvik 1:8 i Roslagsbro församling
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot programmet till detaljplan för del av fastigheterna Sandvik 1:2 och 1:8 samt Utlunda 1:5 i Roslagsbro församling.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2006-06-19 inkl 
program till detaljplan
Bakgrund
Ägaren av fastigheterna Sandvik 1:2, 1:8 och Utlunda 1:5 har hos kommunen begärt att få upprätta detaljplan för delar av fastigheterna.
Syftet med detaljplaneprogrammet är att bredda kommunens besluts-underlag i ett tidigt skede av planprocessen och att ge berörda parter möjligheter till insyn och påverkan innan kommunens ställnings-taganden är låsta. 
Programmet översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttranden bör vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 28 juli 2006.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har inget att erinra mot programmet. Eventuella elever som bosätter sig i det nya området tillhör Drottningdal skolas upptagningsområde. På skolan finns plats för nya elever.

Bsn § 66 forts
Barnomsorg kan erbjudas i Drottningdal i mån av plats. Finns inte plats i Drottningdal, gäller Norrtälje tätort.
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 53.
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.
__________


Bsn § 67 Dnr BSN 06-223 611
Ansökan om att få starta lokal styrelse i Närtuna
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 
att ärendet dras ur från dagordningen då de inblandade parterna inte hittat ett gemensamt datum för överläggningar före dagens nämndsammanträde. Ärendet återkommer vid arbetsutskott den 11 september och nämnd den 18 september.

Bakgrund
Närtunaenheten har inkommit med ansökan daterad den 28 maj 2006 om att få starta en lokal styrelse vid Närtunaenheten. 
Barn- och skolnämnden har tidigare uppmanat enheten att inkomma med en komplettering av ansökan som specificerar de åtaganden och det ansvar som styrelsen önskar överta från de kommunala nämnderna. Förslag till arbetsordning daterad den 23 maj 2006 föreligger.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen påpekar i skrivelse daterad den 8 juni 2006 att arbets-ordningen innehåller ett antal uppgifter som varken bör eller kan delegeras från nämnd eller rektor. Några frågor är otydliga varvid olika tolkningar kan göras. 
Kommentarer till dessa lämnas i förvaltningens förslag till arbets-ordning. Förvaltningen föreslår att ärendet återremitteras till När-tunaenheten för revidering av de områden förvaltningen markerat. 
Politikerberedning
Au 7/8 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 augusti 2006, § 55 och beslutade att förvaltningsledningen före nämndsammanträdet den 21 augusti träffar rektor och ordföranden i den interimistiska styrelsen för Närtunaenhetens lokala styrelse för gemensam genomgång av arbetsordningen.

Bsn § 67 forts
Beslutande sammanträde 
Med anledning av att de inblandade parterna inte hittat ett gemensamt datum för överläggningar före dagens nämndsammanträde beslutar nämnden att ärendet återkommer vid arbetsutskott den 11 september och nämnd den 18 september.
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 augusti 2006.
__________

Bsn § 68
Verksamhetsplan 2007 - tidsplan
Barn- och skolnämnden beslutade den 22 maj 2006, § 55 att Kjell Pihlgren (m) är sammankallande för arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007.
I gruppen ingår Kjell Pihlgren (m), Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Leif Glavstedt (v). 
Vid dagens sammanträde informerar Kjell Pihlgren (m) att arbets-gruppen kommer att träffas den 30 augusti kl 17:30 i barn- och skol-förvaltningens stora sammanträdesrum för att arbeta med verksamhets-planen för 2007.
__________
Bsn § 69
Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 822-842 enligt 
förteckning daterad 2006-08-01.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________

Bsn § 70

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-08-09 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 71

Rapport från förvaltningen

Lust och lärande - ett elevutvecklingsprojekt i Hallstavik

På förmiddagspasset informerade biträdande förvaltningschefen Björn Sandblad om Lust och lärande, ett samverkansprojekt mellan Central-skolan, Hallsta skola och Häverö gymnasium. 

Projektet har initierats med utgångspunkt från det faktum att alltför många elever inte lyckas nå läroplanens mål med hjälp av de vanligaste förekommande lärmetoderna, vilka oftast grundar sig på teoretiska och analytiska läromedel och undervisningsmetoder. 

Eleverna har olika styrkor. Projektet syftar till att ta tillvara dessa styrkor så att även de elever som hellre skulle föredra en mer praktisk undervisningsmetod och mer upplevelsebaserad undervisning ges möjlighet till ett lyckat resultat. Huvudsyftet är att skapa alternativa vägar i undervisningen så att alla elever når målen utifrån sina egna förutsättningar och styrkor. 

Dagens nämndärenden 

Under förmiddagspasset redogör förvaltningschefen, ekonomichefen och den administrativa chefen för de ärenden som skall upp för beslut vid dagens sammanträde. 

Lommar-/Vigelsjöskolan

Förvaltningschefen informerar från besök i de nu ombyggda lokalerna vid Lommarskolan. Förändringarna i skolans lokaler gjordes för att även eleverna som gick i Vigelsjöskolan skulle kunna inrymmas i Lommarskolan. Det är både rörigt och stökigt i lokalerna efter ombyggnaden, men det hela blir mycket fint och ändamålsenligt. 

Blåklintens lokaler

Förvaltningschefen informerar att två förskoleavdelningar har flyttat ur lokalerna då dessa skulle saneras. Återstående tre avdelningar är kvar. Diskussion förs med Roslagsbostäder och kommunens ledningskontor om det långsiktiga förfarandet. Förvaltningsledningen har begärt ny mätning av lokalerna.
__________

Bsn § 72

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Inget att rapportera.

__________Bsn § 73

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Den tidigare kontaktpolitikerorganisationen är tills vidare vilande. I samband med nämndens arbete under hösten med verksamhetsplanen kommer även en nystart av kontaktpolitikergrupperna och deras arbete att behandlas. 

Den 22 maj 2006 beslutades att nämndens samtliga ledamöter skall genomföra en dags praktik ute i barnomsorgsverksamheten. Ett par ledamöter har lämnat in sina rapporter från sina besök på enheterna. 

De ledamöter som ännu inte hunnit genomföra sin praktik får snarast ta kontakt med rektor på den enhet de önskar besöka för att göra upp om datum som passar. Meningen är inte att ledamöterna skall komma som besökare eller kontaktpolitiker, utan de skall vara en resurs i verksam-heten! 

Skriftlig rapport lämnas till nämndsekreteraren. 

__________Bsn § 74

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 75

Övriga ärenden

Nämndsammanträdet den 18 september
Ordföranden informerar att med anledning av att nästa nämnd äger rum dagen efter de allmänna valen börjar nämndsammanträdet klockan 12.00. Detaljerat program kommer att framgå av den ordinarie kallelsen. 
__________