BSN 061023
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 11.00-12.00, 14.30-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-10-27

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 96-106
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-10-23

Datum för 2006-10-30 Datum för 2006-11-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x Tjänstgörande 
Margareta Säterli fp x 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 96 Val av justerare och tid för justering

§ 97 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 98 Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad

§ 99 Detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37 m fl i Rimbo församling

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut

§ 101 Anmälan av delgivningar

§ 102 Rapport från förvaltningen

§ 103 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 104 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 105 Kurser och konferenser

§ 106 Övriga ärenden 
- Verksamhetsplan 2007, målformulering

__________

Bsn § 96

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltnings-kontor fredagen den 27 oktober 2006.

__________Bsn § 97 Dnr BSN 05-140 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt uppdrar till förvaltningen att vid arbetsutskottet den 6 november redovisa vilka områden inom nämndens verksamheter som är mest eftersatta. 


Underlag för beslut

Månadsrapport per september 2006 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet.

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning per september månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning. Utfallet för nämndens verksamhet för perioden januari-september är en positiv avvikelse med ca 7,4 miljoner kronor.

__________


Bsn § 98 Dnr BSN 06-313 214

Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget till detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad.
Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Planförslag inkl tjänsteyttrande 2006-05-09 inklusive
genomförandebeskrivning 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-18
Bakgrund
Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg, för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola (ej kommunal skola) och handelsända-mål, dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördel-makaren 5. 
Ändringarna förutsätter att en gemensamhetsanläggning för parkering bildas, i vilken samtliga handelsfastigheter och skolan vid Knutby Torg skall ingå. Anläggningsförrättningen för detta är slutförd.
Byggnadsrätten för Gördelmakaren 4 har prövats i den nya detaljplanen för kv Vattumannen, men fastigheten i övrigt skall ingå i denna detalj-plan liksom Gördelmakaren 2, där inte några förändringar av byggrätt eller användning är aktuella. Hemmet 2 kommer även att ingå i planen, men berörs inte av några förändringar i gällande planbestämmelser.

Bsn § 98 forts
Planförslaget är utställt för granskning under tiden 19 september - 
10 oktober 2006 och nämnden ges under denna tid möjlighet att yttra sig över förslaget.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen hade inget att erinra mot samrådsförslaget som behand-lades i nämnden den 23 januari 2006, och inte heller nu mot förelig-gande planförslag över fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad.
Politikerberedning
Au 9/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 oktober 2006, § 76. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 oktober 2006. 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 99 Dnr BSN 06-316 291
Detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 m fl i Rimbo församling
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att till stadsarkitektkontoret framföra att om den planerade bebyg-gelsen genomförs måste antalet förskoleplatser utökas i Rimbo (se förvaltningens yttrande nedan). 
Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Detaljplan - samrådsförslag 2006-04-19
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-20
Bakgrund
Fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30 m fl består av lika delar privatägda fritidshus och hus för permanent boende. En utökning av Rimbo sam-hälle västerut är planerad. 
Exploatering av området är en naturlig komplettering till den befintliga bostadsbebyggelsen i området. Området har undermålig avloppsförsörj-ning som bidrar till övergödning av Långsjön och är därför i behov av kommunal va-anslutning. 
Planens syfte är att prova möjligheten att exploatera Midsjöområdet, reglera fördelningen mellan tomtmark och allmän platsmark/natur-mark, reglera tillgängligheten för det rörliga friluftslivet, samt reglera hur vattenområdet får användas. Med planen regleras även byggrätter. Förutsättningen för detaljplanen är en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Detaljplanen översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Nämnden ges möjlighet att yttra sig över programmet fram till den 27 oktober 2006. 

Bsn § 99 forts
Tidigare tjänstemanna- och politisk beredning
Barn- och skolnämnden behandlade programmet till detaljplan den 26 maj 2003 och föreslog då stadsarkitektkontoret att tillägget att mark ska reserveras för skol- och/eller förskolebyggnation förs in i detaljplanen. 
Tjänsteskrivelsen informerade också att det sker en konstant ökning av elevantalet i Rimbo centralort, samt att om planerad bebyggelse genom-förs måste ytterligare en F-9 skola byggas. 
Förvaltningens yttrande
Av det nu föreliggande beslutsunderlaget och stadsarkitektkontorets kommentar framgår att i gällande fördjupad översiktsplan för Rimbo tätort finns ett område för bland annat en ny skola anvisad öster om Kvarntorpet, norr om väg 77. Dock nämns inget om någon förskola. 
I första etappen kommer 24 radhus att produceras. Området kommer med tiden också innehålla 94 enbostadshus. 
Enligt planeringskontorets beräkningar kommer det år 2008-2009 att behövas ett tillskott av förskoleplatser i Rimbo tätort. Detta tillskott bör placeras i tätorten, gärna i anslutning till befintliga förskolor/skolor. Projekteringsarbetet bör påbörjas snarast om platserna ska bli tillgäng-liga i tid.
Politikerberedning
Au 9/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 oktober 2006, § 77. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 16 oktober 2006. 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 100

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 845 enligt 
förteckning daterad 2006-10-02.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut¬skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele¬gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings¬pärmen.

__________

Bsn § 101

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-10-11 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 102

Rapport från förvaltningen

Dagens ärenden

Under förmiddagspasset informerar förvaltningschefen och ekonomi-chefen för de ärenden som skall upp för beslut vid dagens samman-träde.

Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar

Den 11 september diskuterade arbetsutskottet tolkningen av de nu gällande tillämpningsföreskrifterna för skolskjutsar, speciellt den del som handlar om att elev får åka med ”i mån av plats”. 

I och med arbetsutskottets ställningstagande att de elever som går i enskilda skolor, eller de som valt annan skola i kommunen än den eleven normalt skulle placeras i, skall behandlas lika, behövs ingen revidering av tillämpningsföreskrifterna. 

Förskolan Blåklintens lokaler

Förvaltningschefen informerar att den 30 oktober kommer mätningar att genomföras på förskolan Blåklinten. När resultatet finns tillgängligt kommer representanter från bland annat tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Roslagsbostäder, personal och läkare att träffas för ställningstagande i ärendet. 

Budgetpropositionen för år 2007

Innehållet i den nya regeringens budgetproposition och dess konse¬kvenser diskuterades, liksom samarbetet med utbildningsnämnden kring betyg och bedömning. 

__________


Bsn § 103

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 104

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Anders Sundberg (s) redogör från besök på Köpmanholmsenhetens förskola och framför personalens önskemål om åtgärder i lokalerna och utemiljön. Förvaltningschefen vidarebefordrar informationen till berörda. 

__________

Bsn § 105

Kurser och konferenser

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända Hanna Stymne Bratt (s) som nämndens representant till seminariet ”Att förebygga alkoholrelaterade skador” den 31 oktober 2006 i Norrtälje, 

att deltagandet i seminariet berättigar till förrättningsarvode.


Beslutande sammanträde 

Inbjudan till ett seminarium med rubriken ”Att förebygga alkohol-relaterade skador” har kommit till nämnden. Arrangörer är bl a Stockholms Läns Nykterhetsförbund, CAN, IOGT, Stockholms läns landsting samt Norrtälje kommun. Nämnden enas om att sända Hanna Stymne Bratt (s) som sin representant. 

__________


Bsn § 106

Övriga ärenden 

Verksamhetsplan 2007 - målformulering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att arbetsgruppens förslag till målformulering revideras och tas upp för beslut vid nämndens sammanträde den 20 november. Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i maj 2006 att Kjell Pihlgren (m) är sammankallande för arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007. 

I gruppen ingår även Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Leif Glavstedt (v).

Arbetsgruppen har träffats för att om möjligt enas om en gemensam målformulering för år 2007. Enligt planerna skulle arbetsmaterialet presenteras och diskuteras med förvaltningens rektorer, men före-dragningen ställdes in. 

Beslutande sammanträde 

Efter en engagerad och omfattande diskussion beslutas att materialet revideras med de ändringar som framkommit, och att ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde den 20 november 2006. 

__________