BSN 070213
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje kl 09.00-18.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-02-20

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 5-17
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-02-13

Datum för 2007-02-21 Datum för 2007-03-14
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Ann S Pihlgren m x 
Nils Matsson m x 
Bino Drummond m x 
Patrik Dahl c x 
Britt-Marie Åhman c x 
Margareta Säterli fp x 
Ann Lewerentz kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Sören Forslund m x Tjänstgörande 
Anders Björkman m x 
Inger Nordqvist m x 
Ove Eriksson m x Tjänstgörande 
Linda Sundberg c x 
Liv Westermark c x Tjänstgörande 
Mikael Öst fp x 
Raija Lundgren s x 
Marcus Ramming s x 
Veronica Hartwig s x 
Emil Persson s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 5 Val av justerare och tid för justering

§ 6 Barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten 2006, bokslut

§ 7 Beslutsattestantförteckning för barn- och skolnämnden år 2007 

§ 8 Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi och verksamhet för 2006/2007 

§ 9 Delegationsordning för barn- och skolnämnden 2007 

§ 10 Detaljplan för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling

§ 11 Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad

§ 12 Barn- och skolnämndens representation i Kommunala handikapprådet (KHR)

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut

§ 14 Anmälan av delgivningar

§ 15 Rapport från förvaltningen

§ 16 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 17 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 5

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
tisdagen den 20 februari 2007.

__________Bsn § 6 Dnr BSN 07-064 042

Barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten för 2006, bokslut 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att med godkännande översända barn- och skolnämndens redovisning av verksamheten 2006 till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-01-30, rev

Bakgrund

Enligt tidplan över planerings- och uppföljningsprocesser för budgethantering skall nämndernas årsberättelser 2006 vara kommunens ledningskontor tillhanda den 9 februari 2007. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens redovisning av verksamheten 2006 föreligger. Materialet redogör bland annat för barn- och skolnämndens verksamheter, mål och resultat, satsningar och förändringar, samt ger kommentarer kring ekonomin. 

Politikerberedning

Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 3.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________ 
Bsn § 7 Dnr BSN 05-463 040

Beslutsattestantförteckning för barn- och skolnämnden år 2007 

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att föreliggande beslutsattestantförteckning på resultatenhetsnivå skall gälla för år 2007,

att för nämndens samtliga resultatenheter skall förvaltningschefen, biträdande förvaltningschefer, administrativa chefen, ekonomichefen och ekonomisekreteraren var och en för sig ha rätt att utföra beslutsattest vid ordinarie beslutsattestants och ersättares samtidiga frånvaro. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-12-19

Bakgrund

Beslutsattestantförteckningen för barn- och skolnämnden skall kontinuerligt uppdateras och godkännas av nämnden. Förteckningen kommer att finnas tillgänglig vid nämndens sammanträde och därefter på förvaltningskontoret. 

Politikerberedning

Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 4. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________
Bsn § 8 Dnr BSN 07-076 600

Barn- och skolnämndens interna kontrollplan av ekonomi och verksamhet för 2006/2007 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna uppföljningen av 2006 års internkontrollplan,

att anta internkontrollplanen för 2007 enligt bilaga daterad den 22 januari 2007.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-01-10


Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga nämnder i Norrtälje kommun från och med år 2003 skall upprätta en intern kontrollplan av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Barn- och skolnämnden beslutade för 2006 att följande områden skulle ingå i den interna kontrollplanen:

· Diarieföring E-post
· Upphandling
· Köhantering för barnomsorg
· Intäkter barnomsorg
· Verkställighet av nämndens beslut
· Kassarutiner/kontanthantering

Uppföljningen har visat att fortsatta kontroller bör göras inom områdena diarieföring av e-post, intäkter barnomsorg samt kassarutiner och kontanthantering. 

Bsn § 8 forts 

Vidare har kommunens internkontrollombud gemensamt beslutat att i internkontrollplanen för 2007 införa nedanstående gemensamma områden

· Delegationsordning
· Frånvarorapportering

Politikerberedning

Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 5. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________


Bsn § 9 Dnr BSN 06-004 002

Delegationsordning för barn- och skolnämnden 2007 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten när det gäller remissyttranden över kommunens plan- och detaljplanefrågor. Utställningsyttranden beslutas dock av nämnden, 

att anta den reviderade delegationsordningen daterad 2007-02-01.


Underlag för beslut

Gällande delegationsordning

Bakgrund

Den nytillträdda nämnden för mandatperioden 2007-2010 behöver besluta om nu gällande delegationsordning skall kvarstå som den är eller revideras.

Politikerberedning

Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 6. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________


Bsn § 10 Dnr BSN 07-019 214

Detaljplan för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för fastigheten Nysättra Kvarn 1:37 i Vätö församling. Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets planförslag 2006-07-15
Förvaltningens yttrande 2007-01-23
Bakgrund
Planen upprättas för att pröva lämpligheten med att uppföra fem nya enbostadshus och bibehålla ett flerbostadshus med fyra lägenheter. Planförslaget har översänts till barn- och skolnämnden för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 februari. 
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Politikerberedning

Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 7. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________

Bsn § 11 Dnr BSN 05-275 212

Detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad med hänvisning till förvaltningens yttrande nedan.
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 
Förvaltningens yttrande: 
Sedan barn- och skolnämnden senast yttrade sig i ärendet står det klart att Roslagsbostäder inte kommer att förlänga hyreskontraktet för förskolan Blåklinten när detta går ut om två år.
Förutsatt att bygglov för en ny förskola beviljas, och att beslut om byggnation tas, kan vi konstatera att de vidtagna ändringarna är tillräckliga. Dessa ändringar är också aktuella för Vigelsjöskolans del. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektskontorets planförslag inkl bilagor 2006-09-07
Förvaltningens skrivelse 2007-01-23
Bakgrund
Stadsarkitektkontorets planförslag för detaljplan för Väg 76, delen förbi Norrtälje, Västra vägen i Norrtälje stad, är utställt för granskning under tiden den 12 december 2006 till och med den 23 januari 2007. Barn- och skolnämnden ges därmed möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Tidigare tjänstemanna- och politikerberedning
Barn- och skolnämnden har tidigare behandlat ärendet och beslutade då, den 20 februari 2006, § 24, att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden önskade en konsekvensbeskrivning av effekterna på 

Bsn § 11 forts
Blåklintens förskola, samt att eventuell ny förskoletomt finns med i den vidare planeringen. 
I det nu föreliggande planförslaget kommenterar stadsarkitektkontoret nämndens yttrande enligt följande: Vid Blåklintens förskola är Västra vägen nedschaktad och är övertäckt med en ca 100 m lång sociodukt. Det innebär skydd mot buller och andra störningar. Under byggtiden uppkommer viss störning, som dock kan begränsas med temporära skydd, plank eller liknande.
Förvaltningens yttrande
Sedan barn- och skolnämnden senast yttrade sig i ärendet står det klart att Roslagsbostäder inte kommer att förlänga hyreskontraktet för förskolan Blåklinten när detta går ut om två år.
Förutsatt att bygglov för en ny förskola beviljas, och att beslut om byggnation tas, kan vi konstatera att de vidtagna ändringarna är tillräckliga. Dessa ändringar är också aktuella för Vigelsjöskolans del. 
Politikerberedning
Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 8.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________


Bsn § 12

Barn- och skolnämndens representation i Kommunala handikapprådet (KHR)

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att utse Jan Sjöblom (s) till barn- och skolnämndens representant i Kommunala handikapprådet (KHR) under mandatperioden 2007-2010.


Bakgrund

Handikapprådet är ett organ under Tiohundranämndens huvudmannaskap och skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av dessa utser de i kommunen verksamma handikapporganisationerna sex ledamöter och sex ersättare bland sina lokala medlemmar. Kommunen utser fem ledamöter och ersättare, varav barn- och skolnämnden skall utse en ledamot. 

Tiohundranämnden utser ordförande och en ersättare i rådet. Vice ordförande utses av rådet bland handikapporganisationernas representanter. Sekreterare i rådet skall vara Tiohundraförvaltningens handikappkonsulent. 

Politikerberedning

Au 30/1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 januari 2007, § 10.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 5 februari 2007.
__________

Bsn § 13 

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 1-11 enligt 
förteckning daterad 2007-02-01.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________

Bsn § 14

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2007-02-01 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 15

Rapport från förvaltningen

Verksamhetsplan 2007 
Förvaltningschefen redogör för befintligt arbetsmaterial för Verksamhetsplan för barnomsorg och skola i Norrtälje kommun 2007. Ärendet kommer att behandlas vid arbetsutskott den 20 februari 2007 inför beslut i nämnd den 6 mars 2007.

Entreprenörskap - Skola och näringsliv i samverkan
Norrtälje kommun deltar i projektet Ungt Entreprenörskap, vilket syftar till att utveckla det entreprenöriella tänkandet i skolan samt vidareutveckla samarbetet med näringslivet och samhället utanför skolan. Projektet riktar sig till alla åldrar från förskoleklass till gymnasiet. 

Dagens nämndsammanträde inleds med två utbildningspass. Föreläsare är Christer Westerlund, lärare och författare till ett flertal böcker inom entreprenörskap och lärande, samt Veine Eliasson, koordinator Skola och näringsliv i samverkan.

Förvaltningschefen kommer att ta kontakt med utbildningsförvaltningen och näringslivskontoret med flera för att diskutera ett framtida gemensamt arbete i projektets anda. 

Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola, Närtuna

Tekniska kontoret har tidigare tagit fram ett förslag till nybyggnad av förskola vid Närtuna skola. En ombyggnad har utretts, men bedöms inte kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader. Ärendet, som har diskuterats i lokalsamordningsgruppen och lokalstyrgruppen, kommer att behandlas i arbetsutskott den 20 februari 2007 inför beslut i nämnd den 6 mars 2007. 
__________


Bsn § 16

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Visionsdagar
Ordföranden informerar från möte där kommunens nya vision diskuterades. Deltagare var bland andra de olika nämndernas ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschefer. 

Besök på enheterna
Ordföranden meddelar att hon under våren kommer att besöka barn- och skolförvaltningens enheter för att träffa rektor och personal och i samband med det presentera sig själv och de politiska målen. 

__________


Bsn § 17 

Kurser och konferenser

Kommunal Skolriksdag 

Inbjudan till Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007 har kommit från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att sända en ledamot från vardera majoriteten och oppositionen till den Kommunala Skolriksdagen, 

att deltagande i seminariet berättigar till förrättningsarvode. 


Naken på nätet

Nämndens ledamöter inbjudes till en föreläsning av Mats Andersson med rubriken Naken på nätet och handlar om ungas utsatthet. Platsen är Viby friskola, Rimbo och tidpunkten tisdagen den 6 mars kl 18.30-21.00 Eventuellt deltagande är frivilligt och berättigar inte till förrättningsersättning. 

__________