BSN 070515
Plats och tid Centralskolan, Skolvägen 15-17, Hallstavik
kl 13.00-17.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-05-18

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 49-62
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-05-15

Datum för 2007-05-21 Datum för 2007-06-11
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Ann S Pihlgren m x 
Nils Matsson m x 
Bino Drummond m x 
Patrik Dahl c x 
Britt-Marie Åhman c x 
Margareta Säterli fp x 
Ann Lewerentz kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Sören Forslund m x 
Anders Björkman m x 
Inger Nordqvist m x 
Ove Eriksson m x 
Linda Sundberg c x 
Liv Westermark c x 
Mikael Öst fp x 
Raija Lundgren s x Tjänstgörande 
Marcus Ramming s x 
Veronica Hartwig s x 
Emil Persson s x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 49 Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

§ 50 Val av justerare och tid för justering

§ 51 Delårsrapport 1, 2007 för barn- och skolnämnden

§ 52 Förslag till ny särskolepeng

§ 53 Ersättning till Balders Hus frisärskola och förskola

§ 54 Policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun, remiss

§ 55 Införande av skolval

§ 56 Plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete

§ 57 Anmälan av delegationsbeslut

§ 58 Anmälan av delgivningar

§ 59 Rapport från förvaltningen

§ 60 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 61 Kurser och konferenser

§ 62 Övriga frågor 

__________

Bsn § 49

Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

Inga övriga frågor anmälda.

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen.

__________


Bsn § 50

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor fredagen den 18 maj 2007. 

__________
Bsn § 51 Dnr BSN 07-153 041

Delårsrapport 1, 2007 för barn- och skolnämnden 

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att till kommunstyrelsen överlämna delårsrapport 1, 2007 för barn- och skolnämnden, 

att hos kommunstyrelsen begära utökad budgetram för 2007 med 775 000 kronor avseende ökade lokalkostnader för nya för-skolelokaler, samt ökade kostnader för hyresbidrag för enskild verksamhet.

Protokollsanteckning

Olle Jansson (s) med instämmande av Jan Sjöblom (s) och Raija Lundgren (s) önskar följande antecknat i protokollet: 

”Vi ställer upp bakom de båda beslutssatserna ovan, men vill däremot påpeka att vi i alla delar inte ställer upp på redovisningen av mål och uppdrag.”


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2007-05-07, rev

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, upp-följning och utvärdering har barn- och skolförvaltningen upprättat delårsrapport för delår 1, 2007. Efter perioden januari - april 2007 visar barn- och skolnämndens verksamheter ett överskott motsvarande 6,9 miljoner kronor i förhållande till den periodiserade budgeten.

I samband med delårsrapporten har också en översyn av tillkommande lokalkostnader gjorts. Ett antal nya förskolelokaler har tagits i bruk under året. Vidare ökar hyresbidraget för Skärsta friskola i samband med att denna köper fastigheten Skärsta skola fr o m 2007-07-01. Sammantaget beräknas lokalkostnaderna för barn- och skolnämnden öka med 775 tusen kronor för 2007.

Bsn § 51 forts

Politikerberedning

Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2007, § 51. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 maj 2007. 

BSN 15/5 Ekonomichefen redogör för barn- och skolnämndens delårsrapport 1, 2007, vilken innehåller en verksamhetsbeskrivning med kommun-övergripande och nämndsinriktade mål och uppdrag, samt kommentarer till det ekonomiska utfallet januari-april 2007. 

Ordföranden påpekar att det är av största vikt att förvaltningen nogsamt följer enheternas ekonomiska läge och att enheterna uppmärksammas på eventuella negativa förändringar så att något underskott inte uppstår i deras budget.

__________


Bsn § 52 

Förslag till ny särskolepeng

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att beslutsunderlaget inte hunnit tas fram till dagens sammanträde. Ärendet återkommer vid senare tillfälle.

__________ 
Bsn § 53 Dnr BSN 06-204 603

Ersättning till Balders Hus frisärskola och förskola

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att fastställa barn- och elevpeng till elever inskrivna i Balders Hus verksamhet i enlighet med förvaltningens förslag,

att ersättningen gäller till och med den 31 juli 2008.


Protokollsanteckning i ärende 5, 6, 7 och 8
Bino Drummond (m) med instämmande av Sören Forslund (m), 
Inger Nordqvist (m), Ove Eriksson (m), Margareta Säterli (fp), 
Ann Lewerentz (kd) och Nils Matsson (m) önskar följande 
antecknat i protokollet:
”Det är inte tillfredsställande att nämndens ledamöter och ersättare inte får kompletta handlingar inför sammanträdet. Dagens kompletterande handlingar presenterades på plats för sammanträdet. 
Detta är varken acceptabelt ur demokratisk mening eller kvalitets¬syn-punkt, och vi vill i framtiden ha kompletta handlingar, med justeringar från arbetsutskottet, i ordinarie utskick till nämndsammanträdet.”


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-05-07, rev

Bakgrund

Förvaltningen har sedan drygt ett års tid planerat att införa ett schablo-niserat resursfördelningssystem inom särskolans verksamhet för att ha en bättre styrning av resurstilldelning och uppföljning av kostnaderna för verksamheten. 

Bsn § 53 forts

Inför budgetåret 2006 anlitades en konsult för att utarbeta ett förslag till skolpeng. Systemet infördes inte då, men har aktualiserats på nytt då särskolan upphört som eget rektorsområde 2006, samt genom den nu förestående friskoleetableringen i kommu¬nen.

Förvaltningens yttrande
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) håller på att ta fram en gemensam beräkningsmodell för särskolans kostnader i Stockholms län. Fram till dess en ny skolpeng för grundskola och barnomsorg tagits fram, och till dess KSL:s beräkningsmodell är klar, föreslår förvalt-ningen att Balders Hus får en särskild ersättning under denna över-gångsperiod. 

Politikerberedning

Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2007, § 52. 
Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag. 

Beslutande sammanträde

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 maj 2007.

BSN 15/5 Ekonomichefen redogör för ärendet. 

Bino Drummond (m) m fl önskar anteckning införd i protokollet i ärende 5, 6, 7 och 8 (se beslutet ovan).

__________Bsn § 54 Dnr BSN 07-124 291

Policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun, remiss

Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att godkänna förslaget till policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun med beaktande av förvaltningens nedanstående yttrande.
Förvaltningens yttrande
Varje år kostar inbrotten verksamheten stora pengar som inte täcks av några försäkringar. Kostnader som enheterna har pga dessa inbrott borde istället användas för dess primära syfte, att utveckla barns och ungdomars lärande. 
Förvaltningen håller därför med om att en visuell larmöver¬föring är värdefull och nödvändig i de fall där man inte med andra medel kommit tillrätta med skadegörelse och inbrott.
Förvaltningen är positiv till i stort sett hela förslaget till policy, men skulle vilja ha en tydligare skrivning under punkt 7 b "Utvärdering". I förslaget står det att mindre justeringar i policyn tas av den larm¬ansvarige. Ordet mindre justeringar är alltför godtyckligt och kan vara av sådan art att samråd bör ske med förvaltningschef. 
Förslag till ny skrivning skulle istället vara: Beslut om mindre justeringar i denna policy kan ske efter samråd med nämnder¬nas förvaltningschefer. Övrigt i samma stycke kan stå kvar.

Protokollsanteckning i ärende 5, 6, 7 och 8
Bino Drummond (m) med instämmande av Sören Forslund (m), 
Inger Nordqvist (m), Ove Eriksson (m), Margareta Säterli (fp), 
Ann Lewerentz (kd) och Nils Matsson (m) önskar följande 
antecknat i protokollet:

Bsn § 54 forts
”Det är inte tillfredsställande att nämndens ledamöter och ersättare inte får kompletta handlingar inför sammanträdet. Dagens kompletterande handlingar presenterades på plats för sammanträdet. 
Detta är varken acceptabelt ur demokratisk mening eller kvalitets¬syn-punkt, och vi vill i framtiden ha kompletta handlingar, med justeringar från arbetsutskottet, i ordinarie utskick till nämndsammanträdet.”

Underlag för beslut
Räddningstjänstens skrivelse 2007-03-28
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-16
Bakgrund
Kameraövervakning som brottsförebyggande åtgärd kan enligt forsk-ningserfarenheterna fungera genom att avskräcka från brott, avbryta pågående brott, bidra till att utreda och bevisa brott, samt öka trygg-heten. 
Skadegörelse, klotter, stöld och tillbud orsakar kommunen stora belopp varje år. Trots inbrottslarm förekommer skadegörelse i stor omfattning. En kompletterande skyddsåtgärd, där andra insatser inte varit tillräckliga, är installation av övervaktningssystem med kamera. 
Vid möte med kommunens Brottsförebyggande råd beslutades att ett utkast till Policy för visuell larmöverföring i Norrtälje kommun ska remitteras till berörda nämnder för yttrande. 
Politikerberedning
Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2007, § 53. 

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 maj 2007.

BSN 15/5 Förvaltningschefen redogör för ärendet. 

__________

Bsn § 55 Dnr BSN 07-156 610

Införande av skolval
Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att från och med den 1 januari 2008 införa skolval enligt förvaltningens förslag,
att skolvalet i huvudsak skall ske via kommunens webbaserade system,
att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på vad som skall finnas med i den information som läggs ut på hemsidan,
att nu gällande tillämpningsföreskrifter för skolskjuts kvarstår.

Protokollsanteckning i ärende 5, 6, 7 och 8
Bino Drummond (m) med instämmande av Sören Forslund (m), 
Inger Nordqvist (m), Ove Eriksson (m), Margareta Säterli (fp), 
Ann Lewerentz (kd) och Nils Matsson (m) önskar följande 
antecknat i protokollet:
”Det är inte tillfredsställande att nämndens ledamöter och ersättare inte får kompletta handlingar inför sammanträdet. Dagens kompletterande handlingar presenterades på plats för sammanträdet. 
Detta är varken acceptabelt ur demokratisk mening eller kvalitets¬syn-punkt, och vi vill i framtiden ha kompletta handlingar, med justeringar från arbetsutskottet, i ordinarie utskick till nämndsammanträdet.”

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-04-27 inkl förslag till regler 

Bsn § 55 forts
Bakgrund
Förvaltningen fick tidigare under våren i uppdrag av nämndens ord-förande att utforma förslag till regler för skolval och dess hantering. 
Syftet var bland annat att kunna erbjuda barn och föräldrar reella möjligheter att välja skola. Genom att aktivt välja skola måste föräldrar och barn sätta sig in i vilka kvaliteter de värderar och önskar. Att bli uppmärksam på kvalitetsfrågor ökar medveten¬heten om att göra val utifrån vad som bäst passar det egna barnet.
Skolornas presentation av sin enhet, pedagogik och kvalitetsarbete ska finnas tillgängligt både på nätet och i vanlig skrift. Detta gäller såväl enskild som kommunal verksamhet.
Uppdraget innebär också att förvaltningen ska beskriva såväl personella som ekonomiska konsekvenser, samt tidplan för genomförandet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att valet till förskoleklass och år 7, samt övriga önskemål om skolbyte, skall ske senast den 31 januari inför nästkom-mande läsår. 

Detta för att samtliga skolor, såväl kommunala som friskolor, skall ha rimliga planeringsförutsättningar inför det kommande läsåret. Där¬utöver kan skolbyte ske då man byter bostadsort, eller efter beslut i elevvårds-konferens för elever som av olika skäl bedöms ha särskilda behov, vilka skulle kunna avhjälpas genom ett skolbyte.

Vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola skall beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berätti-gade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts (Skollagen 4 kap 6 §).

Förvaltningen har redan ett webbaserat system som möjliggör skolval inför läsåret 08/09. 

Politikerberedning
Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2007, 54. 

Bsn § 55 forts

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 maj 2007.

BSN 15/5 Förvaltningschefen redogör för ärendet. 

__________


Bsn § 56 Dnr BSN 07-148 042


Plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

att anta Plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete enligt förvaltningens förslag,

att planen revideras årligen i samband med att bokslut och kvalitetsredovisningen presenteras,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på program för intern och extern jämförelse, samt andra goda förebilder om skolut-veck¬¬¬ling.Protokollsanteckning i ärende 5, 6, 7 och 8
Bino Drummond (m) med instämmande av Sören Forslund (m), 
Inger Nordqvist (m), Ove Eriksson (m), Margareta Säterli (fp), 
Ann Lewerentz (kd) och Nils Matsson (m) önskar följande 
antecknat i protokollet:
”Det är inte tillfredsställande att nämndens ledamöter och ersättare inte får kompletta handlingar inför sammanträdet. Dagens kompletterande handlingar presenterades på plats för sammanträdet. 
Detta är varken acceptabelt ur demokratisk mening eller kvalitets¬syn-punkt, och vi vill i framtiden ha kompletta handlingar, med justeringar från arbetsutskottet, i ordinarie utskick till nämndsammanträdet.”

Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteförslag 2007-05-02 inkl förslag till plan 


Bsn § 56 forts

Bakgrund

Grunden för att bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete är att regelbundet och systematiskt uppföljningsarbete sker. 
Barn- och skolnämnden har tidigare inte haft en utarbetad plan för ett sådant arbete. Behovet av en plan har också framhållits som ett för-bättringsområde vid förvaltningens deltagande i Skolkompassen. Som en följd därav har förvaltningen arbetat fram ett förslag till plan för inriktning av uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete. 
Politikerberedning
Au 8/5 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 maj 2007, § 55.

Beslutande sammanträde 

Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén (PAMK) den 14 maj 2007.

BSN 15/5 Den administrativa chefen redogör för ärendet. 

__________Bsn § 57 

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 42-48 enligt 
förteckning daterad 2007-05-03, samt ordförandens beslut i Kammarrättens mål nr 740-07 daterat 2007-04-30.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut-skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele-gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings-pärmen.

__________

Bsn § 58

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2007-05-03 över delgivningar föreligger.

Britt-Marie Åhman (c) frågar vad förvaltningen tänker göra beträffande fullmäktiges protokoll 2007-04-02, § 48 med uppdrag till barn- och skolkontoret att genomföra försök med ”varningsöra”. 

Förvaltningschefen informerar att sådana öron redan finns ute i verk-samheten, både på förskolor och grundskolor. En inventering är redan gjord, och utvärdering kommer att genomföras och återrapporteras till kommunfullmäktige enligt uppdraget.

__________

Bsn § 59

Rapport från förvaltningen

Rundvandring på Centralskolan och enhetens presentation
Dagens sammanträde inleds med en rundvandring på Centralskolan, varefter rektor Marianne Grönborg och hennes personal engagerat redogör för enhetens arbete och dess olika verksamheter.

Genomgång av dagens beslutsärenden 
Förvaltningen redogör för de ärenden som skall behandlas vid dagens sammanträde.

Kvalitetsredovisning 2006
Den administrativa chefen redogör för förvaltningens totala kvalitets-redovisning för 2006. Hela rapporten kommer snarast möjligt att läggas ut på förvaltningens hemsida.

__________


Bsn § 60

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

Tillsättning av ny skolchef
Ordföranden informerar att Ulf Gustafsson av kommunstyrelsens arbetsutskott erbjudits tjänsten som ny skolchef för barn- och skol-kontoret. När tillträde kan ske är ännu oklart.

Budgetremissen 2008
Tidpunkten för behandling av budgetremissen har ändrats från led-ningskontoret. Ordföranden har med anledning av detta beslutat att två extra budgetsammanträden skall ske - arbetsutskott den 12 juni direkt efter nämndsammanträdet på Svanbergaenheten, och budgetnämnd den 7 augusti kl 13.00 i Rimborummet, Ankaret. 

Nämndens mål för 2008 - tidsplan
Den föreslagna tidsplanen för arbetet med framtagning av nämndens mål 2008 är:
- den 28 augusti träffas rektorer, ledningsgrupp och nämnd
- under september-oktober sker processarbete med presidiet och förvaltningschef
- den 16 oktober sker avstämning med nämnden
- under oktober-november pågår förvaltningens arbete kring framtag-ning av aktiviteter utifrån målen 
- den 6 november tar arbetsutskottet beslut
- den 20 november tar nämnden beslut
- i december sänds beslutet till ledningskontoret

Inbjudan till ovanstående kommer snarast möjligt.

__________


Bsn § 61

Kurser och konferenser

Barnens verkstad, Pythagoras industrimuseum
Ordföranden informerar att hon och vice ordföranden kommer att representera nämnden vid invigningen av Barnens verkstad på Pythagoras industrimuseum den 23 maj.

Rektors roll vid bedömning av betyg och betygssättning
Ordföranden kommer även att närvara vid seminariet den 29 maj om rektors roll vid bedömning av betyg och betygssättning.

__________


Bsn § 62

Övriga ärenden 

Överklagat båtskjutsärende 
Vice ordförande frågar om läget för det överklagade båtskjutsärendet med påföljande vitesföreläggande pga elevs utebliven skolgång. Förvaltningschefen informerar att dom har tagits i Kammarrätten och att beslutet delges nämnden så snart deras protokoll är justerat. 

__________