BSN 061211

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 11.00-12.00, 14.30-15.30

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Kjell-Åke Eriksson, verksamhets- och kvalitetsuppföljning
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterareUtses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-11-18

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 123-135
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-12-11

Datum för 2006-11-19 Datum för 2007-01-09
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Göran Pettersson m x 
Kjell Pihlgren m x 
Patrik Dahl c x 
Robert Johansson c x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Ulrika Enlund s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Bino Drummond m x 
Mats Hultin m x 
Linda Sundberg c x 
Margareta Säterli fp x 
Åsa Wennerfors fp x 
Göte Waara kd x Tjänstgörande för U-B Pettersson 
Hanna Stymne-Bratt s x 
Olle Sewerin s x 
Diana Morales s x 
Anders Sundberg s x 
Monika Kurin s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 123 Val av justerare och tid för justering

§ 124 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 125 Barn- och elevpeng 2007 

§ 126 Ansökan om medel till Köpmanholmsenheten

§ 127 Hyra av lokal för förskoleverksamhet i Norrtälje tätort

§ 128 Förskola vid Frötunaenheten

§ 129 Upphandling av mattransporter 2007 

§ 130 Anmälan av delegationsbeslut

§ 131 Anmälan av delgivningar

§ 132 Rapport från förvaltningen

§ 133 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande 

§ 134 Rapport från kontaktpolitikerna

§ 135 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 123 

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 18 december 2006.

__________Bsn § 124 Dnr BSN 05-140 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.


Underlag för beslut

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per november 2006 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning per november månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Ekonomichefen informerar att nämndens budgetram för 2007 beräknas bli 752 189 tkr jämfört med 724 519 år 2006. Beslut om budgetramar tas av kommunfullmäktige den 18 december 2006. Ekonomichefen redogör för de ramjusteringar som nämnden beviljats, samt informerar om barn- och elevtalsförändringar.

__________Bsn § 125 Dnr BSN 06-056 040

Barn- och elevpeng 2007

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att under förutsättning att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut om budgetram för barn- och skol¬nämnden, fastställa barn- och elevpeng för 2007 enligt nedan¬stående tabeller med beaktande av nämndens tidigare beslut om ledningsresursen (nämndens protokoll 2006-09-18 § 87).

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-12-01
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och elev¬peng för barnomsorg samt grundskoleverksamhet (inkl förskole¬klass). Barn- och skolnämnden beslutade 2004-05-17 om principerna för fast¬ställandet av barn- och elevpeng. 
Tjänstemannayttrande
Barn- och skolförvaltningen har räknat fram förslag till barn- och elevpeng enligt nedanstående tabeller.
Förslaget innebär inga förändringar i barn- och elevpengens konstruk¬tion i förhållande till 2006 års barn- och elevpeng. Nivån på barnpengen till förskoleverksamheten bygger på att barn- och skolnämnden erhåller utökad budgetram, vilket beslutats av kommunstyrelsen 30/11. Kom¬munfullmäktige fattar beslutar om nämndernas budgetramar 18/12.
Förändringar i elevpeng 2007
Löneökning för 2007 motsvarande 2 % fr om 2007-04-01 är inräknad i barn- och elevpengen för såväl kommunal som enskild verksamhet.
I barn- och elevpengen ingår ledningsresurs. Barn- och skolnämnden har beslutat (BSN § 87 2006-09-18) att den del av ledningsresursen som utgör rektorslöner överförs till förvaltningschefens budgetanslag för att lättare kunna styra och fördela ledningsresursen på ett effektivt sätt. 
Bsn § 125 forts
Lokalkostnadsbidrag
Hyresbidrag ingår ej i barn- och elevpengen. De enskilda verksamheter¬na får ersättning för sina faktiska lokalkostnader. Dessa får dock inte överstiga den genomsnittliga lokalkostnaden per barn / elev i den kommunala verksamheten.
För 2007 uppgår hyrestaket till:
Förskola 13.440 kronor per barn och år (11.040 kr 2006)
Grundskola 15.900 kronor per barn och år (15.360 kr 2006)
Interkommunal ersättning
Interkommunal ersättning betalas ut till kommuner som tar emot barn och elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Den interkommunala ersättningen för 2007 motsvarar ersättningen till den enskilda verksam¬heten med avdrag för momskompensationen, samt tillägg för lokalkost¬nadsbidrag enligt ovanstående schablon.
Översyn av tilldelningsintervaller gällande förskola och familje¬daghem / Barnomsorgstaxa
Barn- och skolförvaltningen fick under 2006 i uppdrag att utreda möjligheter / och konsekvenser av att förändra tilldelningssystemet till förskola med inriktning mot en tilldelningsintervall oavsett barnets vistelsetid. Bakgrunden var signaler från rektorer och verksamhets¬ansvariga att nuvarande system med tilldelning i två intervaller (över / under 15 h vistelsetid) medför svårigheter i planering och uppföljning av ekonomi och bemanning. Barns vistelsetider kan variera över tid och förändras med kort varsel. Uppdraget har påbörjats under 2006, men inte avslutats, och bör därför ingå i en större översyn av barn- och elev¬pengen som bör göras under 2007.
Ett annat uppdrag som påbörjats under 2006 är att utreda om kommu¬nen ska ta in barnomsorgstaxan, och i stället betala ut en bruttopeng till de enskilda verksamheterna. Även detta uppdrag bör ingå i översynen av barn- och elevpengen under 2007.


Bsn § 125 forts

Barn- och elevpeng 2007-01-01--2007-12-31
Kommunal verksamhet (kronor per år)

Grundskola Belopp 
År 0-6 35 460 kr
År 7-9 43 680 kr

Fritidshem Belopp
6-9 år 21 780 kr
10-12 år 13 080 kr

Förskola Belopp
1-2 år ?15 h 61 440 kr
1-2 år ?15 h 99 660 kr
3-5 år ?15 h 45 840 kr
3-5 år ?15 h 71 340 kr

Familjedaghem Belopp
1-2 år ?15 h 54 240 kr
1-2 år ?15 h 89 400 kr
3-5 år ?15 h 39 660 kr
3-5 år ?15 h 63 120 kr
6-9 år 22 620 kr
10-12 år 18 540 kr


Barn- och elevpeng 2007-01-01--2007-12-31
Enskild verksamhet (kronor per år)

Grundskola Belopp 
År 0-6 42 000 kr
År 7-9 51 240 kr

Fritidshem Belopp
6-9 år 20 520 kr
10-12 år 12 360 kr

Bsn § 125 forts

Förskola Belopp
1-2 år ?15 h 65 640 kr
1-2 år ?15 h 105 960 kr
3-5 år ?15 h 48 240 kr
3-5 år ?15 h 74 280 kr

Familjedaghem Belopp
1-2 år ?15 h 52 440 kr
1-2 år ?15 h 87 420 kr
3-5 år ?15 h 36 900 kr
3-5 år ?15 h 59 400 kr
6-9 år 18 900 kr
10-12 år 15 720 kr


Politikerberedning

Au 4/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 december 2006, § 93. 
Beslutande sammanträde 
BSN 11/12 Efter diskussion om ledningsresursen skall ingå i barn- och elevpengen eller inte, beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag med tillägget att nämndens tidigare beslut om ledningsresursen beaktas (BSN § 87 2006-09-18). 
__________

Bsn § 126 Dnr BSN 06-372 041

Ansökan om medel till Köpmanholmsenheten

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att ärendet dras ur från dagordningen med anledning av att efter¬frågat beslutsunderlag inte kunde presenteras vid dagens möte. Ärendet återkommer under 2007. 
Underlag för beslut
Ansökan från enheten
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-09
Bakgrund
Rektor för Köpmanholmsenheten redovisar i skrivelse att enheten har sjunkande barnantal. De tre senaste åren har elevunderlaget i grund¬skolan sjunkit från 84 elever till 59. Antalet födda fram till och med 2006 varierar mellan åren från 2 till 12 elever, dvs gruppstorlekarna kommer därmed också att variera mellan åren. 

Med ett så litet elevunderlag som Köpmanholmsenheten har för närvarande, och kommer att ha framöver (mellan 50 - 60 elever) så medför detta stora svårigheter att hålla sig inom tilldelad budget med nuvarande budgetsystem.

Under nuvarande budgetår, 2006, har eleverna i grundskolan organi¬serats i tre grupper och följande nedskärningar har gjorts i organisa¬tionen för att minska underskottet:

• rektorstjänsten neddragen från 80 % till 30 %
• en halvtid borttagen i fritidshemsverksamheten
• en halvtid resursassistent borttagen i grundskolan
• DBV neddragen från 100 % till 50 %
• neddragning med 15 % lärartjänst i grundskolan

Totalt har 2,15 tjänster skurits bort i organisationen, men trots detta kommer enheten att visa ett underskott på drygt 350 tkr i bokslut.

Bsn § 126 forts

Alternativet för en liten enhet som Köpmanholm att klara budget med barnpeng är att göra elevgrupperna stora, kring 30 barn i varje grupp, och därmed kunna ta bort en lärartjänst. Det skulle på årsbasis ge en besparing på ca 350 tkr. Inför budget 2007 är detta den besparing som kan göras på enheten. 

En liten enhet med varierande elevtal mellan åren har svårt att få en stabilitet i organisationen. Det innebär också svårigheter att hålla tilldelad budget eftersom vissa kostnader är givna och ej förhandlings¬bara oavsett barnantal. Köpmanholmsenheten kommer även i fram¬tiden att ha svårigheter att hålla sig inom tilldelad budget med nuva¬rande budgetsystem.

Förvaltningens yttrande
Med hänvisning till rektors redovisning enligt ovan, samt till punkt 3 i nämndens beslut om resursfördelnings¬systemet, som lyder: Ersättning till enheterna: Särskilt bidrag till den ”lilla” skolan utanför tätort som inte har ett bärkraftigt underlag och som av kommunstrategiska skäl ska finnas kvar. På detta sätt ger systemet en tydlig bild av vad den lilla skolan kostar extra, föreslås nämnden besluta att bevilja Köpman¬holmsenheten ett extra anslag om 350 000 kronor under 2006, samt 175 000 kr för första halvåret 2007, för att möjliggöra drift av enhetens verk¬sam¬heter tills beskriven organisationsförändring kan genom¬föras.
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 4 december 2006 före arbetsutskottets sammanträde.
Politikerberedning
Au 4/12 Arbetsutskottet beslutade den 4 december 2006, § 96 att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 11 december 2006 då förvaltningen presenterar kompletterande besluts¬underlag. 

Beslutande sammanträde 
BSN 11/12 Efter diskussion beslutas att ärendet dras ur från dagordningen med anledning av att efter¬frågat beslutsunderlag inte kunde presenteras vid dagens möte. Ärendet återkommer under 2007. 
__________

Bsn § 127 Dnr BSN 

Hyra av lokal för förskoleverksamhet i Norrtälje tätort

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att påtala behovet av lokaler för barnomsorg i Norrtälje tätort och uppmanar tekniska kontoret att reservera lokalen på Lundmans¬gatan för förskoleverksamhet. Detta för att barnomsorgsgarantin skall kunna hållas.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-12-11

Bakgrund

Behovet av förskoleplatser i Norrtälje tätort är för närvarande mycket stort. Under våren 2007 behövs ett tillskott av ca 95 nya förskoleplatser. 35 av dessa kan lösas genom att delar av de paviljonger Montessori¬skolan tidigare använt iordningställs. Lokalerna skall kunna tas i bruk i januari 2007. 

För att skapa ytterligare platser önskar barn- och skolförvaltningen att tekniska kontoret hyr bottenplanet på Lundmansgatan 9 i Norrtälje. Lokalen är på 300 kvm och kan inrymma ca 35 barn. Förvaltningens tanke är att lokalerna skall kunna tas i bruk den 1 mars 2007. 

Övriga platser ordnas av enskilda utövare. Förvaltningen har fått indikationer om att två enskilda förskolor önskar utöka sin verksamhet. Förhoppningsvis löser detta placeringen av de återstående 25 barnen som önskar placering och som i dagsläget inte har placering i annan barnomsorg.

Det är mycket viktigt att lokalerna reserveras för förskoleverk¬samhet så att barnomsorgsgarantin kan hållas.

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 4 december 2006 före arbetsutskottets sammanträde.

Bsn § 127 forts

Politikerberedning

Au 4/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 december 2006, § 97.
Beslutande sammanträde 
BSN 11/12 T f förvaltningschefen Björn Sandblad redogör för ärendet och påpekar vikten av att lokalerna reserveras för förskoleverksamhet.
__________


Bsn § 128 

Förskola vid Frötunaenheten

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreslå kommunstyrelsen uppdra till tekniska kontoret att utreda kostnader och praktiska förutsättningar för uppförande av en permanent förskola med fyra avdelningar vid Frötunaenheten, eller möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-11-30
Bakgrund
Förskoleverksamheten vid Frötunaenheten sker idag i tre, efter års¬skiftet fyra, olika små lokaler, som vid en inspektion av Arbets¬miljö¬verket sannolikt skulle få föreläggande på många punkter.
Det är två äldre villor, fd lärarbostäder (varav en i tre plan), en mindre paviljong (tidigare dagbarnvårdarlokal), samt en tidigare utrymd, sliten paviljong (tidigare använd av särskolan).
Lokaliseringen i fyra separata lokaler, om än i närheten, ger en dyr organisation och medför olägenheter för både barn, föräldrar och personal. I början och slutet av dagen när barnen är få kan vi inte bemanna på fyra ställen, varför en komplicerad logistik krävs för att lämna på ett ställe, förflytta under dagen och vid lång vistelsetid kanske förflytta ännu en gång.
Än mer bekymmersamt är att dessa lokaler inte alls motsvarar omsorgs¬behovet i området. Vi har drygt 60 barn från detta upptag¬ningsområde inskrivna på olika förskolor i centralorten, företrädesvis på Flygfältet. Med tanke på nybyggnation har vi ett stort behov av platser i detta om¬råde, varför en förskola i Frötunaområdet är ange¬lägen för att avlasta trycket i centralorten.

Bsn § 128 forts
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 4 december 2006 före arbetsutskottets sammanträde.
Politikerberedning
Au 4/12 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 december 2006, § 98. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
__________

Bsn § 129

Upphandling av mattransporter 2007 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upp¬handling av mattransporter, och 
att delegera till förvaltningschefen att anta entreprenör och teckna avtal.

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-22 inkl förfrågningsunderlag, bilagor och tidplan
Bakgrund
År 2001 delegerade barn- och skolnämnden till förvaltningschefen att teckna avtal gällande upphandling av skolskjuts och turbundna resor inklusive badresor, särskoleskjutsar, särskilda omsorgsresor och mat¬transporter. 
Avtalstiden löpte fr o m den 1 juli 2001 t o m den 30 juni 2004. Avtalet förlängdes därefter tre år till den 30 juni 2007. 
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 22 november 2006. Två separata upphandlingar kommer nu att genom¬föras, en för skolskjutsar och turbundna resor, och en för mattran¬sporter. Upphandlingen är indelad i fyra delar där anbudsgivaren kan lägga anbud på en, två, tre eller alla fyra delarna. 
Kostnaderna för mattransporter under 2005 var 1,856 miljoner kronor. Prognosen pekar på 2 miljoner kronor för år 2006. En utökning av nya förskolor innebär även en utökning av mattransporterna.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättat förfråg¬ningsunderlag och tidplan för upphandling av mattransporter, att dele¬gera till förvaltningschefen att anta entreprenör och teckna avtal.

Bsn § 129 forts
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 4 december 2006 före arbetsutskottets sammanträde.
Politikerberedning
Au 4/12 Arbetsutskottet beslutade den 4 december 2006, § 99 att överlämna ärendet till nämnden för beslut den 11 december 2006 då förvaltningen kompletterat beslutsunderlaget. 
Beslutande sammanträde 
BSN 11/12 T f förvaltningschefen Björn Sandblad informerar om ärendet och att denna upphandling av mattransporter gäller enbart för barn- och skol¬nämnden och är helt separat från den övergripande remissen om ny organisation för måltidsverksamhet i Norrtälje kommun. Någon vikt¬ning behöver inte heller göras då det är absoluta kravgränser som gäller för lämnande av anbud. 
__________

Bsn § 130 Dnr BSN 05-047 002

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 853-860 enligt 
förteckning daterad 2006-11-30.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut¬skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele¬gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings¬pärmen.

__________

Bsn § 131

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2006-11-28 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 132

Rapport från förvaltningen

Enkätredovisning

Förmiddagen inleds med att Britt-Marie Hedlund och Kjell-Åke Eriksson redovisar resultatet från den enkät som gått ut till föräldrar inom barnomsorgen, föräldrar till elever i år 2 och 5, samt elever år 2, 5 och 8 och samtlig personal. Resultaten kommer snarast möjligt att läggas ut på Rurik och Norrtälje kommuns hemsida. 

Kö till barnomsorgen
Den administrativa chefen Britt-Marie Hedlund redogör för den aktuella kön till barnomsorg i Norrtälje tätort. 
Dagens ärenden

Under förmiddagspasset informerar förvaltningen om de ärenden som behandlas vid dagens sammanträde.

Rektors- och ledningsorganisationen

T f förvaltningschefen Björn Sandblad informerar om den tillfälliga lösningen av ledningsorganisationens struktur fram till dess att kom¬munstyrelsen har tillsatt ny förvaltningschef. Vissa omplaceringar och justeringar kommer också att ske i rektorsorganisationen. 

Den administrativa chefen Britt-Marie Hedlund kommer att vara tjänstledig på halvtid från den 1 mars 2007 för att tillsammans med Kjell-Åke Eriksson fortsätta arbetet på Sveriges Kommuner och Landsting med att marknadsföra och genomföra utvärderingar med hjälp av utvärderingsverktyget Skolkompassen. Britt-Marie kommer även fortsättningsvis att behålla arbetsledarskapet för personalen på nämndens förvaltningskontor. 

__________


Bsn § 133

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 134

Rapport från kontaktpolitikerna

Inget att rapportera.

__________

Bsn § 135

Kurser och konferenser

Grundläggande utbildning för nämnden

Fredagen den 2 februari 2007 är inplanerad som en utbildningsdag för nämnden då information kommer att ges om bland annat basfakta, intern och extern kommunikation och det gemensamma arbetet. 

Utbildningsdag om entreprenörskap

Tisdagen den 13 februari 2007 är planerad för utbildning om entreprenörskap. Deltagare blir barn- och skolnämnden, rektorer, de fackliga organisationerna och utbildningsnämnden. 

__________