BSN 061120
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-12.00, 14.30-15.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Praktikant från Roslagsskolan (enhällig nämnd godkänner deltagande)


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-11-24

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 107-122
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-11-20

Datum för 2006-11-27 Datum för 2006-12-18
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x Tjg istf Robert Johansson 
Margareta Säterli fp x Tjg istf Kjell Pihlgren 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x Tjg istf Ulla-Britt Pettersson 
Hanna Stymne-Bratt s x Tjg istf Leif Glavstedt 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 107 Val av justerare och tid för justering

§ 108 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 109 Utökning av budgetram för personalförstärkningar i förskolan 

§ 110 Riktlinjer för skolskjuts med båt

§ 111 Stängning av barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid

§ 112 Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 m fl i Norrtälje stad

§ 113 Detaljplan för del av fastigheten Oxhalsö 2:185 m fl i Blidö församling

§ 114 Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola, Närtuna

§ 115 Investering 2007-2008 - Nybyggnad av idrottshall, Länna

§ 116 Verksamhetsplan 2007 - målformulering

§ 117 Anmälan av delegationsbeslut

§ 118 Anmälan av delgivningar

§ 119 Rapport från förvaltningen

§ 120 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande 

§ 121 Rapport från kontaktpolitikerna

§ 122 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 107

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
fredagen den 24 november 2006.

__________Bsn § 108

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.


Underlag för beslut

Månadsbokslut för oktober 2006 inkl kommentarer
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per oktober

Bakgrund

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning per oktober månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning. Även månads¬bokslut med kommentarer föreligger. Ingen avvikelse för helåret beräknas totalt sett för barn- och skolnämndens verksamheter.

Politikerberedning

Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 82. 

Beslutande sammanträde 

BSN 20/11 Ekonomichefen redogör för ärendet och redovisar även SCB-statistik för förskolan under åren 2001-2006.

Inom kort kommer kommunen att installera ett nytt ekonomisystem, vilket innebär att nämndens ledamöter själva kan gå in i programmet och se olika nyckeltal, t ex personaltäthet per barn i barnomsorg, fritids¬hem och på enhetsnivå. 

__________

Bsn § 109 Dnr BSN 06-340 041

Utökning av budgetram för personalförstärkningar i förskolan 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att hos kommunstyrelsen begära utökat anslag med 6 miljoner kronor för 2007 för att klara målet om en personaltäthet inom förskolan motsvarande 5,1 barn per årsarbetare.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-10-19

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i maj 2006 att fördela 6 mnkr extra till förskolan. Av dessa utgjordes 5 mnkr av det utökade stats¬bidraget 2006 för personalförstärkningar inom förskolan. Anledningen var att beräkningar visade att Norrtälje kommun inte skulle uppnå den ökning av personaltätheten som krävdes för att få del av statsbidraget, och riskerade att bli återbetalningsskyldig för del av bidraget.

Genom att tillföra ytterligare ca 6 mnkr under andra halvåret 2006 skulle Norrtälje kommun kunna uppnå kravnivån som beräknats till 5,1 barn per årsarbetare. Därmed skulle kommunen uppnå en personaltäthet under 2007 som i stort sett ligger i nivå med genomsnittet i landet. Beslutet verkställdes genom höjning av barnpengen med 500 kr per barn och månad fr o m den 1 juli 2006. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse daterad den 19 oktober 2006 föreligger. För att klara bibehållen barnpeng 2007, och Skolverkets kravnivå för att be¬hålla 2006 års statsbidrag, krävs en ramökning motsvarande ca 6 mnkr under 2007. För detaljbeskrivning av statsbidragets konstruktion och beräkningar hänvisas till tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2006, dnr BSN 04-180 044.
__________


Bsn § 110 Dnr BSN 04-006 623

Riktlinjer för skolskjuts med båt

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att införa tillägg i tillämpningsföreskrifterna för skolskjutsar i enlighet med förvaltningens förslag enligt nedan,
att fastställa ersättningen för självskjuts till 30 kronor per påbörjad tur och 33 kronor per sjömil för läsåret 2006-2007. Därefter fastställs ersättningen årligen inför varje nytt läsår,

att de nya tillämpningsföreskrifterna och reglerna för ersättning gäller från och med den 1 januari 2007. 


Skolskjuts med båt (ny skrivning)
För barn bofasta på ö utan broförbindelse gäller att skolskjuts i första hand sker med reguljär båttrafik. Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln att föräldrar skjutsar barnet till närmaste skolskjuts¬hållplats mot en s k självskjutsersättning som barn- och skolnämnden årligen fastställer. Ersättning kan erhållas även om inte avstånds¬gränserna enligt huvudregeln uppfylls. 
Om särskilda skäl finns kan barn- och skolnämnden besluta att transport skall anordnas på annat sätt. I enskilda fall kan barn- och skolnämnden också besluta att bevilja inackorderingsersättning för barnet om resvägen bedöms alltför lång och / eller kostnaden för transporten orimligt hög.
Val av annan skola i kommunen (komplettering till befintlig text)
För barn bofasta på ö utan broförbindelse beviljas s k självskjuts¬ersättning för transport över vattnet till närmaste skolskjutshållplats.Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-08-18

Bsn § 110 forts
Bakgrund

Med anledning av otydligheter när det gäller skolskjuts med båt för bofasta på öar utan broförbindelse fick förvaltningen hösten 2005 i uppdrag att föreslå förändringar i tillämpningsföreskrifter för skol¬skjutsar att gälla fr o m höstterminen 2006.

Framförallt gällde oklarheterna vilka regler som skall gälla när elever väljer en annan skola än den kommunala skola eleven normalt skulle tillhöra enligt upptagningsområdet, men också kommunens ansvar för hur transport över vatten skall ske. 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för skolskjutsar, bl a avståndsregler från hem till skola eller påstigningsplats för skolskjuts. Avståndsreglerna torde dock inte vara tillämpliga när det gäller tran¬sport över vatten. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 18 augusti 2006 och föreslår nämnden besluta om revidering av tillämp¬ningsföreskrifterna, samt fastställa ersättningen för självskjuts med båt.

Politikerberedning

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade den 21 augusti 2006, § 59 att föreslå nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 

BSN 18/9 Efter diskussion beslutade nämnden den 18 september 2006, § 88 att ärendet skulle utgå från dagord¬ningen då det fortfarande var oklart vem som är beslutsfattare. Förvalt¬ningen inväntar ledningskontorets besked.

Au 6/11 Ordföranden informerade att kommunledningen uttalat att barn- och skol¬nämnden är beslutsfattare i detta ärende. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________


Bsn § 111 Dnr BSN 06-143 710

Stängning av barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att rektorerna för barnomsorg i Norrtälje kommun under våren 
och hösten 2007 ges möjlighet att stänga verksamheten för planerings- och utvärderingstid om enhetsrådet/den lokala styrelsen så beslutar, 

att rektor terminsvis planerar och beslutar om datum och tider för stängningen, och att rektor då tar hänsyn till att de föräldrar som har behov av barnomsorg får det,

att uppdra till förvaltningen att i september 2007 via enhetsråden utvärdera hur stängningen har påverkat föräldrarna och vilka effekter verksamheten uppnått. Detta för att få underlag för ett eventuellt beslut om fortsatt stängning av verksamheten. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-09-25

Bakgrund

Rektorerna med barnomsorgsverksamhet önskar att få stänga för-skolorna kl 16.00 en dag i månaden för att kunna ha planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid. Personalmöten på förskolor och familjedaghem genomförs idag efter det att verksamheten stängts.

Rektorerna upplever att det är krävande för personalen att efter en hel dags arbete i barngrupp samla nya krafter för att genomföra personal-möten på kvällstid. 

Om man kan samla all personal under ordinarie arbetstid skulle det ge större möjlighet till pedagogisk utveckling av verksamheten, vilket gagnar barn och verksamhet positivt.

Bsn § 111 forts

Ledningsgruppen sände ärendet till samtliga enhetsråd och lokala styrelser på remiss i början på juli. De flesta enhetsråd och lokala styrelser svarar att det skulle vara möjligt om man i god tid kan presentera vilka datum som verksamheten stänger tidigare. Flera föreslår att det ska vara rullande dagar för att inte samma föräldrar ska beröras vid varje tillfälle. Några framför att vikarie kan behöva anlitas för de föräldrar som inte kan lösa tillsynen själva.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 25 september 2006 att nämnden beslutar att rektorerna för barnomsorg i Norrtälje kommun under våren och hösten 2007 ges möjlighet att stänga verksamheten en dag per månad från kl 16.00 för planerings- och utvärderingstid, att rektor, efter förankring i enhetsråd och lokal styrelse, terminsvis plane¬rar och beslutar om datum för stängningen, och att rektor då tar hänsyn till att de föräldrar som har behov av barnomsorg får det, samt att upp¬dra till förvaltningen att i september 2007 via enhetsråden utvärdera hur stängningen har påverkat föräldrarna och vilka effekter verksamheten uppnått. Detta för att få underlag för ett eventuellt beslut om fortsatt stängning av verksamheten. 

Politikerberedning

Au 9/10 Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober, § 79 att återremittera ärendet för diskussion i de olika politiska grupperna. 

Au 6/11 Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2006, § 86 att föreslå nämnden besluta att rektorerna för barnomsorg i Norrtälje kommun under våren och hösten 2007 ges möjlighet att stänga verksamheten en dag per månad från kl 16.00 för planerings- och utvärderingstid om enhetsrådet/den lokala styrelsen så beslutar, att rektor terminsvis planerar och beslutar om datum för stängningen, och att rektor då tar hänsyn till att de föräldrar som har behov av barnomsorg får det, att uppdra till förvaltningen att i september 2007 via enhetsråden utvärdera hur stängningen har påverkat föräldrarna och vilka effekter verksam¬heten uppnått. Detta för att få underlag för ett eventuellt beslut om fortsatt stängning av verksamheten. 

__________


Bsn § 112 Dnr BSN 06-332 214

Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 m fl i Norrtälje stad

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till stadsarkitektkontoret översända förvaltningens yttrande som sitt eget. Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 
Förvaltningens yttrande
Med hänvisning till stadsarkitektkontorets kommentar i sitt tjänsteyttrande 2006-08-07 - Denna etapps utbyggnad bör kunna tillgodoses av befintliga för¬skolor och skolor i när¬liggande område, men att i kommande planering av Färsna bör ovanstående synpunkter beaktas, lämnar förvaltningschefen följande yttrande:
Det är fullt möjligt att inrymma den första etappens elever i tätortens skolor. Det är dock helt omöjligt att inrymma de barn som önskar placering i tätortens förskolor. 
Redan när inflyttningen i området startar måste nya förskole¬platser finnas att tillgå. Förvaltningen föreslår därför att den i området avsatta skoltomten, eller annan tomt som kan ingå i detaljplanens etapp 1, används till en förskola, och att projek¬tering av densamma görs snarast.

Underlag för beslut
Planförslag inkl samrådsredogörelse 2006-08-07 och genomförandebeskrivning
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra en första etapputbyggnad av Färsna med småhus, både styckebyggda villatomter och tätare gruppbe¬byggelse typ villor, kedjehus och radhus. 
Bsn § 112 forts 
Detaljplanen är flexibel när det gäller fördelning av hustyper inom den tätare gruppbebyggelsen, dock med en sammanhållen bebyggelse utefter huvudgatan. Cirka 90 bostäder kan rymmas inom planområdet.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden den 24 april 2006 till och med den 4 juni 2006, och ett samrådsmöte har hållits i kommunhuset den 15 maj 2006. Tiden för genomförande av planen är femton år från den tidpunkt då antagandet av detaljplanen vinner laga kraft. 
De yttranden och synpunkter som då kommit in har sammanfattats och kompletterats med stadsarkitektkontorets kommentarer och finns med i beslutsunderlaget.
Tidigare tjänstemanna- och politikerberedning
I juni 2006 beslutade arbetsutskottet på delegation att till stads¬arkitekt¬kontoret framföra barn- och skolnämndens behov av lokaler för för¬skola och grundskola i området. Dessa behov saknades i detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 m fl. Förvaltningens tidigare yttrande i juni löd: 
”Barn- och skolnämnden föreslås att till stadsarkitektkontoret framföra att behovet av lokaler för förskola och grundskola saknas i detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 1:3 1:4 1:5 i Norrtälje stad. 
På sidan 14 i kommunens Översiktsplan 2000-2015 står: I Norrtälje stad finns goda förutsättningar för att utnyttja befintliga kapaciteter i va-system, skolor, barn- och äldreomsorg. På sidan 11 i detaljplanen under Barnkonsekvenser står: Skolor finns på nära håll och med goda gång- och cykelförbindelser.
Barn- och skolförvaltningen påpekade då att det förhållandet inte längre gällde med anledning av att en förtätning av Norr¬tälje stads skolor genomförts, bland annat genom Vigelsjöskolans utrym¬ning. Även tät¬ortens förskolor är hårt belastade och det finns inget utrymme för nya grupper av barn.”
Politikerberedning
Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 87. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________
Bsn § 113 Dnr BSN 06-322 214
Detaljplan för fastigheterna Oxhalsö 2:185 m fl i Blidö församling
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i Blidö församling. 
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2006-10-02 inkl 
planförslag 2006-08-07
Bakgrund
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggande av mindre bo¬städer, gärna i form av hyresrätter. Det skulle underlätta för mindre familjer, pensionärer, ungdomar och ensamboende att finna en bra bostad och därmed kunna bo kvar på ön. Dessutom föreligger en stor brist på tomter för egnahemsbyggande.
Ett samlat utbud av affärs- kontors- och annan serviceverksamhet kan bidra till att öka platsens betydelse som lokalt centrum. Som planen är tänkt så finns här möjlighet att vid Markusplatsen erbjuda sådana lokaler. Den bostadsbebyggelse som föreslås i planförslaget har till¬kommit för att tillgodose en del av efterfrågan och det har under hand blivit alltmer uppenbart att projektet är mycket angeläget.
Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 17 november 2006. 

Bsn § 113 forts
Förvaltningens yttrande
En ökad bebyggelse i området innebär förhoppningsvis att antalet barn ökar. Skola och förskola har inga besvär att ta emot ett stort antal barn. Ett ökat elevtal är det bästa sättet att säkra skolans fortsatta existens.
Politikerberedning
Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 88. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________Bsn § 114 Dnr BSN-06 347 291

Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola, Närtuna

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att nya uppgifter tillkommit i ärendet och behöver behandlas i lokalsamordningsgruppen innan beslut tas i nämnd.


Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-10-20 inkl investeringsunderlag
Bakgrund
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av förskola vid Närtuna skola. En ombyggnad har utretts, men bedöms inte kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader. 
Tekniska kontoret föreslår att en befintlig modulbyggnad i Köpman¬holm demonteras och flyttas för återuppförande i Närtuna, samt att den byggs till för att uppfylla erforderliga lokalbehov. Den befintliga bygg¬naden på samma plats i Närtuna rivs och en annan intilliggande bygg¬nad säljs för bostadsändamål. 
Det detaljerade investeringsunderlaget redovisar två alternativ. Pro¬¬jektet avses att genomföras under 2007 med driftstart januari 2008 och är kostnadsberäknat till 6 200 000 kr. Därutöver bedöms en intäkt av 1 700 000 kr kunna tillföras kommunen vid försäljning av Röda parvillan efter projektets genomförande. 
Barn- och skolnämnden föreslås tillstyrka tekniska kontorets förslag till beslut enligt skrivelse daterad den 20 oktober 2006.
Politikerberedning
Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 90. 

Bsn § 114 forts
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag, dvs
att tillstyrka tekniska kontorets förslag daterat den 20 oktober 2006,
dvs
att hos kommunfullmäktige äska medel för erforderlig nybygg¬nad av förskola för 30 platser vid Närtuna skola till en beräknad kostnad av 6 200 000 kr, 
att finansieringen sker inom kommunens budget för anlägg¬ningsinvesteringar,
att investeringen skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader, samt
att investeringen utförs av tekniska nämnden.
__________

Bsn § 115 Dnr BSN 05-059 291
Investering 2007-2008 - Nybyggnad av idrottshall, Länna
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att tillstyrka tekniska kontorets förslag daterat den 30 oktober 2006, 
dvs, 
att hos kommunfullmäktige äska medel för erforderlig rivning av befintlig gymnastikbyggnad, samt nybyggnad av idrottshall vid Länna skola till en beräknad kostnad av 17 650 000 kr,
att finansieringen sker inom kommunens budget för anlägg¬ningsinvesteringar, 
att investeringen skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader,
att investeringen utförs av tekniska nämnden.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-10-20 inkl investeringsunderlag
Bakgrund
Barn- och skolförvaltningen har anmält behov av en idrottshall (som är delbar) med en yta om minst 400 kvm samt omklädnings-, dusch- och förrådsutrymmen. Tekniska kontoret har undersökt möjligheten att anpassa denna byggnad för att tillgodose kraven på ändamålsenlig funktion. En sådan anpassning/ombyggnad av befintlig huskropp har inte bedömts möjlig. 
Projektet avses att utföras under 2007 och 2008 med driftstart januari 2009 och är kostnadsberäknat till 17 650 000 kr.
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolnämnden föreslås tillstyrka tekniska kontorets förslag till beslut enligt skrivelse daterad den 20 oktober 2006.

Bsn § 115 forts
Politikerberedning
Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 91. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________ 
Bsn § 116
Verksamhetsplan 2007 - målformulering
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar

att anta verksamhetsplan 2007 i enlighet med arbetsgruppens skrivelse (se nedan).

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänst¬görande ersättare önskar följande antecknat i protokollet:

”Då vi inte vill förlänga processen och i stort sett är överens om målen accepterar vi majoritetens formuleringar.

Vi är dock kritiska till att på detta sätt formulera medel som inkräktar på den pedagogiska personalens frihet att utforma sitt arbete utifrån sin professionalism. Man har också till stora delar glömt bort mål för barnomsorgen. 

Vi förutsätter också att arbe¬tet med målformuleringarna i verk¬samhetsplan 2008 på¬börjas i så god tid att verksamheten in¬volveras i arbetet.”


Underlag för beslut

Arbetsgruppens skrivelse

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i maj 2006 att Kjell Pihlgren (m) är sammankallande för arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007. 
I gruppen ingår även Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Leif Glavstedt (v).

Bsn § 116 forts

Arbetsgruppen har träffats för att om möjligt enas om en gemensam målformulering för år 2007. Enligt planerna skulle arbetsmaterialet presenteras och diskuteras med förvaltningens rektorer, men före-dragningen ställdes in. 

Politikerberedning

BSN 23/10 Efter en engagerad och omfattande diskussion beslutade nämnden den 23 oktober att materialet revideras med de ändringar som framkommit, och att ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde den 20 november 2006. 

Beslutande sammanträde 

BSN 20/11 Arbetsgruppens skrivelse med förslag till målformuleringar föreligger.


Verksamhetsplan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun 2007 

Till grund för verksamheten i barnomsorg och skola finns kommunens vision 2015. Den har i sin tur brutits ner till den barn- och skolplan som antogs 2005. Utifrån skolplanen fastställer barn- och skolnämnden varje år mål i en verksamhetsplan som skall fungera som ett effektivt styr¬dokument för den dagliga verksamheten. 

På varje enhet skall det finnas en lokal verksamhetsplan som, utifrån nämndens verksamhetsplan, visar hur respektive förskola och skola, utifrån sin professionalism, utformar sin verksamhet.

Detta dokument ersätter dock inte gällande läroplaner eller andra bestämmelser för förskola och skola. Inte heller bestämmelser och mål som finns i andra lagar och förordningar.


Barn- och skolnämndens mål för 2007

Nedanstående mål och medel skall mycket noggrant kommuniceras med alla elever och föräldrar.

Bsn § 116 forts

Mål 1 - Resultaten i skolan skall förbättras jämfört med 2006 så att:
- Andelen behöriga elever till de nationella programmen minst motsvarar genomsnittet i landet
- Den genomsnittliga meritvärdespoängen ökar till minst 205
- Resultaten på diagnostiska och nationella prov minst motsvarar genomsnittet i landet

Mätmetod: 
- Räkningen av andelen behöriga grundskoleelever till de nationella programmen 
- Genomsnittliga meritvärden
- Diagnostiska och nationella prov


Mål 2 - Minst 90 % av barn, elever och föräldrar skall vara nöjda med verksam¬heten i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan.

Mätmetod:
Nämndens undersökning i form av enkät till elever och föräldrar.

Medel 1:
Alla elever skall känna till sina aktuella utvecklingsmål i sin individuella utvecklingsplan.

Mätmetod:
Frågor om detta läggs till i nämndens enkätundersökning.

Medel 2:
Alla elever skall påverka sitt dagliga arbete avseende inlärningsstil och arbetssätt.

Mätmetod:
Nämndens enkätundersökning

Medel 3:
Alla barn och elever skall minst varannan vecka medverka i klassråd eller motsvarande samlingar där följande frågor behandlas:
- Kamratskap
- Trygghet och studiero
- Sitt eget arbetes och skolans arbetes kvalitet

Bsn § 116 forts 

Mätmetod:
Nämndens enkätundersökning

Medel 4:
Det skall inte förekomma någon mobbning. Varje incident skall omedelbart åtgärdas. Enheten skall ha en plan för vilka rutiner som skall tillämpas.

Mätmetod:
Varje incident dokumenteras och åtgärdas på enhetsnivå.

__________


Bsn § 117 

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 846-852 enligt 
förteckning daterad 2006-11-01.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut¬skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele¬gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings¬pärmen.

__________

Bsn § 118

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-11-09 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 119

Rapport från förvaltningen

Dagens ärenden

Under förmiddagspasset informerar förvaltningschefen och ekonomi-chefen för de ärenden som behandlas vid dagens sammanträde.

Informations- och diskussionsärenden

Förvaltningen och nämnden diskuterade bland annat:
- behovet av förskolelokaler i Norrtälje tätort
- införande av stoppdatum för val av skola
- medel till utbildningsinsatser kontra lokalhyror 
- dokumentation av provtagningen vid förskolan Blåklinten 
- förskolelokalerna vid Köpmanholmsenheten

__________


Bsn § 120

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 121

Rapport från kontaktpolitikerna

Inget att rapportera.

__________

Bsn § 122

Kurser och konferenser

Att förebygga alkoholrelaterade skador

Hanna Stymne Bratt informerar från rubricerade seminarium som ägde rum den 31 oktober i Norrtälje. 

Arrangörer var bl a Stockholms Läns Nykterhetsförbund, CAN, IOGT, Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Skriftlig redovisning kommer att skickas till nämndsekreteraren. 

__________