BSN070424
Plats och tid Lännaenheten, Bergshamra kl 13.00-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Irene Hjalmarsson-Rosén, t f förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Praktikant Magnus Jegréus - Enig nämnd godkänner praktikantens närvaro


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-05-02

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 30-48
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-04-24

Datum för 2007-05-03 Datum för 2007-05-24
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Ann S Pihlgren m x 
Nils Matsson m x 
Bino Drummond m x 
Patrik Dahl c x Tjg § 30-42 
Britt-Marie Åhman c x 
Margareta Säterli fp x 
Ann Lewerentz kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Sören Forslund m x 
Anders Björkman m x 
Inger Nordqvist m x 
Ove Eriksson m x 
Linda Sundberg c x Tjg § 43-48 
Liv Westermark c x 
Mikael Öst fp x 
Raija Lundgren s x 
Marcus Ramming s x 
Veronica Hartwig s x 
Emil Persson s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 30 Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§ 31 Val av justerare och tid för justering

§ 32 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 33 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre förvaltarledamöter

§ 34 Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

§ 35 Förslag till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010, remiss

§ 36 Motion från Ingrid Landin (mp) angående översyn av tillämpningsregler för skolskjutsgränser

§ 37 Investering 2007 - Edsbro skola - Ombyggnad av lokaler till multilokal för praktiskt-estetiska ämnen (slöjdlokal)

§ 38 Policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter, 
(IT= informationsteknologi)

§ 39 Strategi för IT i förskola och skola, (IT= informations-teknologi)

§ 40 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande arbete, projekt Föräldralyftet.norrtälje

§ 41 Permanentning av Resursskolan Heras verksamhet - en samverkan mellan skola och socialtjänst

§ 42 Ansökan om ersättning för utlägg vid utlandsvistelse

§ 43 Ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo


§ 44 Anmälan av delegationsbeslut

§ 45 Anmälan av delgivningar

§ 46 Rapport från förvaltningen

§ 47 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 48 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 30 

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

Inga tillkommande ärenden anmäls.

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

__________Bsn § 31

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
onsdagen den 2 maj 2007. 

__________


Bsn § 32

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förvaltningens månadsrapport per mars 2007 
Uppföljning mot periodiserad budget, 2007-04-11

Bakgrund

Ekonomirapporten per mars månad visar att samtliga barn- och skol-nämndens verksamheter ligger inom budgetram efter mars månad utom fritidshemsverksamheten som uppvisar ett mindre underskott. Ingen avvikelse förutses för helåret. 

Risk för avvikelser är dock löneökningar utöver 2 %, och omställ¬nings-kostnader på grund av övertalighet av lärartjänster. 

Vidare redovisas uppföljning per intäkts- och kostnadsslag och verk-samhet till och med mars månad, samt utfall 2006-2007, budget 2007.

Politikerberedning

Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 33.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
Ekonomichefen redogör för ärendet. Ordföranden påpekar vikten av att förvaltningen följer upp avvikelser på enhetsnivå, särskilt med anled¬ning av eventuella löneökningar över 2 %.

__________

Bsn § 33

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning, val av tre förvaltarledamöter

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att som förvaltarledamöter för 2007 utse Ann S Pihlgren (m), Patrik Dahl (c) och Marita Jeansson (s).

Bakgrund

När kommunen åtar sig att förvalta en donation (förvaltningsåtagande) föreligger en stiftelse med anknuten förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade 1997-03-24, § 62 att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m den 1 april 1997.

Den nämnd som är angiven som förvaltare skall besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen. Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) och för-valtare bestämmer själv sin organisation. 

De fonder och stiftelser barn- och skolnämnden förvaltar är:
- Stiftelsen Stenbergska II
- Stiftelsen Norrtälje skolfond
- Stiftelsen Carlssonska 

Förvaltarledamöter år 2006 var Göran Pettersson (m), Patrik Dahl (c) och Marita Jeansson (s). Nämnden behöver för år 2007 utse tre för-valtarledamöter.

Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april 2007, § 34.

Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
Yrkande
Britt-Marie Åhman (c)
- bifall till arbetsutskottets förslag.
__________

Bsn § 34 Dnr BSN 07-115 622

Drift av skolköksverksamhet i personalstyrt företag, försöksprojekt på Rådmansö skola

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att förlänga försöksprojektet med skolköksverksamheten på Rådmansöenheten till och med den 30 juni 2008, och 
att utvärdering av verksamheten sker under höstterminen. 

Underlag för beslut

Arbetsutskottets protokoll 2005-01-31
Ansökan 2007-03-14 om förlängning av projektet
Förvaltningens yttrande 2007-03-28
Bakgrund

Rådmansöenhetens skolmåltidsverksamhet har sedan läsåret 2005-2006 drivits som försöksprojekt av Rådmansö köks ekonomiska förening. Föreningens uppdrag är att stå för skolmatsproduktionen på enheten. 
Förvaltningens yttrande

Projektet skulle utvärderas för att möjliggöra en eventuell fortsättning av verksamheten. Av olika skäl, bl a besparingar, tjänstledig utvärde¬rare och minskad bemanning på förvaltningskontoret, har inte denna utvärdering blivit gjord. 
Rådmansö köks ekonomiska förening ansöker nu om att försöksverk-sam¬heten förlängs ytterligare ett läsår. Med anledning av kommun-styrelsens beslut att måltidsverksamheten från den 1 januari 2008 ingår i en central kostorganisation för Norrtälje kommun kan förvalt¬ningen inte överblicka läget längre än till och med höstterminen 2007. 

Bsn § 34 forts 
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 35.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________

Bsn § 35 Dnr BSN 07-011 747

Förslag till handikapprogram för mandatperioden 2007-2010, remiss

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till TioHundranämnden meddela att barn- och skolnämnden inte har något att invända mot förslaget till handikapprogram för man¬dat¬¬perioden 2007-2010, men anser att det skall beslutas i sin helhet, och med tillägget att man även bör beakta intellektuella handikapp i programmet.


Underlag för beslut
TioHundranämndens skrivelse 2007-01-03 inkl bilagor
Barn- och skolförvaltningens yttrande 2007-02-12

Bakgrund
Ett reviderat förslag till handikapprogram för kommande mandat¬period har tagits fram i samarbete med TioHundraförvaltningen och handi-kapp¬¬föreningarna som är verksamma i Norrtälje kommun.
TioHundranämnden har beslutat att sända det reviderade förslaget på remiss. Yttrande skall vara dem tillhanda senast den 30 april 2007. 
Målsättningen är att programmet ska innehålla konkreta åtgärder, vara uppföljningsbart med angivande av ansvarig för respektive åtgärd. De åtgärder som anges i programmet baseras i stora delar på handikapp-föreningarnas önskemål. 
Varje nämnd och förvaltning eller bolag bör etablera ett samarbete med representanter från kommunala handikapprådet för att upprätta priori¬te-ringslistor på vilket sätt åtgärderna kan vidtas under mandat¬perioden. 
Förvaltningens yttrande
Representanter för barn- och skolförvaltningen som har tagit del av handikapprogrammet har inget att invända mot förslaget, men anser att det skall beslutas i sin helhet.

Bsn § 35 forts

Politikerberedning

Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 37.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________

Bsn § 36 Dnr BSN 06-119 623

Motion från Ingrid Landin (mp) angående översyn av tillämpningsregler för skolskjutsgränser

Beslut 

Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anse motionen besvarad då skolskjutsfrågan kommer att behandlas i och med att kommunens ledningskontor utarbetar 
en ny skolpeng.


Underlag för beslut
Motion från Ingrid Landin 2006-02-13
Förvaltningens yttrande 2007-02-27
Bakgrund
Motionären framställer att nuvarande tillämpningsregler funnits sedan 1975 och att det på grund av ökad trafik inte är säkert för barnen att färdas till skolan med annat än med buss och bil. 
Miljöpartiet hemställer att kommunen utreder reglerna beträffande skolskjutsgränser och att utredningen tar hänsyn till den nya trafik-situationen som barn och ungdomar utsätts för på sin skolväg. Miljö-partiet hemställer även att utredningen beaktar barnchecklistan som är tagen i barn- och skolnämnden. 
Förvaltningens yttrande
Nuvarande avståndsregler för att få skolskjuts som omfattar elever i grundskolan (inte förskolan) är: år förskoleklass - 3 = 2 km, år 4 - 6 = 3 km, år 7 - 9 = 4 km. Föräldrarna ansvarar för att eleverna kommer till och från skolan eller skolskjutshållplats.
De flesta kommunerna i landet har i stort sett samma avståndsregler som Norrtälje kommun. Detta gäller även kommuner som har en struk¬tur liknande Norrtälje med tätort respektive glesbygd.

Bsn § 36 forts
Barn- och skolförvalt¬ningen har tidigare genom¬fört beräkningar av eventuell förändring av avstånds¬reglerna för skolskjutsar och konsta-terat att detta inte var möjligt med hän¬syn till nämndens budgetram. 
Förvaltningen föreslår därför att nuvarande tillämpningsregler för skolskjuts i Norrtälje kommun bibehålles och att motionen avslås.
Politikerberedning
Au 17/4 Efter diskussion enades arbetsutskottet om att motionen kan anses besvarad då skolskjutsfrågan kommer att behandlas i och med att kommunens ledningskontor utarbetar en ny skolpeng.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
Nämndens beslut är detsamma som arbetsutskottets förslag. 
__________

Bsn § 37 Dnr BSN 07-138 291
Investering 2007 - Edsbro skola - Ombyggnad av lokaler till multilokal för praktiskt-estetiska ämnen (slöjdlokal)
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att tillstyrka tekniska kontorets förslag till ett investeringsanslag om 2 260 000 kronor för ombyggnad av befintliga lokaler på Edsbro skola enligt investerings¬handlingar daterade den 16 februari 2007, 
att föreslå kommunstyrelsen, att med hänsyn till den utökade investeringen, bevilja barn- och skolnämnden utökade medel i rambudget år 2008. 

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2007-02-16 inkl bilagor
Förvaltningens yttrande 2007-03-01
Bakgrund
Edsbro skola saknar möjlighet att bedriva undervisning i träslöjd i den egna skolan. Eleverna skjutsas till annan skola för dessa lektioner. Tidigare sal i paviljong har utdömts och rivits.
Projekterad ombyggnad innebär att i en nyskapad ateljé på 112 kvm sker ett samnyttjande av lokalen med hjälp av rullbara arbets- och snickarbänkar, bord för textilslöjd och bild, visning av film och bilder, dataarbetsplatser, bänkar med vatten och avlopp m m. I separata små-rum finns arbetsplatser för metallarbete och träarbete med maskiner, förråd för material, samt förvaring av elevrelaterade saker. 
Tjänstemannaberedning
Tekniska kontoret föreslår i skrivelse daterad den 16 februari 2007 att kommunstyrelsen beviljar ett investeringsanslag om 2 260 000 kronor för ombyggnad av befintliga lokaler till multilokal för praktiska/este¬tiska ämnen, att finansieringen sker inom kommunens budget för 

Bsn § 37 forts 
anlägg¬ningsinvesteringar, att investeringen utförs av tekniska kontoret och skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader, samt att förändringarna i internhyreskostnaden meddelas barn- och skolkontoret och ledningskontoret.
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 39. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________Bsn § 38 Dnr BSN 07-111 005
Policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter, (IT = informa-tionsteknologi)
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till policy för utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2007-02-28, § 98 inklusive ledningskontorets skrivelse 2007-02-22
Förvaltningens yttrande 2007-04-05
Bakgrund
Kommunens IT-råd (IT = informationsteknologi) har tagit fram för¬slag till policy för användande och utveckling av IT-tjänster i Norr¬tälje kommuns samtliga verksam¬heter. 
Norrtälje kommun skall ge bästa möjliga service åt medborgarna genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv, stabil och säker IT-miljö åt kommunens olika verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att sända förslaget på remiss till berörda nämnder innan beslut tas i kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolförvaltningen anser att rubricerade policydokument i sin helhet täcker in nödvändiga områden vad gäller Norrtälje kommun som e-kommun. 
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 40. Efter kontroll med kommundirektören klargjordes att nämnden skall yttra sig endast över förslaget till policy för utveckling av IT-tjänster i Norrtälje kommuns samtliga verksamheter, inte övriga dokument. 

Bsn § 38 forts 
De synpunkter som anges i förvaltningens yttrande överlämnas direkt av förvaltningschefen till kommunens ledningskontor.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________

Bsn § 39 Dnr BSN 07-095 005
Strategi för IT i förskola och skola, (IT=informations-teknologi)
Beslut
Ordföranden beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen för att ge nämndens ledamöter möjlighet att fördjupa sig i ärendet, vilket återkommer vid kom-mande nämndsammanträde. 

Underlag för beslut
Förslag till Strategi för IT i förskola och skola 2007-2010 
daterad 2007-01-20
Förvaltningens yttrande 2007-04-05
Bakgrund
Det är viktigt för Norrtälje kommun att ta tillvara den kraft och utveck-lingspotential som finns i informationsteknologin, speciellt om kom-munen skall leva upp till de höga förväntningar på ökad kvalitet och måluppfyllelse som ställs på skolan i dag och i framtiden.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningens förslag till IT-strategi för förskola och skola syftar till att förstärka användningen av IT och ta tillvara den skolutveckling som pågår på de olika enheterna i kommunen.
Visionen är att alla barn, ungdomar och medarbetare använder modern teknik i sin vardag, hittar nya spännande grepp på lärandet, och på så sätt höjer utbildningens måluppfyllelse och kvalitet.
Förslaget redogör detaljerat för syftet med IT-strategin, hur man når en IT-mogen skola, handlingsplaner och de kommunövergripande målen.
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 41. Arbetsut-skottet föreslog nämnden besluta att anta förvaltningens förslag till Strategi för IT i förskola och skola 2007-2010 daterad 2007-01-20. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Bsn § 39 forts
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
_________ 
Bsn § 40 Dnr BSN 07-114 620
Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel till förebyggande arbete, projekt Föräldralyftet.norrtälje
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel för projektet ”Föräldralyftet.norrtälje” med 470 816 kronor, 
att den kommunala kostnaden delas mellan barn- och skolnämnden och socialnämnden - varderas andel är 235 408 kronor.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens skrivelse 2007-02-27
Socialnämndens protokoll 2007-03-08, § 109
Förvaltningens yttrande 2007-04-05
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län har inbjudit länets kommuner att söka bidrag om utvecklingsmedel till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Länsstyrelsen kommer för 2007 att prioritera bland annat föräldrastödsinsatser. 
Socialnämnden har den 8 mars 2007 beslutat att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel för projektet Föräldra-lyftet.norrtälje med 470 816 kronor, och att den kommunala kostna¬den delas mellan socialnämnden och barn- och skolnämnden, dvs varderas andel är 235 408 kronor. 
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 42. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________

Bsn § 41 Dnr BSN 07-099 610
Permanentning av Resursskolan Heras verksamhet - en samverkan mellan skola och socialtjänst
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att barn- och skolnämnden tillsammans med socialnämnden permanentar Resursskolan Hera från den 1 augusti 2007,
att verksamheten drivs gemensamt av barn- och skolnämnden och socialnämnden,
att barn- och skolnämnden ansvarar administrativt och ekonomiskt för två tjänster, dvs en som 1-7-lärare och en resursassistent på Resurs¬skolan Hera. Verksamhetskostnad/årsbudget, Heraskolan, barn- och skolförvaltningen för 2007 är 1 028 000 kronor.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-03-28
Bakgrund
Sedan 2004 har barn- och skolnämnden och socialnämnden gemensamt drivit ett treårigt projekt med Resursskola. Bakgrunden till projektet var att en majoritet av ungdomarna inskrivna på skoldaghemmet Örnen i olika former haft kontakt med socialtjänsten. 
Upp¬draget var att utarbeta förslag till ny verksamhet som bygger på sam¬verkan mellan skola och socialtjänst. Det skulle också bygga på att hitta en samverkansmodell för arbete med ungdomar i öppenvård för att för¬hindra olika former av institutions¬placering. De båda berörda nämn-der¬na beslu¬tade enligt arbetsgruppens förslag om ny verksamhet. 
Utvärdering 
Projektet har utvärderats av kommunens kvalitetsutvecklare Kjell-Åke Eriksson. Utvärderingen konstaterar att Heraskolan bör permanentas, och even¬tuellt utökas med fler skolor, efter det att projekttiden löpt ut. Motsva¬rande form som Hera bör även finnas för de yngre eleverna i grund¬skolan. Resultatet från projektet visar bland annat på att eleverna har utvecklat sin jagkänsla, sin sociala samspelsförmåga och sin kompe-tens i övrigt. 

Bsn § 41 forts
Det delade huvudmannaskapet fungerar bra och har utvecklats under projekttiden. Det finns en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt med ungdomen i fokus. Denna samsyn och helhetssyn på alla de insat-ser som görs för barn och ungdomar i kommunen, särskilt då de i behov av särskilt stöd, bör diskuteras på den övergripande politiska nivån i Norrtälje kommun. 
Utvärderingen redovisar även vilken syn elever, föräldrar, rektorer och tjänstemän har på Heraskolan. Utvärderingen pekar också på vad man bör tänka på inför en permanentning av verksamheten. I slutet av utvärderingen redovisas aktuell forskning kring skoldaghem.
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 43. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________

Bsn § 42 Dnr BSN 06-311 605
Ansökan om ersättning för utlägg vid utlandsvistelse
Beslut 
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att avslå ansökan om ersättning för utlagda skol- och matavgifter för Alve och Emanuel Kjellströms skolgång på Lanta Sanuk School våren 2006 med motivering enligt förvaltningens yttrande (se nedan).

Underlag för beslut
Ansökan 2006-09-06
Förvaltningens yttrande 2007-04-02
Bakgrund
Ansökan har inkommit till förvaltningen angående ersättning för ut-lagda skol- och matavgifter för ett syskonpar under den tid de vistades i Thailand. Föräldrarna skrev in barnen på Lanta Sanuk School under tiden 31/1 - 30/5 2006. Föräldrarna har betalt avgift till skolan för skol-gång och mat, dvs 13 409 kronor per barn. Skolan är inte godkänd av Skolverket som utlandsskola.
Förvaltningens yttrande
Ledighet för utlandsvistelsen var beviljad av rektor på Elmstaenheten. Barnen var under ledigheten fortfarande inskrivna i Elmsta skola, vilket innebär att skolpengen betalades ut till enheten under våren 2006.
Personal på Elmstaskolan sände med studieplan för barnen, samt böcker och material som barnen behövde för att arbeta i under ledig¬heten. Vårdnadshavaren informerades vid beslutet om att den undervis-ningstid som eleverna avstod ifrån pga begärd ledighet inte kan återfås genom extra lektioner på skolan. 
Politikerberedning
Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 44. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.
Bsn § 42 forts
Beslutande sammanträde 
Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
__________

Bsn § 43 Dnr BSN 07-057 613

Ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo med hänvisning till kommunstyrelsens riktlinjer om avknoppning,

att bevilja medföljande personal tjänstledigt ett läsår,

att uppdra till barn- och skolförvaltningen att genomföra överföringen till höstterminsstart 2007, 

att uppdra till barn- och skolförvaltningen att förelägga nämnden förslag till ersättningssystem och -nivåer för musikskole-verksamheten att behandlas senast vid nämndsammanträdet i juni 2007. 

Reservation 

Olle Jansson (s), med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 


Underlag för beslut

Ansökan 2007-02-19
Förvaltningens yttrande 2007-04-17
Bakgrund
Ansökan har kommit från musiklärare Bengt Hilding om att få överta driften av Musikskolans verksamhet i Rimbo. 

Bsn § 43 forts
Denna typ av verksamhetsövergång är reglerad i lagen om anställ-ningsskydd (LAS). Andemeningen är att en avdelning, ett arbetslag eller en enhet övertar driften. Den personal som då omfattas av över-gången är de som har hela, eller merparten av sin anställning i verk-samheten, och ingår då med den omfattning som tjänsten totalt om-fattar.
Förvaltningens yttrande
I Rimbodistriktet finns fem personer anställda inom musikskoleverk-samheten. De har hela, eller merparten av sin tjänstgöring förlagd dit. Den sökande är en av dem. Utöver dessa fem finns ytterligare två medarbetare, men de har merparten av sin anställning i Norrtälje och 
omfattas därför inte av övergången. Tre av de fem anställda i Rimbo har skriftligen meddelat att de inte önskar gå med vid övergång till enskild verksamhet. Även en av de deltidstjänstgörande har uttryckt samma avsikt. 

Med detta utfall finns det, enligt förvaltningens bedömning, inte förut-sättningar för en verk¬samhetsövergång, varför förvaltningen föreslår nämnden avslå ansökan.

Politikerberedning

Au 17/4 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 april 2007, § 47. Arbets¬ut-skottet beslutade då att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut. Arbetsutskottet påpekade att de är positivt inställda till alternativa driftsformer på personalens initiativ, t ex det som beskrivs i Bengt Hildings ansökan, förutsatt att det inte hindrar utveckling¬en av kvarvarande verksamhet.
Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 23 april 2007.
Ajournering
Ajournering för överläggningar sker kl 15.40-16.00.

Bsn § 43 forts

Yrkanden 

* Vice ordförande Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- återremiss av ärendet till dess att en konsekvensanalys över all personals arbetsrättsliga situation på Musikskolan är genomförd och redovisad.

* Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar 
- att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.

* Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar enligt nedanstående förslag till beslut:
- att bifalla ansökan om övertagande av driften av Musikskolans verk-samhet i Rimbo med hänvisning till kommunstyrelsens riktlinjer om avknoppning, 
- att bevilja medföljande personal tjänstledigt ett läsår,
- att uppdra till barn- och skolförvaltningen att genomföra överföringen till höstterminsstart 2007, 
- att uppdra till barn- och skolförvaltningen att förelägga nämnden förslag till ersättningssystem och -nivåer för musikskole¬verksamheten att behandlas senast vid nämndsammanträdet i juni 2007, 

* Vice ordföranden Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Jan Sjöblom (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar
- avslag på ordförandens förslag. 

* Ann Lewerentz (kd) och Bino Drummond (m) yrkar
- bifall till ordförandens förslag.

Propositionsordning 1

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremiss-yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bsn § 43 forts

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till beslut och Olle Janssons (s) m fl yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande. 

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

__________


Bsn § 44 

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 20-41 enligt 
förteckning daterad 2007-04-12, samt ordförandens beslut på delegation 2007-04-17 om kränkande behandling av grund-skoleelever vid Centralskolan i Norrtälje kommun. Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele-gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings-pärmen.

__________

Bsn § 45

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2007-04-12 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 46

Rapport från förvaltningen

Genomgång av dagens beslutsärenden
Förvaltningen redogör för de ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde. 

__________


Bsn § 47

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Rekrytering av ny skolchef
Ordförande och vice ordförande redogör för det rekryteringsarbete som pågår när det gäller tillsättning av ny skolchef i Norrtälje kommun. 

Rektorernas uppdrag kring nämndens mål
Ordförande och vice ordförande presenterar en sammanställning av rektorernas rapporter om vilka åtgärder som vidtagits på enheterna för att nå nämndens mål. 

Ordföranden får i uppdrag att till rektorerna lämna en återkoppling på rapporterna och ge eventuella förtydliganden så att detta utvecklings-arbete kan fortskrida. 

__________


Bsn § 48

Kurser och konferenser

Vägen in i politiken
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till en utbildnings-satsning för förtroendevalda. Materialet finns tillgängligt på nätet under http://www.skl.se/viip/

Den ledamot som vill ha ett eget tryckt exemplar kontaktar nämnd-sekrete¬ra¬ren.

__________