Plats och tid                               Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Diamanten

                                                      Baldersgatan 17, Norrtälje kl 13.00-16.00

 

Beslutande                                 Se förteckning     

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande                    Ulf Gustavsson, förvaltningschef

                                                      Björn Sandblad, t f bitr förvaltningschef

                                                      Agneta Brus, ekonomichef

                                                      Anne Josefsson, sekreterare

 

                                                     

 

 

 

 

Utses att justera                        Olle Jansson

 

Justeringens                              Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid                                2007-09-21

 

Underskrift                                  Sekreterare  .........................................................................                    Paragrafer 89-97

                                                                             Anne Josefsson

  

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Ann S Pihlgren

                                                     

 

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Olle Jansson

 

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                Barn- och skolnämnden

 

Sammanträdesdatum          2007-09-18

 

Datum för                                    2007-09-24                                         Datum för                                        2007-10-15

anslags uppsättande                                                              anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                         Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

för protokollet                             Estunavägen 14, Norrtälje        

 

 

Underskrift                                  .................................................................

 


                                        Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA

 

 

NAMN

PARTI

NÄRVARO

TID

 

VOTERING

 

 

 

Ja

Nej

 

Ja

Nej

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann S Pihlgren

m

x

 

 

 

 

Nils Matsson

m

 

x

 

 

 

Bino Drummond

m

 

x

 

 

 

Patrik Dahl

c

x

 

 

 

 

Britt-Marie Åhman

c

x

 

 

 

 

Margareta Säterli

fp

x

 

 

 

 

Ann Lewerentz

kd

x

 

 

 

 

Olle Jansson

s

x

 

 

 

 

Marita Jeansson

s

 

x

 

 

 

Jan Sjöblom

s

 

x

 

 

 

Leif Glavstedt

v

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSÄTTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Forslund

m

x

 

Tjänstgörande

 

 

Anders Björkman

m

x

 

Tjänstgörande

 

 

Inger Nordqvist

m

 

x

 

 

 

Ove Eriksson

m

x

 

 

 

 

Linda Sundberg

c

x

 

 

 

 

Liv Westermark

c

x

 

 

 

 

Mikael Öst

fp

 

x

 

 

 

Raija Lundgren

s

x

 

Tjänstgörande

 

 

Marcus Ramming

s

x

 

Tjänstgörande

 

 

Veronica Hartwig

s

 

x

 

 

 

Emil Persson

s

x

 

Tjänstgörande

 

 

 

 

Närvaro totalt

N

F

Votering totalt

Ja

 

Nej

 

Avstår

 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

§ 89     Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen

 

§ 90     Val av justerare och tid för justering

 

§ 91     Delårsrapport 2, 2007 för barn- och skolnämnden

 

§ 92     Miljöpolicy för Norrtälje kommun, remiss

 

§ 93     Anmälan av delegationsbeslut

 

§ 94     Anmälan av delgivningar

 

§ 95     Rapport från förvaltningen

           

§ 96     Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

 

§ 97     Kurser och konferenser

 

__________

 


Bsn § 89

 

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

 

Inga övriga ärenden är anmälda.

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        godkänna dagordningen.

 

__________

 


                                        Bsn § 90

 

Val av justerare och tid för justering

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,

 

att        justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

            fredagen den 21 september 2007.

 

__________

 

 


Bsn § 91                                 Dnr BSN 07-153 041

 

Delårsrapport för barn- och skolnämnden, delår 2, 2007

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att        med godkännande överlämna skrivelsen Delårsrapport 2, 2007 för barn- och skolnämnden till kommunstyrelsen.

 

 

Underlag för beslut

 

Förvaltningens skrivelse 2007-09-07 inklusive delårsrapport

 

Bakgrund

 

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering har barn- och skolförvaltningen upprättat delårsrapport för delår 2, 2007.

 

Efter perioden januari - augusti 2007 visar barn- och skolnämndens verksamheter ett överskott motsvarande 13,3 mnkr i förhållande till den periodiserade budgeten. Prognosen för helåret 2007 beräknas till ett överskott på 2 mnkr.

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

___________


Bsn § 92                                 Dnr BSN 07-232 430

 

Miljöpolicy för Norrtälje kommun

 

Beslut

 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

 

att        till kommunstyrelsen meddela att nämnden inte har något att erinra mot förslaget till miljöpolicy för Norrtälje kommun.

 

 

Underlag för beslut

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2007-08-08 inkl

förslag till miljöpolicy

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-20

 

Bakgrund

 

Norrtälje kommunfullmäktige beslutade år 2000 att ett miljölednings­system skulle utarbetas för kommunens förvaltningar. I samband med starten utarbetades en preliminär miljöpolicy som utgångspunkt för arbetet och som skulle förändras efter projekttidens gång.

 

Arbetet har nu slutförts och för närvarande pågår en integration med kommunens planerings- och budgetprocess. Den nu framtagna miljö­policyn skall gälla för hela kommunkoncernen och vara en ledstjärna i miljöarbetet.

 

Politikerberedning

 

Au 4/9                              Arbetsutskottet behandlade ärendet den 4 september 2007, § 82. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

 

__________

 


Bsn § 93

 

Anmälan av delegationsbeslut

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 56-66 enligt

                                                    förteckning daterad 2007-09-03.

 

                                       

                                        Bakgrund

 

                                        Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsut­skott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen dele­gationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden.

 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivnings­pärmen.

 

                                        __________


Bsn § 94

 

Anmälan av delgivningar

 

                                        Beslut

 

                                        Barn- och skolnämnden beslutar

 

                                        att        förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Förteckning daterad 2007-09-03 över delgivningar föreligger.

 

                                        __________


Bsn § 95

 

Rapport från förvaltningen

 

Arbete med nämndens mål för 2008

Dagens sammanträde inleds med att nämndens ledamöter och förvalt­ningsledningen arbetar kring mål och resultat, nuläges­situationen och analys av utvecklingsområden.

 

Delårsrapport 2, 2007

Ekonomichefen redogör för delårsrapport 2, 2007 för barn- och skolnämnden enligt förteckning som delas ut.

 

__________

 


Bsn § 96

 

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

 

Tack från Freinetskolan Mimer

Ordföranden informerar att tackbrev har kommit från Freinetskolan Mimer med anledning av nämndens besök där den 28 augusti och uppvaktningen vid deras 10-årsjubileum.

 

Invigning av Kulturskolan i Rimbo

Ordföranden, vice ordföranden och Margareta Säterli deltog vid invigningen av den enskilda Kulturskolans invigning.

 

Lokalresursplanen

Ordföranden och vice ordföranden kommer under morgondagen att delta vid lokalstyrgruppens möte.

 

__________

 


Bsn § 97

 

Kurser och konferenser

 

Inget att rapportera.

 

__________