BSN Au 070306
Plats och tid Långsjöskolan, Ängsvägen 4, Rimbo 
kl 14.00-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Birgitta Johansén, personalkonsulent
Eva Wiik, rehabchef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-03-08

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 18-29
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-03-06

Datum för 2007-03-09 Datum för 2007-03-30
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Ann S Pihlgren m x 
Nils Matsson m x 
Bino Drummond m x 
Patrik Dahl c x 
Britt-Marie Åhman c x 
Margareta Säterli fp x 
Ann Lewerentz kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Sören Forslund m x 
Anders Björkman m x 
Inger Nordqvist m x 
Ove Eriksson m x 
Linda Sundberg c x Tjg 
Liv Westermark c x 
Mikael Öst fp x 
Raija Lundgren s x 
Marcus Ramming s x 
Veronica Hartwig s x 
Emil Persson s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 18 Val av justerare och tid för justering

§ 19 Månadsrapport för barn- och skolnämnden

§ 20 Verksamhetsplan för barnomsorg och skola 2007 

§ 21 Ansökan om skolpeng pga särskilda skäl

§ 22 Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola Närtuna

§ 23 Föreläggande av vite pga utebliven skolgång

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut

§ 25 Anmälan av delgivningar

§ 26 Rapport från förvaltningen

§ 27 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 28 Kurser och konferenser

§ 29 Övriga frågor 
- Nämndens nästa sammanträde
- Ordförandens uppdrag i annan verksamhet

__________

Bsn § 18

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
torsdagen den 8 mars 2007. 

__________Bsn § 19 Dnr BSN 06-128 042

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Ekonomisk rapport per februari 2007 


Beslutande sammanträde 

BSN 6/3 Ekonomichefen redogör för den ekonomiska rapporten, vilken visar på utfall per den 28 februari 2007, samt prognosen för 2007. 

__________

Bsn § 20 Dnr BSN 07-063 012

Verksamhetsplan för barnomsorg och skola 2007 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att godkänna föreliggande verksamhetsplan för barnomsorg och skola för verksamhetsåret 2007.


Reservation och protokollsanteckning

Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i protokollet:

”Dokumentet som sådant har en rörig struktur och syftet är oklart. Det är också oklart vilken målgruppen är. Vad gäller innehållet kan vi inte ställa oss bakom ett antal uppdrag som beskrivs i planen. 

* En lokalresursplan måste tas fram av respektive enhet med stöd från ledningskontoret beträffande befolkningsprognoser.

* Skolpeng förutsätter att alla barn behöver lika mycket resurser. Om målen beträffande behöriga elever och ökade meritvärdespoäng ska uppnås, måste större hänsyn tas till individens behov och individu-ella inlärningsstilar. Då blir skolpeng till ett hinder. Samma möjlig-heter kräver olika resurser. 

* Att flytta musikskolan till kultur- och fritidsnämnden betyder att man inte anser att musikskolans verksamhet är nödvändig för elevernas utveckling. Det talar emot vikten av individuella inlär-ningsstilar och arbetssätt som poängteras i barn- och skolnämndens mål 2007. 

Däremot föreslår vi att, istället för att bevilja Bengt Hildings ansö-kan om att starta musikskola i Rimbo, starta ett ettårigt projekt med Bengt som projektledare och med Bengts idéer om utveckling i fokus. Ett projekt som sedan kan bilda grund för en förändrad musik- och/eller kulturskola i övriga delar av kommunen.

Bsn § 20 forts

* Betyg från åk 6 bidrar inte till att uppfylla några av de mål nämnden tagit. Det finns ingen anledning att lägga resurser på att gå tillbaka 30 år i tiden och tro att det skulle lösa dagens problem. Vi anser att man ska lägga resurserna på att utveckla de indivi-duella utvecklingsplanerna istället så att alla enheter uppnår den kvalitet på utvecklingsplaner som nämnden tog beslut om 2005. 

* Att uppdra till förvaltningen att göra insatser för att öka utbudet av skolor i privat regi kan inte vara förenligt med god hushållning med skattepengar. Frågan är om det ens är förenligt med kom-munallagen. Vi är av den bestämda uppfattningen att kommunens resurser ska användas till att säkra kvaliteten i den kommunala verksamheten. 

* Att ta fram förslag till vårdnadsbidrag kan inte vara en uppgift för barn- och skolförvaltningen om man inte har tänkt att en sådan reform ska finansieras ur skolans budget. Ett sådant synsätt kan vi naturligtvis inte ställa oss bakom. Helt oavsett vad vi tycker om vårdnadsbidrag som företeelse.”


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-01-30

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för barnomsorg och skola för verksamhetsåret 2007. Planen innehåller nämndens antagna mål, samt beskrivning av verksamhetens ekonomiska ramar för året.

Politikerberedning

Au 20/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, § 13. Olle Jansson (s) och Marita Jeansson (s) deltog inte i beslut, men meddelade att de skulle återkomma vid nämndens sammanträde. 


Bsn § 20 forts

Beslutande sammanträde 

BSN 6/3 Yrkanden 

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- avslag på arbetsutskottets förslag med motivering enligt protokolls-anteckning.

Nils Matsson (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ann Lewerentz (kd) yrkar
- bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Olle Jansson (s), med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och hänvisar till sin protokollsanteckning.

__________ 
Bsn § 21 Dnr BSN 07-001 605

Ansökan om skolpeng på grund av särskilda skäl

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att elevpeng av särskilda skäl får medtagas för de sex månader den sökande förälderns barn har sin skolgång i Thailand,
att ersättningen som betalas ut inte får överstiga den elevpeng som gäller för läsåret 2007/2008,
att om skolgången utomlands inte genomförs, debitera föräldern den betalning som barn- och skolnämnden betalat i förskott till den Svenska skolan i Thailand.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-02-07
Bakgrund
Ansökan har inkommit från förälder om att få skolpeng utbetald för sina båda barn vid skolgång utomlands. Vistelsen ska pågå i sex månader. Barnen ska skrivas in i en svensk skola i Thailand. 
Anledningen som föräldern framför för att få med skolpengen är av mycket särskilda skäl. Bedömningen styrks även av intyg från skol-kurator. 
Tjänstemannaberedning
Den administrativa chefen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 7 februari 2007. 
Enligt Skollagen har barn som är bosatta i landet skolplikt, vilket dock inte gäller ifråga om barn som varaktigt vistas utomlands, eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet skall gå i skola.

Bsn § 21 forts
Förvaltningen har kontaktat Skolverket för att höra efter vilka regler som gäller angående rätten att ta med skolpengen om en elev i grund-skolan vistas/bor utomlands under en längre period. Skolverkets svar är att om eleverna vistas utomlands under en termin eller ett läsår, räknas de inte som skolpliktiga i Sverige. Därmed upphör kravet på kommu¬nen att skicka med skolpengen. 
Politikerberedning
Au 20/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, § 15, och beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för skolpeng vid vistelse utomlands.
__________
Bsn § 22 Dnr BSN 06-347 291

Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola, Närtuna

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att tillstyrka att en ny förskola uppförs i Närtuna i enlighet med tekniska kontorets alternativförslag, dvs
att tekniska kontoret hos kommunfullmäktige äskar medel för erforderlig nybyggnad av förskola för 30 platser vid Närtuna skola till en beräknad kostnad av 8 015 000 kr,
att finansiering sker inom kommunens budget för anläggnings-finan¬si¬eringar,
att investeringen skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader, samt
att investeringen utförs av kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Tekniska kontorets skrivelse 2006-10-20 inkl investeringsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2007-02-09.

Bakgrund
Tekniska kontoret har tidigare tagit fram ett förslag till nybyggnad av förskola vid Närtuna skola. En ombyggnad har utretts, men bedöms inte kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader. Det detalje¬rade investeringsunderlaget redovisar två alternativ. 
Tidigare politikerberedning
Au 6/11 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 november 2006, § 90. 

Bsn § 22 forts
BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutade den 20 november 2006, § 114 att ärendet skulle utgå från dagordningen med anledning av att nya upp-gifter tillkommit i ärendet och behövde behandlas i lokalsamordnings-gruppen innan beslut tas i nämnd. 
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen informerar i skrivelse daterad den 9 februari 2007 att ärendet efter nämndsammanträdet har behandlats i lokalsamordnings-gruppen och i lokalstyrgruppen, vilka bedömt att utifrån den förnyade utredningen är dagens förslag till beslut det mest fördelaktiga. 
Politikerberedning
Au 20/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, § 24 och beslutade att förvaltningsskrivelsens andra att-sats att paviljongerna i Köpmanholm blir kvar för att klara det ökade barnantalet tas bort då det inte direkt hör till detta ärende.

__________

Bsn § 23 Dnr BSN 05-178 623
Föreläggande av vite på grund av utebliven skolgång
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar 
att förelägga föräldrarna, vid vite om 5 000 kronor vardera, att se till att barnet återupp¬tar sin skolgång senast den 12 mars 2007,
att uppdra till förvaltningschefen att meddela föräldrarna om vites-före¬läggandet.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-02-20
Bakgrund
På barn- och skolnämnden den 20 november 2006 beslutades att införa tillägg i tillämpningsföreskrifter för skol¬skjuts avseende båttransport för barn bofasta på ö utan broförbindelse och utan reguljär båttrafik.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningens skrivelse daterad den 20 februari 2007 informerar att sedan skolstarten vårterminen 2007 håller ett föräldrapar sitt barn hemma då de inte vill acceptera barn- och skolnämndens ovannämnda beslut. Föräldrarna har vänt sig till Länsrätten, som valt att inte ta upp fallet (2007-01-11). 
Barn- och skolförvaltningen har den 25 januari 2007 anmält ärendet till socialförvaltningen utifrån oro för barnet som inte får möjlig¬het att fullgöra sin skolplikt. Trots detta har barnet till dags dato inte kommit till skolan. 
Vid kontakt med jurist på Skolverket framhålls att barn- och skol-nämnden är tvingade att vidta ytterligare åtgärder om barnet ej fullgör sin skolplikt. 

Bsn § 23 forts 
I skollagen 3 kap 16 § står: 
Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ung¬dom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnads¬havare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Vitet får inte förvandlas till fängelse. 
Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden enligt denna paragraf får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
Politikerberedning
Au 20/2 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 20 februari 2007, § 27.
Beslutande sammanträde 
BSN 6/3 Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsn § 24 

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 12-19 enligt 
förteckning daterad 2007-02-22.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele-gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings-pärmen.

__________

Bsn § 25 

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2007-02-26 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 26

Rapport från förvaltningen

Rundvandring på Långsjöenheten och rektors presentation 
Dagens sammanträde inleds med en rundvandring på Långsjöenheten, varefter rektor Lena Örtlund med stor värme och engagemang lämnar en mycket informativ presentation av sin enhet och dess verksam¬heter. 

Presentation av Sunt liv
Barn- och skolförvaltningens personalkonsulent Birgitta Johansén och Eva Wiik, chef på Rehabenheten, redovisar resultatet från årets arbets-miljöenkät och de återkopplingsbesök med enheterna som de genomfört för att ta fram åtgärder och handlingsplaner för 2007. Svarsfrekvensen var oväntat låg. Om det beror på datainkompetens eller ointresse är inte klarlagt. 

Redovisning av långtidssjukskrivningar 
Eva Wiik redovisar barn- och skolförvaltningens långtidssjukskriv¬ningar i jämförelse med övriga kommunen (utom f.d. om¬sorgen), samt riket i övrigt. 

Genomgång av dagens beslutsärenden
Förvaltningen redogör för de ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde. 

__________


Bsn § 27

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Besök på Rådmansöenheten
Nils Matsson (m) och Olle Jansson (s) informerar från besök på Rådmansöenheten. Nils Matsson återkommer så snart han fått de skriftliga minnesanteckningarna.

Träff med rektorerna i Norrtälje distrikt 2
Ordföranden informerar att hon kommer att träffa samtliga rektorer i Norrtäljes distrikt 2 för att bland annat informera om nämndens mål.

Etiska ledstjärnor för barn- och skolnämndens ledamöter
Ordföranden påminner om nämndens etiska ledstjärnor som tagits fram gemensamt: Vad man skall tänka på för att få en konstruktiv samtals-kultur, att respektera andras tid, och att ta ansvar för den politiska processen. 

__________


Bsn § 28

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________


Bsn § 29

Övriga ärenden 

Barn- och skolnämndens nästa sammanträde 
Efter diskussion enas nämnden om att nästa sammanträde för barn- och skolnämnden kommer att äga rum på Lännaenheten tisdagen den 24 april 2007. Sammanträdet den 15 maj förläggs till Centralskolan i Hallstavik. Närmare detaljer kommer att följa i kallelsen.

Ordförandens uppdrag i annan verksamhet
På direkt fråga till ordföranden om hon har uppdrag, alternativt sitter med i styrelser för friskolor eller friskolebolag i Norrtälje kommun, eller på annat sätt är engagerad i alternativ verksamhet som kan skapa eventuell jävsituation, klargör hon att hon har lämnat sina uppdrag och all anknytning till Freinetskolan Mimer förutom som förälder. Hon är ordförande i Freinetrörelsen Sverige, en ideell organisation för peda-goger i alla verksamheter, och sitter i styrelsen för Freinetgymnasiet i Ljusdal, som är en kommu¬nal verksamhet. 

__________