BSN 070122

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 14.00-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-01-29

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-5
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-01-22

Datum för 2007-01-30 Datum för 2007-02-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Ann S Pihlgren m x 
Nils Matsson m x 
Bino Drummond m x 
Patrik Dahl c x 
Britt-Marie Åhman c x 
Margareta Säterli fp x 
Ann Lewerentz kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Sören Forslund m x 
Anders Björkman m x 
Inger Nordqvist m x 
Ove Eriksson m x 
Linda Sundberg c x 
Liv Westermark c x 
Mikael Öst fp x 
Raija Lundgren s x 
Marcus Ramming s x 
Veronica Hartwig s x 
Emil Persson s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Val av justerare och tid för justering

§ 2 Val av ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2007-2010

§ 3 Antagande av regler avseende ersättares tjänstgöring i barn- och skolnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2007-2010

§ 4 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2007 

__________

Bsn § 1 

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 29 januari 2007.

__________Bsn § 2

Val av ordinarie ledamöter och ersättare samt observatör i barn- och skolnämndens arbetsutskott under mandat¬perioden 2007-2010

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att nedanstående personer skall ingå i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott 

Ordinarie ledamöter

Ann S Pihlgren (m)
Patrik Dahl (c)
Margareta Säterli (fp)
Olle Jansson (s)
Marita Jeansson (s)

Personliga ersättare

Nils Matsson (m)
Britt-Marie Åhman (c)
Mikael Öst (fp)
Jan Sjöblom (s)
Raija Lundgren (s)

att som observatör i arbetsutskottet välja Ann Lewerentz (kd).

__________Bsn § 3

Antagande av regler avseende ersättares tjänstgöring i barn- och skolnämndens arbetsutskott under mandat-perioden 2007-2010

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag 

att anta nedanstående regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott

1 personlig ersättare

2 ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens valprotokoll

3 för ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning 

m kd, fp, c
c fp, kd, m
fp m, c, kd
kd m, fp, c
s v
v s


Underlag för beslut

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-12-16, § 290

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18 december 2006 beslutat att anmoda samtliga nämnder att anta nya regler för ersättares tjänstgöring i arbetsutskott. 

__________

Bsn § 4

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2007 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2007 enligt nedan:

Arbetsutskott Nämnd
22 januari (konstituerande möte)
30 januari 13 februari
20 februari 6 mars
17 april 24 april
8 maj 15 maj
29 maj 12 juni
14 augusti 28 augusti
4 september 18 september 
2 oktober 16 oktober
6 november 20 november
4 december 18 december

Bakgrund
Förslag till sammanträdesdagar för barn- och skolnämnden 2007 föreligger i skrivelse daterad den 11 december 2006.
__________